Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Posuzování stavebních výrobků podle harmonizované normy (hEN) a podle Evropského dokumentu pro posuzování (EAD)

Publikováno dne 11. 7. 2019

Autor: Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.

Dnes se ve svém příspěvku budu věnovat výrobkům, posuzovaným dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění po opravě, a Evropským dokumentům pro posuzování (EAD) k CPR

Jaký je rozdíl mezi posouzením stanoveného stavebního výrobku podle harmonizované normy (hEN) a podle Evropského dokumentu pro posuzování (EAD)?

Po ukončení přechodného období je povinnost výrobce nechat posoudit výrobek dle hEN, pokud je pro daný výrobek vydána. Posouzení dle EAD je vždy dobrovolné a záleží na výrobci, zda si nechá stanovený výrobek posoudit dle EAD nebo v národním systému (v ČR Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.).

Podle přílohy IV k CPR je 36 skupin stavebních výrobků:

Kód skup.Název skupiny (Přehled hEN)Rozhodnutí Komise
1Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného betonu1999/94/EC
2Dveře, okna, okenice, vrata a příslušné stavební kování1999/93/ECNÁVRH ZMĚNY
3Fólie, včetně litých a sestav (hydroizolační nebo parotěsné)1999/90/EC2003/655/EC (EAD)1997/556/EC (EAD)
4Tepelněizolační výrobky, kompozitní izolační sestavy nebo systémy1999/91/ECCONSTRUCT 09/8471997/556/EC (EAD)2000/273/EC (EAD)2001/308/EC (EAD)
5Stavební ložiska, čepy pro konstrukční spoje1995/467/EC2003/639/EC (EAD)
6Komíny, kouřovody a specifické výrobky1995/467/EC
7Výrobky ze sádry1995/467/EC
8Geotextilie, geomembrány a související výrobky2015/1958
9Lehké obvodové pláště/opláštění/konstrukční těsněné zasklení1996/580/EC2003/656/EC (EAD)2003/640/EC (EAD)
10Stabilní zařízení pro hašení požáru (výrobky pro požární poplach/detekce, stabilní výrobky pro hašení požáru, řízení požáru a kouře a pro potlačování výbuchu)1996/577/EC
11Vybavení pro hygienické prostory1996/578/EC
12Vybavení komunikací: silniční vybavení1996/579/EC2001/19/EC (EAD)
13Výrobky a prvky z konstrukčního dřeva a doplňky1997/176/EC1997/638/EC (EAD)2000/447/EC (EAD)1999/92/EC (EAD)1999/455/EC (EAD
14Panely a prvky na bázi dřeva1997/462/EC
15Cement, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva1997/555/EC
16Cement, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva1997/597/EC1998/456/EC (EAD)2000/606/EC (EAD)
17Zdivo a související výrobky, zdicí prvky, malty a doplňky1997/740/EC
18Výrobky pro kanalizační systémy a pro úpravu odpadních vod2015/19592000/273/EC (EAD)
19Podlahoviny1997/808/EC
20Konstrukční kovové výrobky a doplňky1998/214/EC2000/606/EC (EAD)
21Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů, sestavy vnitřních příček1998/437/EC2003/655/EC (EAD)1998/213/EC (EAD)2018/779
22Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky, střešní sestavy1998/436/EC2003/656/EC (EAD)1998/600/EC (EAD)
23Výrobky pro konstrukce vozovek1998/601/EC
24Kamenivo1998/598/EC
25Stavební adheziva1999/470/EC
26Výrobky pro beton, malty a injektážní malty1999/469/EC
27Zařízení pro vytápění vnitřních prostor1999/471/EC
28Trubky, nádrže a doplňky, které nejsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě1999/472/EC2015/1936
29Stavební výrobky, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě2002/359/EC
30Výrobky z plochého skla, profilovaného skla a skleněných tvárnic2000/245/EC
31Elektrické, ovládací a komunikační kabely2011/284/EC
32Těsnění pro spoje2011/19/EC
33Připevňovací prostředky1997/463/EC1996/582/ES (EAD)1997/161/EC (EAD)1997/177/EC (EAD)2018/771/EC (EAD)
34Stavební sestavy, jednotky, prefabrikované prvky2003/728/EC1998/279/ES (EAD)1999/89/EC
35Výrobky pro požární přepážky, požární těsnění, pro požární ochranu a pro zpomalování hoření1999/454/EC
36Další výrobky2018/771/EC (EAD)

Ke každé skupině výrobků jsou přiřazena relevantní Rozhodnutí Komise.

Rozhodnutí Komise k CPD

Rozhodnutí Komise jsou předpisy Evropské komise, které nemusejí být převáděny do národního práva, protože platí pouze pro státy, instituce a jednotlivce, kterým jsou určeny. Většina rozhodnutí Komise ke směrnici Rady č. 89/106/EHS (CPD) uvádí postupy prokazování shody stavebních výrobků patřících do konkrétní skupiny v závislosti na jejich určeném použití a třídách reakce na oheň, popřípadě dalších třídách nebo úrovních týkajících se základních požadavků. Další typy rozhodnutí Komise jsou horizontálního charakteru a týkají se oblastí společných pro všechny výrobky spadající pod CPD, např. rozhodnutí Komise o požárně technických vlastnostech, atd.

Rozhodnutí Komise k CPD o postupech prokazování shody pro jednotlivé stavební výrobky jsou podkladem k udělení mandátu CEN orgánům CEN/CENELEC pro vypracování harmonizovaných norem nebo mandátů EOTA organizaci EOTA pro vypracování řídících pokynů pro ETA.

V rozhodnutích Komise se uvádějí systémy prokazování shody jednotlivých skupin stavebních výrobků.

Tato rozhodnutí Komise se neruší, budou postupně revidována v rámci CPR, zůstávají v archivaci a lze se na ně odkazovat.

V následujících tabulkách jsou k jednotlivým skupinám výrobků přiřazeny vydané EAD.

EAD – Evropský dokument pro posuzování (ETA) k CPR

Evropský dokument pro posuzování (EAD) k CPR je harmonizovanou technickou specifikací, která určuje strukturu dokumentu ETA pro daný výrobek. EAD vypracuje a přijme na žádost výrobce organizace subjektů pro technické posuzování (reprezentovaná Evropskou organizací pro technické schvalování EOTA) pro výrobek nepokrytý plně harmonizovanou normou. Přijaté EADs se zasílají Komisi, která následně zveřejní v OJEU odkazy na jejich konečná znění. Pokud se subjekty nedohodnou na znění EAD – předají záležitost Komisi.

Technický obsah EAD se podobá obsahu pokynů ETAGs používaných podle CPD, ale na rozdíl od ETAGs patří EADs podle CPR mezi harmonizované technické specifikace (ETAG podle CPD není harmonizovanou technickou specifikací, ale chybně jí bylo označováno ETA). Plné náklady na vypracování a přijetí evropských dokumentů pro posuzování ponesou subjekty pro technické posuzování společně s EOTA.

EAD obsahuje tyto informace:

ETAGs používané jako EADs

Podle přechodných ustanovení k CPR se ETAG, které byly zveřejněny před 1. 7. 2013, mohou používat jako EAD.

Současně platné pokyny ETAG, které se mohou používat jako EAD, jsou také uvedeny na www:
http://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/. V současné době nemá žádná osoba notifikaci pro ETAG.

Postupně jsou rušeny a nahrazovány nově vydanými EAD.

Skupina 1

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 010001-00-0301Prefabrikované betonové spřažené stěny s bodovými styky2016/C248/00608.07.20162+1
EAD 010003-00-0301Prefabrikované balkonové prvky vyrobené z ultra vysoce výkonného vláknobetonu (UHPFRC)2018/C19/0419.01.20182+1
EAD 010013-00-0301Lehký panel z cementové malty a EPS granulátu vyztužený síťkou ze skelných vláken a vnitřním ocelovým roštem2018/C19/0419.01.20182+1
EAD 010028-00-0103Opakovaně použitelná sada pro mělké založení lehkých konstrukcí2018/C228/0329.06.20182+1

Pozn. OJEU = Úřední věstník Evropské unie

Skupina 2

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 020001-01-0405NahrazujeEAD 020001-00-0405ZrušenáVíceosé skryté závěsy2017/C118/0212.04.20172+2
EAD 020002-00-0404Balkónové (a terasové) zasklívací systémy bez svislých rámů2016/C054/032.02.201612
EAD 020011-00-0405Střešní, podlahová, stěnová nebo stropní dvířka pro přístup nebo nouzový únik / s nebo bez požární odolnosti2016/C248/00608.07.20161222
EAD 020029-00-1102Vnitřní pěší žáruvzdorné a/nebo kouřotěsné jedno- nebo dvoukřídlé dveřní soupravy vyrobené z oceli2017/C343/0603.10.201712

Skupina 3

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 030019-00-0402Litá střešní hydroizolace na bázi polysiloxanu2017/C118/0212.04.201743
EAD 030065-00-0402Kompozitní střešní hydroizolační sestava2018/C228/0329.06.201843
EAD 030092-00-0605Minerální nepružná těsnicí hmota na bázi cementu2018/C370/0512.10.201813
EAD 030155-00-0402Jednosložková bitumen-polyuretanová pryskyřice na lemování2018/C417/0716.11.201833
EAD 030218-00-0402Fólie určené pod střešní krytinu2017/C379/0710.11.201743
EAD 320002-02-0605NahrazujeEAD 320002-01-0605ZrušenáEAD 320002-00-0605ZrušenáPovlakovaný těsnicí plech pro konstrukční a řízené spárové spoje ve vodotěsném betonu2016/C459/0809.12.20163323
EAD 320008-01-0605NahrazujeEAD 320008-00-0605ZrušenáExpanzní těsnicí páska na spoje na bázi bentonitu pro konstrukční spoje trhlin vodotěsného betonu2018/C417/0716.11.20184323

