Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Informace o nových legislativních a technických předpisech, vztahujících se ke stavebním výrobkům

Publikováno dne 8. 11. 2016

V minulém Zpravodaji jsem psala o připravovaných předpisech, vztahujících se ke stavebním výrobkům. Nyní uvádím další, které již byly uveřejněny ve Sbírce zákonů.

Jedná se o sérii nařízení vlády (v souladu s uplatňováním nového legislativního rámce (NLF), které patří nově pod zákon č. 90/2016 Sb.

K výše uvedenému jen poznámka:

Pokud se vydává prohlášení o shodě, je nutno citovat tyto platné předpisy. Při pochybnostech, zda nové nařízení vlády má vliv na předchozí posouzení výrobku, je možné konzultovat s autorizovanou osobou.

K novele nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Účinnost  novely je k 1. 9. 2016, ale účinnost přílohy č. 2 je k 1. 1. 2017.

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) stavebním výrobkem každý výrobek nebo sestava určené pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen „výrobek“), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací,

h) sestavou výrobek uvedený na trh jedním výrobcem, sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba sestavit pro zabudování do stavby.

Pozor: U některých výrobků dochází ke změně postupu posouzení shody: z § 5a na §5, z § 7 na § 5a.

§ 5 Certifikace

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení….

§ 5a Certifikace bez zkoušek při dohledu

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce.

§ 7 Ověření shody

Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.

V příloze 2 došlo k úpravě některých stávajících položek, jiné výrobky byly zařazeny nově.

Uvádím nové položky v příloze č. 2 skupině „10. Technická zařízení staveb“

Pozor!

Nově se tedy výše uvedené výrobky z nestanovených stavebních výrobků stanou od data účinnosti této novely nařízení vlády stanovenými stavebními výrobky s postupem posouzení shody podle § 5a (7) a povinností výrobce nebo dovozce vydat prohlášení o shodě.

V současné době se zpracovávají nové technické návody pro nově zařazené stavební výrobky.

Do 31. 12. 2016 musí požádat AO o rozšíření autorizace pro nově zařazené položky, výrobce může v předstihu oslovit vybranou AO o posouzení shody nových stanovených výrobků. Dokumenty však mohou být vydány až po 1. 1. 2017.

Výrobci, dovozci, distributoři tedy mají lhůtu na přípravu podkladů pro posouzení shody od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, rovněž tak autorizované osoby, které se budou ucházet o autorizaci pro nové skupiny výrobků, a koordinační pracoviště pro zpracování nových technických návodů.

Stavební výrobky lze rozdělit na:

Na stanovené stavební výrobky se vztahuje vždy zákon č. 22/1997 Sb. takto:

a) stavební výrobky patřící pod harmonizovanou oblast novelizovaného zákona č. 22/1997 Sb.

   stavební výrobky označované CE

b) stavební výrobky patřící pod neharmonizovanou oblast novelizovaného zákona č. 22/1997 Sb.

   vybrané stavební výrobky

Nestanovené stavební výrobky

Nemají určená pravidla pro uvedení na trh. Nespadají pod zákon č. 22/1997 Sb.

Je však nutno znát, že ať jak stanovené, tak nestanovené stavební výrobky, musí být bezpečné.

Obecně platí, že všechny výrobky, stanovené i nestanovené (včetně stavebních) musí být bezpečné, a výrobce je odpovědný za škodu způsobenou vadou výrobků. Základním předpisem v ČR je zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Škoda způsobená vadou výrobku je nyní řešena § 2939 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), který od 1. 1.  zrušil zákon č. 59/1998 Sb. Základním dokumentem týkajícím se bezpečnosti výrobků v EU je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (konsolidované znění) o obecné bezpečnosti (GPSD – General Product Safety Directive).

Technické návody:

Zde po rozkliknutí příslušné skupiny výrobků (viz příloha 2 k NV 163/2002 Sb.) najdeme podrobnější třídění a technický návod pro daný typ výrobku.

Kde najdeme autorizované osoby s požadovaným rozsahem autorizace?

Pro nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Na stránkách ÚNMZ:

Zde je pak nutno zjistit rozsah autorizace jednotlivých AO.

Pro Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011

V databázi NANDO, viz  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm

Lze vyhledat předpisy, subjekty, harmonizované normy, EAD, ETAGy apod.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando

Vybrat předpis:

Vybrat harmonizovanou normu ze seznamu:

Zjistit přechodná období k normě, oznámený subjekt k dané normě

Vybrat ze seznamu notifikovaných osob pro danou normu:

Zjistit evropské dokumenty pro posuzování (EAD):

Zjistit, zda lze využít pro posuzování ETAG:

Evropské dokumenty pro posuzování (EADs)

Evropské dokumenty pro posuzování (EADs) patří vedle  harmonizovaných norem mezi harmonizované technické specifikace k CPR

