Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Poradna 201- 238

Publikováno dne 25. 11. 2009

238 10.05.2007 21:21:29 Jitka Robovská jitka.bajerova@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, chtěla bych vás touto cestou požádat o radu. Provádíme kompletní rekonstrukci rod. domu. Dům je částečně podsklepen, kde ve sklepě bude vybudována kotelna na tuhá paliva. Ze sklepa máme východ přímo ven, ale i přímo do obytné části. Kam se mají tyto dveře do obytné části otvírat? Směrem do sklepa, nebo směrem do obytné části domu? Existuje na to někde nějaká vyhláška, která to přímo nařizuje? Předem strašně moc děkuji za radu.


odpověď:

Osobně si myslím, že v daném případě je to jedno, protože rekonstrukci musíte provádět podle současně platného stavebního zákona a nyní platných norem a z těch vyplývá, že celý rodinný domek až do plochy 150m2 je jediný požární úsek a to včetně garáže.
Ovšem pokud chcete normy a předpisy –

Při řešení požární bezpečnosti  staveb (dále jen "PBS") se vychází z obecných technických požadavků stanovených ve vyhl. 137/1998 Sb. (jeden z prováděcích předpisů ke staveb-
nímu zákonu č. 50, který dosud platí, i když je zákon již nový. Nová vyhláška MV ČR bude vydána někdy na podzim.).  V této vyhlášce je uvedeno, že při řešení PBS se využívá normových hodnot, což je konrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě ČSN, jehož dodržení považuje konkrétní ustanovení za splnění jím stanovených požadavků. Požadavky na požární bezpečnost jsou řešeny v oddíle 1 této vyhlášky a požadavky na výplně
otvorů jsou stanoveny § 37. Normové hodnoty, na které se tato ustanovení odvolávají, jsou řešeny v ČSN 73 0802 "PBS – Nevýrobní objekty" v návaznosti na ČSN 73 0833 "PBS – Budovy pro bydlení a ubytování". V čl. 9.13.2 ČSN 73 0802 je stanoveno, že dveře na únikových cestách *se musí otevírat* ve směru úniku, *s vyjímkou *dveří z místnosti nebu funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná…, *dveří do bytu* (které se mohou otevírat proti směru úniku) a s vyjímkou východových dveří na volné prostranství, do pasáží apod., pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob. … . ČSN 73 0833 některá tato ustanovení doplňuje popř. upřesňuje.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že z hlediska PBS je směr otevírání dveří  zcela přesně stanoven, ale především pro únikové cesty. Ovšem dveře v rodinném domku ze sklepa do budovy, zvláště tehdy, máte-li ještě jeden východ ze sklepa přímo ven, nejde o požární uzávěr a ve sklepě – jak předpokládám – nikdo nebydlí, mohou být podle mého názoru otvírány podle toho, co je pro vás výhodnější.
Mimochodem – a od čeho máte projektanta. Celková rekonstrukce se musí provádět na stavební povolení a to je vázáno na projektovou dokumentaci.  Uvědomte si, že tato odpověď nevychází ze znalosti projektu ani místní situace a vyjadřuje pouze můj názor, který nemusí být pro danou situaci správný. Ale někdo vám dělal požární zprávu a ten by vám měl odpovědět.

235 08.05.2007 Jiří Russ svjk554t@seznam.cz

dotaz: Vážení, děkuji Vám za rychlou odpověď, přesto bych se ještě chtěl zeptat, nebo spíš upřesnit informace. Výměna rozvodů vody a odpadů byla děláne bez stavebního povolení, tedy dle Vaši odpovědi jme povinni uvést objekt do kolaudačního stavu. Ale objek byl stavěn okolo roku 1968 a kolaudován v roce 1969. Prohledal jsem veškerou projektovou dokumentaci a o protipožárních manžetách tam není ani slovo. Mám tedy pravdu, že jestli byl objekt kolaudován bez těchto manžet, nebyla naše povinnost tyto manžety osazvovat při výměně vodovodního a odpadního potrubí?


odpověď:

Nevím, zda mě ještě doplní ing.Chytrý, ale podle mých informací manžety nejsou zapotřebí. V době, kdy byl objekt stavěn, tedy kolem roku 1968 platil pro projektování předpis 730 760, k tomu pro výstavbu bytových domů "růžové" směrnice MV a v nich bylo pouze konstatováno, že prostupy musí být utěsněny. Na druhé straně vím, že později byl vydán další předpis, nevím jaké právní síly, který obecně nařizoval prostupy v požárně dělících konstrukcích utěsňovat (a to i dodatečně) a konečně by se na vás mohla vztahovat i ČSN 73 0834, která hovoří o změnách staveb a rekonstrukcích. Osobně bych se přimlouval za to, abyste si tam těsnění i manžetu, pokud jde o potrubí z plastů o větším průměru dali, protože nejde ani tak o požár jako o toxické zplodiny, vznikající při hoření kabelů a plastů, které manžeta i těsnění z větší části zachytí. Ono totiž z deseti lidí, kteří zahynou  při požáru 1 uhoří, ale 9 se jich otráví kouřem.

234 08.05.2007 Russ svjk554t@seznam.cz

dotaz: Vážení v listopadu 2005 jsme v našem panelovém domě provedli výměnu rozvodů vody a odpadů, vše je provedeno v plastu. Na vyplnění průchodů mezi podlažími byla použita nehořlavá pěna. V sočasné době nám jeden člen SVJ vytýká, že jsme měli zabezpečit průchody protipožárními manžetami. Zájímá nás jak to je s povinností instalací protipožárních manžet a od kdy tato povinnost platí a jestli se to vstahuje na výměnu rozvodů ve starších panelových domech. Popřípadě jak doporučujete tuto situaci řešit. Děkuji za odpověď


odpověď:

Je velmi dobré, že jste uvedl datum výměny rozvodů. Nicméně chybí ještě další informace. Totiž – pokud jste výměnu rozvodů dělali na základě stavebního povolení, které bylo vydáno po 1.červenci 2005, potom se musíte řídit podle nově platné ČSN 73 0810:2005  a v takovém případě by za určitých okolností manžeta být na plastovém odpadu nemusela. Ty okolnosti znamenají, že pokud má plastová trubka menší průřez než 8000 mm2, je v šachtě od ostatních plastových instalací dál než je desetinásobek jejího průměru atd. Přečtěte si laskavě příslušné pasáže citované normy, je to tam uvedeno dost podrobně.
Naopak – pokud jste výměnu dělali bez stavebního povolení nebo bylo toto povolení schváleno před červencem 2005, má pravdu váš  člen SVJ (ať už to znamená cokoliv), protože potom jste povinni uvést objekt do kolaudačního stavu, tedy podle předpisů, které platily v době jeho kolaudace. A až do poloviny roku 2005 musely být těsněny všechny prostupy potrubí větší než 50 mm manžetou.
Jinak bych ovšem chtěl upozornit, že pokud je těsněn prostup Vámi popsaným způsobem, totiž pěnou, pak to musí být pěna, která je pro tento účel určena a má platný certifikát zatím vím jenom o pěně HILTI CP 620, pravděpodobně existují i ekvivalenty INTUMEX a PROMAT.  Běžně prodávané PUR pěny se sníženou hořlavostí se k těmto účelům nehodí, takže si zkontrolujte i doklady k pěně, kterou jste prostupy těsnili.

233 07.05.2007 Petr Chemišinec chemik.fdl@seznam.cz

dotaz: Potřeboval bych vědět,jesli je v souladu s předpisy nebo normamy -umístování malého motocyklu ve sklepních prostorách panelového domu.


odpověď:

Osobně si myslím, že to v souladu s předpisy není, ale ptáte se na nepravém místě. Tohle není naše parketa – my Vám můžeme říci, jak a co udělat nehořlavé a jak upravit to hořlavé, jak zvýšit požární odolnost atd, ale to nač se ptáte, je spíš otázka na prevenci OU HZS. Zeptejte se tam.

A tady je fundovaná odpověď:
Vážený pane!

Při řešení Vašeho dotazu je nutné vycházet z ověřené projektové dokumentace na panelový dům, ve kterém bydlíte. Obecně lze garážovat malý motocykl jen na místech k tomu určených, což klasický panelový sklep nesplňuje. V rámci typizované výstavby  (výstavba panelových domů) se však  z hlediska požární bezpečnosti staveb v řadě případů – typových projektů  počítalo s tzv. místností pro úschovu jízdních kol a mopedů (bývalá projektová ČSN  73 0833 účinná od 1.4. 1977).  Současně platná projektová ČSN 73 0833 (účinná od 1.2. 1996) umožňuje u tzv. budov skupiny OB2 (váš případ) rovněž vytvoření místnosti pro úschovu jízdních kol a motocyklů s obsahem do 50 cm3. V některých případech bývala kočárkárna a místnost pro úschovu citovaných motocyklů totožná, kdy tvořila jednu místnost.
Z výše uvedeného vyplývá, že odpověď naleznete v projektové dokumentaci Vašeho objektu. V případě jiného užívání objektu (nepovoleného parkování malého motocyklu) se jedná minimálně o porušení stavebního zákona.
plk. ing. Chytrý Petr
ředitel odboru prevence

