Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Problematika požární ochrany

Protipožární nástřiky a omítky

Publikováno: 4. 11. 2009
Autor: Ing. Vladimír Moravec, CSc – firma Moravec a spol., s.r.o. Úvodem:Autor pracoval řadu let jako vedoucí řešitelského teamu Výzkumného a vývojového ústavu stavebních závodů v Praze Malešicích a je autorem a spoluautorem mnoha patentů z oblasti protipožárních silikátových hmot. Protože je „otcem“ dodnes nejužívanějších nástřiků PORFIX, TERFIX a TERMO a ví o těchto materiálech nejvíce […]

Vady a problémy aplikace protipožárních nástřiků

Publikováno: 4. 11. 2009
Autor: Josef Seidl Vady a poruchy protipožárních nástřiků lze rozdělit do dvou základních skupin. Do první skupiny patří všechny vady, způsobené technologií, počínaje přípravou nástřiku až po jeho aplikaci na konstrukci. Do druhé skupiny patří vady, způsobené nevhodným použitím materiálu. Je třeba si uvědomit, jakým způsobem vlastně nástřik funguje. Jeho funkce je vždy dána jednak jeho […]

Problematika desek a deskových konstrukcí v protipožární ochraně staveb

Publikováno: 4. 11. 2009
Autor: Eduard Vašátko Abstracts: Referát obsahuje stručné rozdělení jednotlivých typů v ČR užívaných protipožárních desek a jejich aplikací z hlediska funkce a materiálu, optimální možnosti použití jednotlivých skupin a shrnuje výhody a nevýhody jejich použití ve stavebnictví. Závěrem je zhodnocena ekonomika jednotlivých skupin aplikací. Na rozdíl od protipožárních nátěrů a nástřiků, které jsou do značné míry zaměřeny […]

Požární problematika dřevěných konstrukcí

Publikováno: 4. 11. 2009
Autor: Eduard Vašátko Pro správné pochopení funkce a postupu při navrhování vhodných „požárně bezpečnostních zařízení“, jak se podle platné vyhlášky [01] nazývají všechny přípravky a materiály směřující ke snížení hořlavosti nebo zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, je nutné nejprve alespoň trochu vyjasnit současný stav v oblasti platných norem a vyjasnit alespoň některé základní pojmy, se kterými […]

Kabelové rozvody a instalace v požárně dělících konstrukcích

Publikováno: 4. 11. 2009
Autor: Eduard Vašátko Problematika protipožárních nátěrů, těsnění, ucpávek a prostupů kabelových rozvodů a instalací je značně rozsáhlá a je upravena v řadě projektových a zkušebních norem. Protože definice v požárních normách bohužel uvedeny nejsou, považuji pro větší srozumitelnost následujícího textu za nutné nejprve definovat alespoň pro účely tohoto článku jednotlivé pojmy, i když se zdají […]

Skúška požiarnej odolnosti podľa uhľovodíkovej teplotnej krivky

Publikováno: 4. 11. 2009
Autor: Ing. Ján Dekánek, Apolloprojekt s.r.o., Bratislava ÚVOD Keď stanovujeme požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií bežným postupom, máme na mysli požiarnu odolnosť určenú podľa normovej teplotnej krivky. Sú však situácie, kedy táto krivka celkom nevystihuje podmienky pri požiari, alebo inak povedané, skutočné podmienky pri požiari sa nedajú pretransformovať na normovú teplotnú krivku. Takýmto prípadom je […]

Některé chyby a omyly při projektování a aplikaci prostředků, zvyšujících požární odolnost stavebních konstrukcí

Publikováno: 4. 11. 2009
Autor: Eduard Vašátko Vyhláška MV ČR č.246/01Sb,“o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru“ která platí od července minulého roku přináší některé nové prvky a pohledy na požární prevenci v oblasti stavebnictví. Na rozdíl od předchozích úprav rozšiřuje obsah pojmu „požárně bezpečnostní zařízení“ (dále PBZ), které definuje v § 1 odst. d) jako systémy, […]

Požární uzávěry a jejich hodnocení podle ČSN EN 1634-1

Publikováno: 4. 11. 2009
Autor: Ing. Vlad. Reichel, DrSc,  Ing. Jan Karpaš, CSc Minulý příspěvek se týkal informace o zavádění evropských norem do soustavy ČSN v oblasti požární odolnosti stavebních konstrukcí. Předmětem tohoto příspěvku je návazná informace o změnách v oblasti zkoušení a hodnocení požárních uzávěrů, tj. požárních dveří, požárních vrat, požárních oken a požárních poklopů. S účinností od 1.10.2000 […]

Problematika požární ochrany nosných i nenosných ocelových konstrukcí ve stavebnictví

Publikováno: 4. 11. 2009
Autor: Eduard Vašátko Abstracts: Článek hodnotí současný stav materiálové a technologické báze v oblasti požární ochrany ocelových nosných konstrukcí ve stavebnictví, současně se však zabývá i požární ochranou nenosných ocelových prvků – stěn a střech z trapézových plechů. Protože je autor soudním znalcem z oboru, jsou v článku diskutovány i nejčastější chyby a omyly, které […]

Příspěvek k požární odolnosti dílců Spiroll

Publikováno: 4. 11. 2009
Autor: Ing. Miroslav Baloušek, Goldbeck Prefabeton s.r.o.tel.: 322301223E-mail: miroslav.balousek@kutnahora.goldbeckbau.com Souhrn Článek uvádí možnosti stanovení požární odolnosti dílců Spiroll navržených v soustavě ČSN podle současně platných norem v ČR. Pozornost je věnována především výpočtům a specifikům dílců Spiroll. Upozorňuje se na nově stanovené požární odolnosti dílců Spiroll typové řady SPI a SPW. Závěr přesahuje problematiku dílců Spiroll […]