Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Začlenění činností

Publikováno dne 25. 9. 2014

OTÁZKA: Dobrý den, do jaké kategorie by měla být zařazena škola o 3 nadzemních podlažích s vytápěním kotlem na tuhá paliva o výkonu 196kWh? Děkuji

ODPOVĚĎ: Začlenění se provádí podle §4 zákona o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění. Pokud v objektu není shromažďovací prostor, nebo není kolaudována pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace tak se jedná o kategorii bez zvýšeného požárního nebezpečí. Každá nově stavěná budova veřejného charakteru však musí být těmto osobám přizpůsobena (nevím jak je kolaudována), tak bude spíše záležet na provozním stavu dané školy.

Níže ještě přikládám výklad HZS na obdobný dotaz: Je škola (MŠ) automaticky považována za činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, i když v kolaudačním protokolu není zmínka o tom že by se jednalo o objekt určený pro osoby se sníženou schopností pohybu?
Pro začleňování činností ve smyslu § 4 zákona o požární ochraně, se postupuje podle tohoto zákona a podle prováděcího předpisu – vyhlášky o požární prevenci, zejména § 17 až 19. Do jednotlivých kategorií podle míry požárního nebezpečí se začleňují činnosti, nikoliv objekty. Z toho vyplývá, že v jedné škole může být provozováno několik činností, které mohou být začleněny do různých kategorií podle míry požárního nebezpečí, tzn. podle toho, které charakteristiky, definované zákonem o požární ochraně, vykazují.

Vymezení pojmu „osoby se sníženou schopností pohybu a orientace“ je obsaženo v § 2 písm. b) vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen „vyhláška“). Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 174/1994 Sb., – viz odkaz na poznámku pod čarou č. 1h) v zákoně o požární ochraně. Do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím ve smyslu § 4 odst. 2 písm. h) zákona o požární ochraně se začleňují činnosti, které jsou provozovány ve stavbách nebo částech staveb uvedených v § 1 vyhlášky, a které současně naplňují podmínku stanovenou vymezením pojmu v § 2 písm. b) vyhlášky, tj. jsou určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedná se o stavby uvedené v § 1 odst. 1 např. písm. b), d) a e) vyhlášky, ale nejedná se všeobecně o všechny školy, předškolní zařízení a školská zařízení dle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky, protože není současně splněna podmínka výskytu osob se sníženou schopností pohybu a orientace (děti do tří let).

Dnes již novelizovaná 369/2001 Sb. neplatí a je nahrazena vyhláškou 398/2009 Sb. 

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb