Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
32
LET

Nové protipožární normy a novely od roku 2010

Publikováno dne 11. 7. 2021

V červenci vyšla nová ČSN 73 0810 s platností od 1. 8. 2016. Změny se výrazně dotýkají zateplovacích systémů, materiálů možných použít na ochranu konstrukcí z hlediska životnosti, požárních uzávěrů, těsnění prostupů a spár a mnoho dalších článků. V normě přibylo i několik nových příloh. Podrobný výklad k jednotlivým článkům můžete slyšet na našem semináři 1. a 2. 11. v Brně od autora a hlavního garanta změn – Ing. Petra Boháče.

Ing. Petr Bohuslav

Novela vyhlášky 246/2001 Sb.

Vloženo: 7. 11. 2014

Ve Sbírce zákonů byla pod číslem 221/2014 Sb. vydána novela vyhlášky č. 246/2001 Sb., která nabývá účinnosti 1. 11. 2014.


Ing. Petr Bohuslav

Nová ČSN 73 0831 Shromažďovací prostory

Vloženo: 9. 11. 2011

V této normě došlo ke zpřesnění znění řady článků, byla dána do souladu s nově vydanými požárními normami a vyhláškami, nově jsou specifikovány venkovní shromažďovací prostory, atd.

Ing. Petr Bohuslav 

Příloha D ČSN 73 0834 Z1

Vloženo: 9. 11. 2011

V červenci 2011 byla doplněna ČSN 73 0834 o přílohu D (označení Z1), kde jsou uvedeny hodnoty požární odolnosti vybraných konstrukcí při změnách staveb. Je to další velmi užitečný zdroj místo zrušené 73 0821. Nelze použít u nových staveb! V normě byly provedeny další drobné změny.

Ing. Petr Bohuslav 

Novela vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Vloženo: 19. 9. 2011

Ve Sbírce zákonů byla pod číslem 268/2011 Sb. vydána novela vyhlášky č. 23/2008 Sb., která nabývá účinnosti patnáctý den po jejím vyhlášení.

Ing. Petr Bohuslav 

Nová ČSN 73 0875 PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení platná od 1.5.2011

Vloženo: 12. 5. 2011

    Od 1.5.2011 platí nová ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení.
Norma nahrazuje původní ČSN z 29.3.1991.
    Z předmětu normy vyplývá, že platí pro stanovení podmínek pro návrh EPS, pro vypracování PBŘ, které je součástí PD v jednotlivých stupních dokumentace pro projektování
nových stavebních objektů a při projektování změn stávajících objektů a technologických souborů a to zejména v návaznosti na PBŘ podle příslušného právního předpisu. Konkrétní
návrh a dokumentace (projekt) EPS se provádí podle ČSN 34 2710 v návaznosti na tuto normu.
    Norma je zcela přepracována a jak vyplývá z její předmluvy, tak v porovnání s předcházejícím stavem byly provedeny tyto změny:
– je nově zaměřena na zadávací podmínky pro návrh EPS v rozsahu PBŘ podle § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
– jsou vypuštěny články, které se následně řeší podle ČSN 34 2710,
– je podstatně doplněno a zpřesněno názvosloví (např. kódovaná zpráva, rozhlasová zóna, zařízení dálkového přenosu /ZDP/…),
– nově je řešeno, kdy je nutné instalovat EPS v PÚ, v celém objektu, i požadavek na instalace ZDP. Dále je řešen  požadavek na vybavení zařízením EPS i pro prostory nad
podhledy nebo ve zdvojených podlahách,
– stanoví požadavky na zařízení EPS, umístění ústředny, požadavky na trvalou obsluhu, požadavky na ZDP apod. v návaznosti na skutečnost, zda je EPS v objektu požadována
právními předpisy nebo normativními požadavky nebo nikoli (u tzv. „dobrovolné instalace“ lze očekávat širokou diskusi této problematiky zejména s ohledem na stávající
certifikovaná zařízení ZDP…),
– definuje hlavní zásady součinnosti a koordinace PBZ včetně způsobu provedení „zkoušek“. Koordinační funkční zkoušku technicky zajišťuje zkušební technik EPS
 (viz ČSN 342710) a koordinuje ji projektant PBŘ za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených ovládaných a doplňujících zařízení. V rámci těchto zkoušek EPS a 
navazujících zařízení NELZE testy provádět pouze sledováním výstupů ústředy EPS, ale i včetně kontroly činnosti navazujících zařízení,
– norma ruší výpočet hodnoty N – stanovení nutnosti střežení EPS.


Ing. Petr Chytrý

Nová ČSN 73 0834 PBS – Změny staveb platná od 1.4.2011

Vloženo: 15. 3. 2011

V březnu 2011 byla ÚNMZ vyhlášena nová ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Citovaná ČSN plně nahrazuje stávající normu z července 2000. Tato norma platí pro projektování PBS změn dokončených staveb, pokud tyto změny podléhají ohlášení, změně účelu užívání nebo stavebnímu povolení podle příslušného právního předpisu (platného stavebního zákona).

V porovnání s předcházejícím zněním původní ČSN 73 0834:2000 jde o úpravy s návazností na revize požárních norem a to ČSN 73 0802:2009, ČSN 73 0804:2010 a ČSN 73 0810:2009, jakož i o úpravy ve vazbě na současnou praxi změn stavebních objektů.

Nová dimenzační tabulka pro ORDEXAL OK

Vloženo: 21. 2. 2011

Jak již bylo avizováno na semináři v Brně, téměř všechny naše systémy včetně Ordexalu prošly recertifikací. V rámci této akce jsme provedli několik nových zkoušek (neboť se nám stále mění zkušební a klasifikační normy) a z nich jsme dokázali obhájit téměř všechny dimenzace ve stávajících hodnotách. Obklad Ordexal nám ve zkušebně vydržel na ocelových nosnících skoro 5 hodin a běžná návrhová kritická teplota oceli (500 C) byla dosažena po cca 4,5 hodinách.

Jediná výraznější změna je v dimenzačních tabulkách v aplikaci Ordexal OK, kterým proto věnujte zvýšenou pozornost. Ordexal se dá již efektivně navrhovat i na požární odolnosti R 120 (tl. obkladu 100 mm na všechny profily do Am/V=680) a R180, kde již dokážeme ochránit většinu profilů (tl. obkladu 130 mm do Am/V=324). Vzhledem ke snížení rozsahu použitelnosti u nejsubtilnějších profilů, hodnota Am/V se snížila z 690 na 680 m-1, jsou nepatrně posunuty i hodnoty u nižších požárních odolností. Kdo tedy přímo navrhujete ochranu Ordexalem na OK, opravte si svoje tabulky, případně se obraťte na naše techniky, kteří Vám provedou návrh ochrany.

Nová dimenzační tabulka je uvedena v aktualizovaném katalogovém listu (01400 Ordexal OK) s platností od 1.1. 2011.

Ing. Petr Bohuslav

Nová ČSN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování platná od 1.10.2010

Vloženo: 19. 8. 2010

Jak vyplývá z jejího znění, tak nová ČSN reaguje (oproti původní z r. 2000) na nové změny vycházející ze souvisejících novelizovaných ČSN a na vyhl. 23/2008 Sb.
Dále se rozšířily varianty výstavby rodinných domů, bytových domů a menších nebo velkých hotelů, které musí být z důvodu požární bezpečnosti lépe zajištěny.
Z textu vyplývají zejména následující změny:
1) Budovy skupiny OB1 mají nově stanovené mezní velikosti (např. je stanovena nejvyšší celková půdorysná plocha všech podlaží objektu do 600 m2), stupně požární bezpečnosti ve vazbě na konstrukční systémy (od I. do III. SPB), jakož i doplňující požadavky na stavební kosntrukce. Nově jsou také určeny požadavky na hasicí přístroje a zařízení pro protipožární zásah.
2) Budovy skupiny OB2 mají nově stanovené požadavky na výškové budovy, včetně instalace SHZ nebo DHZ, zpřesněné požadavky na únikové cesty. Doplněny jsou požadavky na hasicí přístroje a zařízení pro protipožární zásah včetně požadavků na instalaci autonomní detekce a signalizace (platí pro všechny OB). Dovolují se zde za stanovených podmínek obytné buňky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, aniž by šlo o prostory sociální péče (zejména čl. 3.10).
3) Budovy skupiny OB3 mají zvýšené kapacity osob v objektech do 3 NP (75 osob) a v objektech s více než 3 NP a to do 8. NP ( (nejvýše 55 osob). Jsou zpřesněné požadavky na únikové cesty a nově stanovené hasicí přístroje. Jsou doplněné požadavky na zařízení pro protipožární zásah (např. když k objektu nevede přístupová komunikace nebo ji nelze po značnou část roku použít).
4) Budovy skupiny OB4 mají uřčené konstrukční systému ve vztahu na počet podlaží (hotely), jsou nově stanoveny případy pro instalaci SHZ nebo DHZ, jsou doplněny požadavky na některé vnitřní vybavení (záclony, čalounické materiály), jsou zpřesněny případy přetlakově větraných CHÚC a jejich osvětlení. Nově jsou stanoveny požadavky na hasicí přístroje a na zařízení pro protipožární zásah (včetně EPS nebo autonomní detekce a signalizace).
5) Pro všechny skupiny budov OB je nově řešena problematika garáží – odkazem na přílohu I ČSN 73 0804 nebo jsou doplněny částečně odchylné úpravy.

Konec ČSN 73 0821 a její náhrada

Vloženo: 31. 3. 2010

ČSN 73 0821 z 28. února 1973, která uváděděla hodnoty požární odolnosti vybraných stavebních výrobků a konstrukcí, je rušena jako konfliktní s přijatými ČSN EN k 1.3.2010.

Místo této konfliktní normy byla vydána publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ od Romana Zoufala a kolektivu, kterou vydalo PAVUS a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu. ČSN 73 0821 ed. 2 z května 2007 zůstává v platnosti.

Ing. Petr Bohuslav

Nová ČSN 73 0804

Vloženo: 31. 3. 2010

1.2.2010 vyšla nová ČSN 73 0804:2010, která nabývá platnosti 1.3.2010. Tato verze nahrazuje vydání z roku 2002, které je již pro nové projekty neplatné.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Protipožární normy