232 04.05.2007 12:40:37 Radek weigner@stavoprojekta.cz

dotaz: Jaký předpis platí při zateplení stropů sklepů za použití pěnového polystyrenu (EPS) s ohledem na odstup od svítidel a rozvodů elektro?


odpověď:

Tak to jste mně dostal – tohle nevím, protože se s tím naše firma nezabývá. Nicméně Vám můžeme strop zateplit (a současně ochránit protipožárně) ORDEXALem, což je minerální vlna a výše uvedené problémy nebudou aktuální, protože Ordexal Pyro je A1 i podle ČSN EN 13501-1 a tedy nehořlavý.
Nicméně informace od odborníka – preventisty HZS zní takto:

Vážený pane!

Vaši problematiku je třeba chápat obráceně. Měla by ji z hlediska požární bezpečnosti řešit dosud platná ČSN 33 2312 "Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich" (účinná od 1.9. 1986). Podle čl. 2.10 této ČSN je možné při volbě druhu vedení – silové vodiče, kabely, instalační roury, kanály, lišty, příchytky, vývodky, krabice bez svorek apod. uložit přímo do hořlavých látek stupňů hořlavosti B, C1, C2, C3 nebo na ně za předpokladu, že jsou alespoň odolné proti šíření plamene (vlastnost materiálu nebo předmětu zamezit šír)ření plamene mimo vymezený prostor v stanoveném čase po jeho zapálení předepsanou metodou). Elektrické předměty – podmínky montáže na hořlavé látky a do nich řeší čl. 2.11 – 2.12. Více podrobností je v této ČSN.
Samozřejmě, že kromě výše uvedené ČSN platí i specifická ustanovení jiných ČSN, EN, IEC apod., která byla převzata v rámci normalizace. V daném případě je však nutné, s ohledem na rozsah této problematiky,  obrátit se na odborníky – projektanty v této oblasti.
plk.ing.Petr Chytrý .                                                                                                    ředitel odboru prevence

231 03.05.2007 19:25:28 Pavel Kohoutek KPmail@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, prosím Vás o odpověď na následující dotaz: Právě nám zateplují panelový dům. Jako tep.izolace je použit polystyren. Po stěnách domu jsou ale svisle vedeny lišty s rozvodem kabelové TV. Pokud budou tyto lišty překryty polystyrenem, vznikne mezi stěnou domu a izolací vzduchová mezera. Vyhovuje tato úprava ČSN 730810, kde se píše, že tepelně izolační část musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou? Za odpověď předem děkuji.


odpověď:

Plně s Vámi souhlasím.S ohledkem na klasifikaci pěnového polystyrenu podle ČSN EN 13501-1 ve stupni E bylo povoleno jeho použití pro zateplení fasád pouze za předpokladu, že je aplikován přímo na stěnu a překryt omítkou. Jakákoliv jiná instalace je v rozporu s Vámi citovanou normou ČSN 730810:2005, protože vzduchová mezera umožní šíření plamene po fasádě.

230 02.05.2007 15:06:41 Petr Blabetka blabetka@quick.cz

dotaz: Dobrý den Chtěl bych se zeptat na to jaké máme možnosti zabránit jednomu vlastníkovi bytu v našem domě, ve vyměně vstupních dveří do bytu za plastová. Myslíme si, že by tyto dveře měli být protipožární a o plastových dveří se to asi těžko dá říci. Můžeme se opřít o nějakou vyhlášku nebo něco podobného. Když ano tak Vás žádáme o číslo dané vyhlášky nebo normy. Předem děkuji za odpověď.


odpověď:

