Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Nahlížecí okénko v kouřovodu dle ČSN 73 42 01 Sb. 2010

Publikováno dne 22. 2. 2012

OTÁZKA: Dobrý den. Vážený pane řediteli, jako laik se na Vás obracím s dotazem ohledně tzv. \"nahlížecích okének\" do kouřovodů. Dnes u nás byl p. (…) zkontrolovat a čistit spalinové cesty, napojení tepelných spotřebičů a kouřovodu na komínový průduch, prý dle ČSN 73 42 01 Sb. 2010. Vytkl nám, že nemáme \"nahlížecí okénka\" v kouřovodu vedoucím spaliny od plynového kotle Baxi do komínového průduchu, a že i jinak nelze tuto spalinovou cestu vyčistit, protože trubky hliníkového kouřovodu jsou zazděné a nelze je ze zdi uvolnit. Instalace kotle a vyvložkování komínu je asi 1 rok staré a práci provedly 2 odborné firmy uvedené v obchodním rejstříku, dokumentaci máme. Zazdít velký otvor ve zdi vedle kouřovodu už odmítli udělat, museli jsme si sjednat soukromého zedníka, který nám díru na naše náklady zazdil. Kominík tvrdí, že musíme jejich práci reklamovat a nechat si do kouřovodů udělat nějaká okénka, že podle ČSN 73 42 01 Sb.2010 musí být v kouřovodu vloženo \"okénko\" po každé změně směru, tedy u nás na délce max. 150 cm by muselo teoreticky být doplněno šest okének, ale kominický mistr tvrdí, že stačí doplnit jen jedno okénko ! Prosím Vás vyjádřete se k mé zprávě, hlavně jak ta okénka mají technicky vypadat (rozměry, připevnění ke kouřovodu) případně další Váš komentář. Jak to máme dále řešit, kdo doplnění \"nahlížecích okének\" má odborně provést, kdo tu práci má zaplatit (odborná firma, která provedla vyvložkování komínu a připojení kotle na komínový průduch, nebo zedník, nebo vlastník bytu) ? Budeme vděční za Váš jednoduchý a laikovi srozumitelný stručný výtah z ČSN 73 42 01 Sb. 2010, týkající se \"nahlížecích okének\". Máme kominického mistra požádat doporučeným dopisem o přesný návrh provedení úprav kouřovodu včetně technického výkresu ? S pozdravem

MEZIKOMENTÁŘ: Je mi velmi líto, že některé Vaše dotazy se zde neobjeví, ale snažíme se vyhovět především dotazům týkajících se požární ochrany staveb a materiálů. Tento dotaz jsme sem zařadili zcela výjimečně, protože shodou okolností na našem každoročním semináři v Brně vystoupila se zajímavým příspěvkem k tématu komíny mjr. Ivana Nohová, která nám laskavě zodpověděla i tento dotaz. I na tomto případu je vidět, že někteří "odborníci" nedokáží svoji práci odvést v odpovídající kvalitě. Na druhou stranu "kouskování" zakázek je velice ošidné, neboť kouskovatel obvykle nezná všechny předpisy a jednotliví řemeslníci také ne. Takže potom najít toho, kdo udělal chybu je dost těžké, jeden ukazuje na druhého. Řešením je zadat práci "na klíč", pravda, bývá to dražší, ale většinou se to vyplatí. Méně reklamací, jasné záruky. Odpověď je poměrně široce pojatá, je to téměř přednáška, ale danou problematiku vystihuje naprosto přesně!

Ing. Petr Bohuslav

ODPOVĚĎ: V dotazu došlo ke sloučení dvou předpisů do jednoho názvu, který je třeba rozdělit na ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv a Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. „Nahlížecí okénka“, uvedená v dotazu, žádný předpis nezná, budou proto považována za čisticí a kontrolní otvory.

            Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvádí v § 152, že stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. Stavebník je povinen pro účely projednání záměru opatřit předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou (autorizovaný projektant), je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace.

            Vyvložkování stávajícího komínu a připojení nového spotřebiče paliv nelze považovat za udržovací práce nebo stavební úpravy, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob a požární bezpečnost (viz § 103 písm. e) a h) stavebního zákona. Proto měly být tyto práce předem projednány s příslušným stavebním úřadem, kde měla být předložena projektová dokumentace nebo pokyny a požadavky výrobce vložek a topidla.

Zhotovitel stavby je podle § 160 stavebního zákona, odst. 2, povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací. Dále je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popř. jiné technické předpisy a technické normy.

Pro stavbu mohou být, podle § 156stavebního zákona odst. 1 a 2, navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti zaručují, že při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby. Vlastnosti výrobků se prokazují podle příslušných nařízení vlády.

V čl. 5.12 ČSN 73 4201 je uvedeno, že spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby byla po celé délce kontrolovatelná a čistitelná. K příslušným otvorům pro kontrolu a čištění na spalinové cestě a k ústí komína musí být bezpečný a trvalý přístup.

V čl. 5.13 této normy je uvedeno, že stavba nebo montáž spalinové cesty může být zahájena po zpracování nezbytné projektové dokumentace. Stavbu nebo montáž spalinové cesty může provádět pouze odborná firma, která může prokázat dokončení práce úspěšně (čl. 5.14). Ukončená spalinová cesta musí být trvalým způsobem označená identifikačním štítkem (čl. 5.15), což platí i pro dodatečné vyvložkování komínu.

Montáž komínových vložek se musí provádět podle technologických pokynů výrobce (čl. 6.1.7 normy). Návrh a provedení komínové vložky musí odpovídat typu připojovaného spotřebiče a druhu paliva (čl. 6.2.3.1 normy). Veškeré otvory do komínové vložky (pro připojení spotřebiče, čištění, kontrolu apod.) musí mít příslušné tvarovky (čl. 6.2.3.4 normy).

Kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby zajišťovaly požadovanou těsnost, stabilitu a pevnost. Kouřovody musí být kontrolovatelné a čistitelné. Nerozebiratelné kouřovody musí být opatřeny odpovídajícím počtem čisticích nebo kontrolních otvorů, rozmístěných po celé délce kouřovodu. Otvory mají být v místech směrových změn kouřovodů a ve vzdálenostech nejvýše 6m délky. Pokud se čištění a kontrola provádí po demontáži kouřovodu, musí se demontáž provádět podle pokynů výrobce nebo spotřebiče.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., uvádí, že po dokončení spalinové cesty před jejím uvedením do provozu musí být provedena Revize spalinové cesty odborně způsobilou osobou (vyučený kominík, který je zároveň revizní technik spalinových cest nebo revizní technik komínových systémů). K revizní zprávě je povinnost přiložit technickou zprávu, kde uvede projektovou dokumentaci, popis stavby, spotřebič, popis kouřovodu, komínu, zhotovitele, zatřídění spalinových cest, umístění identifikačního štítku, výpočet spalinové cesty, požární bezpečnost, atd. podle přílohy tohoto nařízení vlády. Ve stanovených lhůtách se pak dále provádí už jen kontrola a čištění spalinových cest podle tohoto předpisů.

V závěru lze pro tazatele shrnout, že odstranění závady nemůže provést vlastník bytu nebo zedník, ale pouze oprávněná firma. „Kominický mistr“ je odborně způsobilou osobou, která provádí revizi, kontrolu nebo čištění spalinové cesty. Nemůže však zpracovávat projektovou dokumentaci a navrhovat technická řešení. Odborná firma, která provedla vyvložkování komínu a připojení kotle na komínový průduch, byla povinna dodržet projektovou dokumentaci a pokud nebyla zpracována, byla povinna podle výše uvedené normy zabudovat do nerozebiratelného kouřovodu odpovídající počet čisticích nebo kontrolních otvorů. Je také zodpovědná za osazení správných tvarovek s prohlášením shody vlastností výrobků. Nápravu nevyhovujícího provedení lze zjednat buď reklamací u dodavatele, který stavbu provedl nebo novou zakázkou u odborné firmy.

mjr. em. Ivana Nohová

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb