Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Směrnice pro hodnocení kvality a funkce požárních uzávěrů

Publikováno dne 2. 11. 2009

Směrnice platí pro hodnocení všech v rámci asociace prováděných a podle zákona č. 22/1997 Sb. certifikovaných požárních uzávěrů všech typů. Je závazná pro všechny členy asociace a slouží jako podklad pro provádění kontrol provozuschopnosti podle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. „o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)“. Při kontrole musí být dodržena ustanovení vyhlášky MV č. 202/1999 Sb, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.

Směrnice se vztahuje na všechny požární uzávěry, instalované ve svislých i vodorovných požárně dělicích konstrukcích (PDK) v rozsahu stanovených požadavků na konstrukce v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, včetně požárních poklopů, není však určena pro kontrolu větracích mřížek, požárních klapek a jiných podobných konstrukcí, pro které bude vydán samostatný kontrolní předpis. Směrnice se rovněž nevztahuje na kontrolu konstrukce panikového kování a speciálních zámků nebo samozaviracích zařízení, vztahuje se však na funkci uzávěrů těmito zařízeními vybavených.

Kontrola, prováděná podle této směrnice nenahrazuje pasportizaci uzávěrů a protokolem o kontrole nelze nahradit průkaz funkce!

1. Rozsah a příprava kontroly

Před zahájením kontroly musí být vždy provedena:

1.1 Identifikace všech v objektu použitých požárních uzávěrů, jejich typová označení a veškerá průvodní dokumentace s nimi související, včetně požadavků na požární odolnost, případně další parametry a to zejména:

1.1.1. – Aktuální požárně bezpečnostní řešení objektu, výkresová dokumentace se zakreslenými hranicemi požárních úseků a zakreslenými jednotlivými uzávěry, včetně jejich požární odolnosti, případně dalšími parametry

1.1.2. – Alternativně tabulka s popisem umístění jednotlivých uzávěrů v jednotlivých požárně dělicích konstrukcích, včetně specifikace místností resp. provozních prostor podle předmětu užívání, a včetně požární odolnosti a dalších požárně technických parametrů

Doporučení: Do tabulky, případně k výkresové dokumentaci je vhodné doplnit případné další informace (např. CHÚC a její typ; požadavky na směr otvírání, předepsané panikové kování) a rok instalace uzávěru. Značně to usnadní následné periodické kontroly a udržování provozuschopnosti zařízení.

1.1.3. – Doklady vystavené k požárním uzávěrům v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a dokumentace předložená ke kolaudaci objektu ve smyslu požadavků vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. U starších objektů pak veškeré průkazy funkce kontrolovaných uzávěrů, které sloužily jako podklad pro kolaudaci objektu vč. data výroby těchto uzávěrů a data kolaudace objektu.

1.1.4. – Průvodní dokumentace výrobce – popis a údržba uzávěru, evidenční čísla uzávěrů (pokud existují), případně dokumentace a doklady ke kování, samozavíračům atd. včetně dokladů k motoricky ovládaným uzávěrům či prvkům, které jsou spojeny například s EPS nebo plní jinou funkci – přívody vzduchu, otevření evakuačních cest a podobně a závěrečného protokolu o zkouškách funkceschopnosti těchto systémů, pokud byly obecně závazným či jiným předpisem v době kolaudace vyžadovány.

1.2. Identifikace výrobce a přesná adresa montážní organizace, která uzávěry instalovala.

Upozornění: Nelze-li kterýkoliv zjištěný požární uzávěr řádně identifikovat v souladu s požadavky bodu 1 nelze jej považovat ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. za provozu schopný!

2. Fyzická kontrola všech zjištěných požárních uzávěrů

2.1. Vizuální kontrolu celistvosti a neporušenosti dveřního pláště, neporušenosti prosklené výplně a způsob její fixace v rámu.

2.2. Ověřuje se, zda v rozporu s průvodní dokumentací (pokud je k disposici) či vizuálně podle celkového vzhledu nedošlo k dodatečnému zásahu do konstrukce uzávěru nebo zárubně (dveřního rámu).

2.3. Provede se kontrola značení uzávěrů podle vyhlášky MV ČR č. 202/1999 Sb. a kontrola označení požární odolnosti skel od výrobce.

2.4. Provede se kontrola shodnosti a funkce závěsů, zámků, zástrčí a klik s průvodní dokumentací výrobce, zejména se ověřují pohyblivé součásti a jejich materiál (střelky zámků) a zda je u uzávěrů prováděn pravidelný servis (volný chod v zárubních, dotažené zajišťovací červíky klik)

2.5. Provede se kontrola samozaviračů a případných dveřních koordinátorů, pokud jsou podle průvodní dokumentace nebo obvyklého vybavení součástí uzávěru. Ověří se přítlačná síla a rychlost samozavirače a jeho funkce (zaklapnutí střelky za protiplech v zárubni nebo ve druhém křídle).

2.6. U kouřotěsných dveří – kontrola funkce padacích lišt, případně jiného těsnění použitého v prahové spáře a funkci samozavírače, který je z vyhl. MV ČR č. 202/00 předepsaný pro kouřotěsné dveře.

2.7. Zkontroluje se kvalita a provedení intumescentní, případně i kouřotěsné pásky či vložky na dveřním křídle nebo zárubni a porovná se s dokumentací.

2.8. Ověří se celkové rozměry dveřních křídel (křídla) uzávěru a porovnají s údaji, uvedenými v průvodní dokumentaci.

2.9. Ověří se typ a materiál PDK, resp. podpěrné konstrukce, ve které je uzávěr zabudovaný, zda odpovídá konstrukci, pro kterou byl uzávěr certifikován.

2.10. U dveří v únikových cestách – kontrola stavu a funkce panikového kování. Orientace směru otvírání dveří.

3. Hodnocení

Na závěr kontroly musí být v souladu s § 7 odst. 8 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. vypracován závěrečný doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (dále jen PBZ), který musí obsahovat následující údaje:

3.1. Údaj o provozovateli jeho jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a jeho identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,

3.2. Adresu objektu ve kterém byla kontrola provozuschopnosti PBZ provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle čl. 3.1

3.3. Umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i evidenční číslo kontrolovaného uzávěru, uvedené v provozní dokumentaci

3.4. Celkový výsledek kontroly, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti kontrolovaných uzávěrů

3.5. Datum provedení kontroly a orientační termín příští kontroly

3.6. Potvrzení podle § 10 odst. 2 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

3.7. Podpis odpovědného pracovníka firmy, případně osoby, která provozuje, vlastní nebo užívá kontrolované PBZ nebo je pověřena správou těchto PBZ.

Závěrečný protokol vypracuje kontrolní orgán za účasti odpovědného pracovníka (3.7.) a provede o kontrole záznam do požární knihy s odkazem na místo, kde je uložen originál protokolu z kontroly a v případě zjištěných závad postupuje dále podle § 7 odst. 6 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Související dokumenty:

Sdílejte článek

Další články v sekci Protipožární směrnice