Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Protipožární nátěry na dřevo

Protipožární nátěr na dřevěné konstrukce DEXARYL B – Transparent

Soubor katalogových listů platných od 3.1.2019

(R)EI 15 – 450202101

Protipožární nátěr na dřevěné konstrukce DEXARYL B – Transparent

A. Charakteristika výrobku

Protipožární zpěňovatelný nátěrový systém na dřevěné nosné i nenosné konstrukce – vnitřní, omezeně vodou ředitelný. Nátěr neobsahuje azbest ani halogeny. Jeho prokázaná životnost (dlouhodobé laboratorní zkoušky přirozeného stárnutí) je minimálně 20 let.

Vzhled: Funkční vrstvu tvoří čirý, souvislý transparentní povlak, částečně zapenetrovaný do povrchu dřeva. Dřevo lze pod nátěr upravovat do požadovaného odstínu výhradně pomocí lihových mořidel. Při použití jiných prostředků či nátěrů nelze zaručit trvalou transparenci, adhezi k podkladu ani dlouhodobou funkci.

Povrchové úpravy: Dokončený funkční nátěr musí být po zaschnutí opatřen předepsaným krycím bezbarvým lakem, který je nedílnou součástí celého systému a podmiňuje jeho dlouhodobou životnost a funkci. Tento lak upravuje konečný vzhled natřené konstrukce a může být buď matný nebo lesklý.

B. Použití

Systém je určen pro požární ochranu dřevěných konstrukcí ve smyslu ČSN 73 0810, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a norem souvisejících a lze jimi dosáhnout zvýšení požární odolnosti dřeva a dřevěných prvků na R15 až R45 podle ČSN EN 13501-2 v závislosti na jejich průřezu a zvýšení požární odolností dřevěných stropů a desek až o 15 minut v závislosti na jejich tloušťce. Nátěrem lze rovněž snížit reakci na oheň jehličnatého dřeva do třídy B podle ČSN EN 13501-1. Natřené smrkové dřevo bylo klasifikováno jako B/s1/d0 a vykazuje index šíření plamene Is = 0 podle ČSN 73 0863.

Nátěr je vhodný: Výhradně do běžných vytápěných i nevytápěných interiérů do max. trvalé r.v.v.80% (prostředí odpovídá typu Y dle ČSN 73 0810, čl. 4.12 – Reaktivní nátěrový systém zamýšlený pro použití vnitřní a s částečnou expozicí. Částečná expozice zahrnuje teploty pod nulou a omezené vystavení UV (které však není hodnoceno), ale nezahrnuje žádné vystavení dešti), především na sloupy a nosníky v půdních vestavbách, pro interiéry dřevostaveb, konstrukce krovů a půdní prostory. Lze jej užít i pro nenosné plošné konstrukce, palubkové stropy a nenosné příčky typu DP3 pro snížení jejich reakce na oheň a omezení šíření plamene ve smyslu ČSN 73 0863. Dřevo nesmí být opatřeno žádným předchozím nátěrem s výjimkou impregnací proti dřevokazným houbám a hmyzu.

Nátěry nejsou vhodné: pro použití v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu vyšší než 80% a nesmí přijít do přímého styku s vápnem nebo s přípravky, obsahujícími vápno nebo alkálie.

Důležité upozornění: Dřevěné konstrukce, opatřené protipožárním nátěrem DEXARYL B Transparent nelze zařazovat jako nehořlavé konstrukce typu DP1 a DP2. Aplikací protipožárních nátěrů nelze trvale zvýšit požární odolnost požárních uzávěrů.

C. Doklady

  • Certifikát AO 216 PAVUS č. 216/C5a/2021/0202 podle zákona 22/97Sb. a NV 163/2002 Sb. v platném znění
  • Stavebně technické osvědčení č. S-216/C5a/2021/0202 (AO 216)
  • Požárně klasifikační osvědčení č. PKO-21-067 (AO 216)
  • Protokol o klasifikaci č. PK2-16-05-008-C-2 (AO 216 PAVUS)
  • Dlouhodobé ověřování životnosti, protokol č. VZL-N-06/14 (VVUD, Praha, s.p.)
  • Prohlášení o shodě ve smyslu zák. 22/97 Sb. a NV163/2002 Sb. ve znění NV 312/05Sb. a
  • soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci Protokolu o certifikaci.
  • posudek SZÚ 362/06-CZŽP12-187/06 o přípustnosti aplikace nátěru v interiéru

D. Dodací podmínky

Dodávky včetně montáže provádí výhradně firma J. Seidl & spol., s.r.o., kde je možno uplatnit veškeré požadavky, případně další firmy, mající písemnou licenci firmy J. Seidl & spol., s.r.o. k využívání průmyslových práv k tomuto řešení. Jakékoliv zneužití a porušení průmyslových práv bude stíháno podle zákona.

E. Životnost

Na základě dlouhodobých průkazných zkoušek klimatického stárnutí a následného vyhodnocování změn požárně technických vlastností, prováděných zkušební laboratoří VVUD Praha, s.p. (laboratoř Březnice) a shrnutých v závěrečném protokolu o zkouškách č. VZL-N-06/14  je prokázána životnost 20 let. U takto hodnoceného nátěru lze předpokládat funkční životnost, v podmínkách uvedených v bodě B, po celou dobu životnosti stavby.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace obkladového systému DEXARYL B Transparent je vázána dodržením předepsaného know-how a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVUS Veselí n. L. a platnými certifikáty. Z toho důvodu mohou aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené firmou J. Seidl & spol., s.r.o., (která je vlastníkem všech průmyslových práv k této aplikaci) které mají k tomu písemné zmocnění. Bez tohoto dokladu se na provedenou práci certifikát, resp. prohlášení o shodě nevztahují.

G. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08 02, 04, 10 a další proj. normy, ČSN EN 1363-1, ČSN P ENV 13381-7; ČSN EN 13501-2. ČSN EN 13501-1, certifikáty, technické podklady a další dokumentace výrobců použitých materiálů a firmy J. Seidl & spol., s.r.o.

H. Požárně technické vlastnosti

Protipožární nátěr DEXARYL B Transparent byl průkazně odzkoušen akreditovanou zkušebnou PAVUS – Veselí nad Lužnicí a certifikován AO 216 Praha.

Na základě zkoušek, provedených podle ČSN EN 13381-7 a protokolů PAVUS č. Pr-05-1.02-172 a Pv-05-02.008 bylo tímto orgánem zpracováno požárně klasifikační osvědčení, ve kterém jsou uvedeny zjištěné hodnoty požární odolnosti dřevěných nosných tyčových prvků, podhledů a stropních konstrukcí. Tyto hodnoty platí pro předepsanou vydatnost nátěru 550 g/m2 (tl. suché vrstvy cca 190 – 200 mikrometrů).

Nosníky a sloupy (parametr R) 

Dřevěný prvekPožární odolnost (min)
304560
min.profil nechráněného prvkumin.profil nechráněného prvkumn. profil nechráněného prvku
nosník80/80, 70/90120/130, 110/160170/180, 160/200
sloup, výška 2,6 m140/140175/200220/220
sloup, výška 2,8 m140/140180/200225/225
sloup, výška 3 m145/145180/200230/235
sloup, výška 3,2 m145/145185/200235/240

Požární odolnost R 15 splní jakýkoliv chráněný profil, pokud vyhovuje statickému návrhu za běžné teploty. 

Dřevěné podhledy (parametr EI)

Dřevěný prvekPožární odolnost (min)
151530
min. tl. desky* min. tl. desky** min. tl. desky*
překližka min. 450kg/m391030
dřevotřísková a dřevovláknitá deska min. 600 kg/m391025
dřevěný podhled-obložení min. 400 kg/m3155555

* spoje desek připevněné k lati nejméně stejné tloušťky nebo ke konstrukčnímu prvku

** spoj pero-drážka (spoje desek nejsou kryty latěmi) 

Dřevěný záklop (parametr EI)

Dřevěný prvekPožární odolnost (min)
153045
min. tl. deskymin. tl. desky min. tl. desky
záklop z jehličnatých dřevin a buku92141

Dřevěný záklop (parametr REI)

Dřevěný prvekPožární odolnost (min)
153045
min. tl. desky* min. tl. desky** min. tl. desky*
záklop z jehličnatých dřevin a buku103260

I. Náhledy a příklady aplikací