Nevím, kdy byla stavba kolaudována, nicméně jak ve starém stavebním  zákoně č.50, tak i v nyní platném zákoně č. 183/06 Sb. je znění příslušných paragrafů v podstatě stejné a hovoří o tom, že pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu ……atd. (§ 47 zákona č. 50, § 156 zák.183/06 Sb.). Funkce těchto výrobků se posuzuje podle zvláštních předpisů, což je v obou případech zákon 22/97 Sb., NV 163/02 Sb. 190/02 Sb. vesměs v platném znění a v těch jsou zase odkazy na normy.
Jestliže stavebník nebo uživatel vymění některou z těchto podstatných částí stavby a změní tak charakter projektovaného užívání objektu (a to výměnou požárního uzávěru za nepožární změní), musí na to mít stavební povolení. V daném případě totiž poruší projektovou normu ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, protože do chráněné (případně nechráněné) únikové cesty, kterou je v každém obytném domě schodiště, případně i chodby k němu vedoucí, začlení i svůj byt, který se v důsledku odstranění požárního uzávěru stane (z požárního hlediska) součástí únikové cesty. A to je v rozporu s platnou normou a docela určitě i s původním projektem stavby a tedy i s původním kolaudačním rozhodnutím ke stavbě a stavba tím může v krajním případě ztratit způsobilost k užívání. Pokud si soused nedá říci, oznamte vše stavebnímu úřadu, protože podle mého názoru dojde výměnou požárního uzávěru za nepožární ke  "zvýšené míře ohrožení oprávněných zájmů" , jak stojí psáno v čl. 2 § 156 platného stavebního zákona.

Připomínám, že nejsem právník, ale posuzuji to z hlediska svých zkušeností a své profese soudního znalce. Věřím, že právník, případně profesionální hasič – preventista k tomu hladce najde i další důvody.

229 01.05.2007 David swrcman@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jakým způsobem mohu získat osvědčení pro možnost vykonávání práce revizního technika hasících přístrojů.Popř. kontakt nebo informaci o ústavu na který se mohu obrátit.Předem děkuji za odpověď.


odpověď:

Obraťte se na výrobce  nebo hlavního zástupce  firmy, jejíž přístroje chcete  kontrolovat, případně na příslušný cech. Bližší informace naleznete na internetu.

228 14.04.2007 13:02:26 Novotná novotnam@kge.zcu.cz

dotaz: Prosím o poskytnutí názoru na řešení následující situace: Na sousedních parcelách stojí rodinné domy, mezi nimiž je vzdálenost přibližně 6 m, na každé parcele 3m. Je možné přistavět k jednomu domu garáž tak, aby sahala az na samou hranici pozemku a šířka volného prostoru mezi domy se tak snížila podél celého domu souseda na necelé 3 m? Nebudou porušeny požární předpisy o odstupových vzdálenostech?


odpověď:

Byl jsem teď týden v zahraničí a tak za mne zaskočil odborník, podstatně fundovanější než já. K jeho stanovisku nemám co dodat a proto jej publikuji tak, jak ho napsal:

Vážená paní Novotná!
Váš dotaz týkající se vzájemných odstupů staveb se nedotýká jen problematiky požární bezpečnosti staveb.  Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí,
hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, *požární ochrany*, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.
Přesnou odpověď naleznete mj. v § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, což je jeden z prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 68/2007 Sb. Za podmínek stanovených stavebním zákonem lze dále navíc z citovaného ustanovení vyhlášky a to odst. 2,3,,5 a 7 požádat o výjimku.
Přesnější informace vám však sdělí místně a věcně příslušný stavební úřad, který je obeznámen s místní situací a platnou územně plánovací dokumentací.                                        

plk. ing. Petr Chytrý 

ředitel odboru prevence

227 03.04.2007 08:05:09 Ent zizkov.ent@tiscali.cz

dotaz: Jakým způsobem prováděcí firma dokládá investorovi splnění požadavku § 6 vyhl. 246/2001 Sb., konkrétně při protipožárním utěsnění prostupů stropní deskou při výměně stoupaček v instalační šachtě panelového domu?


odpověď: Na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu a všech souvisejících dokladů (viz směrnice KP-03 APOS) vydá montážní firma doklad, potvrzující jednak požární odolnost či další požárně-technické parametry provedeného díla s odvoláním na certifikát a stavební technické osvědčení použitého systému a v tomto dokladu musí být obsaženo i to, že firma dodržela veškeré technicko technologické postupy výrobce. Z celého dokumentu musí být jasné, že montážní podnik garantuje požadovanou požární odolnost díla a správné provedení podle dokumentace výrobce systému.

226 30.03.2007 15:27:27 Jaroslav Bílek jarosalv.bilek@strabag.com

dotaz: Dobrý den, chtěl bych Vás požádat, zda existují na trhu certifikované skleněné fasádní sytémy pro montáž na ocelovou konstrukci s požární odolností EI15 (300°C). Můžete mi pomoci? Děkuji.


odpověď:

Nevím, totuto problematikou se naše firrma nezabývá, poptejte se u jednotlivých výrobců, případně zkuste databázi na stránkách www.pavus.cz, kde je kompletní soubor všech zkoušek, které tato zkušebna, jediná v ČR, na těchto výrobcích prováděla.

