Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

ORDEXAL DK – pro konstrukce z keramických materiálů

Lepené obklady stavebních konstrukcí ORDEXAL DK

Soubor katalogových listů platných od 3. 1. 2011 verze ČSN EN 13501-2 + A1

(R)EI 30 – 1800203302

A. Charakteristika výrobku

Systém lepených obkladů pro keramické stropy na bázi desek z minerální plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky. Základem jsou desky Isover PYRO, vyrobené rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu a dále upravované. Desky neobsahují žádná azbestová vlákna.

Vzhled: Bez dodatečné povrchové úpravy jsou obklady světle hnědé až šedozelené barvy, na povrchu opatřeny pravidelným rastrem. Spáry a spoje mohou být viditelně tmeleny odlišně zbarveným tmelem. Povrch desek je bez dodatečného nátěru porézní a hrubý.

Povrchové úpravy: Dokončený obklad může být na základě zvláštního požadavku objednatele povrchově barevně sjednocen speciální fasádní barvou, dodávanou v základním bílém odstínu. Případné další barvy dle dohody a možností výrobce. Alternativně může být obklad povrchově upraven omítkou vyztuženou sítí ze skleněných vláken.

B. Použití

Systém je určen pro požární ochranu stropů z keramických desek a tvárnic (HURDIS, MIAKO atd) tl. min 100 mm do 180 minut požární odolnosti. Tyto konstrukce jsou uvedeny v ČSN 73 0821 ed.2,pol.:

1.1: Stropy železobetonové žebrové s keramickými vložkami, druh DP1, mezní rozměry stropů Lx nebo Ly ≤ 40d (d = tloušťka stropu)

2.1: Stropy z ocelových nosníků s vložkami z keramických tvárnic, bez omítky, druh DP1, mezní vzdálenost mezi podporami ocelových nosníků Lx ≤ 6 m

2.2: Stropy z ocelových nosníků s vložkami z keramických tvárnic, s ochranou spodní pásnice nosníku, druh DP1, mezní vzdálenost mezi podporami ocelových nosníků Lx ≤ 8 m

Ochrana před požárem systémem Ordexal se provádí celoplošně ze strany působení požáru, tj. ze spodní strany stropu.

Desky jsou vhodné: Pro průmyslová prostředí s průmysl. atmosférou do st. IV a do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů. Obklady trvale tepelně izolují chráněnou konstrukci (tepelné mosty) a nahradí ve stejné tloušťce i případnou dodatečnou tepelnou izolaci, nezatěžují konstrukci, nepraskají a dobře snášejí i otřesy a dynamické rázy.

Desky nejsou vhodné: Obklady nesmí být bez dodatečné povrchové úpravy vystaveny kapající či tekoucí vodě, max. přípustná trvalá rel. vlhkost vzduchu je 85 %.

C. Doklady

  • Certifikát AO 216 PAVUS č. 216/C5a/2021/0068 ze dne 5. 4. 2021
  • Stavebně technické osvědčení č. S-216/C5a/2021/0068 platné do 30. 4. 2024
  • Prohlášení o shodě ve smyslu zák. 22/97 Sb. a NV163/2002 Sb. v platném znění
  • PKO – 18 – 008 + Dodatek č.1 – vydaný PAVUS, a.s. Praha dne 30. 11. 2020
  • a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci Protokolu o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Dodávky včetně montáže provádí výhradně firma J.Seidl & spol.,s.r.o., kde je možno uplatnit veškeré požadavky, případně další firmy, mající písemnou licenci firmy J.Seidl & spol.,s.r.o. k využívání průmyslových práv k tomuto řešení.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě a dodržení předepsaných technologických postupů splňují obklady ustanovení §156 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. v platném znění.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace obkladového systému ORDEXAL je vázána dodržením předepsaného know-how a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVUS, a.s. Veselí n.L a platnými posudky. Z toho důvodu mohou aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené firmou J.Seidl & spol.,s.r.o., (která je vlastníkem všech průmyslových práv k této aplikaci) které mají k tomu písemné zmocnění. Bez tohoto dokladu se na provedenou práci certifikát, resp. prohlášení o shodě nevztahují.

G. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je třeba používat ochranných bezp. pomůcek, tj. kožených rukavic, ochranné brýle nebo štít, při opracování či řezání respirátor, případně zástěru a po ukončení práce a před každým jídlem umýt ruce vodou a ošetřit ochranným krémem.

H. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08.., ČSN EN 13 501-2+A1, ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1,ČSN EN 1365-2,ČSN EN 1991-1-2, expertízní zpráva REPO, certifikáty, technické podmínky a směrnice J.Seidl & spol.,s.r.o.

I. Požárně technické vlastnosti

Následující tabulka, udává hodnoty požární odolnosti stavebních prvků dle ČSN 73 0821 ed.2, tab. 1.1, 2.1 a 2.2 s různě silnými obkladovými deskami:

Stropy s vložkami z keramických tvárnic, bez omítky, chráněné ze spodní strany obklady ORDEXAL:

Tlouštka desek ORDEXAL (mm)Celková tloušťka stropu (mm)Požární odolnost
20100REI 90
20110REI 120
30100REI 120
40110REI 180
50100REI 180