Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

ORDEXAL ZLB a ORDEXAL B – pro železobetonové a předpjaté konstrukce

Soubor katalogových listů platných od 10.05.2017 verze ČSN EN 13501-2+A1

(R)EI 15 – 2400303301

Polyfunkční lepené obklady stavebních konstrukcí ORDEXAL® ZLB a ORDEXAL® B

A. Charakteristika výrobku

ORDEXAL® ZLB – polyfunkční systém lepených obkladů na železobetonové konstrukce na bázi desek z minerální plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky.

ORDEXAL® B polyfunkční systém lepených obkladů na železobetonové konstrukce na bázi desek z minerální plsti a lepidla na bázi cementu bez vrtání do konstrukce.

Základem jsou desky ISOVER PYRO, vyrobené rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu – dále upravované a disperzní žáruvzdorné pružné lepidlo Dexaflamm S nebo lepidlo na bázi cementu Dexaflamm B. Desky neobsahují azbestová vlákna ani žádné halogenderiváty.

Vzhled: Bez dodatečné povrchové úpravy jsou obklady světle hnědé až šedozelené barvy, na povrchu opatřeny pravidelným rastrem. Povrch desek je bez dodatečného nátěru porézní.

Povrchové úpravy: Dokončený obklad může být na základě zvláštního požadavku objednatele povrchově barevně sjednocen speciální fasádní barvou v základním bílém odstínu. Případné další barvy dle dohody a možností výrobce. Alternativně lze povrch upravit standardními stěrkovými omítkami.

B. Použití

Systém je určen pro požární ochranu stavebních betonových nebo železobetonových nosných i nenosných konstrukcí ve smyslu ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 a norem souvisejících a lze jimi dosáhnout požární odolnosti železobetonových konstrukcí v rozmezí R(EI)15 až R(EI)240 DP1 podle ČSN EN 13501-2+A1 a ČSN 73 0810. Desky jsou opatřeny hydrofobisačními přípravky.

Obklady jsou vhodné: Pro průmyslová prostředí s průmysl. atmosférou do st. IV, do výrobních i skladových prostor a do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů. Obklady trvale tepelně izolují chráněnou konstrukci (tepelné mosty), nosné prvky dodatečně nezatěžují, nepraskají a dobře snášejí i otřesy a dynamické rázy chráněné konstrukce. Zabezpečují současně i akustické tlumení a zlepšují tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Povrchově upravený obklad může být exponován ve venkovním prostředí.

Obklady nejsou vhodné: Desky nesmí být bez dodatečné povrchové úpravy trvale vystaveny kapající nebo tekoucí vodě, max. přípustná trvalá rel. vlhkost vzduchu je 85 %.

C. Doklady

  • Certifikát AO 216 PAVUS č. 216/C5a/2021/0068 ze dne 5. 4. 2021
  • Stavebně technické osvědčení č. S-216/C5a/2021/0068 platné do 30. 4. 2024
  • Protokol o klasifikaci č. PK2-16-16-002-E-1 ze dne 30. 3. 2021
  • Protokol o klasifikaci č. PK2-16-16-003-E-1 ze dne 30. 3. 2021
  • Požárně klasifikační osvědčení č. PKO -17-048 ze dne 10. 5. 2017
  • Hodnocení požární odolnosti konstrukcí z trapézových plechů č. 513074
  • Prohlášení o shodě ve smyslu zák. 22/97 Sb. a Vl. nař. 163/2002 Sb. v platném znění a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci Protokolu o certifikaci 

D. Dodací podmínky

Dodávky včetně montáže a kontrol provádí výhradně firma J. SEIDL & spol., s.r.o., kde je možno uplatnit veškeré požadavky, případně další firmy, mající písemnou licenci firmy J. Seidl & spol.,s.r.o. k využívání průmyslových práv k tomuto řešení. Jakékoliv zneužití a porušení průmyslových práv bude stíháno podle zákona.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě v prostředí podle bodu B a při dodržení předepsaných technologických postupů splňují obklady ustanovení §156 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. v platném znění.

F. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08 02, 04, 10 a další proj. normy, ČSN EN 1363-1,2, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1365-1,2,3,4, ČSN EN 13 501-2+A1, ČSN EN 13 501-1+A1, ČSN EN 1991-1-2, ČSN EN 1992-1-2, ČSN EN 1993-1-2, ČSN EN 13381-3, certifikáty, technické podklady a další dokumentace výrobců použitých materiálů a firmy J. Seidl & spol., s.r.o.

G. Požárně technické vlastnosti

Na základě výše uvedených zkoušek, výpočtů a klasifikací byly AO 216 PAVUS, a.s. zpracovány dimenzační tabulky, ve kterých jsou uvedeny zjištěné hodnoty požární odolnosti pro jednotlivé aplikace v závislosti na konstrukci a druhu chráněných stavebních prvků.

Základní fyzikálně mechanické a požárně technické vlastnosti obkladových desek v souvislosti s jejich aplikací:

vlastnosthodnotavlastnosthodnota
Délka (mm)1000Stlačitelnost při 5 kPa (%)4
Šířka (mm)500Napětí v tlaku při 10% deformaci (σ10)CS(10) dle ČSN EN 826 (kPa)≤ 80
Tloušťka (mm)20Pevnost v tahu, kolmo na rov. (kPa)49
Jmen. obj, hmotnost (kg.m-3)200Krátkodobá nasákavost (Wp) WS dle ČSN EN 1609  (kg/m2)<<1
Součinitel tepelné vodivosti λDdle ČSN EN 12667 (W.m-1K-1)0.039Měrná tepelná kapacita cp (J.kg-1K-1)800
Faktor difúzního odporu (m)1.5Vážená zvuková pohltivost α (20 mm)0,60 (H)
Šíření plam. dle ČSN 730863-PYRO (Is)0,0Vážená zvuková pohltivost α (40 mm)0,80
Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1A1Vážená zvuková pohltivost α (60 mm)0,85 (H)


Dimenzační tabulky

1. Železobetonové sloupy pravoúhlého průřezu vystavené účinkům požáru z více než jedné strany chráněné systémem ORDEXAL ZLB tloušťky 20 mm nebo ORDEXAL B tloušťky 20 mm

 Požární odolnost(min)Nejmenší rozměry sloupu (mm)Šířka nebo průměr sloupu bOsová vzdálenost výztuže a
R 60b = 200a = 25
R 120b = 250a = 25
R 180b = 350a = 25

2. Betonové nenosné stěny s výztuží i bez výztuže, vystavené účinkům požáru z jedné strany, chráněné systémem ORDEXAL ZLB tloušťky 20 mm nebo ORDEXAL B tloušťky 20 mm, provedeným ze strany požáru

Požární odolnost(min)Nejmenší tloušťka betonové stěny d (mm)
EI 12070
EI 18090

Poznámka: Při působení požáru z jedné nebo z druhé strany musí být proveden protipožární systém z obou stran

3. Železobetonové nosné stěny s výztuží, vystavené účinkům požáru z jedné strany, chráněné systémem ORDEXAL ZLB tloušťky 20 mm nebo ORDEXAL B tloušťky 20 mm, provedeným ze strany požáru

Požární odolnost(min)Nejmenší tloušťka železobetonové stěny d (mm)/osová vzdálenost výztuže a (mm)
REI 120120/10
REI 180140/25

Poznámka: Při působení požáru z jedné nebo z druhé strany musí být proveden protipožární systém z obou stran

4. Železobetonové nosné stěny s výztuží, vystavené účinkům požáru z obou stran, chráněné systémem ORDEXAL ZLB tloušťky 20 mm nebo ORDEXAL B tloušťky 20 mm, provedeným z obou stran

Požární odolnost(min)Nejmenší tloušťka železobetonové stěny d (mm)/osová vzdálenost výztuže a (mm)
R 120120/10
R 180130/10

5. Prostě podepřené nosníky ze železobetonu a předpjatého betonu, chráněné ze tří stran systémem ORDEXAL ZLB tloušťky 20 mm nebo ORDEXAL B tloušťky 20 mm

Požární odolnost(min)Nejmenší šířka nosníku b (mm)/osová vzdálenost výztuže a (mm)
R 12080/25
R 180120/40

6. Prostě podepřené desky ze železobetonu a předpjatého betonu s výztuží v jednom směru, chráněné zespoda systémem ORDEXAL ZLB tloušťky 20 mm nebo ORDEXAL B tloušťky 20 mm

Požární odolnost(min)Nejmenší tloušťka železobetonové desky hs (mm)/osová vzdálenost výztuže a (mm)
REI 12060/10
REI 180100/30

Poznámka: Tabulka platí i pro dutinové stropní panely s účinnou tloušťkou hs = h.[Ac: (b.h)]0.5

Kde: h je skutečná tloušťka panelu včetně nadbetonávky (započitatelné vrstvy tloušťky ≥ 30 mm)

        Ac      plocha betonového průřezu včetně nadbetonávky

         b       šířka panelu

7. Prostě podepřené žebrové desky ze železobetonu a předpjatého betonu, chráněné systémem ORDEXAL ZLB tloušťky 20 mm nebo ORDEXAL B tloušťky 20 mm

Požární odolnost(min)Nejmenší tloušťka železobetonové desky hs (mm)/osová vzdálenost výztuže a (mm)Nejmenší šířka žebra b (mm)/ osová vzdálenost výztuže žebra a (mm)
REI 12060/1080/15
REI 180100/15120/45

8. Tenké desky (vetknuté) tloušťky 40 mm a 50 mm ze železobetonu s výztuží v jednom nebo ve dvou směrech, chráněné systémem ORDEXAL ZLB nebo ORDEXAL B tloušťky 20 mm, 30 mm a 40 mm

Požární odolnost(min)Nejmenší tloušťka železobetonové desky hs (mm)/osová vzdálenost výztuže a (mm)Tloušťka ochrany ze spodní strany před požárem ORDEXAL ZLB nebo ORDEXAL B (mm)
REI 6040/1020
REI 9050/1020
REI 9040/1030
REI 12050/1030
REI 12040/1040
REI 12050/1040

 Tyto hodnoty neplatí pro předpjatý beton!

9. Stropy provedené z trapézového plechu min tl. 0,75 mm s nabetonávkou od 40 mm, chráněné systémem ORDEXAL ZLB tloušťky 20 mm a 40 mm

Požární odolnost(min)Nejmenší tloušťka nabetonávky (mm)Tloušťka obkladu ORDEXAL ZLB (mm)
REI 604020
REI 1204040
REI 905020
REI 1205040
REI 1806040

Tloušťky ochran a rozměry chráněných prvků pro požární odolnost R(EI) 240, další akustické vlastnosti, výpočtové charakteristiky včetně hodnot lambda do 800 °C jsou k dispozici na vyžádání.

H. Náhledy a příklady aplikací