Skupina 4

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 040005-00-1201Průmyslově vyráběné výrobky pro tepelnou a/nebo zvukovou izolaci z rostlinných nebo živočišných vláken2016/C054/0312.02.201644
EAD 040007-00-1201Tepelně izolační produkt pro budovy se složkou odrážející sálavé teplo2017/C435/0715.12.201734
EAD 040010-00-1201Izolační výrobky z expandovaného perlitu (EPB)2018/C90/0409.03.201844
EAD 040011-00-1201Vakuové izolační panely (VIP) s průmyslově aplikovanými ochrannými vrstvami2018/C19/0419.01.201844
EAD 040012-00-1201Tepelně-izolační desky z minerálního materiálu2018/ C281/0410.08.201844
EAD 040016-00-0404Skleněná síťovina pro výztuž omítkovin na bázi cementu2016/C172/0313.05.20162+4
EAD 040037-00-1201Kompozitní desky z vláken minerální vlny a aerogelových aditiv s nízkou hodnotou λ2017/C118/0212.04.201744
EAD 040048-01-0502NahrazujeEAD 040048-00-0502ZrušenáGumová vláknitá rohož používaná pro izolace kročejového hluku2018/C228/0329.06.201834
EAD 040049-00-0502Polyuretanová pěnová podložka k použití jako zvuková izolace2018/C228/0329.06.201844
EAD 040057-00-1201Tepelně izolační deska z mikroporézní siliky2018/C228/0329.06.201844
EAD 040065-00-1201Tepelně izolační a/nebo zvukově pohltivé desky na bázi expandovaného polystyrenu a cementu2016/C378/01214.10.201644
EAD 040089-00-0404Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s omítkou pro použití na budovách s dřevěnou nosnou konstrukcí2017/C118/0212.04.20172+4
EAD 040090-00-1201Průmyslově vyráběné desky a produkty vytvořené lisováním rozšířené polymléčné kyseliny (EPLA) pro tepelné a/nebo akustické izolace.2016/C248/00608.07.201634
EAD 040138-01-1201NahrazujeEAD 040138-00-1201ZrušenáVolně sypané tepelně-izolační a/nebo zvukově izolační výrobky z rostlinných vláken vyráběné in-situ2018/C417/0716.11.201844
EAD 040287-00-0404Soupravy pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s panely jako tepelně izolační produkt a nespojitý obvodový plášť jako vnější plášť2018/C19/0419.01.20182+4
EAD 040288-00-1201Průmyslově vyráběná tepelná a zvuková izolace vyrobená z polyesterových vláken2016/C459/0809.12.201644
EAD 040313-00-1201Tepelná a/nebo akustická izolace z volně sypaného granulovaného expandovaného korku vyráběná in-situ2017/C118/0212.04.201744
EAD 040369-00-1201Izolace z volně loženého nebo slisovaného granulovaného expandovaného korku2017/C343/0613.10.201744
EAD 040394-00-1201Průmyslově vyráběné volně sypané pěnové sklo2018/C49/0409.02.201844
EAD 040427-00-0404Sestavy pro vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s maltou jako tepelněizolačním výrobkem a omítkou nebo obkladem na vnějším povrchu2019/45020.03.201912+4
EAD 040456-00-1201In-situ volně sypaný tepelný a/nebo akustický izolační materiál vyrobený z živočišných vláken2017/C343/0613.10.201744
EAD 040461-00-1201Tepelně izolační výrobek vyrobený ze sypkého expandovaného perlitu 040635-2018/ C281/0410.08.201844
EAD 040635-00-1201Tepelná a/nebo akustická izolace na bázi pojivem vázaného rozvolněného expandovaného polystyrenu (EPS)2017/C379/0710.11.201744
EAD 040643-00-1201Tepelná izolace z křemíkového aerogelu vyztuženého vlákny2017/C343/0613.10.201744
EAD 040650-00-1201Extrudované desky z pěnového polystyrenu jako nosná vrstva a/nebo zateplení nad hydroizolací2017/C435/0715.12.2017445
EAD 040773-00-1201Desky z pěnového skla jako nosná vrstva a tepelná izolace používaná na vnější straně hydroizolace2018/C417/0716.11.2017445
EAD 040777-00-1201Desky z pěnového skla jako nosná vrstva a tepelná izolace (bez hydroizolace)2017/C435/0715.12.2017345

Skupina 6

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 060001-00-0802Komínová sestava s pálenou/keramickou vložkou klasifikace T400 (minimálně) N1 W3 GXX2016/C248/00608.07.201646
EAD 060003-00-0802Komínová sestava s pálenou/keramickou vložkou a specifickou vnější stěnou klasifikace T400 (minimálně) N1 W3 GXX2016/C248/00608.07.201646
EAD 060008-00-0802Komínová sestava s pálenou/keramickou vložkou klasifikace T400 (minimálně) N1/P1 W3 Gxx a s různými vnějšími stěnami a případnou změnou vnější stěny2016/C459/0809.12.201646
EAD 060012-00-0802Sestava obsahující komínovou vložku, vyrobenou ze skelných vláken, minerálních a organických látek, a příslušenství2019/45020.03.201912+346

Skupina 7

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 070001-01-0504NahrazujeEAD 070001-00-0504ZrušenáSádrokartonové desky pro použití v nosných konstrukcích2016/C459/0809.12.201647
EAD 070002-00-0505Sklovláknitá páska pro spoje sadrokartonových desek2017/C10/0213.01.201747
EAD 210012-00-0504Sádrové prvky pro dokončování interiérových2018/C417/0716.11.20183217

Skupina 8

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 080001-00-403Geokompozit pro odvodňovací systémy216/C 248/0608.07.201612+348
EAD 080002-00-0102Nenosná trojosá geomříž pro stabilizaci nezpevněných granulárních vrstev zazubením materiálu2016/C248/00608.07.20162+8

Skupina 9

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 090001-00-0404Prefabrikované desky ze stlačené minerální vlny s organickou nebo anorganickou povrchovou úpravou a stanoveným upevňovacím systémem2015/C226/0510.07.201549
EAD 090017-00-0404Bodově podepřené svislé zasklení2016/C248/00608.07.201649
EAD 090019-00-0404Sestavy pro provětrávané vnější obklady stěn z lehkých desek připevněných na spodní nosnou konstrukci včetně omítky aplikované na místě s, nebo bez tepelné izolace2018/C19/0419.01.201849
EAD 090020-00-0404Sestavy pro vnější obklady stěn z umělého kamene2017/C118/0212.04.201749
EAD 090034-00-0404Sada složená z pomocného rámu a kotvení pro upevňovací obkladové prvky a také vnější stěnové prvky2017/C343/0613.10.20174339
EAD 090035-00-0404Izolační sklo s konstrukčním tmelem a bodovým ukotvením2017/C379/0710.11.201749
EAD 090058-00-0404Souprava větraného vnějšího obkladu stěn obsahující kovový voštinový panel a jeho příslušná kotvení2016/C459/0809.12.201849
EAD 090062-00-0404NahrazujeETAG 34ZrušenáMechanicky upevňované sestavy pro vnější obklady stěn2018/C417/0716.11.201849
EAD 090101-00-0404Křížový držák skla k použití v zavěšených obvodových pláštích2018/C417/0716.11.201849
EAD 090119-00-0404Sestavy pro vnější obklady stěn z minerálních desek včetně omítky aplikované in-situ2019/45020.03.201912+349
EAD 090120-00-0404Sestavy pro vnější nenosné stěnové systémy z minerálních desek2019/45020.03.201912+349
EAD 200035-00-0302Střešní a stěnové systémy s neviditelným uchycením2017/C118/0212.04.2017120229
EAD 220025-00-0401Samonosné horizontální prosklené konstrukce (markýzy, přístřešky)2016/C172/0313.05.20161229

Skupina 13

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 130002-00-0304Masivní dřevěný deskový prvek – hmoždinkami spojované dřevěné desky používané jako konstrukční prvek budov2015/C378/0214.10.2016113
EAD 130005-00-0304Desky z masivního dřeva pro konstrukční účely v budovách2015/C226/0510.07.2015113
EAD 130010-01-0304NahrazujeEAD 130010-00-0304ZrušenáLepené lamelové tvrdé dřevo – vrstvené bukové dřevo na nosné účely2018/C417/0716.11.2018113
EAD 130011-00-0304Prefabrikovaný dřevěný deskový prvek vyrobený z mechanicky spojovaných omítnutých článků, které mají být použity jako konstrukční prvek v budovách2016/C248/00608.07.2016113
EAD 130012-00-0304Konstrukční dřevo tříděné podle pevnosti – dřevo pravoúhlého průřezu s oblými hranami – kaštan2015/C226/0510.07.20152+13
EAD 130013-00-0304Deska z masivního dřeva pro konstrukční účely v budovách – Prvek z dřevěných desek spojovaných rybinovými spoji2016/C248/00608.07.20162+13
EAD 130019-00-0603Kolíkové spojovací prostředky s povlakem z pryskyřice2017/C118/0212.04.2017313
EAD 130022-00-0304Kulatina pro tyčové a stěnové prvky vyrobená z rostlého nebo lepeného dřeva2015/C378/0213.11.20152+13
EAD 130031-00-0304Kovové příhradové nosníky a sloupy2019/45020.03.201911320
EAD 130033-00-0603Hřebíky a šrouby k připevnění desek v dřevěných konstrukcích2015/C226/0510.07.20152+13
EAD 130082-00-0603Fasádní upevňovací systém – plastová konzola pro upevnění dřevěných prvků na základní konstrukci2019/45020.03.201912+3413
EAD 130087-00-0204Modulární stavební systém2017/C435/0715.12.2017113
EAD 130089-00-0304Konstrukční za mokra a/nebo za studena lepené masivní dřevo s klínovým spojem2018/C90/0409.03.2018113
EAD 130090-00-0303Dřevo-betonová kompozitní deska s kolíkovými spojovacími prostředky2018/C19/0419.01.2018113
EAD 130118-00-0603Šrouby k použití v dřevostavbách2017/C118/0212.04.2017313
EAD 130166-00-0304Konstrukční řezivo tříděné podle pevnosti – napařené masivní dřevo obdélníkového průřezu, které může být klínovitě spojováno nebo nespojováno – měkké dřevo2017/C118/0212.04.20172+13
EAD 130167-00-0304Konstrukční dřevo tříděné podle pevnosti – dřevo pravoúhlého průřezu s oblými hranami – jehličnaté řezivo2016/C378/01214.10.20162+13
EAD 130191-00-0304Prefabrikovaný dřevěný deskový prvek vyrobený ze slícovaných křížově laminovaných přířezů, který se používá jako konstrukční prvek v budovách2018/C228/0329.06.2018113
EAD 130196-00-0304Desky z masivního dřeva pro konstrukční použití s překrývajícími se okrajovými profily2018/C417/0716.11.20182+13
EAD 130197-00-0304Lepené laminované dřevo z párou upraveného masivního dřeva s obdélníkovým průřezem – Měkké dřevo2017/C343/06213.10.20172+13
EAD 130324-00-0304Vložky pro použití v dřevěných konstrukcích2018/C417/0716.11.2018113
EAD 140015-00-0304Stěny, střechy a stropy z OSB desek, které jsou slepeny na jejich povrchu2018/C90/0409.03.201841314
EAD 330079-00-0602Sestavy pro upevnění na podlahu určené pro použití se slzičkovým plechem nebo otevřeným tyčovým roštem2016/C248/00608.07.20162+1333
EAD 330080-00-0602Sestava svorek pro spoje vysoce odolné vůči prokluzu2016/C248/00608.07.20162+1333

Skupina 14

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 140015-00-0304Stěny, střechy a stropy z OSB desek, které jsou slepeny na jejich povrchu2018/C90/0409.03.201841314

Skupina 15

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 150001-00-0301Cement na bázi kalcium sulfoaluminátu2017/C118/0212.04.20171+15
EAD 150002-00-0301Hlinitan vápenatý žáruvzdorný cement2017/C343/0613.10.20171+15
EAD 150003-00-0301Vysoko pevnostní cementOPRAVA08.07.20161+15
EAD 150004-00-0301Rychletvrdnoucí cement na bázi sulfoaminátu vápenatého, odolný vůči síranům2017/C343/0613.10.20171+15
EAD 150007-00-0301Portlandský puzolánový cement pro použití v tropických podmínkách2017/C183/0309.06.20171+15
EAD 150008-00-0301Rychle tvrdnoucí cement2017/C343/0613.10.20171+15
EAD 150009-00-0301Cement CEM III/A pro vysoké pece s hodnocením odolnosti proti síranu (SR) a volitelně s nízkým obsahem alkalických látek (LA) a/nebo nízkým teplem hydratace (LH)2017/C379/0710.11.20171+15
EAD 260006-00-0301Polymerní přísada do betonu2016/C172/0313.05.20161+1526

