Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Ordexal

Požární lepené obklady ORDEXAL

V příloze č.1 Nař.Vl. č.163/02 Sb je uvedeno 6 základních požadavků, které musí splňovat stavba jako celek (a všechny její části). Tyto požadavky vycházejí ze směrnice Rady Evropy č.89/106/EHS a platí v celé EU. Jedná se o:

  1. Mechanickou odolnost a stabilitu
  2. Požární bezpečnost
  3. Hygienu,ochranu zdraví a životního prostředí
  4. Bezpečnost při užívání
  5. Ochranu proti hluku
  6. Úsporu energie a tepla

Tyto požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek (materiál) si musí udržet (výše uvedené) technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plnění uvedených požadavků na stavby.

Obdobné požadavky jsou zahrnuty i v § 47, odst. 1 stavebního zákona a ve vyhl. 137/98Sb.v platném znění.

Existuje mnoho způsobů, jak chránit stavební konstrukce proti požáru, jen málo z nich však může sloužit téměř univerzálně – pro většinu stavebních prvků.

Existuje mnoho materiálů, které výše uvedeným podmínkám vyhovují a kterými lze chránit stavební prvky proti požáru. Jen málokterý je však schopen současně a výraznou měrou přispívat i ke zlepšení dalších parametrů, vyžadovaných od stavebních konstrukcí pro dosažení finálních vlastností stavby jako celku. Jedním z tohoto mála je polyfunkční požárně bezpečnostní systém pro ochranu stavebních konstrukcí Ordexal.

Lepené obklady ORDEXAL

Oč se vlastně jedná ? Prakticky všechny dnes užívané stavební materiály jsou buď samy o sobě hořlavé nebo se při vyšších teplotách po určité době deformují, praskají a ztrácejí stabilitu. Má-li být dosaženo alespoň základní bezpečnosti objektu před zřícením, je třeba zajistit po dobu nutnou pro jeho evakuaci a případné hašení, stabilitu jednotlivých nosných prvků konstrukce, případně i celistvost a další potřebné vlastnosti některých stěn a stropů uvnitř objektu, v místech, kde má být současně omezeno i šíření požáru. Podmínky, které určují konkrétní požadavky na požární bezpečnost staveb jsou dány souborem základních projektových norem.

Jednou z možností, jak stavební konstrukce proti požáru chránit, je dodatečná aplikace přídavných materiálů, které jsou schopny po určitou dobu tepelně konstrukci izolovat. Je zřejmé, že takových hmot existuje celá řada, počínaje zpěňovatelnými nátěry až po omítky a tepelně izolační kalciumsilikátové desky. Jejich volba je podmíněna jednak požadavkem na dobu požadované požární odolnosti, jednak typem chráněné konstrukce, jejím umístěním ve stavbě a řadou dalších parametrů. Mimo jiné i cenou, protože v řadě případů mohou být náklady na požární ochranu určující položkou i pro volbu vhodného materiálu celé stavební konstrukce.

Pokud nebereme v úvahu protipožární intumescentní nátěry, jejichž aplikace je již v poslední době značně omezena i projektovými normami‚ ČSN 73 0804, odst. 5.4.4.) a jejichž užívání je sporné i z hlediska požadavků na životnost stavby, platí pravidlo, že čím jsou lepší tepelně izolační vlastnosti přídavného materiálu, použitého na ochranu konstrukčního prvku a čím delší je doba, po kterou si tento materiál tyto vlastnosti při požáru podrží, tím vyšší požární odolnosti lze dosáhnout.

Zní to jednoduše a jednoduché to doopravdy je, pokud zůstaneme v obecné rovině. V okamžiku, kdy jsou definovány konkrétní požadavky na teploty a čas, není již volba tak snadná. Se vzrůstající teplotou totiž řada původně zcela vyhovujících parametrů většiny izolačních hmot rychle klesá, mimo to se většinou značně zhoršují i jejich mechanické vlastnosti. Jestliže si navíc uvědomíme, že při běžném statickém zatížení ve stavbě je podle platné ČSN EN 1363-1 uvažována kritická teplota deformace např. ocelového nosného cca 470°C a již v 15. minutě se předpokládají podle ISO křivky tzv. „normového“ požáru teploty cca 740°C, zúží se výběr dlouhodobě funkčních ochranných materiálů velmi radikálně. Ve skutečnosti zbývají pouze některé druhy tepelně izolačních omítek a obkladové desky na bázi anorganických materiálů různé báze a konzistence.
(Záměrně nejsou uvažovány hořlavé hmoty, i když se v některých případech pro některé protipožární konstrukce při nižších požadavcích na požární odolnost rovněž užívají.)

Pro tyto účely se samozřejmě nabízejí i koberce a desky na bázi minerálních či skleněných vláken. Vyrábí se přece řada vláken s vysokou tepelnou odolností a s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Ano – to je sice pravda, obvykle však podobné pokusy končí na způsobu jejich bezpečného kotvení na různé druhy stavebních konstrukcí, protože mechanické upevňování je poměrně náročné a při vyšších teplotách nemusí být vždy spolehlivé. Mimo to – při přímém styku s plamenem se ani minerální nehořlavá vlákna nechovají vždy podle vžitých představ, kromě toho většina zejména skleněných vláken se taví již při teplotách v rozmezí 600 až 900°C. Vzhledem k tomu se aplikace některých vláknitých materiálů pro výše uvedené účely objevily na trhu až v posledních letech a to pouze pro vybrané druhy konstrukcí, nejčastěji pro ochranu ocelových nosných prvků a pro vzduchotechnická potrubí.

Aplikaci lepených obkladů ORDEXAL předcházel nejprve úspěšný vývoj a dlouhodobé ověřování pružného žáruvzdorného lepidla a tmelu, jehož vlastnosti jsou pro tento druh obkladů rozhodující, vedle toho výrazně pomohl i vstřícný přístup tehdy největšího výrobce minerálně vláknitých materiálů v ČR – společnosti ORSIL a.s. Častolovice (dnes Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.) a spolupráce na vývoji speciálních tepelně izolačních desek ORSIL PYRO (Isover PYRO). Práce probíhaly prakticky nepřetržitě od roku 1994 a již první průkazné zkoušky požární odolnosti (prováděné na ocelové nosné konstrukci v akreditované zkušebně PAVUS – Veselí n.L.) byly skutečně překvapující.

Od té doby již bylo mnohokrát opakovanými zkouškami na různých stavebních prvcích prokázáno, že lze novým řešením spolehlivě zajistit požární odolnost v rozmezí od 15 do 180 minut téměř pro všechny typy stavebních konstrukcí.

Technické parametry lepených obkladů

ordexal průhled do zkušební pece

Problematika lepení obkladů je prakticky pro každou aplikaci odlišná, právě tak, jako je odlišný materiál konstrukce, která má být obkladem chráněna. Řešení je podmíněno vždy dvěma vzájemně se doplňujícími prvky – dočasným mechanickým kotvením obkladu, které musí zajistit, aby deska z konstrukce neodpadla, dokud lepidlo nevytvrdne a následným lepeným spojem, resp. lepidlem, které musí být dostatečně tepelně odolné a pevné, aby udrželo desku pevně přikotvenou na konstrukci i při velmi vysokých teplotách a současně zajistilo i dostatečně dlouhou pevnost vzájemných spojů mezi deskami v ploše. Při vysokých teplotách totiž dochází u desek v důsledku vypálení pojiva k objemovému smrštění, což se projeví především zvětšováním spár mezi deskami. Jedním z úkolu lepidla je proto zabránit co nejdéle tomu, aby se v místě spáry odkryla konstrukce a nevznikly tak tepelné mosty.

Vypálený strop obložený Ordexalem

Z praktických důvodů musí být kotvení obkladu na podklad co nejjednodušší a nejlevnější, protože zvýšená pracnost by mohla zcela negovat technické výhody aplikace. Je zřejmé, že není možné např. desky na OK šroubovat či nastřelovat, právě tak je nutné, aby nebyl povrch chráněné konstrukce zbytečně porušován do míry, která by mohla ohrozit jeho dlouhodobou životnost nebo fyzikálně-mechanické parametry. Vzhledem k tomu musela být montáž obkladů pro každou aplikaci samostatně přizpůsobena a upravena tak, aby byla deska připevněna co nejspolehlivěji. Lze konstatovat, že se to ve všech případech podařilo a v současné době je tedy možno velmi spolehlivě a přitom velmi jednoduchým a levným způsobem chránit prakticky všechny druhy stavebních konstrukcí v plné šíři požadavků, které jsou na jejich požární odolnost kladeny projektovými normami.

Základní materiály a jejich vlastnosti

Podstatou lepených obkladů jsou speciálně upravované desky Isover PYRO, vyrobené z vláken, vzniklých rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu a dále upravované. Desky neobsahují žádná azbestová vlákna a jejich aplikace je schválena v ČR hygienickými orgány bez omezení.

