Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Studie požární bezpečnosti dřevostaveb

Publikováno dne 11. 7. 2019

Autor: Ing. Miroslav Matějka

Lesy České republiky, s. p.

Vážení přátelé architekti, architektky, projektantky a projektanti, 

dovoluji si Vás upozornit na velmi zajímavý zdroj informací v problematice požární bezpečnosti dřevostaveb, jímž je závěrečná zpráva výzkumného projektu Grantové služby Lesů ČR, nazvaného Zhodnocení stávajícího stavu požadavků na požární bezpečnost dřevostaveb v ČR a v zahraničí. Řešitelem projektu byla Nadace dřevo pro život a odbornými řešiteli Fakulta stavební a UCEEB ČVUT v Praze a Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava.

Výsledkem grantu je velmi kvalitní a obsáhlá studie, která komplexně shrnuje požadavky aktuální legislativy a technických norem v ČR ve srovnání s několika evropskými i mimoevropskými zeměmi, které jsou světovými lídry v dřevěném stavitelství. Definuje problémy, s nimiž se české stavitelství v oblasti využití dřeva potýká, a navrhuje konkrétní opatření, jimiž by se změnou některých legislativních požadavků dosáhlo příznivější situace pro spotřebu dřeva. Základní problematikou je zde samozřejmě požární bezpečnost a zejména komplikovanost požárních předpisů. Nejvíce pak rigidní přístup orgánů státní správy k této oblasti a z něj vyplývající obava jak úředníků stavebních úřadů, Hasičského záchranného sboru, tak ale i projektantů z potíží, které podle většinového názoru projekt dřevostavby přináší. Významnou roli zde hraje i historie českého stavitelství, která zejména od poloviny minulého století využití dřeva nepřála.

Nadace dřevo pro život řešení projektu pojala ještě šířeji, než ji naše vzájemná smlouva zavazovala, a to cílem dosáhnout posunu v pohledu na dřevostavby u institucí odpovědných za požární bezpečnost a předpisy s ní související. K řešení projektu přizvala poradní sbor, do něhož se jí podařilo angažovat významné představitele subjektů, které mají s uvedenou problematikou co do činění. Jednání poradního sboru se účastnila ředitelka odboru prevence GŘ HZS ČR plk. Ing. Květoslava Skalskáviceprezidentka Profesní komory požární ochrany mjr. Ivana Nohovásenátor Parlamentu ČR Ing. Zdeněk Nytra (bývalý ředitel HZS Moravskoslezského kraje), experti na požární bezpečnost staveb z FBI VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. a Ing. Isabela Bradáčová, CSc., člen kolegia UCEEB Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. a Ing. Anna Kuklíková, Ph.D. z FS ČVUT. Jelikož jsem byl k jednáním poradního sboru jako garant grantu přizván, mohu konstatovat, že jednání byla věcná a konstruktivní, a že významnou měrou napomohla nejen ke správnému směřování řešitele při plnění zadání, ale také přispěla k vyjasnění mnoha praktických otázek, které jsou v současnosti řešeny v souvislosti s plánovanými změnami stavebního zákona a požárních předpisů. Účastníci jednání velice oceňovali vypsání grantu na dané téma, a současně i možnost se na jeho řešení podílet.

Výsledky práce na projektu jsou veřejnosti k dispozici na webu Lesů ČR a odborná veřejnost bude s jeho částmi prostřednictvím řešitelů seznámena na odborných konferencích. Jedním ze závěrů projektu je i nutnost významné osvěty mezi odbornou veřejností (úředníky stavebních úřadů, HZS a projektanty). Jejím cílem má být zrovnoprávnění dřeva s ostatními stavebními materiály a zboření mýtu, že v ČR nelze významněji stavět ze dřeva, neboť to nedovolují nebo silně omezují předpisy. Opak je pravdou – v požadavcích předpisů na požární bezpečnost se významně nelišíme od zahraničí. Pouze máme předpisy nesrozumitelné a komplikované. Cílem je hlavně jejich zjednodušení, pouze v menší míře zmírnění jejich přísnosti a v některých případech přiblížení k některým zahraničním systémům, například k systémům klasifikace. Novinkou by mělo být i vytvoření doporučených postupů (standardizace) při projektování stavby tzv. inženýrským řešením dle §99 zákona o požární ochraně. V těchto oblastech vidí hlavní cíl své další činnosti nejen Nadace, ale i zástupci výše uvedených institucí, kteří se na řešení projektu podíleli.

Materiály jsou vám k dispozici prostřednictvím níže uvedených odkazů.

Závěrečná zpráva: https://lesycr.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozarni_bezpecnost_drevostaveb_2019.pdf

Přílohy 1 – 9: https://lesycr.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozarni_bezpecnost_drevostaveb_prilohy.pdf

Dovoluji si Vás upozornit zejména na přílohu č. 5 (str. 80 Příloh) Požární inženýrství – Srovnávací metoda pro ověření návrhu požární bezpečnosti stavebkterá je výborným návodem pro použití alternativních postupů, hodnot a doporučení při projektování stavby inženýrskými metodami požární bezpečnosti, které dokládají, že požární bezpečnost stavby je uspokojivá. Zde navržený přístup je založen na procesu porovnávání, tj. na prokázání toho, že alternativní návrh požární bezpečnosti je alespoň tak bezpečný, jako návrh s předem přijatým řešením definovaným národními stavebními úřady.

Nakonec Vás prosím o šíření těchto informací mezi odbornou veřejností. Napomůžete tím k naplnění jednoho ze závěrů studie, a to potřeby šířit osvětu o tom, že na základě zjištění této obsáhlé práce lze velké procento budov stavět ze dřeva i za současného stavu předpisů.

Zdraví Vás

Ing. Miroslav Matějka
Lesy České republiky, s. p.

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj