Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
32
LET

Protipožární normy

Problematika protipožárních norem a předpisů

Nové protipožární normy a novely od roku 2010

Publikováno: 11. 7. 2021
V červenci vyšla nová ČSN 73 0810 s platností od 1. 8. 2016. Změny se výrazně dotýkají zateplovacích systémů, materiálů možných použít na ochranu konstrukcí z hlediska životnosti, požárních uzávěrů, těsnění prostupů a spár a mnoho dalších článků. V normě přibylo i několik nových příloh. Podrobný výklad k jednotlivým článkům můžete slyšet na našem semináři […]

Zkušebny a certifikace v oblasti požární ochrany podle NV 163/2002

Publikováno: 2. 11. 2009
Dnem 1.září 1997 vstoupil v platnost zákon č. 22/97 Sb „O technických požadavcích na výrobky“ a související nařízení vlády č. 178/97 Sb (novelizované již několikrát, v souč. době zákon 277/03 Sb. a NV 163/01 Sb.), které ve své příloze 2 stanoví, které skupiny výrobků pro stavebnictví podléhají podle tohoto zákona povinné certifikaci. Touto certifikací osvědčuje […]

Evropské protipožární normy převzaté do soustavy ČSN

Publikováno: 2. 11. 2009
Od l.července 2000 vstoupily v platnost první evropské normy pro stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí které byly převzaty přímými překlady do soustavy českých technických norem. Od tohoto data jsou příslušné stávající ČSN zrušeny s tím, že platí souběžně výsledky zkoušek ještě po dobu 4 let. Jedná se zejména o zavedení základních norem zkoušení požární odolnosti: […]

Protipožární normy – souhrn norem

Publikováno: 2. 11. 2009
Úvodem k této problematice musím upozornit, že tuto pasáž uvádím i přes varování odborníků v redakční radě, kteří soudí, že stav v této oblasti se v současné době mění natolik rychle, že by některé části článku mohly být neaktuální ještě v době, než dojde k vydání tohoto článku. Domnívám se však, že je nutné shrnout […]

Požadavky na požární ochranu stavebních konstrukcí

Publikováno: 2. 11. 2009
sledují 4 základní cíle, a to: aby nebyly ohroženy životy lidí, kteří se v objektu nacházejí aby nedošlo k rozšíření požáru na okolní objekty aby nebyli ohroženi hasiči, provádějící zásah a pochopitelně – aby došlo k co nejmenším škodám na majetku – ale v pořadí důležitosti tak, jak uvedeno. Uvedené požadavky jsou definovány zákonem 183/2006 Sb. „O […]