Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Charakteristika deskových prvků na silikátové bázi v protipožární ochraně staveb

Publikováno dne 4. 11. 2009

A. Charakteristika

Deskové prvky na našem trhu lze z hlediska požárně technických vlastností a celkového chování při požáru rozdělit do několika skupin:

1) Desky homogenní vyráběné z jediné materiálové směsi, bez dalších úprav (viz obr. 1). Tyto desky mohou, ale nemusí obsahovat minerální, skleněná či jiná vyztužující vlákna, která obvykle nejsou ve směsi orientována. Mezi nejrozšířenější a z hlediska požární odolnosti nejužívanější jsou desky na bázi kalciumsilikátu a vermiculitu, většinou dovážené ze zahraničí , v posledních letech však vyráběné (vermiculit) i v ČR. Patří sem i desky ze sklobetonu, některé desky na bázi keramzitu, ale i desky na bázi sádry, vyztužené dlouhými neorientovanými celulosovými vlákny (např. FERMACEL), desky na bázi minerálních vláken (ORDEXAL) atd. Dříve vyráběné desky vyztužené azbestovými vlákny se dnes již na českém trhu nevyskytují, lze se s nimi však ještě setkat ve starších objektech pod označením EZALIT, DUPRONIT, azbestocement, osinkocement, střešní krytina Eternit atd.

2) Desky z nehomogenní strukturou jsou desky, které jsou sice vyráběny obvykle v jedné výrobní operaci ze stejné směsi, ale v důsledku speciální výrobní technologie mají nehomogenní strukturu a tvoří přechod mezi deskami homogenními a sendvičovými. Struktura je zřejmá z obr. 2: Jádro desky bývá obvykle řidší, s menší objemovou hmotností a plynule se k povrchu desky materiál zhušťuje, na povrchu pak bývá desky tvrdá a kompaktní. Jde tedy o desky strukturně lehčené, což je termín, běžně používaný např. při výrobě desek z plastů. Do této skupiny patří např. desky CETRIS, tj. cementové desky, armované dřevěnými třískami různé velikosti.

Poslední a aplikačně nejrozšířenější jsou 3) Desky sendvičové, kde je vnitřní jádro oboustranně zpevněno povrchovými plášti z odlišného, obvykle armujícího materiálu. Do této skupiny patří všechny desky na bázi sádrokartonu, desky sádrovláknité (Fireboard, Ridurit), desky na cementové bázi např. AQUAPANEL a řada dalších.

B. Oblast aplikace

Desky jsou – bez ohledu na svoji strukturu – na rozdíl od nátěrů, nástřiků a většiny lepených obkladů samostatným konstrukčním materiálem. To má své výhody i nevýhody. Při použití pro obklady stavebních nosných konstrukcí pro zvýšení požární odolnosti je nutno respektovat vyšší hmotnost a brát v úvahu fyzikálně mechanické vlastnosti desky i konstrukce, které při požáru spolupůsobí. To představuje určité omezení zejména u vodorovných obkladů nosníků a stropů, kde je nutno vytvářet vlastní nosné podkonstrukce, aby bylo možno desky upevnit. Výhodou desek je naopak možnost vytvářet samonosné konstrukční prvky, tj. stěny, příčky, stropy, podhledy s vlastní požární odolností. Na tom je ostatně založeno celé odvětví suché montáže stavebních konstrukcí na bázi sádrokartonu a sádrovláknitých desek. Desky lze dobře povrchově upravovat, vyhovující je ve většině případů i jejich pevnost a tuhost.

C. Před aplikací je nutno vzít v úvahu

Z hlediska sledovaných požárně technických parametrů hraje u deskových materiálů nejdůležitější roli především celistvost (E). Při porušení tohoto kriteria, resp. při popraskání desek či při vytvoření jednotlivých trhlin se totiž skokem mění i ostatní sledované parametry konstrukce, přičemž největším problémem je skutečnost, že popraskání, resp. porušení celistvosti nelze předem odvodit či vypočítat a to ani v čase, ani při překročení definovaných mezních teplot. Snížit toto nebezpečí je možno pouze použitím přesně definované materiálové báze a přesným dodržováním výrobní technologie při souběžné kontrole vstupních parametrů všech surovin, k výrobě používaných, ale i skladovací a montážní teploty atd atd. Nejméně náchylné k praskání jsou desky z vysoce tepelně odolných materiálů se stabiulizovaným vnitřním obsahem vlhkosti, zejména pak desky na bázi minerálních vláken, kalciumsilikátu, méně pak i vermiculitu.

Z toho vyplývá, že desky, u kterých dochází k praskání by neměly být používány samostatně, ale vždy v kombinaci s dalšími nehořlavými a tepelně izolujícími materiály, zejména pro vyšší požární odolnosti.

Při navrhování protipožárních obkladů a konstrukcí z deskových materiálů je nutno vždy zvážit prostředí, ve kterém budou konstrukce exponovány, ale zároveň i prostředí na stavbě a to ještě před uvedením stavby do provozu. Některé desky špatně snášejí vyšší vlhkost a ztrácejí konstrukční pevnost ještě v průběhu montáže, některé desky při zvýšené vlhkosti mění objem a rozměry, resp. dilatují a to se může projevit dodatečně až po uzavření a zateplení stavby. Z toho důvodu je nutno vhodně volit i pořadí montážních prací tak, aby bylo možno jednotlivé systémy montovat za co nejoptimálnějších podmínek.

Pro aplikaci je třeba vždy předem uvést do projektu požadovanou návrhovou teplotu, pro kterou je lepený obklad určen. Tato návrhová teplota je závislá na statickém zatížení chráněné konstrukce a pohybuje se v intervalu od 350 do 700°C. Na této teplotě je závislá celková tlouštka obkladu.

D. Životnost

Při dodržení všech technických a montážních požadavků, uvedených v průvodní dokumentaci jednotlivých dodavatelů lze při obvyklých provozních podmínkách stavby předpokládat, že většina deskových silikátových systémů vyhoví požadavkům § 47, odst. 1 stavebního zákona.

Upozornění: Naše společnost pracuje se všemi odzkoušenými a řádně certifikovanými typy desek, ať již na bázi sádrokartonu, sádrovláknitých systémů, resp. se všemi typy výše uvedených materiálů, při požární ochraně konstrukcí pak zejména s deskami skupiny 1. V katalogu applikací je uveden pouze katalogový list systému CETRIS, protože jak firmy PROMAT, THERMAX, tak i výrobci sádrokartonů a sádrovláknitých desek publikují rozsáhlé katalogy a vlastní průvodní dokumentaci, kterou není třeba na těchto stránkách suplovat. Pokud se vyskytnou nové typy desek s odlišnými či výhodnými požárně technickými parametry, ihned je na našich stránkách doplníme.

Sdílejte článek

Další články v sekci 01 ocelové konstrukce