Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Uzamykání dveří na únikové cestě mimo provoz budovy

Publikováno dne 17. 2. 2016

OTÁZKA: Dobrý den, marně diskutujeme s vedením mateřské školy o požárním zabezpečení budovy. Panelová budova s 2NP má únikový východ přes jednu ze tříd ven na zahradu. Hlavní vchod tedy není požární východ a uzamyká jej automatický zabezpečovací systém po ukončení provozu školky. Vnitřní dveře do třídy, přes kterou vede úniková cesta, však personál školky v určitých momentech zamyká. Podle mně je to špatně. Pracovníci školky argumentují tak, že dveře jsou uzamčeny 1/ mimo provozní dobu školky, tj. 7-17 (nám se se synem stalo, že nás v budově elektronický zabezpečovací systém zamknul v 17:01 a nebylo úniku, vnitřní dveře na požární únikové cestě byly zamčeny i přes to, že v budově byli ještě lidé) 2/ nejsou-li děti v budově, tj. jsou-li např. na odpoledním programu na zahradě. Druhý bod mi připadá zcela nesmyslný, v budově mohou být i zaměstnanci, ale i u prvního mám značné pochybnosti. Skutečnost, že jsme se o minutu zpozdili a porušili tím školní řád podle mého nikoho neopravňuje neřešit požární bezpečnost. Bohužel mám podezření, že dveře na únikové cestě se zamykají i tehdy, jsou-li děti spojeny v jiné třídě, ale to zde bohužel asi nevyřešíme. Předem moc děkuji.

ODPOVĚĎ: Nevím jak Vám pomoci, ale jak situaci popisujete, tak to v pořádku není. Schválené řešení by mělo být v PBŘ. Přijde mi i divné, že by se projektant připravil zabezpečovacím systémem o druhou únikovou cestu. Spíše mi to přijde jako dodatečné zabezpečení, u kterého mají pracovníci školky dodržovat určitá pravidla, což se jim nedaří. Pouze některé citace z předpisů:

ČSN 73 0802, čl. 9.9.1  Z každého místa požárního úseku, popř. objektu, musí být dosažitelné nejméně dvě samostatné únikové cesty vedoucí různým směrem z požárního úseku na volné prostranství.

Jedna úniková cesta postačí pouze při splnění podmínek uvedených v tabulce 17 a požadavků podle 9.10 na mezní délky únikových cest.

Bez ohledu na počet osob nebo druh únikové cesty se nesmí použít jedné únikové cesty z požárního úseku, ve kterém je trvale více než 12 osob neschopných samostatného pohybu nebo osob s omezenou schopností pohybu15) kromě případů, kde se tyto osoby vyskytují jednotlivě nebo náhodně (byty, hotely, kulturní zařízení, prodejny apod.) a kromě případů, kde je nejméně 90 % osob schopných samostatného pohybu.

Jestliže se podrobnou analýzou podmínek evakuace prokáže, že unikající osoby z místnosti, z požár­ního úseku, popř. z objektu nemohou být během evakuace ohroženy účinky požáru (např. odvodem zplodin hoření, přetlakovým odvětráním), může se jedné únikové cesty použít i pro dvojná­sobné počty osob uvedených v tabulce 17.

POZNÁMKA:  Mezní počty osob, kdy nesmí být použito jedné únikové cesty, mohou být odchylné podle ustanovení norem řady ČSN 7308.., nebo ustanovení jiných norem či právních předpisů

čl. 9.13.1: Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit eva­kuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových ces­tách umožňují buď ve směru úniku trvale volný průchod, nebo jsou-li opatřeny speciálními bezpečnostními zámky (např. kódovými karty) musejí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření; kódové karty apod. nelze užít u dveří chráněných únikových cest.

Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Uzamykatelné dveře z místností určených pro spaní se doporučuje vybavit tak, aby bylo možno v případě nouze je otevřít zvenčí. Dveře, popř. vrata ovládaná motoricky musí umožňovat také ruční otevření.

POZNÁMKA: V objektech, kde jsou osoby neschopné samostatného pohybu nebo s omezenou schopností pohybu a je nutné pro zajištění bezpečnosti osob (nebo z jiných důvodů) dveře na únikových cestách blokovat, mohou být tyto dveře opatřeny přídržnými magnety, které se v případě požáru automaticky odblokují pomocí EPS. V bezprostřední blízkosti těchto dveří musí být umístěno přídavné tlačítko označené piktogramem pro odblokování dveří bez ohledu na EPS nebo obdobné zařízení. V odůvodněných případech postačí i přídavné tlačítko.

Vyhláška 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky 268/2011 Sb. §23: (5) Ve stavbě mateřské školy určené pro více než 20 dětí musí být navrženy dvě únikové cesty. 

Přeji hodně štěstí,

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb