Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

ORDEXAL OK – pro ocelové nosné konstrukce

Polyfunkční lepené obklady stavebních konstrukcí ORDEXAL OK

Soubor katalogových listů platných od 3. 1. 2018 verze ČSN 73 0810:2016

R 15 – 1800101400

A. Charakteristika výrobku

Polyfunkční systém lepených obkladů ocelových nosných konstrukcí na bázi desek z minerální plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky. Základem jsou desky ISOVER PYRO, vyrobené rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu a dále upravované. Desky neobsahují žádná azbestová vlákna.

Vzhled:  Bez dodatečné povrchové úpravy jsou obklady světle hnědé až šedozelené barvy, na povrchu opatřeny pravidelným rastrem. Obklady jsou lepeny odlišně zbarveným tmelem, který může ze spár a spojů vystupovat, případně jím mohou být spáry a spoje viditelně přetmeleny. Povrch desek je bez dodatečného nátěru porézní a hrubý.

Povrchové úpravy: Dokončený obklad může být na základě zvláštního požadavku objednatele povrchově barevně sjednocen speciální fasádní barvou, dodávanou v základním bílém odstínu. Případné další barvy dle dohody a možností výrobce. Alternativně může být obklad povrchově upraven krycí omítkou vyztuženou sítí ze skleněných vláken.

B. Použití

Systém je určen pro požární ochranu stavebních ocelových nosných konstrukcí ve smyslu ČSN 73 0810, ČSN 73 0802, ČSN 73 804 a norem souvisejících a lze jimi dosáhnout požární odolnosti OK v rozmezí R15 až R180 DP1 podle ČSN 73 0810 a EN 13381-4:2013.

Desky jsou vhodné: Pro průmyslová prostředí s průmysl. atmosférou do st. IV a do všech běžných vytápěných i nevytápěných  interiérů. Obklady trvale tepelně izolují chráněnou konstrukci a nahradí ve stejné tloušťce i případnou dodatečnou tepelnou izolaci, nezatěžují konstrukci, nepraskají a dobře snášejí i otřesy a dynamické rázy. Povrchově upravený obklad může být exponován ve venkovním prostředí.

Desky nejsou vhodné: Obklady nesmí být bez dodatečné povrchové úpravy trvale vystaveny kapající či tekoucí vodě, max. přípustná trvalá relativní vlhkost vzduchu je 85 %.

C. Doklady

  • Certifikát AO 216 PAVUS č. 216/C5a/2021/0068 ze dne 5. 4. 2021
  • Stavebně technické osvědčení č. S-216/C5a/2021/0068 platné do 30. 4. 2024
  • Požárně klasifikační osvědčení č. PKO-20-105-En ze dne 20. 12. 2020
  • Požárně klasifikační osvědčení č. PKO-20-106-En ze dne 19. 12. 2020
  • Požárně klasifikační osvědčení č. PKO-20-107-En ze dne 11. 12. 2020
  • Prohlášení o shodě ve smyslu zák. 22/1997 Sb. a NV 163/2002 Sb. a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci Protokolu o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Dodávky včetně montáže provádí výhradně firma J. Seidl & spol.,s.r.o., kde je možno uplatnit veškeré požadavky, případně další firmy, mající písemnou licenci firmy J. Seidl & spol.,s.r.o. k využívání průmyslových práv k tomuto řešení. Jakékoliv zneužití a porušení průmyslových práv bude stíháno podle zákona.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě v prostředí podle bodu B a při dodržení předepsaných technologických postupů splňují obklady ustanovení § 156 čl. 1 zák. 183/2006 Sb. v platném znění.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace obkladového systému ORDEXAL je vázána dodržením předepsaného know-how a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVUS, a.s. Veselí n. L a platnými certifikáty. Z toho důvodu mohou aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené firmou J. Seidl & spol., s.r.o., (která je vlastníkem všech průmyslových práv k této aplikaci) které mají k tomu písemné zmocnění. Bez tohoto dokladu se na provedenou práci certifikát, resp. Prohlášení o shodě nevztahují.

G. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08 02, 04, 10 a další proj. normy, ČSN EN 1363-1, EN 13381-4:2013, certifikáty, technické podklady a další dokumentace výrobců použitých materiálů a firmy J. Seidl & spol., s.r.o.

H. Požárně technické vlastnosti

Protipožární obklady ORDEXAL byly průkazně odzkoušeny a klasifikovány zkušebnou PAVUS, a.s. – Veselí n. L., certifikovány AO 216 PAVUS, a.s.

      Na základě výše uvedených zkoušek, protokolů a dalších podkladů byl tímto orgánem zpracován protokol o klasifikaci, ve kterém jsou uvedeny zjištěné hodnoty požární odolnosti ocelových nosných tyčových prvků v závislosti na hodnotách součinitele průřezu Am/V (m-1). Tyto hodnoty pro návrhovou teplotu 500°C uvádí tabulka č. 1:

Klasifikace požární odolnostiNejvětší přípustná hodnota součinitele průřezu Am/V(m-1)
při tlouštce požárně ochranného materiálu S dp(mm)
20304060120
R 15682
R 30489682
R 45239391682
R 60146235359682
R 9082110153359
R 120577291159682
R 1805072206

Další hodnoty pro návrhové teploty v rozsahu 350°C až 750°C jsou k dispozici na požádání.

Základní fyzikálně mechanické a požárně technické vlastnosti obkladových desek v souvislosti s jejich aplikací jsou uvedeny v tabulce č. 2

vlastnost:hodnotavlastnost:hodnota
Délka (mm)1000Stlačitelnost při 5 kPa (%)4
Šířka (mm)500Zatížení při 10 % stlačení (kPa)162
Tloušťka (mm)20 – 120Pevnost v tahu, kolmo na rov. (kPa)49
Jmen. obj, hmotnost (kg.m-3)200Nasákavost (hm). dle ČSN (%)max. 40
Souč. tepel. vodivosti (W.m-1K-1)0.041Nasákavost dle DIN za 28 dní (kg.m-2)4
Faktor difúzního odporu (m)1.5Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1+A1A1
Šíření plam. dle ČSN 730863-PYRO (Is)0,0Šíření plam. dle ČSN 730863-lepidlo(Is)25

I. Náhledy a příklady aplikací