Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Informace o nových legislativních a technických předpisech, vztahujících se ke stavebním výrobkům

Publikováno dne 16. 7. 2018


Autor: Ing. Jana Buchtová

PAVUS, a.s.

Hodnocení třídy reakce na oheň:

Jednou ze základních charakteristik každého stavebního výrobku je třída reakce na oheň.

VYHLÁŠKA MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb., uvádí v § 6 Reakce na oheň:

Reakce stavební konstrukce včetně stavebního výrobku určeného k zabudování do stavby na oheň (dále jen „reakce na oheň“) musí být klasifikována do tříd A až F včetně přiřazených indexů podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 5.

(Část 5 Třídy reakce na oheň podle § 6)

ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Třída reakce na oheň se stanoví:

  1. Zkouškou
  2. Na základě zatřídění podle rozhodnutí Komise
  3. Na základě zatřídění podle nařízení Komise v přenesené pravomoci

Ad 1) Zkouška podle ČSN EN 13501-1+A1

Zkušební metody

Zkouška nehořlavosti (EN ISO 1182), pro třídu A1, A2

Stanovení spalného tepla (EN ISO 1716), pro třídu A1, A2

Zkouška zápalnosti (EN ISO 11925-2), pro třídu B, C, D, E, F

Zkouška jednotlivým hořícím předmětem (EN 13823), pro třídu A2, B, C, D

Výsledná klasifikace je dána výsledky provedených jednotlivých zkoušek.

Příklad klasifikace reakce na oheň C – s1, d0

(Doplňková klasifikace: s- tvorba kouře, d- vznik plamenně hořících částic nebo kapek).

Třídu F nelze stanovit bez zkoušky.

Ad 2) Rozhodnutí Komise

Rozhodnutí 2000/147/ES

Rozhodnutí 2000/147/ES stanoví několik tříd reakce na oheň. Kromě toho obsahuje třídy F, FFL, FL a Fca, které jsou vymezeny jako „Žádný ukazatel vlastnosti není stanoven“.

V souladu s čl. 2 odst. 7 nařízení (EU) č. 305/2011 se „třídou“ rozumí rozmezí úrovní vlastností, ohraničené minimální a maximální hodnotou. Třídy vymezené jako „Žádný ukazatel vlastnosti není stanoven“ této definici neodpovídají, a proto nemohou být začleněny do klasifikačního systému podle nařízení (EU) č. 305/2011 (to znamená pro posuzování vlastností stavebních výrobků).

Ad 3) Nařízení Komise v přenesené pravomoci

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364

Rozhodnutí 2000/147/ES stanoví několik tříd reakce na oheň. Kromě toho obsahuje třídy F, FFL, FL a Fca, které jsou vymezeny jako „Žádný ukazatel vlastnosti není stanoven“

V souladu s čl. 2 odst. 7 nařízení (EU) č. 305/2011 se „třídou“ rozumí rozmezí úrovní vlastností, ohraničené minimální a maximální hodnotou. Třídy vymezené jako „Žádný ukazatel vlastnosti není stanoven“ této definici neodpovídají, a proto nemohou být začleněny do klasifikačního systému podle nařízení (EU) č. 305/2011.

Proto je nutné nahradit třídy F, FFL, FL a Fca stanovené v rozhodnutí 2000/147/ES novými třídami pro výrobky, které nedosahují alespoň takové úrovně vlastností, pokud jde o reakci na oheň, jako u tříd E, EFL, EL a Eca (zkušební metody a kritéria klasifikace pro třídy F jsou uvedeny v příloze nařízení).

Je-li zamýšlené použití stavebního výrobku takové, že výrobek může přispět ke vzniku a šíření ohně a kouře v prostoru nebo v oblasti ohniska požáru nebo mimo něj, vlastnost výrobku ve vztahu k jeho reakci na oheň se klasifikuje podle klasifikačního systému stanoveného v příloze (tohoto nařízení).

Rozhodnutí 2000/147/ES se zrušuje.

Předpisy EU k CPR a CPD týkající se požárně technických charakteristik

Přehled všech předpisů, včetně jejich návrhů, týkajících se požárně technických charakteristik jsou uvedeny v následující tabulce:

oblast použitíčíslo dokumentu (ES)názevplatné znění (včetně všech zapracovaných změn)/návrhy anglicky
Klasifikace z hlediska reakce na oheň (předpisy vydané k CPR)      2016/364Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364 ze dne 1. července 2015 o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Ruší rozhodnutí Komise 2000/147/ES)2016/364
1291/2014Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1291/2014 ze dne 16. července 2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986 a vnějších a vnitřních obkladů z rostlého dřeva podle normy EN 14915, pokud jde o jejich požární odolnost, pokud se používají k obkládání stěn a stropů1291/2014
1292/2014Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1292/2014 ze dne 17. července 2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných dřevěných podlahovin spadajících pod normu EN 14342, pokud jde o jejich reakci na oheň1292/2014
1293/2014Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1293/2014 ze dne 17. července 2014 o podmínkách pro klasifikaci bez nutnosti zkoušení kovových latí a lišt pro vnitřní omítání, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 13658-1, kovových latí a lišt pro vnější omítání, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 13658-2 a kovových lišt a profilů, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14353, pokud jde o reakci na oheň1293/2014
2017/959Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/959 ze dne 24. února 2017 o klasifikaci tepelněizolačních výrobků z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběných in situ, na které se vztahuje norma EN 15101-1, z hlediska vodorovného sedání a krátkodobé nasákavosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/20112017/959
2017/1227Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/1227 ze dne 20. března 2017 o podmínkách klasifikace bez zkoušení lepených lamelových dřevěných výrobků, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14080, a konstrukčních výrobků z rostlého dřeva spojované zubovitým spojem, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15497, co se týče jejich reakce na oheň, a o změně rozhodnutí 2005/610/ES2017/1227
2017/1228Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/1228 ze dne 20. března 2017 o podmínkách klasifikace bez zkoušení, vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15824, a malt pro vnitřní a vnější omítky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 998-1, pokud jde o jejich reakci na oheň2017/1228
Klasifikace z hlediska reakce na oheň (předpisy vydané k CPD, doposud platné)        2003/43/ES
+ oprava
změny:2003/593/ES
2006/673/ES
2007/348/ES 
Rozhodnutí Komise 2003/43/ES ze dne 17. ledna 2003, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň 2003/43/ES
(konsolidované znění)
2005/610/ESRozhodnutí Komise 2005/610/ES ze dne 9. srpna 2005, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň 2005/610/ES
Změna 2017/1227
2006/213/ESRozhodnutí Komise 2006/213/ES ze dne 6. března 2006, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahové krytiny a obkladové prvky z rostlého dřeva2006/213/ES
2010/81/EURozhodnutí Komise 2010/81/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lepidla pro keramické obkladové prvky2010/81/EU
2010/82/EURozhodnutí Komise 2010/82/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dekorační tapety ve formě rolí a desek2010/82/EU
2010/83/EURozhodnutí Komise 2010/83/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o spárovací tmely vysychající na vzduchu2010/83/EU
2010/85/EURozhodnutí Komise 2010/85/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o cementové potěrové materiály, potěrové materiály ze síranu vápenatého a podlahové potěry ze syntetických pryskyřic2010/85/EU
2010/737/EURozhodnutí Komise 2010/737/EU ze dne 2. prosince 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o střešní ocelové plechy s polyesterovým povlakem nebo plastisolovým povlakem2010/737/EU
2010/738/EURozhodnutí Komise 2010/738/EU ze dne 2. prosince 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lité sádrové výrobky vyztužené vlákny2010/738/EU
96/603/ES
změny:2000/605/ES2003/424/ES
Rozhodnutí Komise 96/603/ES ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví seznam výrobků patřících do tříd A‘ „Bez příspěvku k požáru“ stanovených rozhodnutím Komise 94/611/ES(poznámka: 94/611/ES je zrušeno rozhodnutím Komise 2000/147/ES)96/603/ES
(konsolidované znění)
98/457/ESRozhodnutí Komise 98/457/ES ze dne 3. července 1998 o zkoušce Jednotlivě hořící předmět (SBI) uvedené v rozhodnutí Komise 94/611/EHS, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích98/457/ES
Klasifikace z hlediska požární odolnosti (předpisy vydané k CPD, doposud platné)2000/367/ES+
změny:2003/629/ES2011/232/ES
 Rozhodnutí Komise 2000/367/ES ze dne 3. května, kterým se provádí směrnice 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků, staveb a jejich částí2000/367/ES
návrhNávrh rozhodnutí Komise o klasifikaci bez dalšího zkoušení určitých desek na bázi dřeva podle EN 13986 a vnějších a vnitřních obkladů z rostlého dřeva podle EN 14915 z hlediska požární odolnostinávrh
Chování střešních krytin při působení vnějšího požáru(předpisy vydané k CPD, doposud platné)   2000/553/ESRozhodnutí Komise 2000/553/ES ze dne 6. září 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o chování střešních krytin při vnějším požáru2000/553/ES
2001/671/ESzměna2005/823/EC Rozhodnutí Komise 2001/671/ES ze dne 21. srpna 2001, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska chování střech a střešních krytin při vnějším požáru2001/671/ES
(konsolidované znění)
2005/403/ESRozhodnutí Komise 2005/403/ES ze dne 25. května 2005, kterým se na základě směrnice Rady 89/106/EHS stanoví pro některé stavební výrobky třídy chování střech a střešních krytin při vnějším požáru2005/403/ES
2006/600/ESRozhodnutí Komise 2006/600/ES ze dne 4. září 2006, kterým se pro některé stavební výrobky stanoví třídy chování při vnějším požáru, pokud jde o dvouplášťové sendvičové střešní panely s kovovým povrchem2006/600/ES

Převzatý materiál: Viz INFORMAČNÍ PORTÁL – STAVEBNÍ VÝROBKY (ÚNMZ)

http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=stav_vyr/1_15_zp_2.htm

Zkušební předpisy PAVUS

Zkušební předpis čísloNázevDatum prvního vydáníPlatnostPoznámka
ZP-8/1990:2008ZP pro zkoušení požární odolnosti větracích zpěňujících mřížek o průřezu do 90 000 mm21. 3. 2008zrušen k 31. 12. 2016nahrazen:1) ČSN EN 1366-12 pro větrací mřížky, pokud jsou určeny do potrubí,
2) ČSN EN 1634-1, ČSN EN 1634-2, pro větrací mřížky, pokud jsou určeny do dveří/vrat,
3) ČSN EN 1364-5, pro větrací mřížky, pokud jsou určeny do nenosných stěn
platnost výsledků podle ZP8 nejdéle do 31. 12. 2018
ZP-9/1997:2000ZP pro stanovení příspěvku protipožárních ochran ke zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí30. 4. 1998zrušen k 31. 12. 2016Nahrazen FprEN 13381-7(v roce 2017 bude vydána ČSN EN 13381-7)
ZP-27/2008ZP Pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí – kabelových tras v případě požáru31. 10. 2008anoVýsledky je možné překlasifikovat podle ČSN 73 0895nezrušen, ale dále nepoužíván. Nahrazeno ČSN 73 0895

Normy pro rozšířené aplikace vydané

ČSN EN 15080-8:2010Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Část 8: Nosníky
ČSN EN 15080-12:2011Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Část 12: Nosné zděné stěny
ČSN EN 15254-2:2010Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 2: Zdící prvky a sádrové tvárnice
ČSN EN 15254-4+A1:2012Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukce
ČSN EN 15254-5:2010bude zrušena k 1. 8. 2018Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
ČSN EN 15254-5: 07/2018nováRozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
ČSN EN 15254-6:2014Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 6: Závěsové obvodové stěny
ČSN EN15254-7:2012bude zrušena k 1. 8. 2018Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti nenosné prvky – Část 7: Nenosné sendvičové panely – podhledy
ČSN EN 15254-7:07/2018nováRozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Podhledy – Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
ČSN EN 15269-1:2010Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN15269-2:2016Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav
ČSN EN15269-3:2016Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav
ČSN EN15269-5+A1:2016Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 5: Požární odolnost prosklených závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v kovovém rámu
ČSN EN 15269-7:2010Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav
ČSN EN 15269-10:2011Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 10: Ocelové svinovací rolety
ČSN EN 15269-11:07/2018nováRozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů
ČSN EN 15269-20:2010Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu
ČSN EN 15882-1:2012zrušená k 1. 3. 2018Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
ČSN EN 15882-1+A1:02/2018nováRozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
ČSN EN 15882-2:2015zrušená k 1. 5. 2018Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky
ČSN EN 15882-2:04/2018nováRozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky
ČSN EN 15882-3:2009Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací- Část 3: Těsnění prostupů
ČSN EN15882-4:2012Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti- Část 4: Těsnění spár
ČSN P CEN/TS 16459:2014Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru – Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187
ČSN P CEN/TS 15117:2006Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci
ČSN EN 15725:2010+ oprava 1:2012Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb

Normy pro rozšířené aplikace v přípravě

prEN 15080-12 revRozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Část 12: Nosné zděné stěnyPředpoklad vydání 2019
prEN 15254-3Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 3:Lehké příčkyProbíhá ENQ s termínem zaslání připomínek do 06/2008
prEN 15254-4Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukceSkončilo veřejné připomínkování, bude rozeslána ke konečnému schvalování (FV) v květnu 2018
prEN 15269-1Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Všeobecné požadavkySchváleno ENQ, bude rozesláno k FV v I.Q 2018
prEN 15269-6Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 6: Požární odolnost dřevěných posuvných dveřních sestav 
prEN 15269-20Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 20: Kouřotěsnost sestav dveří, uzávěrů a otevíravých okenProbíhá formální schvalování (FV), očekává se vydání v III.Q 2018

Aktuálně zpracovávané úkoly v CEN/TC 127

OznačeníNázevPoznámka
EN 13381-7Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members – Part 7: Applied protection to timber membersNegativní posudek od konzultanta CEN – rozesláno k 2. formálnímu schvalování (2. FV)
rev EN 1363-1Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavkyNový návrh kritéria nosnosti – upřesnit jak se myslí kritérium průhybu a rychlosti – zda v jednom čase nebo v různých časech, Uvedení přímých aplikací – jen tam, kde to je vhodné. U některých zkoušek to není možné. Pokud je série zkoušek, tak až pak aplikace
změna EN 1366-1Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubíZnovu zavedení termínu „kitchen ducts“ v předmětu normy, kvůli zrušení úkolu EN 1366-14
rev EN 1366-3Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupůProbíhá vypořádání připomínek a bude rozesláno k 2. ENQ
rev EN 1366-5Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a šachty 
rev. EN 1366-8Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouřePřipraveno k rozeslání k veřejnému připomínkování (ENQ)
EN 1366-9Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úsekuPožadavek zákazníků na doplnění kapitoly zkouška svislého potrubí
změna EN 1366-12Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubíBude rozeslán návrh k veřejnému připomínkování (ENQ)
rev EN 15254- 4Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny- Část 4: Zasklené konstrukceSkončilo veřejné připomínkování, bude rozeslána ke konečnému schvalování (FV) v květnu 2018
prEN 1366-13Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 13: KomínyZkoušení pož.od. komínů- podobné zař. jako zkoušky dle DIN. Není přenositelnost výsledků pro různé typy vložek.Nutné zpracovat v souladu s novým Rozhodnutím v přenesené pravomoci týkající se požární odolnosti stavebních výrobků
prEN 1366-XZkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část X:Částečné prostupy 
EN 15269-2, 3, 5Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování.- Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav- Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu- Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámuSjednotit všechny normy pro EN 15269 – kovové, dřevěnéStejná struktura norem
rev EN 13238Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladůDo návrhu normy byly zapracovány data z kruhových zkoušek (EGOLF) – revidovaný návrh bude rozeslán k veřejnému připomínkování (ENQ) v II.Q 2018
EN 15254-3Extended application of results from fire resistance tests – Non-loadbearing walls – Part 3: Lightweight partitionsProbíhá ENQ s termínem zaslání připomínek do 2018-06-26
rev EN 13501-1, 6Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň- Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelůSchváleno při ENQ, bude rozesláno k FV v IIQ. 2018
změna EN 13501-2,4,5– Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení- Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře- Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáruZpracování změn čeká na postup prací v Rozhodnutí v přenesené pravomoci týkající se požární odolnosti stavebních výrobků
revize EN 15725Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí stavebrevize bude obsahovat dva koncepty: návod pro tvorbu EXAP norem a návod pro tvorbu protokolů o rozšířené aplikaci.
rev EN 15269-20Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámuProbíhá formální schvalování (FV), očekává se vydání v III.Q
EN 15269-1, 6Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování- Část 1: Všeobecné požadavky- Part 6: Fire resistance of timber sliding doorsetsSchváleno ENQ, bude rozesláno k FV v I.Q 2018

Informace o nových legislativních a technických předpisech, vztahujících se ke stavebním výrobkům

Dne 18. 4. 2018 bylo ve Sbírce zákonů v částce 32 uveřejněno nařízení vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky.

Toto nařízení ruší:

1. nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky;

2. nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv;

3. nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob;

4. nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů.

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj