Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

A zase ty komíny…(novinky)

Publikováno dne 17. 6. 2016

Původně jsem chtěl psát něco o historii požární bezpečnosti staveb, ale současný nejnovější vývoj v „kominictví“ mě donutil (samozřejmě po domluvě s redakcí Zpravodaje)  napsat několik odstavců o současném právním stavu v této oblasti, i když jsme historicky této problematice věnovali myslím si značnou pozornost.

Dnem 1. ledna 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). Jde o nový právní předpis, který se připravoval už cca od roku 2007, a jeho cílem mj. je moderně upravit postavení a organizaci tohoto bezpečnostního sboru. Oproti současné právní úpravě obsahuje zákon řadu nových skutečností, které stávající právní úprava neobsahovala, popř. tyto skutečnosti transformuje do aktuálnější podoby. Součástí zákona (jeho původního návrhu) je i změna zákona o požární ochraně. Při jeho projednávání v Poslanecké sněmovně však byly uplatněny pozměňovací návrhy, kdy jedním z nich byl i pozměňovací návrh výboru pro bezpečnost (viz např. jeho Usnesení č. 72 z 10. 6. 2015) dotýkající se spalinových cest. Návrh zákona byl následně schválen Poslaneckou sněmovnou a dále prošel Senátem Parlamentu ČR, a podepsáním prezidentem republiky dne 24. 11. 2015. Nabytím účinnosti zákona o hasičském záchranném sboru bylo zrušeno stávající nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, a to aniž byl zároveň vydán nový prováděcí předpis!

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že původní návrh zákona (a jím vyvolané novely zákona o požární ochraně) podrobnou problematiku dotýkající se spalinových cest neobsahoval, a tato změna byla do něj implementována až v průběhu legislativního (schvalovacího) procesu s tím, že po určitou dobu navíc chyběl prováděcí předpis na „čištění komínů“ (citované NV). Tato situace byla napravena dne 29. 1. 2016, kdy byla ve Sbírce zákonů vyhlášena nová vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (dále jen „komínová vyhláška“). Dále se budeme zabývat (poukazovat) na právní stav po 29. 1. 2016, tzn. co vyplývá za povinnosti z hlediska aktuálního znění zákona o požární ochraně a komínové vyhlášky. Jsou to věci nové, a není cílem ani účelem tohoto článku podrobně a závazně vysvětlit danou problematiku. Teprve praxe ukáže, co se případně povedlo nebo nepovedlo s tím, že otázek odborné veřejnosti začíná přibývat. Možná alespoň na některé, byť i částečně, odpovíme.

Nyní podrobněji. V části třetí zákona o požární ochraně se nově řeší čištění, kontrola a revize spalinové cesty. Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona „…rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší…“. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu (typické „wafky, gamaty…“). Zákon o požární ochraně definuje, že „…provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona…“. Následují podrobná ustanovení (paragrafy), která se však nepoužijí na spalinovou cestu, která není součástí stavby (např. „volné kouřovody“), nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru komínového průduchu 0,8 m a větším nebo o komínu o stavební výšce 60 metrů a větší, anebo na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW (typicky např. „tovární komíny“, „elektrárenské komíny“ apod.).

Čištění a kontrolu spalinové cesty může obecně provádět pouze osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“). Výjimku tvoří čištění používané spalinové cesty pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně, nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty), kdy je možné tyto práce provádět svépomocí. Typicky se např. bude jednat o domácnosti, rodinné domky apod. Mnoho otázek doposud vyvolávaly některé plynové spotřebiče, zákon nově stanovuje, že čištění nebo kontrola spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce. Zde bude hodně záležet na výrobcích těchto zařízení, co v této prováděcí dokumentaci budou mít uvedeno. Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanovuje prováděcí právní předpis – tj. od 29. 1. 2016 komínová vyhláška (bude podrobněji uvedeno v další části článku).

Co se týče revize spalinové cesty, zákon uvádí, že tuto provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávaní výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest). Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanovuje komínová vyhláška.

Dále se zákon zabývá postupem při zjištění nedostatků. Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob, a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu, a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost staveb příslušnému orgánu státního požárního dozoru. Již raná praxe tohoto ustanovení s sebou přináší určité problémy při oznamování těchto nedostatků ve vztahu ke stavebním úřadům a orgánům státní správy na úseku požární ochrany. Zde bych doporučil zejména prostudovat webové stránky např. Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR (www.hzscr.cz), kde se nachází záložka „Čištění, kontrola a revize spalinových cest“, dále webové stránky společenstva kominíků ČR (www.skcr.cz), kde se např. nachází metodický „…postup při hlášení zjištěných nedostatků na spalinové cestě dle § 46 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů“. Některé aktuální problémy jsou uvedeny např. na webu www.tzb-info.cz. Jen na doplnění (k datu psaní tohoto článku) v současné době se připravuje vzor – seznam závažných nedostatků apod.

Poznámka: Stávající praxe mě nutí uvést následující poznámku. Každý navržený vzor je pouze vzorem, a je třeba u něj přemýšlet. Ne každý zazděný trám v komíně znamená, že se jedná o stavební popř. požární závadu. Zejména mám na mysli např. komínová tělesa z dob bitvy na Bílé hoře (1620) nebo případně z dob Karla IV. Jestliže „ten trám“ je tam několik staletí, tak byl asi i tak navržen. A kromě stavu, kdy např. v důsledku vypadnutí zdiva, cihly, výplně nebo kdy případně užitý kamerový systém prokáže, že dochází k postupnému zapalování (tepelné degradaci) tohoto trámu, tam ten trám může několik dalších staletí i být. Proto je zejména vhodné a nutné např. vycházet z ověřené projektové dokumentace, kterou by měl mít každý vlastník (popř. uživatel) objektu. Např. se provádělo uložení trámu do kapsy v komínovém zdivu.

Zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty oprávněná osoba předá objednateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí (viz výše), učiní o tom písemný záznam (např. do případně vedené dokumentace požární ochrany – požární knihy apod.). Občan (fyzická osoba)  při čištění svépomocí tuto povinnost uloženou nemá. Zde se může jevit jako zajímavý vývoj k případnému vyplácení pojistného plnění ze strany pojišťoven u komínových požárů apod. Osobně bych doporučoval např. pořízení fotodokumentace s časovou stopou (což zvládá každý novější mobilní telefon) apod. Co se týče zprávy o revizi spalinové cesty, revizní technik spalinových cest tuto předá objednateli rovněž neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení revize. Vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty stanovuje prováděcí předpis (komínová vyhláška).

Nyní něco k případným sankcím. Novela zákona o požární ochraně obsahuje nový § 76a, kde oprávněné osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem, nebo v rozporu s § 47 odst. 1 citovaného zákona nepředá písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě, se uloží pokuta do 50 000,- Kč. Dále oprávněné osobě nebo reviznímu techniku spalinových cest, který v rozporu s § 46 citovaného zákona neoznámí zjištěné nedostatky příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru, nebo je oznámí opožděně se uloží pokuta do 50 000,- Kč. A nakonec reviznímu technikovi spalinových cest, který neprovede revizi spalinové cesty stanoveným způsobem, nebo v rozporu s § 47 odst. 2 zákona o požární ochraně nepředá písemnou zprávu o revizi spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě, se uloží pokuta do 50 000,- Kč. Aniž bych tuto problematiku dále rozváděl, vznikají na první pohled dva problémy. Prvním z nich je formulace „se uloží“, která de jure znamená, že za každé zjištěné výše uvedené porušení zákona musí následovat sankce. Druhým problémem může být zjišťování (sledování) neoznámení zjištěných nedostatků příslušnému stavebnímu úřadu orgánem státního požárního dozoru. V praxi si to bez poměrně složité komunikace se stavebními úřady dost dobře nedokážu představit, kdy navíc porušení zákonné povinnosti vůči jednomu správnímu orgánu řeší jiný správní orgán! Nově vložený § 76b řeší ukládání sankcí vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, a který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem. Zde se uloží pokuta do 100 000,- Kč. Zákon dále uvádí, že pokutu podle § 76a a 76b ukládá hasičský záchranný sbor kraje, kdy při stanovení výše pokuty přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání.

Stávající § 78 řešící přestupky na úseku požární ochrany byl nově doplněn o novou skutkovou podstatu –  písm. aa) kdo provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem (lze /tj.   nemusí/ uložit sankci až do výše 10 000,- Kč). V těchto souvislostech vznikl novelizací nový paradox, kdy pokuty podle § 76 a § 78 ukládá (může uložit) a vybírá hasičský záchranný sbor kraje (avšak nevymáhá je), ale pokuty podle § 76a a § 76b uloží (musí uložit) hasičský záchranný sbor kraje (avšak pokuty nevybírá ani nevymáhá). Zde musí dojít ke koordinaci vzájemných postupů např. s celní správou. Výše uvedené však bude následně spíše předmětem případné další novelizace.

Nyní něco ke komínové vyhlášce. Prováděcí předpis řeší způsob čištění spalinové cesty, kdy se tato činnost provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů, a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty. Pokud nelze spalinovou cestu vyčistit tímto způsobem, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba. Dále se řeší způsob kontroly spalinové cesty. Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění (!!!) posouzením:

Co se týče revize spalinové cesty, komínová vyhláška vyžaduje, aby se prováděla:

Způsob revize spalinové cesty je pak detailně uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce (cca 2 strany A4). Jen pro upřesnění uvádím, že se mj. v rámci této činnosti (jako první bod) provádí posouzení shody provedení spalinové cesty s projektovou dokumentací!

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty jsou uvedeny v příloze 2 komínové vyhlášky s tím, že odlišné lhůty (přísnější) mohou být stanoveny v ověřené dokumentaci stavby, posouzení požárního nebezpečí nebo případně výrobce připojeného spotřebiče nestanoví lhůty kratší. Vzor písemné zprávy o provedení čištění a kontrole spalinové cesty a vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty jsou uvedeny v příloze č. 3 resp. 4.

Nyní podrobněji ke lhůtám pro čištění a kontroly spalinové cesty. Přehledné údaje jsou uvedeny v přiložené tabulce s tím, že její nedílnou součástí jsou i vysvětlivky a podmínky.

Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

Tabulka – lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče palivČinnostDruh paliva připojeného spotřebiče paliv
    PevnéKapalnéPlynné
Celoroční provozSezónní provozCeloroční provozSezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty3 x za rok2 x za rok2 x za rok1 x za rok1 x za rok
Kontrola spalinové cesty1 x za rok1 x za rok1 x za rok
nad 50 kWČištění a kontrola spalinové cesty2 x za rok1 x za rok1 x za rok

Jak se nová právní úprava uchytí v praxi, to poznáme celkem brzo. Naším cílem bylo upozornit a seznámit odbornou veřejnost na vzniklou problematiku s tím, že je možné očekávat další vývoj.

Poznámka redakce:

  Samozřejmě, téma je ožehavé a opět samozřejmě se okamžitě objevila i reakce, a to ještě dříve, než byl článek probrán v redakční radě. Takže přidávám i tuto reakci -stanovisko, zpracováné sekcí pro plynová zařízení Českého sdružení pro plynová zařízení – ČSTZ. Ostatně si myslím, že diskuse na toto téma ještě neskončila.

(E.V.)

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj