Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
32
LET

Zkušebny a certifikace v oblasti požární ochrany podle NV 163/2002

Publikováno dne 2. 11. 2009

Dnem 1.září 1997 vstoupil v platnost zákon č. 22/97 Sb „O technických požadavcích na výrobky“ a související nařízení vlády č. 178/97 Sb (novelizované již několikrát, v souč. době zákon 277/03 Sb. a NV 163/01 Sb.), které ve své příloze 2 stanoví, které skupiny výrobků pro stavebnictví podléhají podle tohoto zákona povinné certifikaci. Touto certifikací osvědčuje autorizovaná osoba (dříve státní zkušebna), že příslušný výrobek splňuje veškeré požadavky, které jsou na něj kladeny platnými normami a předpisy, jinými slovy, že výrobek je funkčně spolehlivý a je ověřen pro konkrétní konstrukce, které z něho mají být vyrobeny.

Výrobky, které jsou vyhlášeny k povinné certifikaci jednotlivými nařízeními vlády (těchto nařízení je celkem asi 20 – pro každé odvětví a obor je vydáno samostatně) nesmějí být bez platného certifikátu a bez výrobcem vystaveného „Prohlášení o shodě..“ uváděny do oběhu. Kontrolu zajišťuje Česká obchodní inspekce a sankční pokuta může být – podle závažnosti – až 20 milionů Kč pro každý jednotlivý případ.

Potíž je v tom, že seznam výrobků v jednotlivých nařízeních vlády je poměrně obecný a není ve všech případech vždy jasné, který výrobek se má či nemá certifikovat, resp. podle jakého paragrafu a ve které skupině. Vzhledem k tomu, že jde o nařízení vlády, není k výkladu zatím kompetentní ani ČNSI, ale pouze ministr a proto budou tyto seznamy pravděpodobně průběžně zpřesňovány.

Autorizované osoby

Protože seznamy certifikovaných výrobků jsou pro projektanty a uživatele poměrně důležité, uvádíme zde alespoň internetové odkazy na stránky jednotlivých Autorizovaných osob (dále AO), které jsou pro certifikaci výrobků v oblasti požární ochrany podle NV 163/2002 Sb autorizovány. Tam lze ve většině případů najít i seznamy vydaných certifikátů.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. – AO 204 – Prosecká 811/76A
190 00 Praha 9 – Prosek
www.tzus.cz

PAVUS, a. s – AO 216 Prosecká 412/74
190 00 Praha 9 – Prosek
www.pavus.cz

Centrum stavebního inženýrství a.s. – AO 212
Pražská 16
102 21 Praha 10 – Hostivař
www.csias.cz

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. – AO 227
Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař www.vups.cz

Pro některé dílčí skupiny výrobků je v malé míře autorizována i AO 224 – ITC Zlín (např. skup. 5/12 – Požární tmely a ucpávky).
Vedle české akreditované zkušební laboratoře PAVUS a.s. Praha, pracoviště Veselí n.L. je českým akreditačním orgánem akreditována i slovenská zkušebna FIRES v Batizovcích u Popradu.

Vstupem do EU a převzetím celé řady nových zákonů, předpisů a norem se podstatně změnily podmínky v regulované oblasti výrobků pro stavebnictví. Jestliže byla až dosud problematika výrobků v regulované sféře i tak dost nepřehledná, lze konstatovat, že vstupem do EÚ se situace zkomplikovala ještě více. V oblasti stavebních výrobků a možnosti jejich aplikace do staveb totiž dosud neexistuje v EU žádná vzájemná koordinace, což je způsobeno tím, že každá členská země má jinak nastaveny přechodové doby souběžné platností výsledků zkoušek podle národních a evropských zkušebních a klasifikačních norem, otázky projektování a další požadavky pro stavby nejsou koordinovány téměř vůbec.To má za následek, že ČR, která přijala jedno z nejkratších přechodových období, dostala své výrobce do značných problémů.

Na rozdíl od ostatních států EU, kde stále platí jejich původní národní normy a výsledky podle nich dosažené, u nás od 1.7.2004 již výsledky podle ČSN 73 0851 a některých dalších národních zkušebních předpisů neplatí, a každý český výrobce proto musí zkoušet a hodnotit své výrobky podle norem evropských a to v režimu ČSN EN 1363-1.

V důsledku toho se na českém trhu v této oblasti vytváří značná nerovnováha, která již dnes výrazně poškozuje české výrobce. Novelou zákona 22/97 Sb. ve znění zákona 277/2003 Sb. s účinností od 1.5.2004 byl totiž přijat § 13b, který dovoluje distribuovat, resp. uvádět na náš trh výrobky z regulované oblasti, pokud mají původ nebo byly uvedeny na trh v kterémkoliv státě EU nebo ESVO za předpokladu, že vyhověly příslušným předpisům ve státě, kde byly poprvé uvedeny na trh, tedy v zemi původu. To znamená, že zatímco u nás musíme striktně dodržovat zkoušky podle přísných evropských norem, v jiných zemích tato podmínka neplatí a ještě několik let platit nebude. V důsledku toho se mohou u nás nabízet výrobky kvalitativně a svými užitnými a funkčními vlastnostmi značně rozdílné. Tady nastává první komplikace.

V souladu s výše uvedeným paragrafem lze totiž tyto výrobky na českém trhu prodávat a to s doklady země původu (tedy včetně prohlášení o shodě), podle dalších českých předpisů (stavební zákon, vyhl.MMR č.137/98 Sb, č. 132//98 Sb., č. 239/04 Sb, vyhl. MV č.246/01 Sb, vyhl. ČUBP atd) se však mohou zabudovat do staveb pouze za předpokladu, že splňují požadavky, vyhovující těmto předpisům.
Jinak řečeno – prodávat se mohou, použít je bez dalších dokladů nelze.

To ovšem většina prodejců ani odběratelů, stavebních firem nebo investorů neví. Představte si, že si v krámě koupíte housku, která vypadá jako houska, voní jako houska, chutná jako houska, ale nesmíte ji sníst, protože není schválena naším hygienikem a neodpovídá českým hygienickým předpisům. Zdá se vám, že to nedává smysl ? Že by se taková houska vůbec neměla prodávat, aby nemohlo dojít k problémům ? Nám to připadá také nesmyslné a bude to dělat hodně potíží, ale jednou „odpovědní“ činitelé na tuto hru přistoupili (prý aby se nekladly překážky zahraničnímu obchodu) a s problémy se holt budeme muset nějak vyrovnat. To bude radosti, až si koupíte ve stavebninách či jinde např. levné dveře s deklarovanou požární odolností odněkud z Portugalska a při kolaudaci Vám hasič řekne, že je nebere, protože neodpovídají českým stavebním předpisům…Takže pozor na doklady ! Teď to bude ještě důležitější než dříve.

Cesta výrobků v regulované sféře na náš trh z EU je také bohužel pouze jednosměrná. Totiž z Evropy sem. Opačně to neplatí. Tam totiž platí ještě stále jejich národní normy a protože jsou EN obvykle tvrdší a finančně náročnější, naše výrobky tam i v případě, že budou v těchto zemích schváleny k aplikaci (což na rozdíl od ČR není právě jednoduché) mají na trhu ztíženou pozici, protože budou zřejmě dražší.

V současné době se celá problematika okolo novely výše uvedeného zákona a § 13b dále intenzivně řeší a lze doufat, že si konečně někdo ze státní byrokracie uvědomí, že normy a předpisy platné v dané oblasti nejsou jenom hra, kterou se mohou bavit znudění úředníci, ale že každé takové rozhodnutí má konkrétní dopad do praxe a stojí značné peníze. Bohužel ne ty úředníky.

Zákony a paragrafy musí být jednoduché a logické a musí z nich být zřejmé, k čemu mají sloužit. Uzákonit už nyní samoúčelný a matoucí předpis, který bude mít smysl pouze a jenom tehdy, až budou skutečně všechny zkušební normy v EU sjednocené a shodné pro všechny výrobky v regulované sféře, znamená zanášet další chaos a problémy na již i tak nepřehledný trh a ničemu a nikomu to nepomůže.

Bližší podklady o celé problematice a další vysvětlení naleznete v kapitole „O předpisech a normách„.

Sdílejte článek

Další články v sekci Protipožární normy