Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

ORDEXAL KARBON ALB – zvýšení požární odolnosti uhlíkových lamel

ORDEXAL® KARBON ALB

Soubor katalogových listů platných od 1. 10. 2018 verze ČSN 73 0810

R 30 – 1200808102

A. Charakteristika výrobku

Protipožární lepená izolace pro uhlíkovo – vláknité lamely na železobetonové nosné stavební konstrukce. Izolační obklad je zhotoven na bázi desek z minerálních vláken ISOVER PYRO, lepidla Dexaflamm B a kovových vložek. Desky neobsahují azbest, halogeny ani těžké kovy.

Vzhled: Šedozelené a šedohnědé deskové prvky (bez povrchové úpravy), přilepené v předepsaném provedení a tloušťce na povrchu konstrukce a zcela překrývající vyztužující uhlíkovo – vláknité lamely. Dokončený obklad může být na základě požadavku objednatele povrchově barevně sjednocen speciální fasádní barvou, dodávanou v základním bílém odstínu, alternativně může být obklad povrchově upraven stěrkovou omítkou vyztuženou sítí ze skleněných vláken.

B. Použití

ORDEXAL® KARBON ALB jeurčen pro zvýšení požární odolnosti uhlíkovo – vláknitých lamel, jejichž účelem je vyztužení a zesílení železobetonových nosných stavebních konstrukcí. Vhodným návrhem podle dimenzační tabulky lze tímto způsobem zajistit – v závislosti na tepelné odolnosti použitého lepidla –funkci vyztužující uhlíkovo – vláknité lamely  v  rozmezí  30 až  120 minut se sníženými nároky na prostor ochranného materiálu.

Aplikace systému ORDEXAL® KARBON ALB je vhodná: do všech běžných vytápěných i nevytápěných  interiérů (dle EAD typ prostředí Z1, Z2 a Y). Izolační prvky nezatěžují konstrukci, nepraskají a dobře snášejí i otřesy a dynamické rázy.

Aplikace systému ORDEXAL® KARBON ALB není vhodná: Bez dodatečných povrchových úprav do silně agresivního prostředí (aromáty a organické páry) a do míst s tekoucí nebo kapající vodou, resp. do neodvětrávaných prostor s r.v.v. vyšší než 80 %.

C. Doklady

  • Certifikát AO 216 PAVUS č. 216/C5a/2024/0102
  • Stavebně technické osvědčení č. S-216/C5a/2024/0102
  • Požárně klasifikační osvědčení č. PKO-23-099
  • Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb.
  • a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci Protokolu o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Veškeré dodávky těchto systémů provádí firma J.SEIDL & spol., s.r.o., která je vlastníkem know-how a všech průmyslových práv a kde je možno uplatnit požadavky a veškeré odzkoušené typy izolací ORDEXAL® KARBON ALB.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě v prostředí podle bodu B a při dodržení předepsaných technologických postupů splňují obklady za předpokladu, že nedojde k mechanickému poškození ustanovení §156 odst. 1 stavebního zákona po celou dobu ekonomické životnosti stavby.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace je vázána dodržením předepsaného know-how a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVUS Veselí n. L a platnými protokoly.
 Z toho důvodu mohou aplikace a kontroly podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem, které k tomu mají písemné zmocnění.  Bez tohoto dokladu se na provedenou práci výše uvedené doklady ani prohlášení o shodě nevztahují.

G. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08 02, 04, 10 a další projektové normy, ČSN EN 1363-1, ČSN EN 13 381–3, ČSN EN 1365-2, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1-2, ČSN EN 1992-1-2; technické podklady a další dokumentace výrobce a firmy J. Seidl & spol., s.r.o.

H. Upozornění

POZOR – rozměr a umístění obkladu ORDEXAL® KARBON ALB na zesilující uhlíkové lamely je přímo závislé na rozměrech železobetonových konstrukcí a vzdálenosti lamely od jejích okrajů. Minimální boční přesah obkladu lamely je vždy 100 mm. Pokud je lamela umístěna u kraje nosníku nebo otvoru blíže než 100 mm, je nutné obložit i jeho boky! Způsob řešení doporučujeme předem konzultovat s našimi techniky.

I. Požárně technické vlastnosti

Protipožární aplikace ORDEXAL® KARBON ALB byla průkazně odzkoušena akreditovanou zkušebnou PAVUS – Veselí n. L. a posouzena AO 216 – PAVUS, a.s. Praha. Na základě výše uvedených zkoušek a protokolů bylo tímto orgánem zpracováno dimenzování obkladů systému ORDEXAL® KARBON ALB v souladu s ČSN 73 0810, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé tloušťky protipožárního obkladu, nutné pro zajištění nejvýše přípustných teplot na povrchu uhlíkové lamely v závislosti na čase.

Předepsaná tloušťka ORDEXALU® KARBON AL je uvedena v následující tabulce:

Požární odolnost (X)(minuty)Tloušťka obkladu (XX)ORDEXAL® ALB pro ochranu karbonových pásek s kritickou teplotou lepidla 50 – 90 OC
50 OC60 OC70 OC80 OC90 OC
R 304040404040
R 454040404040
R 606060404040
R 908080606040
R 120100100808060

 x) Samotná železobetonová konstrukce musí vykazovat nejméně stejnou hodnotu požární odolnosti před úpravou (R, REI, případně lze zvýšit celoplošně obklady Ordexal B/ZLB)

xx) Konečná tloušťka obkladu je vyšší o cca 6 – 12 mm, než hodnoty uvedené v tabulce (tloušťka lepidla).

I. Náhledy a příklady aplikací