Nicméně lze – na základě zvláštního požadavku – provést obklady ORDEXAL i ze speciálně upravených desek podle certifikátu Frauenhoferova institutu ve shodě s přílohou Q směrnice 67/548/EWG v platném znění.

Isover PYRO

Druhou základní složkou je speciální žáruvzdorné lepidlo – tmel. Tento tixotropní, pružný tmel se vyznačuje zvýšenou lepivostí a je upraven tak, aby jej bylo možno bez ztráty funkce nanášet i na hydrofobně upravené desky Isover PYRO, které se obtížně smáčejí. Lepidlo při vysokých teplotách sintruje a vzniklá tavenina se pevně spojí s čedičovými vlákny a povrchem konstrukce, takže z tohoto povrchu ani po dlouhé době neodpadává. Funkce lepidla byla (a stále ještě je) opakovaně ověřována přímo v pecích při zkouškách požární odolnosti ve zkušebně PAVUS – Veselí n.L., kde jsou tímto způsobem chráněny betonové panely, zakrývající pec shora. Lze konstatovat, že ačkoliv se tento způsob užívá již od roku 1996, kdy byly zkoušeny první aplikace ORDEXALU na OK, do konce roku 2002 nedošlo během zkoušek k odpadnutí ani jediné desky.

Třetí složkou jsou drátěné, povrchově speciálně upravené spony a třmeny různých tvarů a velikostí. Tyto prvky jsou řešeny pro každý typ aplikace samostatně a zajišťují spolehlivé přikotvení desek k podkladu až do doby, než zaschne kotvící vrstva lepidla.

Některé fyzikálně mechanické vlastnosti základních desek Isover PYRO a lepených obkladů ORDEXAL uvádí následující tabulka č.1

VlastnosthodnotaVlastnosthodnota
Délka
(mm)
1000, 1500Stlačitelnost při 5 kPa
(%)
4
Šířka
(mm)
500, 1000Zatížení při 10 % stlačení
(kPa)
min. 40
Tloušťka
(mm)
20 – 120Pevnost v tahu, kolmo na rov.
(kPa)
min. 7
Jmen. obj. hmotnost
(kg.m-3)
200Nasákavost (hm). dle ČSN
(%)
max. 40
Souč. tepel. vodivosti l
(W.m-1K-1)
0.039Nasákavost dle DIN za 28 dní
(kg.m-2)
4
Souč. prost. tepla (žlb)* k
(Wm-2K-1)
0,77Souč.prost. tepla (plech)** k
(Wm-2K-1)
0,75
Tepelný odpor (žlb)* R
(m2.K.W-1)
1.13Tepelný odpor (plech)** R
(m2.K.W-1)
1.17
Faktor difuzního odporu
(m)
1.5Hořlavost dle ČSN EN 13 501-1A1
Obsah pojiva
(% hm)
2 – 3


*) Měřeno na 60 mm železobetonovém panelu při tloušťce obkladu 40 mm dle ČSN 73 0540:94 podle postupu P073010 ČSN EN ISO 8990
**) Měřeno na trapézovém střešním plechu 0,8 mm při tloušťce obkladu 40 mm dle ČSN 73 0540:94 podle postupu P073010 ČSN EN ISO 8990

Vedle základních vlastností samotných desek, jako je objemová hmotnost, stlačitelnost, nasákavost atd. jsou v tabulce uvedeny i další vlastnosti, specifické pro jednotlivé typy konstrukcí a obkladů na nich aplikovaných.

Zkouškami v akreditované zkušebně CSI Praha (AO 212) bylo prokázáno, že použitím 40 mmsilné vrstvy ORDEXALU na želbet. desku o tloušťce 60 mm lze při krytí ocel. výztuže nejméně 10 mm dosáhnout nejenom požární odolnosti REI 180 D1, ale současně zvýšit tepelný odpor R z původní hodnoty 0,05 až na 1,127 KW.m-2.

Aplikací téže desky na střechu z trapézového plechu z vnitřní strany lze dosáhnout zvýšení požární odolnosti na REI 45 D1 a tepelného odporu prakticky z nuly na hodnotu R = 1,166 KW.m-2.

Použitím stejně silného obkladu na stejné typy konstrukcí lze dosáhnout středního činitele pohltivosti zvuku as,stř. v pásmu 250 až 4000 Hz v hodnotách = 1 (100 %), což představuje útlum až 10 dB.

Vážená neprůzvučnost – tentokrát pouze u trapézového plechu – se zlepší o 9 dB, z hodnoty 24 na 33 dB.

Je tedy zřejmé, že aplikace lepených obkladů může ve většině případů snížit i celkové náklady na zajištění dalších požadovaných parametrů stavby, vyžadovaných projektem, protože umožní upustit od dodatečného zateplování či dodatečných akustických úprav stavby. To je také důvod, proč hovoříme o polyfunkčním systému lepených obkladů.

Mezi další výhody lepených obkladů patří:

Vzhled a možnosti povrchových úprav

V základním provedení jsou obklady světle hnědé až šedozelené barvy, obvykle opatřeny pravidelným rastrem. Spáry a spoje jsou viditelně tmeleny odlišně zbarveným tmelem. Povrch desek je bez dodatečného nátěru porézní a poměrně hrubý. Tato úprava obvykle postačí do průmyslových interiérů, skladů a všude tam, kde je obklad prováděn pod jakýkoliv podhled. V řadě případů lze použít rastrovaný obklad i jako dekorační prvek interieru, v takovém případě je však nutno tento způsob úpravy předem dohodnout s dodavatelem, aby byly vybrány vhodné desky bez nepravidelností rastru.

Dokončený obklad může být na základě zvláštního požadavku objednatele povrchově barevně sjednocen speciální fasádní barvou, dodávanou v základním bílém odstínu. Případné další barvy lze zajistit dle dohody a možností výrobce. Zde je třeba upozornit, že se jedná pouze o barevné sjednocení, které však nevyrovnává nerovnosti povrchu ani vystupující tmelené spoje a spáry.

Veškeré obklady včetně sloupů lze dodatečně upravovat armovanými fasádními omítkami shodně, jako běžné zateplovací desky na fasádách.
Poslední uvedenou povrchovou úpravou, totiž dodatečně natahovanou fasádní omítku do rastru ze skleněné armovací sítě (perlinky) lze zajistit i dlouhodobou odolnost lepeného obkladu ve venkovním prostředí..Další způsoby povrchových úprav do interiéru i exteriéru se ověřují průběžně.

Ceny

I ten nejlepší materiál splní v širším měřítku svůj účel pouze tehdy, pokud je cenově přijatelný. Existuje celá řada tepelně izolačních prvků, které mají sice vynikající parametry, na druhé straně jsou jejich ceny natolik vysoké, že by stavbu neúměrně prodražily. To ovšem neplatí pro lepené obklady ORDEXAL. Je třeba znovu připomenout, že jejich použitím na stropní nebo stěnovou konstrukci lze významně ušetřit náklady na dodatečné tepelné izolace, protože použitá deska Isover PYRO splní zároveň obě funkce. Totéž platí o akustických izolacích.

Aktuální ceníky naleznete zde na našich internetových stránkách nebo na vyžádání v našem zakázkovém oddělení ve Dvoře Králové n.L.

K tomu je nutno dále zvážit:

Požární odolnost

V době zpracování této, v pořadí již třetí verze katalogu, lze multifunkční systém lepených obkladů ORDEXAL použít pro následující aplikace:

Všechny uvedené aplikace jsou certifikovány podle zákona 22/97Sb. a Vl.nař. 178/97Sb v platném znění a odpovídají požadavkům, uvedeným v § 47. odst. 1 stavebního zákona. Protože k obkladům a všem jejich složkám existuje v současné době již dostatek potřebných materiálových informací, lze podle požadavků zákazníka zajistit i potřebné jednorázové expertízní zprávy či posudky i pro atypické aplikace, zde neuvedené. Na obrázku je příklad atypického řešení protipožárního lepeného obkladu vodorovného požárního uzávěru v podlaze jeviště SND v Bratislavě o ploše cca 18 m2. REI 90 D1.

Dimenzační tabulky lepených obkladů pro jednotlivé typy aplikací, katalogové listy a podrobnou fotodokumentaci k jednotlivým aplikacím naleznete v katalogu na těchto stránkách.

Grand Prix - For Arch 2000 - J. Seidl

S ohledem na ucelený multifunkční systém požárně bezpečnostních prvků
pro všechny základní druhy stavebních konstrukcí byly „Lepené obklady ORDEXAL“
oceněny na mezinárodní výstavě FOR ARCH 2000
velkou cenou GRAND PRIX za celkový přínos k rozvoji stavební výroby.