Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Charakteristika ucpávek a těsnění prostupů přes požárně dělící konstrukce

Publikováno dne 4. 11. 2009

A. Charakteristika

Těsnící a ochranné systémy jsou sestaveny obvykle z celého souboru intumescentních a tepelně izolačních prvků a materiálů, počínaje intumescentními tmely a těsnícími prvky z minerálních vláken, pružnými pěnovými tvarovkami, intumescentními manžetami, foliemi a maltami konče. Některé z těchto materiálů jsou dále vyráběny i v různých konstrukčních sestavách a prefabrikovaných dílcích. Podle jejich účinnosti, ale i směru působení a celkové, předem ověřené funkce, je ucpávka modelována přímo na místě.

Problematika prostupů a těsnění potrubí je, právě tak, jako u kabelů velmi složitá a náročná, protože se v tomto případě pracuje s poměrně rozsáhlým sortimentem hmot a s velkým množstvím variantních řešení, které nelze podchytit žádnou jednorázovou zkouškou. ČR jako jedna z mála evropských zemí přijala zkušební metodiku označenou u nás jako ZP 4/92, která je stále ještě uznávána, ovšem pouze za předpokladu, že byly průkazné zkoušky provedeny v režimu ČSN EN 1363-1, tedy po roce 2000. V současné době jsou však i u nás prováděny veškeré nové zkoušky podle ČSN EN 1363-5 pro instalace potrubí v kanálech a šachtách.

Je třeba upozornit, že ani sebedokonalejší zkouškou nelze postihnout všechny varianty, které se v prostupech nacházejí. Z toho důvodu musí firmy, provádějící tato těsnění být nejenom důkladně seznámeny s aplikací jednotlivých systémů, dodávaných dnes řadou specializovaných výrobců, ale musí současně znát meze jejich uplatnění a umět do značné míry improvizovat v rozmezí, které zkušební metodika poskytuje. Jedná se především o způsoby dotěsňování nejrůznějších druhů potrubí, většinou opatřeného ještě tepelnými izolacemi z různých materiálů, kdy je nutno zvolit takové řešení, které se nejvíce blíží vyzkoušenému vzorku. Právě tak je nutné znát materiál a požárně technické charakteristiky případných izolací těsněného potrubí a předem ověřit, zda je kompatibilní s protokolem o klasifikaci nebo požárně klasifikačním osvědčením použitého těsnění. V této souvislosti doporučujeme k prostudování ČSN EN 1363 ZKOUŠKY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI – přílohu A „oblast přímé aplikace výsledků zkoušek“, která se právě těmito otázkami zabývá.

Počínaje červencem 2005 platí v ČR novela ČSN 73 0810:2005 „Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení“ , která reaguje na převzatý evropský systém klasifikačních norem řady ČSN 13501 a nově upravuje řadu otázek i v oblasti těsnění a ucpávek. Vzhledem k tomu, že tato norma mění a upravuje i některé podmínky, vyžadované pro používání těchto ucpávek a těsnění, doporučujeme prostudovat před projektováním a aplikací zejména kapitolu 6 – Šachty a kanály, rozvody,prostupy, spáry.

B. Před aplikací nutno zvážit

C. Životnost

V případě životnosti tmelů, folií a dalších materiálů pro ucpávky instalačních prostupů hrají základní roli spíše provozní parametry a změny či úpravy technologických prvků za provozu, než životnost jednotlivých materiálů, ze kterých jsou tato těsnění vyráběna. Obecně lze říci, že většina užívaných systémů má svými výrobci předpokládanou životnost 20 – 40 let, rozhodující však jsou pravidelné kontroly těchto systémů a to vždy nejpozději jedenkrát ročně, není-li jiným předpisem předepsána doba kratší. Veškeré závady a poškození musí být ihned opraveny, nejlépe odbornou firmou nebo alespoň průkazně zaškoleným pracovníkem podnikové údržby.

Upozornění: Protože v současné době se na českém trhu objevuje celá řada těsnících systémů pro kabelové a instalační prostupy, jsou v následujících odkazech uvedeny prozatím katalogové listy aplikací, jejichž funkční zkoušky jsou již z větší části dokončeny a sumarizovány a se kterými má naše společnost dobré zkušenosti. Postupně budou zařazovány další KL tak, jak se budou na českém trhu objevovat a jak dalece se nám osvědčí.

Sdílejte článek

Další články v sekci 06 ucpávky a těsnění