Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Informace o nových legislativních a technických předpisech, vztahujících se ke stavebním výrobkům

Publikováno dne 4. 7. 2017

Ing. Jana Buchtová

PAVUS, a.s.

V minulém Zpravodaji jsem psala o novele nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Účinnost přílohy č. 2 je k 1.1.2017.

1.   V této novele dochází u některých výrobků ke změně postupu posouzení shody: z § 5a na §5, z § 7 na § 5a.

Změna postupu z § 5a na §5

Položka dle přílohy 2Název skupiny výrobkůPůvodní postup posouzení shodyNový postup posouzení shody
8/1Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách§5a §5 
10/4Požární uzávěry mimo výrobky uvedené pod poř. číslem 1 v tab. 8

K přechodu na jiný postup posouzení shody a k odběru vzorků byly vydány koordinačním pracovištěm tyto dokumenty:

Metodický pokyn č. 01/2017/KKP pro odběr vzorku výrobku a zkoušek při dohledu dle § 5 ke skupinám výrobků 08/01 a 10/04

Viz http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/13-podpurne-dokumenty-k-tn

Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu č. 01/2017/KKP k jednotnému provádění přechodu v postupu posuzování shody z §5a na §5 u výrobků skupiny 8/1 a 10/4 autorizovanými osobami

Viz http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/13-podpurne-dokumenty-k-tn

Změna postupu z § 7 na §5a

Položka dle přílohy 2Název skupiny výrobkůPůvodní postup posouzení shodyNový postup posouzení shody
5/5Ploché a profilované plechy a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky)§7  §5a  
5/6Střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky)
11/6Sádrokartonové desky, omítky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité desky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků
b) ve stěnách, příčkách nebo stropech, zamýšlených pro zvýšení požární odolnosti konstrukčních prvků a/nebo pro dělení budov na požární úseky

Pro informaci uvádím, co znamenají jednotlivé postupy:

§ 5 Certifikace

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení….

§ 5a Certifikace bez zkoušek při dohledu

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce.

§ 7 Ověření shody

Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.

2.     V této novele dochází k uvedení nových skupin výrobků nebo jsou změněné skupiny:

Nově definované výrobky ve skupině 5/10

Položka dle přílohy 2Název skupiny výrobkůPostup posouzení shody
5/10Vnější tepelně izolační systémy včetně montovaných s nebo bez vzduchové mezery a meziokenní vložky
a) pro vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11,A21,B1,C1
A12,A22,B2,C2, D, E (A1 až E)3, F
b) pro vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň
§5a

Nově definované výrobky ve skupině „10. Technická zařízení staveb“

Položka dle přílohy 2Název skupiny výrobkůPostup posouzení shody
10/14Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozvaděče:
a) na které se nevztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
b) na které se vztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
§ 7
§ 5a
10/15Elektrické a optické kabely:
a) s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca nebo Cca
b) s třídou reakce na oheň Dca, Eca, nebo Fca
§ 5
§ 7
10/16Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru§ 5a
10/17Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru§ 5a

Pro nové položky výrobků byly zpracovány nové technické návody, byly k nim autorizovány AO a probíhá standardní postup posuzování shody.

Některé položky však vyvolaly diskuzi:

Položka 10/15

Elektrické a optické kabely:

a) s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca nebo Cca

b) s třídou reakce na oheň Dca, Eca, nebo Fca

Platí pro ně (ČSN) EN 50575 a u té je konec přechodného období dne 10.6.2017

ČSN EN 50575 08/2015
Zm. A1 – 02/2017
Silové, řídicí a komunikační kabely – Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

To znamená, že po tomto datu tyto výrobky nebudou spadat pod nařízení vlády č. 163/200 Sb., ale pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 ve znění pozdějších změn, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (nařízení o stavebních výrobcích – CPR) a budou označeny značkou CE.

EN 50575:2014+A1:2016EN 50575:2014+A1:2016 – Power, control and communicationcables – Cablesforgeneralapplications in constructionworkssubject to reaction to firerequirements10/06/201610/06/2017

Kdo je pro tuto oblast notifikován?

Legislation : Regulation (EU) No 305/2011 – Constructionproducts
Technicalspecifications : EN 50575:2014+A1:2016

Body typeNameCountry
NB 0028INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADEPortugal
NB 0051IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALIT? S.P.A.Italy
NB 0099AENOR INTERNACIONALSpain
NB 0199DELTA DANSK ELEKTRONIK LYS OG AKUSTIKDenmark
NB 0366VDE – Prüf- undZertifizierungsinstitutGmbHGermany
NB 0402RISE ResearchInstitutesofSweden ABSweden
NB 0462OVE ÖsterreichischerVerbandfür ElektrotechnikAustria
NB 0767MPA DresdenGmbHGermany
NB 0832BRE Global LimitedUnited Kingdom
NB 0987LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI SPAItaly
NB 1014ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.Czech Republic
NB 1293EVPU a.s.Slovakia
NB 1301Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.Slovakia
NB 1328CERTIF ASSOCIAÇ?O PARA A CERTIFICAÇ?OPortugal
NB 1438CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPoland
NB 1722CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOSSpain
NB 1783TURKISH STANDARDS INSTITUTION (TSE)Turkey
NB 1812EFECTIS FranceFrance
NB 2479L.S.FireTesting Institute SrlItaly
NB 26523P Third Party TestingDenmark
NB 2659ISSeP – Institut scientifique de service publicBelgium
NB 2661BritishApprovalsServiceforCables (BASEC)United Kingdom
NB 2670ETS Energie- und Telecom ServiceGmbhAustria
EN 50575:2014/A1:2016EN 50575:2014/A1:2016 – Power, control and communicationcables – Cablesforgeneralapplications in constructionworkssubject to reaction to firerequirements.10/06/201610/06/2017

Kdo je pro tuto oblast notifikován?

Searchcriteria :

Legislation : Regulation (EU) No 305/2011 – Constructionproducts
Technicalspecifications : EN 50575:2014/A1:2016

Body typeNameCountry
NB 0081LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUESFrance
NB 0344DEKRA Certification B.V.Netherlands
NB 0761MaterialprüfanstaltfürdasBauwesen (MPA BS)Germany
NB 0767MPA DresdenGmbHGermany
NB 1008TÜV RheinlandInterCertMuszakiFelügyeletiésTanúsítóKorlátoltFelelosséguTársaságHungary
NB 1035BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.Spain
NB 1293EVPU a.s.Slovakia
NB 1488INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)Poland
NB 1783TURKISH STANDARDS INSTITUTION (TSE)Turkey
NB 1922„Dedal – Attestation and Certification“ Ltd.Bulgaria
NB 2137Centre de Recherche et d’Etudespour les Procédésd’Ignifugation des Matériaux (CREPIM)France
NB 2426CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS, S.L.Spain
NB 2658SGS Belgium NV-Afdeling/Division SGS CEBECBelgium
NB 2700Interscience Communications LtdUnited Kingdom

Nevím, jak je to možné, ale pro tutéž normu s různým vydáním, jsou to jiné notifikované osoby (oznámené subjekty). Info v dalším čísle Zpravodaje.

Položka 10/14:

a) Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozvaděče:

na které se nevztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost

Po několika jednáních bylo vydáno stanovisko MPO:

Viz též http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/13-podpurne-dokumenty-k-tn

Změny v hodnocení třídy reakce na oheň:

Třída reakce na oheň se stanoví:

– zkouškou

– na základě zatřídění podle rozhodnutí Komise

– na základě zatřídění podle nařízení Komise vpřenesené pravomoci

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364

Rozhodnutí 2000/147/ES stanoví několik tříd reakce na oheň. Kromě toho obsahuje třídy F, FFL, FL a Fca, které jsou vymezeny jako „Žádný ukazatel vlastnosti není stanoven“

V souladu s čl. 2 odst. 7 nařízení (EU) č. 305/2011 se „třídou“ rozumí rozmezí úrovní vlastností, ohraničené minimální a maximální hodnotou. Třídy vymezené jako „Žádný ukazatel vlastnosti není stanoven“ této definici neodpovídají, a proto nemohou být začleněny do klasifikačního systému podle nařízení (EU) č. 305/2011.

Proto je nutné nahradit třídy F, FFL, FL a Fca stanovené v rozhodnutí 2000/147/ES novými třídami pro výrobky, které nedosahují alespoň takové úrovně vlastností, pokud jde o reakci na oheň, jako u tříd E, EFL, EL a Eca (zkušební metody a kritéria klasifikace pro třídy F jsou uvedeny v příloze nařízení).

Je-li zamýšlené použití stavebního výrobku takové, že výrobek může přispět ke vzniku a šíření ohně a kouře v prostoru nebo v oblasti ohniska požáru nebo mimo něj, vlastnost výrobku ve vztahu k jeho reakci na oheň se klasifikuje podle klasifikačního systému stanoveného v příloze (tohoto nařízení).

Rozhodnutí 2000/147/ES se zrušuje.

Třídu F nelze nyní stanovit bez zkoušky.

Zkušební předpisy PAVUS

Zkušební předpis čísloNázevDatum prvního vydáníPlatnostPoznámka
ZP-8/1990:2008ZP pro zkoušení požární odolnosti větracích zpěňujících mřížek o průřezu do 90 000 mm21.3.2008zrušen k 31.12.2016nahrazen:
1) ČSN EN 1366-12
 pro větrací mřížky, pokud jsou určeny do potrubí,
2) ČSN EN 1634-2, pro větrací mřížky, pokud jsou určeny do dveří/vrat,
3) FprEN 1364-5, pro větrací mřížky, pokud jsou určeny do nenosných stěn
platnost výsledků podle ZP8 nejdéle do 31.12.2018
ZP-9/1997:2000ZP pro stanovení příspěvku protipožárních ochran ke zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí30.4.1998zrušen k 31.12.2016Nahrazen FprEN 13381-7
(v roce 2017 bude vydána ČSN EN 13381-7)
ZP-27/2008ZP Pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí – kabelových tras v případě požáru31.10.2008anoVýsledky je možné překlasifikovat podle ČSN 73 0895

nezrušen, ale dále nepoužíván. Nahrazeno ČSN 73 0895

Hodnocení střešních konstrukcí z hlediska požární odolnosti:

 Na základě zkoušek střešních konstrukcí podle ČSN EN 1365-2 byly dále rozšiřovány výsledky zkoušek:

a)     Statické řešení požární odolnosti střešních konstrukcí z ocelových TR plechů ohybovou teorií

b)      Statické řešení požární odolnosti střešních konstrukcí z ocelových TR plechů membránovou napjatostí

Časové omezení doposud vydaných dokumentů (ohybovou teorií, membránovou napjatostí): do 31.5.2020.

Bude ustanovena prac. skupina k dalšímu řešení.

Více viz příspěvek Ing. Karpaše

Nové normy vydané v závěru roku 2016 a r. 2017:

Číslo normyNázevVydána / účinnost
ČSN EN 13501-2Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení1.12.2016 / 1.1.2017
Pozn. Vydány v angl. verzi, připravuje se překlad   
ČSN EN 13501-4Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
ČSN EN 13501-5Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
ČSN EN 15269-5+A1Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
ČSN 73 0848Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody Vydána:
Změna: Z1
Změna: Z2
1.4.2009 / 1.5.2009
1.2.2013 / 1.3.2013
1.6.2017 / 1.7.2017

Nově zpracovávané normy

Číslo normyNázev
EN 13381-7:2017Test methodsfordeterminingthecontribution to thefireresistanceofstructuralmembers – Part 7: Appliedprotection to timbermembers
EN 1364-5:2017Fireresistancetestsfor non-loadbearingelements – Part 5: Air transfer grilles
EN 1366-11:2017Fireresistancetestsforserviceinstallations – Part 11: Fireprotectivesystemsforcablesystems and associatedcomponents
EN 1366-12:2014/prA1Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
EN 15882-1:2011/FprA1:2017Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
EN 1634-1:2014/FprA1:2017Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
FprEN 1364-2Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování
prEN 13238 revZkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů
prEN 13381-10Test methodsfordeterminingthecontribution to thefireresistanceofstructuralmembers – Part 10: Appliedprotection to solid steel bar in tension
prEN 13501-1 revPožární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
prEN 13501-6 revPožární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
prEN 1363-1 revZkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky
prEN 1364-6Fireresistancetestsfor non-loadbearingelements – Part 6: CavityBarriers
prEN 1366-13Fireresistancetestsforserviceinstallations – Part 13: Chimneys
prEN 15254-4Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukce
prEN 15254-5Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
prEN 15254-7Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Podhledy – Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
prEN 15269-1Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Všeobecné požadavky
prEN 15269-11Extendedapplicationof test resultsforfireresistance and/orsmokecontrolfordoor, shutter and openablewindowassemblies, includingtheirelementsofbuilding hardware – Part 11: Fireresistanceforoperablefabriccurtains
prEN 15269-20Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu
prEN 15269-6Extendedapplicationof test resultsforfireresistance and/orsmokecontrolfordoor, shutter and openablewindowassemblies, includingtheirelementsofbuilding hardware – Part 6: Fireresistanceofslidingtimberdoorsets
prEN ISO 1182 revZkoušení reakce výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti
prEN ISO 11925-2 revZkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
prEN ISO 1716Zkoušení reakce výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)
(WI=00127358)EN 15254-3 ‚Extendedapplicationofresultsfromfireresistancetests – Non-loadbearingwalls Part 3: Lightweightpartitions‘

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj