Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Protipožární nástřiky a obklady stavebních konstrukcí (2.)

Publikováno dne 4. 11. 2009

Autor: Eduard Vašátko

(Protipožární nástřiky a obklady stavebních konstrukcí (1.)

Lepené obklady

Problematika lepených obkladů je u nás poměrně nová. Na našem trhu se tyto systémy objevily teprve před několika lety a i v evropském měřítku je aplikuje pouze několik velkých výrobců, např. firma Rockwool (systém CONLIT). Hlavním důvodem je skutečnost, že tyto systémy vyžadují velmi kvalitní a dlouhodobě spolehlivé lepidlo, které musí být jednak žáruvzdorné, trvale pružné, musí se trvale snášet s chráněným podkladem, musí pod obkladem zesíťovat i za omezeného přístupu vzduchu a po zaschnutí musí dlouhodobě odolávat vlhkosti. Kvalitou a dobrou funkcí lepidla je mimo to značně ovlivněn i způsob montáže, protože je třeba zajistit, aby obklad dobře držel na konstrukci i v době, kdy lepidlo ještě zcela nezaschlo, což zejména u stropních obkladů není vždy jednoduché a samozřejmě také i po zaschnutí, po celou dobu životnosti stavby.

Podstata lepených obkladů spočívá v tom, že se na chráněný podklad lepí různě dimenzované desky speciálně upravené čedičové plsti se sníženým obsahem pojiva. Tyto desky se pak dále povrchově upravují podle požadavků zákazníka, buď pouze nátěrem pro sjednocení barevného tónu, případně pomocí běžných fasádních omítek, užívaných pro zateplovací systémy.

Výsledkem řešení je velmi lehký a trvale funkční protipožární obklad o obj. hmotnosti cca 200 kg.m3, pružný a flexibilní, schopný pokrýt často i značné nerovnosti chráněné plochy a s přijatelným vzhledem. Obklad velmi dobře drží na jakémkoliv antikorozním nátěru i na nerovných plochách, jako je např. trapézový plech. Dobře snáší kolísání vlhkosti až do 100 % r.v.v. a v podstatě znemožňuje rosení konstrukcí. Pokud je povrchově upraven, může být použit i pro venkovní aplikace. Dobře snáší i dynamické rázy, vibrace a podobné namáhání, obkladové desky nedilatují a jejich montáž je ve srovnání s deskovými obklady velmi jednoduchá a bezpečná, což umožňuje jejich efektivní využití i při rekonstrukcích a úpravách za provozu. S ohledem na použitý materiál řeší tento obklad i problémy s tepelnými mosty. Podle typu chráněné konstrukce jsou lepené obklady použitelné pro všechny stupně požární bezpečnosti až do (R)EI 180 a to jak pro tyčové prvky, tak i pro stěny, stropy nebo střechy.

Důvodem, proč považuji lepené obklady tohoto typu za zlomové, zásadní řešení v požární ochraně stavebních konstrukcí je skutečnost, že jsou tyto obklady použitelné nejenom pro ochranu ocelových nosných konstrukcí, ale že s nimi lze chránit i veškeré železobetonové nosné i nenosné konstrukce, železobetonové vazníky, sloupy, včetně stěn, stropů, železobetonových panelů a to jak předpjatých, tak i dutinových a stropů, kde je použit trapézový plech jako nosná výztuž. Vedle toho lze s těmito obklady chránit i nosné střechy z trapézového plechu a obvodové stěny z téhož materiálu. Konkrétní možnosti a dimenzace tlouštky obkladu pro jednotlivé typy konstrukcí uvádí tabulka č. 1 a tab. č. 2 pro plechové střechy a stěny.

Tabulka 1 – možnosti lepených obkladů ORDEXAL

Typ konstrukce min. krytí
hl. ocel.
výztuže
(mm)
min.
tlouštka
stěny2)
(mm)
max.
dosažitelná
požární
odolnost
tlouštka
lepeného
obkladu
(mm)
Želbetonová stropní deska1) 10 60 REI 120 20
Želbetonová stropní deska1) 10 90 REI 180 20
Želbetonová stropní deska1) 10 90 REI 180 40
Želbetonová stropní deska
z předpjatého betonu1)
10 60 REI 120 20
Želbetonová stropní deska
z předpjatého betonu1)
10 90 REI 180 20
Želbetonová stropní deska
z předpjatého betonu1)
10 60 REI 180 40
Nosná želbetonová stěna
při požáru z jedné strany
15 75 REI 120 20
Nosná želbetonová stěna
při požáru z jedné strany
15 90 REI 180 20
Nosná želbetonová stěna
při požáru z jedné strany
15 75 REI 180 40
Nosná želbetonová stěna
při požáru z jedné strany
15 75 REI 120 20
Nosná želbetonová stěna
při požáru z jedné strany
15 100 REI 180 20
Nosná želbetonová stěna
při požáru z jedné strany
15 75 REI 180 40
Nosný želbetonový sloup 20 180 x 180 REI 180 20
Železobetonový nosník 20 min. šířka 70 REI 180 20
Předpjatý železobetonový nosník 20 min. šířka 70 REI 120 20
Předpjatý železobetonový nosník 20 min. šířka 100 REI 180 20
Předpjatý železobetonový nosník 20 min. šířka 70 REI 180 40

Tabulka 2 – možnosti lepených obkladů ORDEXAL

Typ konstrukce min.
tlouštka
stěny/stropu
(mm)
max.
dosažitelná
požární
odolnost (mm)
tlouštka
lepeného
obkladu
(mm)
Stropní betonová deska opatřená na spodní
straně nosným trapézovým plechem
50 REI 90 20
Stropní betonová deska opatřená na spodní
straně nosným trapézovým plechem
50 REI 180 40
Nenosná plechová obvodová stěna 0,8 EW 151)/EI 15 20
Nenosná plechová obvodová stěna 0,8 EW 901)/EI 90 40
Nosný střešní plášť z trapézového
ocelového plechu
0,8 REI 15 20
Nosný střešní plášť z trapézového
ocelového plechu
0,8 REI 45 40
Nosný střešní plášť z trapézového
ocelového plechu
0,8 REI 90 60
1) Hodnota platí pro požárně uzavřenou plochu podle ČSN 73 0855

Legenda k tabulkám:
1) Tlouštka dutinových stropních desek se posuzuje podle ČSN 73 0821,
     poznámka 1) k tab. 4A a 4B.
2) Tlouštku desky je možno posoudit dle ČSN 73 0821,
     poznámka 4) k tab. 4A a 4B

Ovšem ani tím výhody těchto obkladů nekončí. Je třeba si uvědomit, že použitá obkladová deska je prvotřídní tepelně izolační materiál, jehož různé modifikace jsou ve stavbách užívány již desítky let. Součinitel jeho tepelné vodivosti ? = 0,041 a faktor difuzního odporu µ = 1,5; což samo o sobě znamená, že lze tímto způsobem vedle protipožární ochrany zajistit z větší části i významné zateplení chráněného prvku. Zanedbatelný není zlepšení akustických vlastností, zejména u železobetonových panelů a stěn. Každý, kdo bydlí nebo bydlel v panelovém domě ví, co tím chci říci.

Zajímavé jsou i celkové náklady na aplikaci. I když je cena přímo závislá na druhu obkládané konstrukce, pohybují se celkové náklady běžného lepeného obkladu v cenách od 500 do 950 Kč.m-2, přičemž se tato cena příliš nemění ani s rostoucími požadavky na požární odolnost. To v praxi znamená, že již od R(EI) 45 jsou ceny lepených obkladů většinou nižší, než jsou ceny nátěrů nebo nástřiků pro stejnou požární odolnost, o deskových obkladech ani nemluvě a s rostoucí požární odolností se tento cenový rozdíl zvětšuje.

Jinými slovy – při stejné pracnosti v některých případech mírně stoupá pouze cena obkladového materiálu, což má za následek, že náklady za čtvereční metr plošného obkladu stropu na 180 minut může být u některých typů panelů dokonce stejná, jako pro obklad na 60 minut.

Požární
odolnost

(min)

Největší možný poměr O/F.m-1 pro daný poměr napětí
v profilu k mezi kluzu ?/?02 a tlouštku izolace (mm)
?/?02 = 0.6 (Ts krit. = 474 deg C)
20 40 60 80 100 120
15 487 487 487 487 487 487
30 487 487 487 487 487 487
45 220 487 487 487 487 487
60 130 300 487 487 487 487
90 65 110 310 487 487 487
120 50 90 130 280 487 487
180 55 75 105 165 240

Je ovšem třeba upozornit, že v uvedených cenách není zahrnuta dodatečná povrchová úprava, která není pro interier z hlediska funkce povinná a jejíž cena s rostoucími požadavky na kvalitu povrchu roste, což je dáno samozřejmě cenami dodatečných omítek.

V ČR je průkazně certifikován a odzkoušen dosud pouze jediný typ lepeného obkladu obchodní značky ORDEXAL, přičemž je třeba říci, že ve srovnání se zahraničím jsou jeho aplikační možnosti díky kvalitnímu lepidlu a jednoduchému technickému řešení v řadě aplikací dokonce ještě o kousek dál. Lepení obkladu na vodorovné stropní a střešní konstrukce dosud neprovádějí ani velcí zahraniční výrobci. Zde je nutno upozornit, že spolehlivá funkce lepidla při extrémních teplotách požáru, modelovaného podle mezinárodně platné ISO křivky – na které v podstatě použitelnost obkladu stojí – je velmi průkazně a dlouhodobě odzkoušena a to i za velmi nepříznivých podmínek, opakovaně, řadou velmi tvrdých zkoušek prováděných téměř každý druhý den po dobu dnes již více než 4 let. Životnost kotvící vrstvy v praxi, to znamená za různých klimatických i aplikačních podmínek se ověřuje dokonce již téměř dvacet let a nejenom v podmínkách ČR, ale i v zahraničí. Z tohoto hlediska jde o velmi bezpečnou aplikaci.

Nerad se pouštím do nepodložených spekulací, ale s ohledem na velmi malé tlouštky funkčního obkladu, zejména u plošných železobetonových prvků, vidím poměrně značnou perspektivu rozvoje těchto obkladů i v rámci celostátního programu rekonstrukce panelových domů, které jsou dnes téměř po celé republice na hranici životnosti. Je zřejmé, že většina těchto staveb v ČR již neodpovídá dnešním požadavkům na požární bezpečnost, o akustice a tepelných izolacích nemluvě a budou-li rekonstruovány, budou muset odpovídat současným předpisům. Přitom velké dodatečné úpravy nejsou ani při velmi náročné rekonstrukci možné, protože výška obytných místností je u těchto panelových systémů dimenzována na hranici hygienické přijatelnosti.

Jak vyplývá z tabulky č. 1, lze ovšem v těchto domech velmi jednoduše zodolnit, zateplit a akusticky vylepšit prostředí již pouhým přilepením 20 mm silné obkladové desky na strop a povrchově upravit přidáním jedné standardní sádrokartonové desky, tedy záležitost až trapně jednoduchá a zejména levná, lehká a nezatěžující již tak často staticky problematickou konstrukci. Je samozřejmé, že konečná, skutečně obecně použitelná aplikace si vyžádá ještě řadu dalších zkoušek a úprav, ale již dnes je možno soudit, že je toto řešení značně perspektivní.

V této souvislosti bych rád upozornil ještě na jeden důležitý aspekt. Tepelné izolace na vláknité bázi se v posledních letech setkávají v některých státech s určitou averzí s ohledem na možné karcinogenní působení respirabilní složky případně uvolňovaného prachu. I v tomto ohledu však lepené obklady pro daný účel plně vyhovují, protože izolační desky pro tento typ obkladů je v ČR nyní vyráběn již výhradně z t.zv. biovláken, které vyhovují všem platným evropským standardům a které organizmus neohrožují a nemají vliv na ekologii stavby.

Závěrem je možno shrnout, že je v současné době v ČR již poměrně značně rozsáhlý výběr protipožárních nástřiků a obkladů, pokrývající všechny stupně požární bezpečnosti a v nejrůznějším materiálovém i estetickém provedení. Na jedné straně sice na našem trhu dosud chybí nástřiky na bázi vermikulitu, tato mezera je však bohatě zaplněna ostatními typy. V oblasti deskových obkladů jsou na našem trhu zastoupeny všechny materiálové skupiny a všichni evropští výrobci. Určitý předstih máme zatím v oblasti lepených obkladů, k jejichž rychlému rozvoji dochází teprve nyní.

I když je výběr skutečně veliký, doporučuji před volbou materiálu vždy velmi pečlivě rozvážit nejenom požadavky a podmínky, které budou na obklad kladené po dokončení díla, ale i v průběhu stavby a vhodně upravit harmonogram dodávek prací i s ohledem na jejich návaznost a na předpokládané klimatické podmínky v době realizace. Mimo to doporučuji velmi pečlivě sledovat i veškeré doklady, protokoly a certifikáty k navrženým materiálům a to ještě před schválením aplikace, protože v této oblasti dochází nejčastěji k podvodům, záměnám materiálů a falšování dokladů. Vždy je bezpečnější a jistější příslušné atesty prohlédnout předem, než dodatečně u kolaudace zjistit, že máte prázdné ruce.

Sdílejte článek

Další články v sekci Problematika požární ochrany