Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

ORDEXAL T – pro plastová a ocelová potrubí

Soubor katalogových listů platných od 1. 1. 2011 verze ČSN EN 13501-2 + A1

EI 30 – 900606107

A. Charakteristika výrobku

Systém lepených obkladů plastového potrubí a požárních vodovodů na bázi tvarovek či desek z minerální plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným tmelem, případně kovovými spojovacími prvky. Základem jsou desky a tvarovky Isover PYRO, vyrobené rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu a dále upravované. Obklad neobsahuje žádná azbestová vlákna.

Vzhled: Bez dodatečné povrchové úpravy jsou obklady světle hnědé až šedozelené barvy, na povrchu opatřeny pravidelným rastrem. Spáry a spoje jsou viditelně tmeleny odlišně zbarveným tmelem. Povrch obkladu je bez dodatečného nátěru porézní a hrubý.

Povrchové úpravy: Dokončený obklad může být na základě zvláštního požadavku objednatele povrchově barevně sjednocen speciální fasádní barvou, dodávanou v základním bílém odstínu. Případné další barvy dle dohody a možností výrobce. Alternativně je možno upravit obklad akrylátovou omítkou pro ochranu proti povětrnostním vlivům.

B. Použití

Systém je určen pro požární ochranu požárních vodovodů z plastů, případně odpadního resp. jiného plastového potrubí a to v rozsahu od 30 do 90 minut požární odolnosti, resp. bezpečné provozní teploty pro trubky z PVC nebo PE. Současně platí i pro veškerá ocelová potrubí tloušťky min 2 mm.

Obklady jsou vhodné: Pro průmyslová prostředí s průmysl. atmosférou do st. IV a do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů. Podle potřeby a po předchozí povrchové úpravě je obklad možno využít i pro venkovní instalace, kde slouží i jako tepelná izolace. Obklady trvale tepelně izolují chráněnou konstrukci (tepelné mosty), nosné prvky dodatečně nezatěžují, nepraskají a dobře snášejí i otřesy a dynamické rázy chráněné konstrukce.

Desky nejsou vhodné: Obklady bez povrchové úpravy nesmí být vystaveny kapající či tekoucí vodě, max. přípustná trvalá rel. vlhkost vzduchu je 85 %.

C. Doklady

  • Certifikát AO 216 PAVUS č. 216/C5a/2021/0068 ze dne 5. 4. 2021
  • Stavebně technické osvědčení č. S-216/C5a/2021/0068 platné do 30. 4. 2024
  • Prohlášení o shodě ve smyslu zák. 22/97 Sb. a NV163/2002 Sb. v platném znění
  • PKO – 18 – 008 + Dodatek č.1 – vydaný PAVUS, a.s. Praha dne 30. 11. 2020
  • a dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci Protokolu o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Dodávky včetně montáže provádí výhradně firma J. Seidl & spol., s.r.o., kde je možno uplatnit veškeré požadavky, případně další firmy, mající písemnou licenci firmy J. Seidl & spol., s.r.o. k využívání průmyslových práv k tomuto řešení.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě a dodržení předepsaných technologických postupů splňují obklady ustanovení § 156 odst. 1 stavebního zákona 183/2006 Sb.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace obkladového systému ORDEXAL je vázána dodržením předepsaného know-how a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVUS, a.s. Veselí n.L a FIRES, s.r.o. – Batizovce a platnými posudky. Z toho důvodu mohou aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené firmou J. Seidl & spol., s.r.o., (která je vlastníkem všech průmyslových práv k této aplikaci) které mají k tomu písemné zmocnění. Bez tohoto dokladu se na provedenou práci certifikát, resp. prohlášení o shodě nevztahují.

H. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08.., ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1365-2, ČSN EN 13501-1 + A1, ČSN EN 13501-2 + A1 a soubor expertízních zpráv PAVUS a.s., REPO Praha a certifikáty, technické podklady a další dokumentace výrobců použitých materiálů a firmy J. Seidl & spol., s.r.o.

I. Požárně technické vlastnosti

Protipožární obklady ORDEXAL byly odzkoušeny zkušebnou PAVUS, a.s. – Veselí n. L. a zkušebnou FIRES, s.r.o. – Batizovce a odborně posouzeny REPO – Exp. střediskem požární ochrany staveb Praha. Na základě výše uvedených zkoušek a posudku byla tímto střediskem zpracována následující tabulka, udávající limitní teploty, dosažené na chráněném potrubí pod obkladem při tepelném namáhání podle platné ISO křivky dle ČSN EN 1363-1. Výsledné teploty je nutno porovnat s teplotou plastifikace konkrétního potrubí. Tabulka platí pro nezavodněná, suchá potrubí, pro zavodněná potrubí je tedy na straně bezpečnosti.

Tabulka 1 – Izolace potrubí z vysokotlakého polyetylenu

Vnější průměr potrubí / tloušťka stěnyTloušťka obkladu ORDEXAL TTeploty PE ve °C v časech t (min)
1530456090
O 20/1.9 mm40 mm75386   
60 mm2596   
80 mm2147151  
120 mm20223784 
O 90/5.1 mm40 mm50218   
60 mm2478208  
80 mm203491199 
120 mm20212959 
O 180/10.2 mm40 mm41143   
60 mm2358135  
80 mm203065128 
120 mm20212645135
O 355/20.1 mm40 mm39111   
60 mm2350100158 
80 mm20285493191
120 mm2021253995

Poznámky:

– Teplota měknutí PE – 105 °C
– V tabulce jsou uvedeny normalizované rozměry v ČR vyráběného potrubí
– Pro stanovení požární odolnosti chráněného potrubí EI(t) musí být v požadovaném čase splněna podmínka
T(potrubí)(měknutí potrubí)

– Hodnoty v tabulkách lze použít i pro ocelová potrubí s tloušťkou stěny nejméně 2 mm

Při navrhování obkladu je nutno vybrat vždy tloušťku obkladu nejblíže vyšší tloušťce, která je uvedena v tabulce pro konkrétní požární odolnost. Limitní teplota pro požární odolnost EI z hlediska stavebních norem činí 140°C + teplota okolního prostředí, při aplikaci na plastová potrubí je však nutno zohlednit i způsob uložení potrubí na podporách a okolnost, zda jde o zavodněná či nezavodněná potrubí. Při nejasnostech doporučujeme konzultaci s pracovníky naší společnosti.

Pro potrubí z polypropylenu platí s rezervou na stranu bezpečnosti následující tabulka pro potrubí z polyvinylchloridu (PVC).

Tabulka 2 – Izolace potrubí z tvrdého polyvinylchloridu (PVC)

Vnější průměr potrubí / tloušťka stěnyTloušťka obkladu ORDEXAL TTeploty PE ve °C v časech t (min)
1530456090
O 110/3.0 mm40 mm60287   
60 mm2597   
80 mm2140115  
120 mm20213271268
O 200/4.5 mm40 mm51224   
60 mm2480213  
80 mm203593203 
120 mm20213060213
O 300/7.7 mm40 mm45165   
60 mm2364155  
80 mm203273147 
120 mm20212749154
O 400/9.8 mm40 mm44148   
60 mm2360137  
80 mm203167129 
120 mm20212746135

Poznámky:

– Teplota měknutí PVC – 120 °C
– Pro aplikaci tabulky platí dále poznámky a veškerá další upozornění, uvedená k tabulce pro polyetylenová potrubí.

– Hodnoty v tabulkách lze použít i pro ocelová potrubí s tloušťkou stěny nejméně 2 mm

J. Náhledy a příklady aplikací