Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Technický zpravodaj

Poslední čísla technického zpravodaje

Krátké zamyšlení nad rekodifikací veřejného stavebního práva

Publikováno: 11. 7. 2019
Autor: plk. Ing. Petr Chytrý Součástí tohoto čísla Zpravodaje je i věcný článek Ivanky Nohové na výše uvedenou „rekodifikaci“, který popisuje některé skutečnosti kolem dané problematiky, kdy ve srovnání s ostatním světem opravdu v délkách řízení značně zaostáváme. Nemám nic osobního proti moderní tvorbě nového stavebního zákona, ale my co jsme v praxi zažili původní stavební zákon č. […]

Studie požární bezpečnosti dřevostaveb

Publikováno: 11. 7. 2019
Autor: Ing. Miroslav Matějka Lesy České republiky, s. p. Vážení přátelé architekti, architektky, projektantky a projektanti,  dovoluji si Vás upozornit na velmi zajímavý zdroj informací v problematice požární bezpečnosti dřevostaveb, jímž je závěrečná zpráva výzkumného projektu Grantové služby Lesů ČR, nazvaného Zhodnocení stávajícího stavu požadavků na požární bezpečnost dřevostaveb v ČR a v zahraničí. Řešitelem projektu byla Nadace dřevo pro […]

Dokladování požární odolnosti lehkých plochých střech na trapézovém plechu.

Publikováno: 11. 7. 2019
Autor: Ing. Pavel Rydlo 1SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s., divize Isover, Smrčkova 2485/4, 180 00, Praha 8, pavel.rydlo@saint-gobain.com Nároky na požární bezpečnost staveb podobně jako u jiných odvětví průmyslu stále stoupají. Lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu, které jsou základním řešením moderních halových objektů, se dnes téměř standardně navrhují s požární odolností. Firem, které mají k dispozici skladby […]

Posuzování stavebních výrobků podle harmonizované normy (hEN) a podle Evropského dokumentu pro posuzování (EAD)

Publikováno: 11. 7. 2019
Autor: Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s. Dnes se ve svém příspěvku budu věnovat výrobkům, posuzovaným dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění po opravě, a Evropským dokumentům pro posuzování (EAD) k CPR Jaký je rozdíl mezi posouzením […]

Vyšel nový zpravodaj č. 53 – zde Úvodník

Publikováno: 11. 7. 2019
Patronka hasičů – Madona se sekerou? Nedávno jsem se vrátil domů a žena mě oslovila s dotazem, zda jsem v rádiu slyšel pořad o Madoně se sekerou. Odvětil jsem, že nikoliv a zeptal se, co je na této Madoně zajímavé. Je to prý patronka hasičů. Po krátké diskusi, že patronem hasičů je Svatý Florián jsme přešli na […]

Rekodifikace stavebního práva – mýty, dezinformace a skutečnost

Publikováno: 16. 3. 2019
Právní okolí ke stavebnímu zákonu tvoří téměř 80 zákonů. Většina z nás v praxi zažila, kolik stanovisek, vyjádření a druhů dokumentace musela předložit, aby se po letech úsilí mohlo začít stavět. Stavební zákon prošel několika zásadními změnami koncepce, a ta poslední pak každý rok větší či menší novelou. K zásadním změnám a zlepšení ani po 13. letech nedošlo […]

ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU č.j. 21 Cdo 1502/2016

Publikováno: 16. 7. 2018
(dostupné z: http://www.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/nejvyssi-soud/2017/1701/judikat-ns-21-Cdo-1502-016-GNS2017872) 21 Cdo 1502/2016 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce L. L., zastoupeného Mgr. Janem Svobodníkem, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Sadová č. 2650/20, proti žalované […]

Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Publikováno: 16. 7. 2018
Stanovisko HZS ČR (dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/sjednoceni-aplikacni-praxe-pri-provadeni-kontroly-provozuschopnosti-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni.aspx) Osoby, které jsou držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby a technika požární ochrany (§ 11 odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) mohou provádět kontroly provozuschopnosti u každého požárně bezpečnostního zařízení bez ohledu na to, kdo je výrobcem konkrétního […]

Informace o nových legislativních a technických předpisech, vztahujících se ke stavebním výrobkům

Publikováno: 16. 7. 2018
Autor: Ing. Jana Buchtová PAVUS, a.s. Hodnocení třídy reakce na oheň: Jednou ze základních charakteristik každého stavebního výrobku je třída reakce na oheň. VYHLÁŠKA MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb., uvádí v § 6 Reakce na oheň: Reakce stavební konstrukce včetně stavebního výrobku určeného k zabudování […]

Požární odolnost prostorových konstrukcí kontejnerů s ocelovou kostrou

Publikováno: 16. 7. 2018
Autor: Ing. Jan Karpaš CSc. Úvod Příspěvek pojednává o možnostech posuzování požární odolnosti stavebních konstrukcí prostorových kontejnerových sestav s ocelovou kostrou.Stavební kontejnery jsou prostorově ohraničené konstrukce, které lze skládat do variantních sestav – přízemních i vícepodlažních objektů (běžné dvoupodlažní sestavy; v některých případech mohou být až čtyřpodlažní). Kontejnery mají různé rozměry. Typický modul prostorových kontejnerů má […]