Skupina 16

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 050001-00-0301Nosné tepelně izolační prvky tvořící tepelnou zábranu mezi balkony a vnitřními podlahami2018/C90/0409.03.20181+165
EAD 050004-00-0301Sférické a cylindrické ložisko se speciálním kluzným materiálem z UHMWPE (ultra vysoké molekulové hmotnosti polyethylenu)2018/C90/0409.03.20181165
EAD 160003-00-0301Dvojitá kotva ke zvýšení únosnosti na protlačení stropních a základových desek a základových patek2018/C228/0329.06.20181+16
EAD 160004-00-0301NahrazujeETAG 013ZrušenáSestavy pro dodatečné předpínání konstrukcí2017/C435/0715.12.20171+16
EAD 160012-00-0301Ocelové vyztužovací tyče s hlavou2018/C90/0409.03.20181+16
EAD 160027-00-0301NahrazujeETAG 013ZrušenáSpeciální výplňové hmoty pro předpínací sestavy2017/C435/0715.12.20171+16
EAD 260001-00-0303Konstrukční profily a desky zhotovené z vlákny vyztužených plastů (FRP/sklovláknité kompozity)2017/C379/0710.11.20171+1626

Skupina 17

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 170008-00-0604Výztuž do úložné spáry ke konstrukčním účelům2018/C417/0716.11.2018317
EAD 360001-00-0803Větrací systém z minerální vlny s pláštěm z vnější i vnitřní strany2018/C49/0409.02.2018317353622
EAD 360005-00-0604Dutinové oddělovací plechy2016/C459/0809.12.2016317353622

Skupina 19

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 190002-00-0502Sestava suché plovoucí podlahy složená z prefabrikovaných navzájem propojených částí keramických dlaždic a gumových rohoží2016/C172/0313.05.2016119
EAD 190005-00-0402Sada pro terasové podlahy2017/C343/0613.10.2017119

Skupina 20

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 130031-00-0304Kovové příhradové nosníky a sloupy2019/45020.03.201911320
EAD 200001-00-0602Drátové pramence z oceli a ušlechtilé oceli s koncovými spojkami2017/C118/0212.04.20172+20
EAD 200002-00-0602Systém táhel2016/C248/00608.07.20162+20
EAD 200005-00-0103Piloty z ocelových uzavřených profilů a tuhými spoji2015/C226/0510.07.20152+20
EAD 200012-00-0401Distanční sady pro zastavěnou kovovou střechu a obklady stěn2017/C118/0212.04.201742022
EAD 200014-01-0103NahrazujeEAD 200014-00-0103ZrušenáSpojovací prvky a patky pro betonové piloty2018/C370/0512.10.20182+20
EAD 200017-00-0302Za tepla válcované výrobky a konstrukční komponenty vyrobené z oceli třídy Q235B, Q235D, Q345B, a Q345D2016/C172/0313.05.20162+20
EAD 200019-00-0102Gabionové koše a matrace z šestiúhelníkové pletené sítě2015/C378/0213.11.20152+20
EAD 200020-00-0102Gabionové koše a matrace ze svařované síťoviny2017/C183/0309.06.20172+20
EAD 200022-00-0302Termomechanicky válcované ocelové dlouhé výrobky ze svařitelných jemnozrnných konstrukčních ocelí speciálních jakostí2016/C172/0313.05.20162+20
EAD 200026-00-0102Systémy z ocelových sítí pro použití ve vyztužených zemních konstrukcích2016/C248/00608.07.20162+20
EAD 200032-00-0602Prefabrikované systémy táhel se speciálními koncovými spojkami2017/C118/0212.04.20172+20
EAD 200033-00-0602Hřebíky upevňovaná střihová spojka2016/C459/0809.12.20162+20
EAD 200035-00-0302Střešní a stěnové systémy s neviditelným uchycením2017/C118/0212.04.2017120229
EAD 200036-00-0103Sada pro mikropiloty – sada s dutými tyčemi, především pro samořezné mikropiloty – duté tyče z bezešvých ocelových trubek2017/C118/0212.04.2017120
EAD 200039-00-0102Šestiboké gabiony a ploché bloky z pozinkovaného pletiva2016/C248/00608.07.20162+20
EAD 200043-01-0103NahrazujeEAD 200043-00-103ZrušenáPilotové roury z tvárné litiny2017/C435/0715.12.20172+20
EAD 200050-01-0102NahrazujeEAD 200050-00-0102ZrušenáGabionové koše, matrace a gabionové pytle ze šestiúhelníkových pravidelně vinutých sítí s předem naneseným zinkovým a/nebo zinkovým+organickým povlakem2018/C90/0409.03.20182+20
EAD 200059-00-0302Ocelové díly pro paletové regálové systémy2018/C417/0716.11.20172+20
EAD 200086-00-0602Součásti připojení kruhového kabelu2017/C379/0710.11.20172+20
EAD 200089-00-0302Trvalá spárovací hmota pro in-situ připravované betonové desky2018/C417/0716.11.20182+20
EAD 330001-00-0602Rozpínací konstrukční sestavy šroubů pro skryté upevnění2017/C118/0212.04.20172+3320
EAD 330047-01-0602Upevňovací šrouby pro sendvičové panely2017/C118/0212.04.20172+3320

Skupina 21

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 210004-00-0805Modulární prvek pro stavební služby2017/C118/0212.04.2017321
EAD 210012-00-0504Sádrové prvky pro dokončování interiérových úprav2018/C417/0716.11.20183217
EAD 210020-00-0402Průmyslově vyráběný samonosný kovový plech s ochrannou vrstvou kompozitní PUR/PIR pěny pro střechy, vnější a vnitřní obklady2018/C417/0716.11.201842122
EAD 210024-00-0504Cementovláknitá deska2018/C49/0409.02.2018321

Skupina 22

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 020011-00-0405Střešní, podlahová, stěnová nebo stropní dvířka pro přístup nebo nouzový únik / s nebo bez požární odolnosti2016/C248/00608.07.20161222
EAD 200012-00-0401Distanční sady pro zastavěnou kovovou střechu a obklady stěn2017/C118/0212.04.201742022
EAD 200035-00-0302Střešní a stěnové systémy s neviditelným uchycením2017/C118/0212.04.2017120229
EAD 210020-00-0402Průmyslově vyráběný samonosný kovový plech s ochrannou vrstvou kompozitní PUR/PIR pěny pro střechy, vnější a vnitřní obklady2018/C417/0716.11.201842122
EAD 220006-00-0402Střešní desky vyrobené ze směsi polypropylenu, vápence a plniv2017/C118/0212.04.2017422
EAD 220007-00-0402Plně podepřené šablony a pásy vyrobené ze slitiny mědi pro střešní obklady a obklady vnějších a vnitřních stěn2016/C054/0312.02.2016422
EAD 220008-00-0402Okapové profily pro terasy a balkóny2016/C248/00608.07.2016322
EAD 220010-00-0402Ploché plastové šablony pro plně podepřenou skládanou střešní krytinu a obklad vnějších stěn2017/C10/0213.01.2017422
EAD 220013-01-0401NahrazujeEAD 220013-00-0401ZrušenáSamonosná sestava střešních oken2017/C343/0613.10.2017322
EAD 220018-00-0401Jednotka decentralizovaného energeticky účinného nízkotlakého větrání se střídavým prouděním a rekuperací tepla2017/C379/0710.11.2017322
EAD 220021-00-0402Tubulární osvětlovací prvky (TDD)2015/C378/0213.11.2015322
EAD 220022-00-0401Polykarbonátová sněhová zábrana na střechu2017/C10/0213.01.2017122
EAD 220025-00-0401Samonosné horizontální prosklené konstrukce (markýzy, přístřešky)2016/C172/0313.05.20161229
EAD 220069-00-0402Ploché a profilované (se vzorem) plastové střešní šablony vyrobené z recyklovaného materiálu pro plně podepřenou skládanou střešní krytinu2017/C435/0715.12.2017122
EAD 320001-00-0605Těsnicí páska z předem stlačené pružné polyuretanové pěny určená k utěsnění oken a spár ve fasádách budov2018/C417/0716.11.201843222
EAD 360001-00-0803Větrací systém z minerální vlny s pláštěm z vnější i vnitřní strany2018/C49/0409.02.2018317353622
EAD 360005-00-0604Dutinové oddělovací plechy2016/C459/0809.12.2016317353622

Skupina 26

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 260001-00-0303Konstrukční profily a desky zhotovené z vlákny vyztužených plastů (FRP/sklovláknité kompozity)2017/C379/0710.11.20171+1626
EAD 260002-00-0301Alkalivzdorná skleněná vlákna obsahující oxid zirkoničitý pro použití do betonu2017/C343/0613.10.2017326
EAD 260006-00-0301Polymerní přísada do betonu2016/C172/0313.05.20161+1526
EAD 260007-00-0301Přísada typu 1 do betonů, malt a stěrek – vodný roztok2017/C10/0213.01.20172+26
EAD 260009-00-0301Zpracovaná škvára ze spaloven komunálního pevného odpadu jako doplněk typu II pro výrobu betonu, malty a injektážní malty2018/C370/0512.10.20181+26
EAD 260014-00-0301Kalcitovaná vrstva na bázi silikátu s přísadou typu II2019/45020.03.20191+26
EAD 260035-00-0301Přírodní kalcinovaná pozzolana jako přídavek typu II pro beton2018/C228/0326.06.20181+26
EAD 340210-00-104SRP (Steel reinforced polymer) sada z ocelových mikrodrátů, síťoviny ze skleněných vláken a epoxidového lepidla2018/C417/0716.11.20182+3426

Skupina 28

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 280001-00-0704Prefabrikovaný prvek do sestav k odvodnění nebo vsakování2015/C226/0510.07.2015428
EAD 280015-00-0701NahrazujeEAD 290001-00-0701ZrušenáPotrubní systém pro rozvody studené a teplé vody uvnitř budov2018/ C281/0410.08.2018428
EAD 350134-00-1104Protipožární sifon s intumescentním požárním těsněním (kombinovaný s podlahovou vpustí z nerezové oceli)2016/C248/00608.07.201612835

Skupina 32

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 320001-00-0605Těsnicí páska z předem stlačené pružné polyuretanové pěny určená k utěsnění oken a spár ve fasádách budov2018/C417/0716.11.201843222
EAD 320002-02-0605NahrazujeEAD 320002-01-0605ZrušenáEAD 320002-00-0605ZrušenáPovlakovaný těsnicí plech pro konstrukční a řízené spárové spoje ve vodotěsném betonu2016/C459/0809.12.20163323
EAD 320008-01-0605NahrazujeEAD 320008-00-0605ZrušenáExpanzní těsnicí páska na spoje na bázi bentonitu pro konstrukční spoje trhlin vodotěsného betonu2018/C417/0716.11.20184323
EAD 350454-00-1106NahrazujeETAG 026-1ZrušenáETAG 026-2ZrušenáVýrobky pro protipožární přepážky a těsnění2017/C435/0715.12.2017132

Skupina 33

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 090034-00-0404Sada složená z pomocného rámu a kotvení pro upevňovací obkladové prvky a také vnější stěnové prvky2017/C343/0613.10.20174339
EAD 330001-00-0602Rozpínací konstrukční sestavy šroubů pro skryté upevnění2017/C118/0212.04.20172+3320
EAD 330008-02-0601NahrazujeEAD 330008-00-0605ZrušenáEAD 330008-01-0605ZrušenáKotevní lišty2016/C248/00608.07.2016133
EAD 330011-00-0601Stavitelné závrtné šrouby do betonu2015/C226/0510.07.2015133
EAD 330012-00-0601Zabetonovaná trubková kotva s vnitřním závitem2016/C172/0313.05.2016133
EAD 330014-00-0601Mechanický rozpěrný kotevní prvek do autoklávovaného pórobetonu2018/C49/0409.02.2018133
EAD 330030-00-0601Upevnění vnějšího opláštění zdí2018/C417/0716.11.20182+33
EAD 330046-01-0602NahrazujeEAD 330046-00-0602ZrušenáŠrouby ke spojování kovových prvků a opláštění2018/C49/0409.02.2018133
EAD 330047-01-0602Upevňovací šrouby pro sendvičové panely2017/C118/0212.04.20172+3320
EAD 330075-01-0601NahrazujeEAD 330075-00-0601ZrušenáZařízení pro zvedání výtahu2018/C417/0716.11.20182+33
EAD 330076-00-0604NahrazujeETAG 029ZrušenáKovové injektážní kotvy pro použití ve zdivu2017/C435/0715.12.2017133
EAD 330079-00-0602Sestavy pro upevnění na podlahu určené pro použití se slzičkovým plechem nebo otevřeným tyčovým roštem2016/C248/00608.07.20162+1333
EAD 330080-00-0602Sestava svorek pro spoje vysoce odolné vůči prokluzu2016/C248/00608.07.20162+1333
EAD 330083-02-0601NahrazujeEAD 330083-00-0601ZrušenáEAD 330083-01-0601ZrušenáNastřelovací upevňovací prvky do betonu pro univerzální použití v nenosných konstrukcích2018/C370/0512.10.20182+33
EAD 330084-00-0601Ocelová deska se zabetonovanými kotvami2016/C378/01214.10.2016133
EAD 330087-00-0601Systémy pro dodatečné vložení výztuže pomocí malty2018/C370/0512.10.2018133
EAD 330153-00-0602Nastřelovací kolík ke spojování nosníků a opláštění z tenkého plechu2015/C378/0214.10.20162+33
EAD 330155-00-0602Samonastavitelná svorková sestava2016/C459/0809.12.20162+33
EAD 330196-01-0604NahrazujeEAD 330196-00-0604ZrušenáETAG 014ZrušenáPlastové kotvy pro upevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) s omítkou2017/C379/0710.11.20172+33
EAD 330232-00-0601nahrazujeETAG 001-1ZrušenáETAG 001-2ZrušenáETAG 001-3ZrušenáETAG 001-4ZrušenáMechanické kotvící prvky do betonu2016/C459/0809.12.2016133
EAD 330340-00-0606Průmyslově vyráběná konstrukční kotva pro uchycení osobního vybavení ochrany před pádem navržena pro trvalé a úplné upevnění k mnohovrstevnému střešnímu hydroizolačnímu systému2018/C417/0716.11.20182+33
EAD 330389-00-0601Bodový spoj z polymeru zesíleného skleněným vláknem pro sendvičové zdi2017/C183/0309.06.20172+33
EAD 330499-00-0601NahrazujeETAG 001-5ZrušenáLepené kotvící prvky do betonu2017/C435/0715.12.2017133
EAD 330667-00-0602Za horka válcovaný montážní kanál2017/C118/0212.04.20172+33
EAD 330747-00-0602NahrazujeETAG 001-6ZrušenáKotvicí prvky pro použití v betonu pro skupinové použití v nenosných konstrukcích2018/ C281/0410.08.20182+33
EAD 330924-00-0601Betonové kotvící šrouby z výztužné oceli2018/C49/0409.02.2018133
EAD 330965-00-0601Nastřelovaný kotevní prvek pro upevnění ETICS v betonu2017/C183/0309.06.20172+33
EAD 331072-00-0601Kotvení systémů osobních ochranných prostředků k betonovým konstrukcím na ochranu před pádem2018/C417/0716.11.20181+33
EAD 331852-00-0102Kotva ze spirálového lana2018/ C281/0410.08.2018133

Skupina 34

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 230008-00-0106Dvojitě zakroucená síť z ocelového drátu vyztužená nebo nevyztužená lany2016/C172/0313.05.201613423
EAD 340002-00-0204Panely z ocelových drátů s celoplošně zabudovanou tepelnou izolací2016/C248/00608.07.2016134
EAD 340006-00-0506NahrazujeETAG 008ZrušenáPrefabrikované schodišťové sestavy2016/C172/0313.05.2016334
EAD 340020-00-0106Flexibilní soupravy pro udržení toků suti a mělkých sesuvů/skalních toků suti2016/C378/01214.10.2016134
EAD 340025-00-0403Základová sestava pro vytápěné budovy2016/C172/0313.05.20162+34
EAD 340037-00-0204Lehké nosné střešní prvky na bázi dřeva a oceli2016/C172/0313.05.2016134
EAD 340059-00-0106NahrazujeETAG 027ZrušenáSestavy na ochranu před padajícími skalami2018/C417/0716.11.2018134
EAD 340210-00-104SRP (Steel reinforced polymer) sada z ocelových mikrodrátů, síťoviny ze skleněných vláken a epoxidového lepidla2018/C417/0716.11.20182+3426

Skupina 35

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 350003-00-1109Kabelový kanál s požární odolností jako sestava složená z prefabrikovaných dílů vyrobených z předem potažených ocelových plechů, včetně příslušenství2016/C172/0313.05.2016135
EAD 350005-00-1104Intumescentní požárně ochranné a těsnící výrobky2015/C378/0213.11.2015135
EAD 350022-01-1107NahrazujeEAD 350022-00-1107ZrušenáSada pro uzavírací systém pro dopravníkové systémy2018/C49/0409.02.2018135
EAD 350134-00-1104Protipožární sifon s intumescentním požárním těsněním (kombinovaný s podlahovou vpustí z nerezové oceli)2016/C248/00608.07.201612835
EAD 350140-00-1106NahrazujeETAG 018-1ZrušenáETAG 018-3ZrušenáOmítky a omítkové systémy určené pro požárně odolné aplikace2017/C435/0715.12.2017135
EAD 350141-00-1106NahrazujeETAG 026-1ZrušenáETAG 026-2ZrušenáTěsnění lineárních spojů a spár2017/C435/0715.12.2017135
EAD 350142-00-1106NahrazujeETAG 018-4ZrušenáETAG 018-1ZrušenáPanely, desky a rohože a sestavy z nich pro ochranu před požárem2017/C435/0715.12.2017135
EAD 350402-00-1106NahrazujeETAG 018-1ZrušenáETAG 018-2ZrušenáReaktivní nátěry na ochranu ocelových prvků před požárem2017/C435/0715.12.2017135
EAD 360001-00-0803Větrací systém z minerální vlny s pláštěm z vnější i vnitřní strany2018/C49/0409.02.2018317353622
EAD 360005-00-0604Dutinové oddělovací plechy2016/C459/0809.12.2016317353622

Skupina 36

Označení EADNázevPlatnost EAD(první zveřejnění v OJEU)Systémy posuzováníSkupiny (CPR)
EAD 360001-00-0803Větrací systém z minerální vlny s pláštěm z vnější i vnitřní strany2018/C49/0409.02.2018317353622
EAD 360005-00-0604Dutinové oddělovací plechy2016/C459/0809.12.2016317353622

Systémy posuzování 1, 1+, 2+, 3 nebo 4.

Popis systémů je uveden v příloze V k CPR (ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014.

Jak je vidět z níže uvedeného textu, v některých systémech posuzování nestačí jen vydání ETA na základě EAD, ale v systémech 1, 1+ a 2+ je nutná účast oznámeného subjektu k provedení osvědčení stálosti vlastností (systém 1, 1+) a k provedení osvědčení o řízení výroby (systém 2+). Teprve na základě posouzení oznámeným subjektem může vydat výrobce prohlášení o vlastnostech.

V systému působí pouze oznámená laboratoř, výrobce tedy musí zadat zkoušky (včetně odběru vzorků) této laboratoři. V tomto systému není účast subjektu pro osvědčení výrobku. Na základě řízení výroby a provedených zkoušek může vydat výrobce prohlášení o vlastnostech.

V systému nepůsobí ani oznámená laboratoř ani subjekt pro osvědčení výrobku. Na základě řízení výroby a vlastního posouzení vlastností stavebního výrobku na základě zkoušky, výpočtu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace tohoto výrobku, může vydat výrobce prohlášení o vlastnostech.

Podrobněji rozpracované povinnosti jednotlivých subjektů jsou uvedeny v následujících tabulkách pro jednotlivé systémy posuzování.

Systém posuzování 1+
Úkoly výrobceřízení výroby (FPC)další zkoušky vzorků odebraných ve výrobním závodě v souladu s předepsaným plánem zkoušek
Úkoly oznámeného subjektu (OS)Oznámený subjekt pro osvědčení výrobku rozhoduje o vydání, omezení, pozastavení nebo zrušení osvědčení o stálosti vlastností stavebního výrobku na základě výsledku těchto posouzení a ověření provedených tímto subjektem:posouzení vlastností stavebního výrobku provedené na základě zkoušky (včetně odběru vzorků), výpočtu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku;počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby;průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby;prověřovacích zkoušek vzorků odebraných oznámeným subjektem pro osvědčení výrobku ve výrobním závodě nebo ve skladovacích prostorách výrobce.
Oznámený subjekt (OS)Subjekt pro osvědčení výrobku: subjekt oznámený v souladu s kapitolou VII k CPR, který provádí osvědčení stálosti vlastností
Systém posuzování 1
Úkoly výrobceřízení výroby (FPC)další zkoušky vzorků odebraných výrobcem v místě výroby podle předepsaného plánu zkoušek
Úkoly oznámeného subjektu (OS)Oznámený subjekt pro osvědčení výrobku rozhoduje o vydání, omezení, pozastavení nebo zrušení osvědčení o stálosti vlastností stavebního výrobku na základě výsledku těchto posouzení a ověření provedených tímto subjektem:posouzení vlastností stavebního výrobku provedené na základě zkoušky (včetně odběru vzorků), výpočtu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku;počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby;průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby.
Účast oznámeného subjektu (OS)subjekt pro osvědčení výrobku: subjekt oznámený v souladu s kapitolou VII k CPR, který provádí osvědčení stálosti vlastností
Systém posuzování 2+
Úkoly výrobceposouzení vlastností stavebního výrobku provedené na základě zkoušky (včetně odběru vzorků), výpočtu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku;řízení výroby (FPC)zkoušky vzorků odebraných výrobcem ve výrobním závodě v souladu s předepsaným plánem zkoušek
Úkoly oznámeného subjektu (OS)oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby rozhoduje o vydání, omezení, pozastavení nebo zrušení osvědčení o shodě řízení výroby na základě výsledku těchto posouzení a ověření provedených tímto subjektem:počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby,průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby,
Účast oznámeného subjektu (OS)subjekt pro osvědčení řízení výroby: subjekt oznámený v souladu s kapitolou VII k CPR, který provádí osvědčení o řízení výroby
Systém posuzování 3
Úkoly výrobceřízení výroby (FPC)
Úkoly oznámeného subjektu (OS)oznámená laboratoř posuzuje vlastnosti na základě zkoušky (na základě odběru vzorků provedeného výrobcem), výpočtu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace stavebního výrobku
Účast oznámeného subjektu (OS)Laboratoř: subjekt oznámený v souladu s kapitolou VII k CPR, který měří, zkoumá, zkouší, provádí výpočty nebo jinak posuzuje vlastnosti stavebního materiálu
Systém posuzování 4
Úkoly výrobceposouzení vlastností stavebního výrobku na základě zkoušky, výpočtu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace tohoto výrobku; řízení výroby
Úkoly oznámeného subjektu (OS)nejsou
Účast oznámeného subjektu (OS)není

Informace o zkoušení nové vlastnosti:

ČSN EN 16733 – Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků – Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání. Vydána: 09/2016.

Metoda zatím není zapracována v kodexu norem ČSN 73 08xx, ale zejména u fasádních systémů bude mít opodstatnění.

PAVUS, a. s. je na tuto zkoušku akreditován.

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj