Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Okno ve štítové stěně

Publikováno dne 13. 2. 2017

OTÁZKA: Dobrý den, máme spor se sousedem ohledně realizace nového okna ve štítové stěne našeho RD. Bohužel, štítová stěna těsně sousedí s pozemkem souseda, tedy i PND přesahuje na jeho pozemek. Dotaz je takový, zdy bychom mohli najít takové prosklení, které by fungovalo jako požární dveře, tedy by mělo jistou odolnost, okno by bylo neotevíravé apod. Existuje taková cesta? Když tam ponecháme celou zděnou stěnu, PNP nebude zasahovat k sousedovi. Kdyz bychom použili pozarni sklo, tak take? Diky,

ODPOVĚĎ: Pokud do stěny použijete požární okno (celé, nikoliv pouze sklo!), žádný PNP Vám nevznikne. Konstrukčně okno 1/ nesmí být běžně otevíratelné, pouze za použití "speciálních nástrojů" k umytí nebo 2/ musí být opatřeno systémem automatického uzavření v případě požáru. To již záleží na Vašem požadavku a financích.

Ing. Petr Bohuslav

a ještě právní doplnění od Ing. Petra Chytrého:

Pokud je RD na hranici se sousedem, tak tam okna vůbec být nesmí. Je ale možná výjimka povolena stavebním úřadem (a potažmo i sousedem).

VYHLÁŠKA č. 501/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na využívání území

Změna: 269/2009 Sb.
Změna: 22/2010 Sb.
Změna: 20/2011 Sb.
Změna: 431/2012 Sb.

§ 25 Vzájemné odstupy staveb

    (1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií19), požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.
 
    (2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije.
 
    (3) Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 10 m.
 
    (4) Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.
 
    (5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.
 
    (6) S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu.
V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.
 
    (7) Vzdálenost průčelí budov2), v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.
 
    (8) Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace.
 
____________________
 
2) § 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
 
19) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.

 

§ 26 Výjimky
 
    Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona je možná výjimka z ustanovení § 20 odst. 3, 5 a 7, § 21 odst. 4, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1 a 3, § 24a odst. 2 a 3 ,
§ 25 odst. 2 až 7.

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb