Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
32
LET

Požadavky na požární ochranu stavebních konstrukcí

Publikováno dne 2. 11. 2009

sledují 4 základní cíle, a to:

Uvedené požadavky jsou definovány zákonem 183/2006 Sb. „O územním plánování a stavebním řádu“ (stavební zákon) v platném znění, a některými souvisejícími předpisy. Tento zákon ve svém § 156, odst.1 v souladu se směrnicí Rady ES č. 89/106 EEC dále stanoví, že:

„Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.“

V odst. 2 je dále uvedeno, že: „vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů z hledisek, uvedených v odst.1. Jako odkaz na tento bod je přímo v zákoně uveden zákon 22/97Sb., „O technických požadavcích na výrobky…“ a tento zákon opět odkazuje na související nařízení vlády 178/97 Sb., momentálně v platném znění nař. vl. 163/02 Sb, ve kterém jsou požadavky na požární bezpečnost zohledněny u vybraných skupin výrobků. Toto nařízení vlády platí ovšem pouze pro výrobky, pro které neexistuje evropská technická specifikace (harmonizovaná norma, případně schválení ETA nebo určená norma), tedy (v současné době) pro většinu požárně bezpečnostních zařízení. Pro harmonizovanou oblast platí NV 190/2002 Sb. v platném znění a tyto výrobky lze snadno poznat, protože musí být označeny značkou CE. Jinými slovy – lze předpokládat, že výrobky, mající značku shody CE, mohou být kdekoliv v EU užity do staveb bez dalšího ověřování, zatímco vlastnosti výrobků v regulované sféře, které toto označení nemají nebo mají pouze národní značku shody jiného státu EU, musí být pro aplikaci ve stavbě doloženy dalšími doklady.v souladu s příslušnými českými stavebními předpisy.

NV 163/02 Sb. zavádí pro tyto vybrané skupiny výrobků pojem „stanovené výrobky„, a jejich seznam je uveden v příloze č.2 tohoto předpisu. Zákon 22/97Sb. ve své poslední novele stanoví v §13, že výrobce, dovozce nebo distributor nesmí tyto výrobky, pokud jsou určeny pro použití ve stavbě, uvádět na trh, pokud nesplňují parametry, určené požadavkem platných norem či jiných předpisů a pokud nejsou tyto parametry průkazně ověřeny postupem, který je tímto zákonem a nařízením vlády určen. (Certifikace)

Druhým nezbytným požadavkem, bez kterého nesmí být výrobek uveden na český trh je „Prohlášení o shodě„, kterým výrobce, dovozce nebo distributor s plnou odpovědností prohlašuje, že jím prodávaný výrobek všechny výše uvedené parametry splňuje, jinými slovy že to co nabízí a to co je psáno v příslušném certifikátu je ve vzájemné shodě. To platí beze změny pro českého výrobce, pojem dovozce byl pro dovoz ze zemí EU a ESVO zrušen, v tomto případě hovoříme o distributorovi.

Na tomto místě je nutno zdůraznit funkci nového § 13b zákona 22/97Sb. v platném znění, který je nutno samostatně vysvětlit. Tento paragraf doslova říká, že…
Pokud nařízení vlády stanoví podle §12 a 13 požadavky, které nepřejímají požadavky, stanovené příslušnými předpisy Evropských společenství, neuplatní se tyto požadavky na výrobky, které jsou vyrobeny nebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie nebo mají původ v některém ze států Evropského sdružení volného obchodu, které jsou současně smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, za předpokladu, že takový výrobek odpovídá

  1. technickým předpisům, které jsou pro výrobu nebo uvedení na trh, popřípadě pro používání tohoto výrobku v některém z těchto států závazné,
  2. technickým normám nebo pravidlům správné praxe, které jsou vydány národním normalizačním orgánem nebo subjektem jemu na roveň postaveným v souladu s právními předpisy a požadavky státu, který je smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru,
  3. mezinárodním technickým normám, oprávněně používaným v některém z těchto států, nebo
  4. tradičním či inovačním výrobním postupům, používaným v některém z těchto států v souladu s jeho právními předpisy, pro které existuje dostatečně podrobná technická dokumentace zajišťující, že tento výrobek může být pro daný účel použití posouzen, v případě potřeby i na základě doplňujících (nikoliv shodných) zkoušek výrobku pokud tyto technické předpisy, technické normy, pravidla správné praxe nebo postupy zaručují míru ochrany oprávněného zájmu, odpovídající míře této ochrany v České republice.

Přeloženo do normálního jazyka to v praxi znamená, že tyto zahraniční výrobky – pokud splňují požadavky předpisů a norem pro danou oblast v kterékoliv zemi EU nebo ESVO mohou být volně v ČR prodávány bez jakéhokoliv omezení. Ale POZOR – to platí pouze z hlediska uvádění do prodeje. Pro aplikaci ve stavbě platí i pro tyto výrobky stavební zákon a všechny související předpisy a tedy i § 47, odst. 1. kde je již zmíněný odkaz na zákon 22/97 Sb. v platném znění a tam opět odkaz na NV 163/01 Sb. A kruh se uzavírá. Jinými slovy – můžete k nám dovážet podle § 13b jakýkoliv v EU již prodávaný výrobek, ale do stavby jej můžete aplikovat pouze tehdy, odpovídá-li platným českým stavebním předpisům. Je to složité, ale když si to přečtete alespoň dvakrát po sobě, dá se to pochopit.

Sdílejte článek

Další články v sekci Protipožární normy