Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

ORDEXAL SPÁRY

ORDEXAL® SPÁRY – ORDEXAL® 200, ORDEXAL® 40, ORDEXAL® CSP, ORDEXAL® DILATAČNÍ protipožární těsnění spár v požárně dělicích konstrukcích a dotěsnění spár mezi stropní konstrukcí a lehkým obvodovým pláštěm

Soubor katalogových listů platných od 1. 12. 2011 verze ČSN EN 13501-2 + A1

E(W)/EI 15 – 1800606402

A. Charakteristika výrobku

Lepené těsnění dilatujících i pevných stavebních spár v požárně dělících stavebních konstrukcích, zajišťující jejich požární odolnost v souladu s ČSN 73 0810 podle ČSN EN 13501-2. Systémy jsou formulovány na bázi desek z minerálních vláken Isover PYRO, žáruvzdorného lepidla a intumescentních prvků. Těsnění neobsahují azbest, halogeny ani těžké kovy.

Vzhled:  Bez dodatečné povrchové úpravy šedozelené nebo šedohnědé deskové prvky s barevně výrazně přetmelenými spárami, zcela zapuštěné nebo předsazené před otvorem spáry v požárně dělicí konstrukci. Otvor stavební spáry je těmito prvky zcela zakryt nebo vyplněn. Těsnění dovoluje dilatační pohyby spár v předem určeném rozsahu.

B. Použití

Systém je určen pro těsnění stavebních spár ve svislých a vodorovných požárně dělicích konstrukcích, pevných i dilatujících, a lze jimi dosáhnout požární odolnosti v rozmezí E(W)-EI 15 až  E(W)-EI 180 podle ČSN EN 13501-2 a ČSN 73 0810.

Těsnění jsou vhodná:   Do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů. Těsnění nezatěžují konstrukci, nepraskají a dobře snášejí i otřesy a dynamické rázy.

Těsnění nejsou vhodná: Bez dodatečných povrchových úprav do silně agresívního prostředí a do míst s tekoucí či kapající vodou, resp. do neodvětrávaných prostor s r.v.v. vyšší než 90 %. Do těchto prostor je povrchovou úpravu nutné konzultovat.

C. Doklady

  • Certifikát AO 216 PAVUS, a.s. č. 216/C5a/2024/0087
  • Stavebně technické osvědčení S-216/C5a/2024/0087 platné do 31. 1. 2027
  • Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2021/0112
  • Protokol o klasifikaci č. PK2-12-06-006-C-3 a PK2-12-15-901-C-1, vydané AO 216 PAVUS,a.s.
  • Protokol o rozšířené aplikaci požární odolnosti č. PRA2-12-15-901-C-1, vydané AO 216 PAVUS, a.s.
  • Prohlášení o shodě
  • a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci protokolů o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Veškeré dodávky těchto systémů provádí firma J. SEIDL & spol., s.r.o., která je vlastníkem know-how a všech průmyslových práv a kde je možno uplatnit požadavky na aplikaci pro veškeré odzkoušené typy těsnění.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě v prostředí podle bodu B a při dodržení předepsaných technologických postupů splňují tato těsnění ustanovení § 156 stavebního zákona po dobu ekonomické životnosti stavby.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace jednotlivých systémů je vázána dodržením předepsaného know-how a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVUS, a.s. Veselí nad Lužnicí a platnými certifikáty. Z toho důvodu mohou aplikace provádět výhradně firmy zaškolené výrobcem, které k tomu mají písemné zmocnění.  Bez tohoto dokladu se na provedenou práci certifikát, resp. prohlášení o shodě nevztahují.

G. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08.., ČSN EN 13 501-2+A1, ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1,ČSN EN 1365-2,ČSN EN 1991-1-2, expertízní zpráva REPO, certifikáty, technické podmínky a směrnice J.Seidl & spol.,s.r.o.

H. Způsob klasifikace požární odolnosti stavebních spár podle ČSN EN 13501-2+A1

ordexal spáry ČSN EN 13501-2+A1

I. Požárně technické vlastnosti

Protipožární těsnění stavebních spár ORDEXAL® SPÁRY byla průkazně odzkoušena akreditovanou zkušebnou PAVUS, a.s. – Veselí n. L. a certifikovány AO 216 PAVUS, a.s. – Praha.

     Na základě výše uvedených zkoušek a protokolů byly tímto orgánem zpracovány protokoly o klasifikaci, ve kterých jsou uvedeny zjištěné hodnoty požární odolnosti v různých druzích požárně dělících konstrukcích. Soubor jednotlivých těsnění a jejich klasifikace jsou uvedeny v následující tabulce:

Identifikace a číslo protokolu o klasifikaciUmístění, šířka spáry a tloušťka těsněníKlasifikace těsnění podle ČSN EN 13501-2+A1, ČSN EN 15822-4
ORDEXAL® 200
PK2-12-15-901-C-0
PRA2-12-15-901-C-0
ORDEXAL®200
(Strop, stěna, tl. desek 40-140 mm)
E 120/EI 90-V-X-F-W0 to 100
E 120/EI 120-T-X-F-W0 to 100
E 120/EI 60-T-X-F-W0 to 200
E 120/EI 120-H-X-F-W0 to 200
ORDEXAL® 40
PK2-12-15-901-C-0
PRA2-12-15-901-C-0
ORDEXAL®40
(Strop, stěna, tl. desek 60-140 mm)
E 120/EI 120-V-X-F-W0 to 50
E 120/EI 120-T-X-F-W0 to 50
E 120/EI 120-H-X-F-W0 to 60
E 30/EI 30-H-X-F-W0 to 200
ORDEXAL® DILATAČNÍ
PK2-12-15-901-C-0
PRA2-12-15-901-C-0
ORDEXAL®DILATAČNÍ
(Stěna, tl. desek 60 mm)
E 120/EI 60-V-X-F-W0 to 50

Dimenze těsnění ORDEXAL® 200 potřebná pro dosažení požadované požární odolnosti těsnění:

 Lineární spáry ve stropní konstrukci a mezi stropem a stěnou

Největší šířka spáry (mm)Požární odolnost
E(W)/EI
Tloušťka těsnění ORDEXAL® 200
(mm)
100E(W)120/EI 4540
200E(W)120/EI 1540
200E(W)120/EI 3060
200E(W)120/EI 4580
200E(W)120/EI 60100
200E(W)120/EI 90120
200E(W)120/EI 120140

Lineární svislé spáry ve stěnové konstrukci

Největší šířka spáry
(mm)
Požární odolnost
E(W)/EI
Tloušťka těsnění ORDEXAL® 200
(mm)
100E(W)120/EI 1540
100E(W)120/EI 90140

Lineární vodorovné spáry ve stěnové konstrukci

Největší šířka spáry
(mm)
Požární odolnost
E(W)/EI
Tloušťka těsnění ORDEXAL® 200
(mm)
100E(W)120/EI 3040
100E(W)120/EI 4580
100E(W)120/EI 60100
100E(W)120/EI 90120
100E(W)120/EI 120140
200E(W)120/EI 60100

Dimenze těsnění ORDEXAL® 40 potřebná pro dosažení požadované požární odolnosti těsnění:

 Lineární spáry ve stropní konstrukci a mezi stropem a stěnou

Největší šířka spáry
(mm)
Požární odolnost
E(W)/EI
Tloušťka těsnění ORDEXAL® 40
(mm)
60E(W)120/EI 3060
60E(W)120/EI 4580
60E(W)120/EI 120100
200E(W)30/EI 30140

Lineární svislé spáry ve stěnové konstrukci

Největší šířka spáry
(mm)
Požární odolnost
E(W)/EI
Tloušťka těsnění ORDEXAL® 40
(mm)
50E(W)120/EI 3060
50E(W)120/EI 120140

Lineární vodorovné spáry ve stěnové konstrukci

Největší šířka spáry
(mm)
Požární odolnost
E(W)/EI
Tloušťka těsnění ORDEXAL® 40
(mm)
50E(W)120/EI 6060
50E(W)120/EI 120140

Dimenze těsnění ORDEXAL® DILATAČNÍ potřebné pro dosažení požární odolnosti těsnění

Největší šířka spáry
(mm)
Požární odolnost
E(W)/EI
Tloušťka těsnění ORDEXAL® 40
(mm)
60E(W)120/EI 6060

Těsnění je speciálně navrženo pro dilatující konstrukce nad 7,5 %. Směr dilatací a rozsah konzultujte s technickou kanceláří.

J. Náhledy a příklady aplikací