Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Charakteristika protipožárních nátěrů na stavební nosné konstrukce

Publikováno dne 4. 11. 2009

Nejdříve citace z předchozí a aktuální normy ČSN 73 0810:XXXX

Požadovaná požární odolnost konstrukcí musí být zajištěna po celou předpokládanou životnost stavebního či technologického objektu. Zpěňující nátěry či jiné ochrany konstrukcí, které nemají průkazně ověřenou a zaručenou dostatečnou životnost a musejí se obnovovat, lze užít jen na těch částech konstrukcí, které i po zabudování jsou přístupné k obnovování ochran, jakož i ke kontrole stavu těchto ochran, a v případech, kde požadovaná požární odolnost konstrukcí je:
1) nejvýše 30 minut, jde-li o:

– objekty s požární výškou h d 9 m, nejvýše však o objekty o čtyřech nadzemních podlažích, nebo

– konstrukce nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, které se nacházejí v nástavbách posledních dvou nadzemních podlaží v objektech s původní požární výškou h d 22,5 m (např. krovy),
2) nejvýše 45 minut u jednopodlažních výrobních, popř. skladových objektů s požární výškou h = 0, pokud doba životnosti (do první obnovy) ochrany konstrukce je nejméně 10 let.
Těchto ochran nelze užít u konstrukcí v podzemních podlažích a u konstrukcí požárních úseků navrhovaných podle ČSN 73 0831, ČSN 73 0833 – OB4 a ČSN 73 0835 – LZ2.

ČSN 73 0810:20054.12 

Požadovaná požární odolnost konstrukcí musí být při běžném provozu zajištěna po celou předpokládanou životnost stavebního či technologického objektu.
Zpěňující nátěry, různé nástřiky, folie a jiné ochrany konstrukcí, jejichž funkce je podmíněna chemickou reakcí při požáru a které nemají průkazně ověřenou a zaručenou dostatečnou životnost a musejí se obnovovat, lze užít jen:
a) na těch částech konstrukcí, které i po zabudování jsou přístupné k obnovování ochran, jakož i ke kontrole stavu těchto ochran, a
b) v případech, kde požadovaná požární odolnost konstrukcí je:

1) nejvýše 30 minut, jde-li o:
– objekty s požární výškou h ≤ 9 m, nejvýše však o objekty o čtyřech nadzemních podlažích, včetně vestaveb, nebo
– konstrukce nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, které se nacházejí v nástavbách posledních dvou nadzemních podlaží v objektech s původní požární výškou h ≤ 22,5 m (např. krovy),
2) nejvýše 45 minut u jednopodlažních výrobních či skladových objektů s požární výškou h = 0,

c) pokud prokázaná a zaručená doba životnosti ochrany konstrukce v daných podmínkách je do první obnovy nejméně 10 let.

Těchto ochran nelze užít u konstrukcí v podzemních podlažích a u konstrukcí požárních úseků navrhovaných podle ČSN 73 0831, ČSN 73 0833 – OB4 a ČSN 73 0835 – LZ2.

Životnost požárních ochran konstrukcí se prokazuje zkouškami podle ETAG.
Vlastnosti výrobků pro ochranu stavebních prvků a konstrukcí před požárem se nesmí významně měnit po dobu jejich životnosti. Proto vlastnosti, na kterých závisí vhodnost a zejména požární odolnost nesmějí být významně ovlivněny fyzikálně chemickými účinky okolního prostředí jako jsou koroze nebo degradace, zejména jsou-li vyvolány přírodními podmínkami (např. vlhkostí, chemickými činidly).
Výrobky pro ochranu stavebních prvků a konstrukcí před požárem se mohou použít pouze v prostředích do kterých jsou určeny. U reaktivních nátěrů se rozlišují následující typy:

– typ X: Reaktivní nátěrový systém zamýšlený pro veškerá použití (vnitřní, s částečnou expozicí a s celkovou expozicí);
– typ Y: Reaktivní nátěrový systém zamýšlený pro použití vnitřní a s částečnou expozicí. Částečná expozice zahrnuje teploty pod nulou a omezené vystavení UV (které však není hodnoceno), ale nezahrnuje žádné vy-stavení dešti;
– typ Z1: Reaktivní nátěrový systém zamýšlený pro vnitřní použití (vylučující teploty pod nulou) s vysokou vlhkostí;
– typ Z2: Reaktivní nátěrový systém zamýšlený pro vnitřní použití (vylučující teploty pod nulou) s vlhkostí tříd jiných než Z1.

POZNÁMKA:
Ustanovení článku podle bodů a), c) se vztahuje i na nátěry či jiné ochrany konstrukcí (např. lepené obklady, nástřikové omítky), kterými se snižuje index šíření plamene po povrchu stavebních konstrukcí nebo kterými se zlepšují požárně technické vlastnosti výrobků. Při aplikaci ochran je třeba posoudit, zda v provozních podmínkách prostorů s těmito ochranami nedojde v průběhu užívání k narušení těchto ochran. 
I když je životnost určitého výrobku pro ochranu konstrukce delší než 10 let, avšak není zaručena bez obnovy životnost shodná s předpokládanou životností stavebního či technologického objektu, řídí se aplikace tohoto výrobku podle bodů 4.12; není-li určena doba životnosti, předpokládá se 20 let.
Ustanovení článku se netýká běžných omítek tloušťky přes 10 mm a protipožárních ochran konstrukcí s prokázanou bezporuchovou životností po dobu delší než 20 let.

ČSN 73 0810:20094.12 

Zde uvádíme citace z obou norem, neboť pro stavebníky v tomto ohledu může být důležité, podle které z norem je zpracován jejich projekt a tomu přizpůsobit volbu materiálu.

V tomto aktualizovaném článku normy se navíc určuje typ nátěru podle prostředí do kterého je určen a dále jsou zde rozšířeny nároky na minimální životnost ochran.

Pozor – není li určena životnost konstrukce, je nutné prokázat její ochranu na 20 let!

A. Charakteristika

Pro ocelové i dřevěné nosné konstrukce – výhradně jako nátěry intumescentní, zpěňující. Vypěňují většinou při teplotách okolo 180 – 200°C a vytvářejí na povrchu nátěru hustou tepelně izolační, obvykle uhlíkatou pěnovou vrstvu. Vyrábějí se ve dvou základních variantách a to jako nátěry na rozpouštědlové bázi, jednak jako systémy vodou ředitelné.

Vodou ředitelné nátěrové hmoty jsou výhodnější z ekologického i hygienického hlediska a v současné době již na trhu převažují. Rozpouštědlové systémy však mají svá specifická užití a jsou výhodnější především v zimním období, kde nelze vždy zajistit optimální podmínky pro aplikaci.

B. Při aplikaci nutno předem zvážit

Sdílejte článek

Další články v sekci 01 ocelové konstrukce