Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

ORDEXAL R – pro technologické skříně

Polyfunkční lepené obklady stavebních konstrukcí ORDEXAL R pro technologické skříně

Soubor katalogových listů platných od 1. 1. 2018 verze ČSN EN 13501-2 + A1

EI 15 – 1200303304

A. Charakteristika výrobku

Systém lepených protipožárních obkladů ocelových skříní. Obklady jsou zhotoveny na bázi desek z minerální plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky. Základem jsou desky Isover PYRO, vyrobené rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu a dále upravované. Desky neobsahují žádná azbestová vlákna.

Vzhled: Bez dodatečné povrchové úpravy jsou obklady světle hnědé až šedozelené barvy, na povrchu opatřeny pravidelným rastrem. Spáry a spoje mohou být viditelně tmeleny odlišně zbarveným tmelem. Povrch desek je bez dodatečného nátěru porézní a hrubý.

Povrchové úpravy: Dokončený obklad může být na základě zvláštního požadavku objednatele povrchově barevně sjednocen speciální fasádní barvou, dodávanou v základním bílém odstínu. Případné další barvy dle dohody a možností výrobce. Alternativně může být obklad povrchově upraven omítkou vyztuženou sítí ze skleněných vláken.

B. Použití

Systém je určen pro požární ochranu ocelových technologických skříní a jiných prostorových nenosných prvků, zhotovených z plechu o tloušťce od 1 do 3 mm a chráněných obkladem z vnitřní nebo vnější strany v rozsahu od EI 15 do EI 120 (minut).

Obklady jsou vhodné: Pro průmyslová prostředí s průmysl. atmosférou do st. IV a do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů. Obklady trvale tepelně izolují chráněnou konstrukci (tepelné mosty) a nahradí ve stejné tloušťce i případnou dodatečnou tepelnou izolaci, nezatěžují konstrukci, nepraskají a dobře snášejí i otřesy a dynamické rázy.

Obklady nejsou vhodné: Obklady nesmí být bez dodatečné povrchové úpravy vystaveny kapající či tekoucí vodě, max. přípustná trvalá rel. vlhkost vzduchu je 85 %.

C. Doklady

  • Certifikát AO 216 PAVUS č. 216/C5a/2021/0068 ze dne 5. 4. 2021
  • Stavebně technické osvědčení č. S-216/C5a/2021/0068 platné do 30. 4. 2024
  • Prohlášení o shodě ve smyslu zák. 22/97 Sb. a NV163/2002 Sb. v platném znění
  • PKO – 18 – 008 + Dodatek č.1 – vydaný PAVUS, a.s. Praha dne 30. 11. 2020
  • a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci Protokolu o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Dodávky včetně montáže provádí výhradně firma J. Seidl & spol., s.r.o., kde je možno uplatnit veškeré požadavky, případně další firmy, mající písemnou licenci firmy J. Seidl & spol., s.r.o. k využívání průmyslových práv k tomuto řešení.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě a dodržení předepsaných technologických postupů splňují obklady ustanovení § 156 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. v platném znění.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace obkladového systému ORDEXAL je vázána dodržením předepsaného know-how a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVUS, a.s. Veselí n. L. a platnými posudky. Z toho důvodu mohou aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené firmou J. Seidl & spol., s.r.o., (která je vlastníkem všech průmyslových práv k této aplikaci) které mají k tomu písemné zmocnění. Bez tohoto dokladu se na provedenou práci certifikát, resp. prohlášení o shodě ani žádné další dokumenty nevztahují.

G. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je třeba používat ochranných bezp. pomůcek, tj. kožených rukavic, ochranné brýle nebo štít, při opracování či řezání respirátor, případně zástěru a po ukončení práce a před každým jídlem umýt ruce vodou a ošetřit ochranným krémem.

H. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08.., ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1365-2, ČSN EN 1991-1-2, ČSN EN 13501-1 + A1, ČSN EN 13501-2 + A1 a soubor expertízních zpráv PAVUS a.s., REPO Praha a certifikáty, technické podklady a další dokumentace výrobců použitých materiálů a firmy J. Seidl & spol., s.r.o.

I. Požárně technické vlastnosti

Protipožární lepené obklady ORDEXAL byly odzkoušeny zkušebnou PAVUS, a.s. – Veselí n. L. a odborně posouzeny. Na základě výše uvedených zkoušek a posudku byla zpracována následující tabulka, udávající hodnoty zvýšení požární odolnosti rozvaděčových a jiných ocelových skříní o tloušťce plechu od 1 do 3 mm různě silnými obkladovými deskami.

Ocelové skříně z ocelového plechu chráněné z vnitřní strany směru působení požáru (požár působí z vnitřku ven).

Požární odolnostTloušťka desek ORDEXAL (mm)
Tloušťka plechu v mm
13
EI 153020
EI 304040
EI 456050
EI 607070
EI 909080
EI 120110100

Ocelové skříně z ocelového plechu chráněné z vnější strany směru působení požáru (požár působí z vnějšku dovnitř)

Požární odolnostTloušťka desek ORDEXAL (mm)
Tloušťka plechu v mm
13
EI 153020
EI 305040
EI 457060
EI 609070
EI 90110100
EI 120130120

 V případech, kdy může požár působit z vnitřní nebo z vnější strany ocelové skříně, je nutné provést ochranu před požárem obkladem ORDEXAL z obou stran.


Základní fyzikálně mechanické a požárně technické vlastnosti obkladových desek v souvislosti s jejich aplikací:

vlastnost:hodnotavlastnost:hodnota
Délka (mm)1000,1500Stlačitelnost při 5 kPa (%)4
Šířka (mm)500, 1000Zatížení při 10 % stlačení (kPa)162
Tloušťka (mm)20 – 120Pevnost v tahu, kolmo na rov. (kPa)49
Jmen. obj, hmotnost (kg.m-3)200Nasákavost (hm). dle ČSN (%)max. 40
Souč. tepel. vodivosti (W.m-1K-1)0.039Nasákavost dle DIN za 28 dní (kg.m-2)4
Faktor difúzního odporu (m)1.5Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1+A1A1
Šíření plam. dle ČSN 730863-PYRO (Is)0,0Souč.prostupu tepla* plech k (Wm-2K-1)0,75
Šíření plam. dle ČSN 730863-lepidlo(Is)25Souč.prostupu tepla zlb** k (Wm-2K-1)0,77
Tepelný odpor plech* R (m2K.V-1)1,17Tepelný odpor zlb** R (m2K.V-1)1,13