225 30.03.2007 12:59:35 Vasut vasut@block.cz

dotaz: Dobrý den, chtěl bych poradit s prostupem ocelového potrubí chladící vody DN15-DN125 s kaučukovou tepelnou izolací armaflex přes požárně dělící kci ze SDK, zdělé cihly a betonový strop. Tep. izolace se nesmí přerušit. Je nutná manžeta, nebo postačí tmel? Je někde k dispozici nákres konstrukčního detailu tohoto prostupu?


odpověď:

Lze použít jedno i druhé, podle průměru, resp. světlosti použitého potrubí a celkové tlouštky izolace Armaflex. Detaily i obrázek naleznete v katalogu firmy HILTI a.s. nebo na stránkách společnosti INTUMEX s.r.o. Praha.

224 27.03.2007 Grabiec Lukáš Grabiec.L@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, jsem majitelem jedné poloviny dvojdomku se sedlovou střechou spojenou dohromady bez protipožární zdi nad střešní krytinou. Letos se chystáme na výměnu střešní krytiny a vybudování protipožární zdi mezi domky. Můj dotaz….. potřebuji na toto st.povolení? A jak vysoká má být zeď nad stř. krytinou? Za info děkuji…..


odpověď:

Stavební povolení nepotřebujete, ale musíte stavbu ohlásit – tedy jde o stavbu na ohlášení. Neradujte se, ono podle nového stavebního zákona to zase tak velká výhra není. Obávám se, že po Vás stejně budou chtít nějaký projekt nebo dokumentaci. Pokud jde o požární zeď – bude záležet na použité krytině a vnitřním uspořádání domku – nikde není řečeno, že ji budete vůbec potřebovat.

223 27.03.2007 12:21:00 Mráz reopa@volny.cz

dotaz: Prosím o údaj požární odolnosti kovové konstrukce opatřené žárovým pozinkem.Děkuji


odpověď:

Vážený pane, zinková vrstva nemá v jakémkoliv provedení vliv na požární odolnost ocelové konstrukce. Jinými slovy – požární odolnost pozinkované konstrukce je stejná, jako téže konstrukce nepozinkované. Howgh.

221 22.03.2007 13:20:47 Miroslava Haluzová miroslava.haluzova@rwe-plynoprojekt.cz

dotaz: Provádíme rekonstrukci stávající jednopodlažní administrativní budovy. V požárním úseku (I.SPB) je ocelová konstrukce stropu nad půdním prostorem, která bude e chráněná požárním sádrokartonovým podhledem s odolností EI15 (ochrana protipožární odolností ocelové konstrukce), v podhledu mezi prosterem ocelové konstrukce a požárním podhledem jsou umístěna nehořlavá potrubí ÚT včetně izolace 7,5 mm typ "ARMACELL" s požýrní odolností R90 a kabelové rozvody. Ptám se, zda musí být ošetřeny prostupy do podhledu protipožárně např. utěsněným pěnou HILTI a označením štítkem. Děkuji předem a s pozdravem Miroslava Haluzová RWE Plynoprojekt,a.s. tel. 221 989 461


odpověď:

Jedním slovem – mus -, protože se u podhledu  (EI) jedná o požárně dělící konstrukci. Je mi líto.

220 16.03.2007 tomas tombilk@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat na výhody a nevýhody zateplení střech drceným papírem a v čem tato operace spočívá. a dále pak jestli by jste mi popřípadě poradily internetové stránky, kde bychom našli nějaké podrobnější informace o tomto způsobu zateplení.děkuji


odpověď:

Víte, tohle dělám hrozně nerad, naše stránky tady nejsou proto, abychom dělali propagaci výrobkům, které nesouvisí s naší prací a s naším zaměřením. Ale budiž – jedná se o foukanou izolaci CLIMATIZER PLUS a všechno ostatní najdete na internetu, kde jsou všechny potřebné vlastnosti. Někdy v 90. letech tady bylo podobných výrobků více, ale teď už pokud vím, zbyl jenom jeden.

219 10.03.2007 Karel Novák 774ada@atlas.cz

dotaz: Dobrý den, k rodinému domku budu stavět svépomocí dřevěný přístřešek pro parkování 2 osobních aut. Přístřešek bude tzv, přilepen na dům jednou stěnou. Střechy na domě jsou z hořlavých materiálů Icopal nebo tak nějak a mám vážné obavy s případného požáru od automobilu, aby mi neshořel i dům. Prosím o radu jak to zabezpečit. Moje ůvaha je v nějakém samohasícím zažízení sprinkler nad automobilem, ale je to venku na mrazu. Děkuji za radu.


odpověď:

Myslím, že to nepůjde, protože garáž, bez ohledu na to, že jde o přístřešek, by měla být z nespalných materiálů, tedy z materiálů reakce na oheň A1 nebo A2. Jinak ovšem platí ČSN 73 0810, 73 0802 a další a bez projektu se neobejdete. I když jde o stavbu na ohlášení.

218 10.03.2007 16:22:05 Jindřich schuster ida.s@centrum.cz

dotaz: Prosím o odpověd na dotaz jestli se dá něčím přilepit izolace orstech od Orsilu 30 mm silná na zeď,abych ji nemusel přivrtávat hmoždinkami .Je to izolace kolem krbové vložky.Děkuji Schuster.


odpověď:

Nevím, zda je Orstech právě pro tento účel příliš vhodný, lepší by patrně byl CETRIS nebo GRENAMAT. Nicméně lepidlo sice existuje, ale jde o součást naší technologie ORDEXAL a volně se neprodává.

217 10.03.2007 10:33:43 Nemsak caltec@stonline.sk

dotaz: Prosím o kontakt na dodávateľa mriežky ARADEX v SR.Ďakujem.


odpověď:

Mřížky vyrábíme ve vlastních dílnách na zakázku zakázkově podle zadaných rozměrů do max. v KL uvedené plochy. Na Slovensko či jiným způsobem zasíláme poštou včetně montážního návodu a českého certifikátu.

216 04.03.2007 01:15:37 Dušan Bulejko BulejkoD@seznam.cz

dotaz: Dobrý den,mám prosbu.Potřeboval bych kontakt na někoho by mi vypracoval požární zprávu.Hasiči mi kontakt dát nechtěli.Díky


odpověď:

Vážený pane, je mi líto, ale neděláme reklamu jednotlivým projektantům PO. Kromě toho nevím, zda jste z Chebu nebo z Ostravy – to se poměrně dost težko radí, nevím, zda stavíte obchodní dům nebo chlívek – takže se nezlobte, ale nejlépe bude, když se podíváte po někom na internet. Zkuste např. v Googlu nebo na Seznamu heslo projektant PO nebo projektanti – třeba z toho něco vypadne.Odpověď zatím nebyla zadána…

214 27.02.2007 11:01:27 Hana Matoušková hana.matouskova.aash@arch.cz

dotaz: Dobrý den, mám prosbu ohledně požárních předělů v instalačních šachtách bytových domů. Šachta je požárně přiřazena k jednotlivým bytům a uvnitř šachty jsou provedeny přebetonávky v úrovni stropu mezi jednotlivými podlažími. Moje prosba spočívá v tom, jestli existuje typový výrobek, který by mohl být něčím jako ztraceným bedněním (prozatím to firmy pracně vyplňují před betonáží polystyrenem), nebo zda existuje samotný dělící prvek do těchto šachet bez nutnosti přebetonávky. Děkuji za odpověď.


odpověď:

Bohužel, pokud je mi známo, o žádném prefabrikátu v tomto směru nevím a ani nevím, jak by to bylo možné. Velikost šachet není v každém domě stejná, právě tak, jako počet a uspořádání instalací v šachtě. Pokud by šlo o betonový prefabrikát, patrně by jej nešlo vyrábět seriově a stejně by se musel dělat na zakázku individuálně. Nevím – zatím jsem o tom neslyšel.

211 22.02.2007 16:02:25 Petr Kouba petr.kouba@ruukki.com

dotaz: Dobrý den, můžete mi prosím poradit, jestli v ČR platí také na základě EN13501- 1, že klasifikace pro průmyslové budovy musí minimálně splnit hodnoty B-s3, d0 ?? Předem děkuji za odpověď, s pozdravem P.Kouba


odpověď:

Je mi líto, ale o něčem podobném jsem nikdy neslyšel. Reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1 je zkouška konkrétního výrobku (např. obkladu, podlahových parket nebo stropních panelů), nikoliv stavby a ve stavbě může být řada výrobků o různé reakci na oheň, podle toho, o jaký jde požární úsek a jaké je požární riziko. Budova jako celek žádné takové kriterium nemůže plnit, obávám se, že jste to buď špatně pochopil nebo jde o nějaký omyl.

210 22.02.2007 11:12:59 Jakub Seidl seidljakub@seznam.cz

dotaz: dobrý den, jako projektant PO jsem v podkroví bytového domu (byt – III.SPB) navrh sádrokartonový podhled EI 30 k ochraně dřevěné nosné konstrukce střechy, realizační firma usoudila, že palubkový podhled je hezčí než SDK a provedla tuto pro ně drobnou úpravu v celém podkroví, aby to dotáhla k dokonalosti celý podhled natřela nějakým lakem. Je nějaká možnost opatřit podhled Dexarylem (případně nějak jinak, aby nemusel být podhled demontován) tak, aby měl EI30? osobně si myslím, že ne, ale raději se zeptám. Děkuji


odpověď:

Obávám se, že je Váš názor správný. Jakmile je povrch palubek již čímkoliv natřený, nelze již aplikovat žádný intumescentní protipožární nátěr, protože ochranný systém se musí zapenetrovat do dřeva, dřevo tedy musí zůstat porézní, aby pěnová vrstva na povrchu držela. Jakmile jsou pory ve dřevě čímkoliv ucpány, řešení není možné. Ostatně palubky by musely být alespoň 20 mm silné a nátěr by musel být aplikován z obou stran.

209 16.02.2007 13:06:40 Janka jana.sventekova@mil.sk

dotaz: Chceme sa spýtať, či protipožiarny nástrek SIBATERM obsahuje azbestové vlákna.


odpověď:

Pokud jsme dělali zkoušky nástřiku se vzorky z let 1988 – 1990, tak tam azbest nebyl, ale u těch předchozích to nemohu zaručit. Slyšel jsem, že z počátku tam azbest dávali, ale to nemohu zaručit ani potvrdit. Jediná možnost – odebrat vzorek a dát k analýze. Případně můžeme zajistit u české akreditované laboratoře.

208 15.02.2007 06:59:59 Šmídová lsmidova@cmi.cz

dotaz: Dobrý den, stali jsme se s manželem účastníky stavebního řízení, mohli byste nám prosím poradit na co si máme dát pozor a jaké jsou naše práva. Má se stavět RD v blízkosti našeho RD v památkové zóně. Vzhledem k tomu, že už jsme starší tak máme obavy jak bude stavba probíhat, zda můžeme mít připomínky aby v sobotu a v neděli nehučeli brzo ráno stroje apod. Děkuji


odpověď:

Milá paní, je mi skutečně líto, ale musíte se obrátit na nějakého právníka, tohle nemá s požárními předpisy a materiály nic společného. Ale zeptejte se určitě, protože když něco promeškáte, už nikdy nebudete mít šanci. On se totiž od 1.ledna změnil stavební zákon a mimo jiné i předpisy o územním řízení a je tam spousta nových věcí – bohudík tohle jde mimo nás.

207 11.02.2007 marcela dudková marcela.dudek@centrum.cz

dotaz: prosím o radu,jsme majitelé nemovitosti,která je součástí druhé.jelikož chceme pojistit a měnit střechu nevím jaké má splnovat podmínky protipožární zed-z jakého materialu…chceme i tyto dvě nemovitosti rozdělit,ale nevíme co nás čeká -finančně


odpověď:

Což o to, čekají vás nejrůznější překvapení, zejména od vodáren, rozvodných závodů (samostatné přípojky a měření) a řada dalších radostí. Pokud jde o požární předpisy a řešení  – pokud vyhovuje stávající střecha a jeden objekt je integrovanou součástí druhého – třeba nebudete muset dělat nic nebo naopak. Doporučuji, abyste se obrátili na požárního specialistu – projektanta a ten vám navrhne optimální postup – těch řešení je několik a záleží na místních podmínkách. Podívejte se do normy ČSN 73 0802 a něco najdete i v ČSN 73 0810. Pokud by šlo o průmyslový objekt pak ČSN 73 0804.

 

206 08.02.2007 17:57:12 Bialek Adam BialekA@seznam.cz

dotaz: Dobrý den. Pro BD řeším výměnu střešní krytiny. Jedná se o výměnu původních hliníkových dachmanů za asfaltový šindel CRC Biltmore. S konstrukcí krovu se nic nedělá. Musím si nechat vypracovat požární řešení staveb ? Děkuji a jsem s pozdravem


odpověď:

To bude záležet na tom, zda jde o stavbu na ohlášení nebo na stavební povolení a pochopitelně na požadavku stavebního úřadu. Osobně si myslím, že by projektové řešení z požárního hlediska existovat mělo, protože měníte charakter stavby – nehořlavou střechu za hořlavou (možnost šíření plamene), ale bude záležet i na tom, jaké má ten šindel parametry. Rozhodující slovo bude mít stavební úřad.

205 04.02.2007 22:39:44 Josef Král josef_kral@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, narazil jsem na problém se stanovením požární odolnosti obvodové stěny u srubového domu. Stěna je tvořena dřevěnými kulatinami průměru 350 mm. V ČSN 730821 není pro tento typ konstrukce uvedena žádná hodnota požární odolnosti. Jak je možno stanovit požární odolnost tohoto typu konstrukce?


odpověď:

Tenhle problém se řešil za posledních 5 let mnohokrát. Obecně lze spočítat požární odolnost takové stěny pomocí eurokodu, ale je to dost nepřesné, protože záleží na konstrukci a spojení jednotlivých kulatin mezi sebou. Pokud vím, nejvíce se tím zabýval ing.Karpaš,CSc v Praze (281017336), zkuste ho kontaktovat.

204 02.02.2007 17:32:52 Martin Bella mbella@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, mám v projektu požárně odolné dveře, které jsou i jako únikové. Na dveřích má být instalována kontrola vstupu, tedy čtečka karet a dveřní zámek. Ve směru úniku je klika. Můj dotaz je, zda-li je požadavek normy na provedení zámku. Údajně musí být požární dveře držené i v bodě zámku, tzn. že by na dveřích musel být Abloy zámek, který drží dveře proti jinému otevření než otevření klikou s panikovou funkcí. Děkuji. Martin Bella


odpověď:

Na dveře nejsem odborník, ale zkuste se zeptat u firmy DASIP, která se tím zabývá – nejlépe ing. Borůvka, tel 602223961.

203 02.02.2007 13:59:08 Lukáš Jablonka LJABLONKA@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, mým jenom krátky dotaz.Mužete mi říct výrobce nátěru PITTURA IE 20, pokud ne tak prosí o zaslání technických údajů o tomto nátěru . Děkuji s pozdravem Lukáš Jablonka


odpověď:

Je mi líto, ale protipožární nátěr Pittura IE 20 se už nevyrábí a k nám se nedováží už asi 7 let.  Mezitím se změnily normy, takže původní atesty a certifikát by stejně už neplatil.

202 30.01.2007 08:25:16 bumbala jarek bumbala.j@seznam.cz

dotaz: Zdravím Vás a hned přecházím na náš problém.Projekt uvažuje u vstupu do objektu čistící vnější a vnitřní zónu.Protože však je vstup součástí chráněné únikové cesty nevyhoví běžně a téměř všude používané čistící zóny( např. SHATWELL) z hlediska indexu šíření plamene (požaduje se méně jak 100).Existuje nějaká výjimka v normě pro tyto čistící zóny event. můžete nám doporučit výrobce ,jehož textilní čist.zóna vyhoví ? Děkuji


odpověď:

Vážený pane, již asi 712x jsem tady uvedl, že nejsme projektanti, neprojektujeme a k projektům se nevyjadřujeme. Zkuste někoho, kdo to umí, vesměs projektanti – požární specialisté. Je mi opravdu líto, ale nerad bych se ztrapňoval.

201 28.01.2007 17:22:22 Prokůpek romanprokupek@seznam.cz

dotaz: Chtěl bych vás požádat zda je někde možno na internetu nastudovat jak se prakticky provádí stavba sádrokartonových příček. Nebo kde je možno k tomuto sehnat literaturu a případně její název. Děkuji Prokůpek


odpověď:

Omlouvám se za zdržení, byl jsem 14 dnů v zahraničí:

Montáž sádrokartonů můžete nastudovat z technických listů firmy Knauf nebo RIGIPS, jsou na jejich firemních stránkách. Právě tak získáte potřebné informace i u Cechu sádrokartonářů, který sídlí v Praze, někde kolem Karlova náměstí – zkuste ing.Janíka – tel.606712197. Kdybyste se tím ovšem chtěl živit, potřeboval byste patrně příslušné osvědčení o absolvování výcviku – to provádí např. Odborné učiliště v Hradci Králové, jedno je snad i v Chomutově – zeptejte se na Cechu, oni vám řeknou přesně.

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb