Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

ORDEXAL pro stěny a střechy z ocelového plechu

Polyfunkční lepené obklady stavebních konstrukcí ORDEXAL pro obvodové stěny a střechy z ocelového plechu

Soubor katalogových listů platných od 1. 1. 2011 verze ČSN EN 13501-2 + A1

(R)EI/(R)EW 15 – 90/1200404202

A. Charakteristika výrobku

Systém lepených obkladů nenosných obvodových stěn nebo nosných střešních konstrukcí z ocelového plechu z vnitřní strany. Obklady jsou zhotoveny na bázi desek z minerální plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky. Základem jsou desky Isover PYRO, vyrobené rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu a dále upravované. Desky neobsahují žádná azbestová vlákna.

Vzhled: Bez dodatečné povrchové úpravy jsou obklady světle hnědé až šedozelené barvy, na povrchu opatřeny pravidelným rastrem. Spáry a spoje mohou být viditelně tmeleny odlišně zbarveným tmelem. Povrch desek je bez dodatečného nátěru porézní a hrubý.

Povrchové úpravy: Dokončený obklad může být na základě zvláštního požadavku objednatele povrchově barevně sjednocen speciální fasádní barvou, dodávanou v základním bílém odstínu. Případné další barvy dle dohody a možností výrobce. Alternativně může být obklad povrchově upraven omítkou vyztuženou sítí ze skleněných vláken nebo oplechován.

B. Použití

Systém je určen pro požární ochranu vnitřních konstrukcí v rozsahu od (R)EI/EW 15 do (R)EI /EW120 minut.

Obklady jsou vhodné: Pro průmyslová prostředí s průmysl. atmosférou do st. IV a do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů. Obklady trvale tepelně izolují chráněnou konstrukci a nahradí ve stejné tloušťce i případnou dodatečnou tepelnou izolaci, nezatěžují konstrukci, nepraskají a dobře snášejí i otřesy a dynamické rázy.

Obklady nejsou vhodné: Obklady nesmí být bez dodatečné povrchové úpravy vystaveny kapající či tekoucí vodě, max. přípustná trvalá rel. vlhkost vzduchu je 85 %.

C. Doklady

  • Certifikát AO 216 PAVUS č. 216/C5a/2021/0068 ze dne 5. 4. 2021
  • Stavebně technické osvědčení č. S-216/C5a/2021/0068 platné do 30. 4. 2024
  • Protokol o klasifikaci č. PK2-05-04-014-C-2 ze dne 3.1.2017
  • Požárně klasifikační osvědčení a Dodatek č.1 č. PKO-17-100 ze dne 30. 11. 2020
  • Požárně klasifikační osvědčení a Dodatek č.1 č. PKO-17-103 ze dne 30. 11. 2020
  • Prohlášení o shodě ve smyslu zák. 22/1997 Sb. a Vl.nař. 163/2002 Sb. a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci Protokolu o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Dodávky včetně montáže provádí výhradně firma J. Seidl & spol., s.r.o., kde je možno uplatnit veškeré požadavky, případně další firmy, mající písemnou licenci firmy J. Seidl & spol.,s.r.o. k využívání průmyslových práv k tomuto řešení.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě a dodržení předepsaných technologických postupů splňují obklady ustanovení § 156 odst. 1 zákona č.183/2006 S. v platném znění.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace obkladového systému ORDEXAL je vázána dodržením předepsaného know-how a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVUS, a.s. Veselí n. L a platnými posudky. Z toho důvodu mohou aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené firmou J. Seidl & spol., s.r.o., (která je vlastníkem všech průmyslových práv k této aplikaci) které mají k tomu písemné zmocnění. Bez tohoto dokladu se na provedenou práci certifikát, resp. prohlášení o shodě ani žádné další dokumenty nevztahují.

G. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je třeba používat ochranných bezp. pomůcek, tj. kožených rukavic, ochranné brýle nebo štít, při opracování či řezání respirátor, případně zástěru a po ukončení práce a před každým jídlem umýt ruce vodou a ošetřit ochranným krémem.

H. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08 02, 04, 10 a další proj. normy, ČSN EN 1363-1, ČSN P ENV 13381-4; ČSN P ENV 1993-1-2, certifikáty, technické podklady a další dokumentace výrobců použitých materiálů a firmy J. Seidl & spol., s.r.o.

I. Požárně technické vlastnosti

Protipožární lepené obklady ORDEXAL byly odzkoušeny zkušebnou PAVUS, a.s. – Veselí n. L. a odborně posouzeny pracovištěm PAVUS, a.s. Praha. Na základě výše uvedených zkoušek a posudku byla tímto střediskem zpracována následující tabulka, udávající hodnoty zvýšení požární odolnosti plechových obvodových stěn při požáru:

a) z vnitřní strany objektu je teplota požáru dána rovnicí podle ČSN EN 1363-1
TN = T0 + 345 log (St+1) a stěna se hodnotí na dosažení mezních stavů R, E a W

b) z vnější strany objektu je teplota požáru dána rovnicí podle ČSN EN 1363-2
TN = 660 (1-0687,e-0,32t – 0,313.e-3,8t ) + T0 a stěna se hodnotí na mezní stavy R,E a

Hodnoty požární odolnosti nenosných obvodových stěn z ocelových trapézových plechů, ze směru působení požáru chráněných systémem ORDEXAL  

Tlouštka desek ORDEXAL (mm)Požární odolnost
20EW 30*)EI 1520EW 30*)EI 15
40EW 90*)EI 3020EW 30*)EI 15
60EW 120*)EI 9020EW 30*)EI 15

*) Stěna vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802 jako požárně uzavřená plocha

Dimenze desek lepeného obkladu ORDEXAL, chránících na spodním líci nosný střešní plášť z ocelového trapézového plechu:

Tlouštka desek ORDEXAL (mmPožární odolnost střešního pláště
20REI 15
40REI 30
60REI 90

J. Náhledy a příklady aplikací