Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Protipožární úprava ocelových dveří

Protipožární úprava ocelových dveří a dvířek DEXAMIN DV/S

Soubor katalogových listů platných od 1.4.2023 verze ČSN EN 13 501-2 + A1

EI (EW) 15 600505200

Protipožární úprava ocelových dveří a dvířek DEXAMIN DV/S

A. Charakteristika výrobku

Protipožární úprava ocelových jednokřídlových plných otočných dveří, dvířek elektrických rozvaděčů a revizních dvířek v rozsahu rozměrů, uvedených dále. K úpravám je použito protipožárního intumescentního systému DEXAMIN Speciál jako laminátu se skleněnou výztuží o tloušťce cca 4 mm.

Vzhled: Bez dodatečné povrchové úpravy černý, zrnitý povlak. Podle dohody s odběratelem lze opatřit krycím nátěrem tmavších odstínů nebo stříbřenkou. POZOR – jedná se o průmyslovou povrchovou úpravu bez vyšších estetických nároků na vzhled.

B. Použití

Úprava je určena: do dílenských, skladových či provozních prostor, kotelen, garáží, dále pro revizní dvířka a dvířka elektrických rozvaděčů. Stejně lze upravit i ocelové plechové výplně nadpraží a části plechových nenosných požárně dělících stěn.

Úpravy jsou vhodné: Do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů. Aplikace může být použita i do prostředí, kde je povolen nepřímý styk s potravinami.

Úpravy nejsou vhodné: Laminovaná protipožární vrstva DEXAMIN DV/S nesmí být vystavena kapající či tekoucí vodě, max. přípustná trvalá rel. vlhkost vzduchu je 80 %. Aplikace nesmí být vystavena prostředí s kyselými plyny a tam, kde se mohou uzávěry rosit.

C. Doklady

  • Certifikát vydaný AO 216 PAVUS, a.s. č. 216/C5/2023/0021 ze dne 31. 1. 2023
  • Stavebně technické osvědčení č. S-216/C5/2023/0021 platné do 31. 1. 2026
  • Protokol o zkoušce požární odolnosti PAVUS, a.s. – Veselí n.L. Pr-04-1.02.121
  • Posudek Zdravotního ústavu č. POS-PBU-06-1168/2011 o zdravotní nezávadnosti materiálu do interiérů staveb ze dne 28. 1. 2011
  • Prohlášení o shodě
  • Protokoly o klasifikaci PK2-08-04-069 až 071- C-3 ze dne 26. 1. 2023
  • a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci Protokolu o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Dodávky včetně montáže provádí výhradně firma J.Seidl & spol., s.r.o., kde je možno uplatnit veškeré požadavky, případně další firmy, mající písemnou licenci firmy J.Seidl & spol.,s.r.o. k využívání průmyslových práv k tomuto řešení. Pokud jsou aplikace prováděny jinou firmou bez písemného zmocnění firmy J.Seidl & spol., s.r.o. výše uvedené údaje a certifikát neplatí.

E. Životnost

Na základě dlouhodobých zkoušek stárnutí této úpravy v interiéru a podle veterometrických zkoušek urychleného stárnutí v akreditované laboratoři PAVUS, a.s. Veselí n.L. a VVÚD Březnice bylo konstatováno snížení funkčních vlastností v závislosti na čase v rozmezí cca 3 – 5 minut. Z toho důvodu lze životnost nátěru odhadnout na 10 – 15 let podle prostředí, ve kterém bude aplikace exponována.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace větracích mřížek ARADEX je vázána dodržením předepsaného montážního postupu a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVUS a.s. Veselí n. L a platným „Stavebním technickým osvědčením“. Montážní postup je součástí dodávky a musí být bezpodmínečně dodržen. V opačném případě se na výrobek certifikát, resp. prohlášení o shodě nevztahují.

G. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08.., ČSN EN 1363-1, ČSN P ENV 1995-1-2, ČSN EN 13501-2 + A1, ČSN EN 1634-1, certifikát, protokoly o klasifikaci a technické podklady a další dokumentace výrobců použitých materiálů a firmy J.Seidl & spol., s.r.o.

H. Požárně technické vlastnosti

Protipožární úprava požárních uzávěrů DEXAMIN DV/S byla odzkoušena zkušebnou PAVUS, a.s. – Veselí n.L. a odborně posouzena REPO – Expertizním střediskem požární ochrany staveb Praha. Na základě výše uvedených zkoušek a posudku byla AO 216-PAVUS, a.s. provedena certifikace ve smyslu platných předpisů. Na základě provedených zkoušek byly tímto způsobem upravené uzávěry klasifikovány podle ČSN EN 13501-2 takto:

Druh uzávěru/stěnyPožární odolnost při požáru ze strany opatřené laminátem1)
Dveře plné,otočné,ocelové
900×1970 mm
EI215 DP3EW 60 DP3
Dvířka el. rozvaděčů
525×1320 mm
EI215 DP3EW 30 DP3
Revizní dvířka
400×400 mm
EW 60 DP3