Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Směrnice pro hodnocení kvality a funkce protipožárních nátěrů

Publikováno dne 2. 11. 2009

Směrnice platí pro hodnocení všech v rámci asociace prováděných a řádně certifikovaných protipožárních těsnících systémů instalací prostupujících požárně dělicími konstrukcemi. Je závazná pro všechny členy asociace a slouží jako podklad pro předání těchto systémů a pro následné kontroly provozuschopnosti podle vyhl. MV ČR 246/2001Sb Stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška).

1. Souborná měření

Nátěry se hodnotí na úsecích podle velikosti stříkané plochy takto:

Každé souborné měření se provede na měřicí ploše velikosti nejméně 1 a nejvýše 2 m2.

2. Rozsah souborného měření a hodnocení naměřených výsledků

V rámci 1 souborného hodnocení se provádí:

2.1. Zkouška adheze:

Adheze se v rámci 1 souborného měření zkouší nejméně na 3 místech ve vzdálenosti nejméně 500 mm od sebe.

 Pokud jediná z naměřených hodnot nevyhovuje, vybere se nová měřicí plocha a celý postup (v rozsahu 3 měření) se opakuje. Pokud ani potom výsledek na kterémkoliv z měřených míst nevyhoví, považuje se nátěr za nevyhovující v celém rozsahu a další měření se již neprovádí. Toto platí pro plochy do  1000 m2 .

Při velikosti natřené plochy nad 1000 m2, může na každých dalších zapo-čatých1000 m2opět nevyhovět jediná hodnota a připouští se nová tři měření na nově vybrané měřicí ploše. Další nevyhovující výsledek znamená, že nátěr nevyhovuje požadavkům projektu a této metodiky.

2.2. Měření tloušťky nátěru

Měření se provádí (pokud je to možné) vždy po celém obvodu konstrukčního  prvku nejméně na 20 místech měřicí plochy souboru.

a.       Průměrná hodnota ze všech 20 měření musí být rovna, nebo vyšší než  hodnota stanovená dimenzační tabulkou vzhledem k požadované požární odolnosti konstrukce. Nejvyšší tloušťka protipožárního nátěru nebo nástřiku, uvedená v platné dimenzační tabulce může být překročena nejvýše v rozsahu povolených plusových tolerancí (s výjimkami, uvedenými dále).

b.       Velikost povolené tolerance v tloušťce nátěru nebo nástřiku na konstrukci se posuzuje podle hodnot naměřených při průkazných zkouškách zkušebních vzorků v akreditovaných zkušebních laboratořích PAVUS, a.s. (případně v jiných akreditovaných zkušebních laboratořích) pro daný typ nátěru, či nástřiku včetně základního a vrchního nátěru, pokud jsou tyto hodnoty uvedeny ve zkušebním protokolu.

c.       Není-li velikost povolené tolerance pro daný protipožární nátěr, či nástřik známa nebo ji nelze v době měření průkazně zjistit, posuzují se podle zkušebního postupu navrženého v rámci ENV 13381-4 přípustné tolerance v tloušťce nátěru takto:

Nejméně 68 % čtení musí být v toleranci alespoň -20% od tloušťky, předepsané pro požadovanou požární odolnost v technické dokumentaci nátěru, nejméně 95 % čtení nesmí být v toleranci větší než- 30% a všechna čtení musí být v tolerancinejvýše – 45 % od předepsané hodnoty

Z výše uvedeného vyplývá, že z provedených 20 měření v jednom kontrolním místě musí nejméně 14 měření splňovat toleranci – 20 %, 5 měření může být v toleranci – 30 % a 1 měření v toleranci – 45 % při zachování platnosti ustanovení v bodu 2.2. a.

V případě, že nátěr či nástřik nesplňuje výše uvedená kriteria je považován za nevyhovující.

3. Zkušební postupy

3.1. Vzhled.

Nátěr musí vytvořit souvislý, na pohled homogenní rovnoměrně nanesený povlak. Připouštějí se místní vzhledové vady (kapky, přetoky, slitá místa), pokud nemohou ovlivnit funkci nátěru.

3.2. Zkouška počáteční adheze nátěrového filmu na podklad.

Zkouška se provádí nejdříve po 48 hodinách zasychání při teplotě nejméně 50C, podle metodiky ASTM D 3359-97. Hodnotí se vrstvy nátěru, silnější 200 mikrometrů. Vyhovují hodnoty 5A až 3A, hodnoty 2A až 0A se nepřipouští.

3.3. Měření tloušťky:

Pro měření tloušťky se na základě posouzení vzhledu vyberou místa, která mají největší počet zjištěných vzhledových vad. Tloušťka zaschlého filmu se měří nejdříve po 48 hodinách zasychání při teplotě nejméně 50C magnetickým tloušťkoměrem podle metodiky ČSN ISO 2808. Při měření je třeba dodržet požadavky ČSN ISO 2178.

Související dokumenty:

Sdílejte článek

Další články v sekci Protipožární směrnice