Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

ORDEXAL P – pro technologická zařízení

Polyfunkční lepené obklady stavebních konstrukcí ORDEXAL P pro technologická zařízení

Soubor katalogových listů platných od 1. 1. 2011 verze ČSN EN 13501-2 + A1

EI 15 – 1200303303

A. Charakteristika výrobku

Systém lepených obkladů ocelových konstrukcí sloužících jako požárně dělicí konstrukce (předěly) v místech se špatným odvodem tepla z exponované či neexponované strany. Obklady jsou zhotoveny na bázi desek z minerální plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky. Základem jsou desky Isover PYRO, vyrobené rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu a dále upravované. Desky neobsahují žádná azbestová vlákna.

Vzhled: Bez dodatečné povrchové úpravy jsou obklady světle hnědé až šedozelené barvy, na povrchu opatřeny pravidelným rastrem. Spáry a spoje mohou být viditelně tmeleny odlišně zbarveným tmelem. Povrch desek je bez dodatečného nátěru porézní a hrubý.

Povrchové úpravy: Dokončený obklad může být na základě zvláštního požadavku objednatele povrchově barevně sjednocen speciální fasádní barvou, dodávanou v základním bílém odstínu. Případné další barvy dle dohody a možností výrobce. Alternativně může být obklad povrchově upraven omítkou vyztuženou sítí ze skleněných vláken nebo oplechován.

B. Použití

Systém je určen pro požární ochranu ocelových technologických a stavebních nenosných konstrukcí, vnějších stěn skladovacích nádob, tanků, chemických aparátů a zařízení v rozsahu od EI 15 do EI 120 minut. Konstrukce mohou být zhotoveny z plechů od tloušťky 1 mm, musí být vzájemně překryté, svařené, snýtované nebo sešroubované v roztečích ≤ 300 mm. Nosné a ztužující prvky mohou být situovány na straně požáru, přitom musí být chráněny systémem Ordexal, nebo na straně odvrácené, potom mohou zůstat bez ochrany. Ochrana systémem Ordexal se provádí celoplošně ze strany směru působení požáru.

Obklady jsou vhodné: Pro průmyslová prostředí s průmysl. atmosférou do st. IV a do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů. Obklady trvale tepelně izolují chráněnou konstrukci (tepelné mosty) a nahradí ve stejné tloušťce i případnou dodatečnou tepelnou izolaci, nezatěžují konstrukci, nepraskají a dobře snášejí i otřesy a dynamické rázy. Povrchově upravený obklad může být exponován ve venkovním prostředí, pokud není extrémně agresivní.

Obklady nejsou vhodné: Obklady nesmí být bez dodatečné povrchové úpravy vystaveny kapající či tekoucí vodě, max. přípustná trvalá rel. vlhkost vzduchu je 85 %.

C. Doklady

  • Certifikát AO 216 PAVUS č. 216/C5a/2021/0068 ze dne 5. 4. 2021
  • Stavebně technické osvědčení č. S-216/C5a/2021/0068 platné do 30. 4. 2024
  • Prohlášení o shodě ve smyslu zák. 22/97 Sb. a NV163/2002 Sb. v platném znění
  • PKO – 18 – 008 + Dodatek č.1 – vydaný PAVUS, a.s. Praha dne 30. 11. 2020
  • a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci Protokolu o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Dodávky včetně montáže provádí výhradně firma J. Seidl & spol.,s.r.o., kde je možno uplatnit veškeré požadavky, případně další firmy, mající písemnou licenci firmy J. Seidl a spol.,s.r.o. k využívání průmyslových práv k tomuto řešení.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě a dodržení předepsaných technologických postupů splňují obklady ustanovení § 156 odst. 1 zákona č.183/2006 S. v platném znění.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace obkladového systému ORDEXAL je vázána dodržením předepsaného know-how a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVUS, a.s. Veselí n.L a platnými posudky. Z toho důvodu mohou aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené firmou J. Seidl & spol., s.r.o., (která je vlastníkem všech průmyslových práv k této aplikaci) které mají k tomu písemné zmocnění. Bez tohoto dokladu se na provedenou práci certifikát, resp. prohlášení o shodě ani žádné další dokumenty nevztahují.

G. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je třeba používat ochranných bezp. pomůcek, tj. kožených rukavic, ochranné brýle nebo štít, při opracování či řezání respirátor, případně zástěru a po ukončení práce a před každým jídlem umýt ruce vodou a ošetřit ochranným krémem.

H. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08.., ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1365-2, ČSN EN 1991-1-2, ČSN EN 13501-1 + A1, ČSN EN 13501-2 + A1 a soubor expertízních zpráv PAVUS a.s., REPO Praha a certifikáty, technické podklady a další dokumentace výrobců použitých materiálů a firmy J. Seidl & spol.,s.r.o.

I. Požárně technické vlastnosti

Protipožární lepené obklady ORDEXAL byly odzkoušeny zkušebnou PAVUS, a.s. – Veselí n.L. a odborně posouzeny. Na základě výše uvedených zkoušek a posudku byly zpracovány následující tabulky, udávající hodnoty zvýšení požární odolnosti svařovaných plechových dílců a aparátů o různé tloušťce různě silnými obkladovými deskami.

Technologické konstrukce z ocelového plechu chráněné z vnitřní strany směru působení požáru (požár působí z vnitřku ven). Obklad ORDEXAL chrání z vnitřní strany ocelovou technologickou konstrukci.

Požární odolnostTloušťka desek ORDEXAL (mm)
Tloušťka plechu v mm
136≥10
EI 1530202020
EI 3040403020
EI 4560504040
EI 6070706050
EI 9090808070
EI 1201101009090

Technologické konstrukce z ocelového plechu chráněné z vnější strany směru působení požáru (požár působí z vnějšku dovnitř). Obklad ORDEXAL chrání z vnější strany ocelovou technologickou konstrukci.

Požární odolnostTloušťka desek ORDEXAL (mm)
Tloušťka plechu v mm
136≥10
EI 1530202020
EI 3050403030
EI 4570605040
EI 6090706060
EI 901101008080
EI 120130120100100

 V případech, kdy může požár působit z vnitřní nebo z vnější strany technologické konstrukce, je nutné provést ochranu před požárem obkladem ORDEXAL z obou stran.