Číslo EADNázev českyNázev anglickyOdkaz na nahrazený evropský dokument pro posuzováníZveřejněno poprvé v OJEU
EAD 010001-00-0301Prefabrikované betonové spřažené stěny s bodovými stykyPrecast concrete composite wall with point connectors2016/C 248/006
EAD 020001-00-0405Víceosé skryté závěsyMulti-axis concealed hinge assemblies2016/C 054/03
EAD 020002-00-0404Balkónové (a terasové) zasklívací systémy bez svislých rámůBalcony (and terrace) glazing system without vertical frames2016/C 054/03
EAD 020011-00-0405Střešní, podlahová, stěnová nebo stropní dvířka pro přístup nebo nouzový únik/s nebo bez požární odolnostiRoof, floor, wall and ceiling hatches providing access or for use as an emergency door2016/C 248/006
EAD 040005-00-1201Průmyslově vyráběné výrobky pro tepelnou a/nebo zvukovou izolaci z rostlinných nebo živočišných vlákenFactory-made thermal and/or acoustic insulation products made of vegetable or animal fibres2016/C 054/03
EAD 040016-00-0404Skleněná síťovina pro výztuž omítkovin na bázi cementuGlass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings2016/C 172/03
EAD 040048-00-0502Gumová vláknitá rohož používaná pro izolace kročejového hlukuRubber fibre mat to be used for impact sound insulation2015/C 378/02
EAD 040090-00-1201Průmyslově vyráběné desky a produkty vytvořené lisováním rozšířené polymléčné kyseliny (EPLA) pro tepelné a/nebo akustické izolace.Factory-made boards and products formed by moulding of an expanded polylactic acid (EPLA) for thermal and/or acoustical insulation.2016/C 248/006
EAD 040138-00-1201Volně sypané tepelně izolační a/nebo zvukově izolační výrobky z rostlinných vláken vyráběné in-situIn-situ formed loose fill thermal and/or acoustic insulation products made of vegetable fibres2016/C 172/03
EAD 060001-00-0802Komínová sestava s pálenou/keramickou vložkou klasifikace T400 (minimálně) N1 W3 GXXChimney kit with clay/ceramic flue liner with classification T400 (minimum) N1 W3 Gxx2016/C 248/006
EAD 060003-00-0802Komínová sestava s pálenou/keramickou vložkou a specifickou vnější stěnou klasifikace T400 (minimálně) N1 W3 GXXChimney kit with clay/ceramic flue liner and with specific outer wall with classification T400 (minimum) N1 W3 GXX2016/C 248/006
EAD 070001-00-0504Sádrokartonové desky pro použití v nosných konstrukcíchGypsum plasterboard for load bearing applications2015/C 226/05
EAD 080002-00-0102Nenosná trojosá geomříž pro stabilizaci nezpevněných granulárních vrstev zazubením materiáluNon-reinforcing hexagonal geogrid for the stabilisation of unbound granular layers by way of interlock with the aggregate2016/C 248/006
EAD 090001-00-0404Prefabrikované desky ze stlačené minerální vlny s organickou nebo anorganickou povrchovou úpravou a stanoveným upevňovacím systémemPre-fabricated compressed mineral wool boards with organic/inorganic finish and specified fastening system2015/C 226/05
EAD 090017-00-0404Bodově podepřené svislé zaskleníPoint supported vertical glazing2016/C 248/006
EAD 120001-00-0106Mikroprismatická retroreflexivní fólieMicroprismatic retro-reflective sheetings2015/C 378/02
EAD 120003-00-0106Ocelové osvětlovací stožárySteel lighting columns2015/C 378/02
EAD 130002-00-0304Masivní dřevěný deskový prvek – hmoždinkami spojované dřevěné desky používané jako konstrukční prvek budovSolid wood slab element – element of dowel jointed timber boards to be used as a structural element in buildings2015/C 378/02
EAD 130005-00-0304Desky z masivního dřeva pro konstrukční účely v budováchSolid wood slab element for use as structural element in buildings2015/C 226/05
EAD 130010-00-0304Lepené lamelové tvrdé dřevo – vrstvené bukové dřevo na nosné účelyGlued laminated timber made of hardwood – structural laminated veneer lumber made of beech2015/C 226/05
EAD 130011-00-0304Prefabrikovaný dřevěný deskový prvek vyroben z mechanicky spojovaných omítnutých článků, které mají být použity jako konstrukční prvek v budováchPrefabricated wood slab element made of mechanically jointed square-sawn timber members to be used as a structural element in buildings130012-00-0304Strength graded structural timber — Square e2016/C 248/006
EAD 130012-00-0304Konstrukční dřevo tříděné podle pevnosti – dřevo pravoúhlého průřezu s oblými hranami – kaštanStrength graded structural timber – square edged logs with wane – chestnut2015/C 226/05
EAD 130013-00-0304Deska z masivního dřeva pro konstrukční účely v budovách – Prvek z dřevěných desek spojovaných rybinovými spojiSolid wood slab element to be used as a structural element in buildings — element of timber boards jointed by dovetail connections2016/C 248/006
EAD 130022-00-0304Kulatina pro tyčové a stěnové prvky vyrobená z rostlého nebo lepeného dřevaMonolithic or laminated beam and wall logs made of timber2015/C 378/02
EAD 130033-00-0603Hřebíky a šrouby k připevnění desek v dřevěných konstrukcíchNails and screws for use in nailing plates in timber structures2015/C 226/05
EAD 150003-00-0301Vysoko pevnostní cementHigh strength cementoprava
EAD 190002-00-0502Sestava suché plovoucí podlahy složená z prefabrikovaných navzájem propojených částí keramických dlaždic a gumových rohožíDry floating flooring kit based on prefabricated interlocked units made of ceramic tiles and rubber mats2016/C 172/03
EAD 200002-00-0602Systém táhelTension rod system2016/C 248/006
EAD 200005-00-0103Piloty z ocelových uzavřených profilů a tuhými spojiStructural steel piles with hollow sections and rigid splices2015/C 226/05
EAD 200014-00-0103Spojovací prvky a patky pro betonové pilotyPile joints and rock shoes for concrete piles2016/C 248/006
EAD 200017-00-0302Za tepla válcované výrobky a konstrukční komponenty vyrobené z oceli třídy Q235B, Q235D, Q345B, a Q345DHot rolled products and structural components made of steel grades Q235B, Q235D, Q345B AND Q345D2016/C 172/03
EAD 200019-00-0102Gabionové koše a matrace z šestiúhelníkové pletené sítěHexagonal woven mesh gabion boxes and mattresses2015/C 378/02
EAD 200022-00-0302Termomechanicky válcované ocelové dlouhé výrobky ze svařitelných jemnozrnných konstrukčních ocelí speciálních jakostíThermo-mechanically rolled long steel products made of weldable fine grain structural steel of special steel grades2016/C 172/03
EAD 200026-00-0102Systémy z ocelových sítí pro použití ve vyztužených zemních konstrukcíchSteel wire mesh systems for reinforced fill2016/C 248/006
EAD 200039-00-0102Šestiboké gabiony a ploché bloky z pozinkovaného pletivaHexagonal woven mesh gabion boxes and mattresses with zinc coating2016/C 248/006
EAD 220007-00-0402Plně podepřené šablony a pásy vyrobené ze slitiny mědi pro střešní obklady a obklady vnějších a vnitřních stěnFully supported copper alloy sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining2016/C 054/03
EAD 220008-00-0402Okapové profily pro terasy a balkónyEaves profiles for terraces and balconies2016/C 248/006
EAD 220021-00-0402Sestavy tubusových světlovodůSun tunnel kits2015/C 378/02
EAD 220025-00-0401Samonosné horizontální prosklené konstrukce (markýzy, přístřešky)Cantilevered Structural horizontal glazing (structural glass canopy/roof)2016/C 172/03
EAD 230004-00-0106Panely z kruhových sítíWire ring mesh panels2016/C 172/03
EAD 230005-00-0106Panely z lanových sítíWire rope net panels2016/C 172/03
EAD 230008-00-0106Dvojitě zakroucená síť z ocelového drátu vyztužená nebo nevyztužená lanyDouble twisted steel wire mesh reinforced or not with ropes2016/C 172/03
EAD 260006-00-0301Polymerní přísada do betonuPolymeric concrete addition2016/C 172/03
EAD 280001-00-0704Prefabrikovaný prvek do sestav k odvodnění nebo vsakováníPreassembled line unit used for drainage of infiltration2015/C 226/05
EAD 290001-00-0701Potrubní systém pro rozvody studené a teplé vody uvnitř budovKit for the transport of cold and hot water inside buildings2016/C 172/03
EAD 320002-01-0605Povlakovaný těsnící plech pro konstrukční a řízené spárové spoje ve vodotěsném betonuCoated metal water stop sheet for construction and controlled crack joints in waterproof concreteEAD 320002-00-06052016/C 248/006
EAD 330008-02-0601Kotevní lištyAnchor channels2016/C 248/006
EAD 330011-00-0601Stavitelné závrtné šrouby do betonuAdjustable concrete screws2015/C 226/05
EAD 330012-00-0601Zabetonovaná trubková kotva s vnitřním závitemCast-in anchor with internal threaded socket2016/C 172/03
EAD 330075-00-0601Zařízení pro zvedání výtahuElevator lifting device2016/C 172/03
EAD 330079-00-0602Sestavy pro upevnění na podlahu určené pro použití se slzičkovým plechem nebo otevřeným tyčovým roštemFloor Fixing Assemblies for use in Checker Plate or Open Bar Grating2016/C 248/006
EAD 330080-00-0602Sestava svorek pro spoje vysoce odolné vůči prokluzuHigh Slip Resistance Clamp (HSR) Assembly2016/C 248/006
EAD 330083-00-0601Nastřelovací upevňovací prvky do betonu pro univerzální použití v nenosných konstrukcíchPower-actuated fastener for multiple use in concrete for non-structural applications2015/C 378/02
EAD 330153-00-0602Nastřelovací kolík ke spojování nosníků a opláštění z tenkého plechuCartridge fired pin for connections of thin gauge steel members and sheeting2015/C 378/02
EAD 340002-00-0204Panely z ocelových drátů s celoplošně zabudovanou tepelnou izolacíPanels of steel wires with incorporated thermal insulation for a whole structure2016/C 248/006
EAD 340006-00-0506Prefabrikované schodišťové sestavyPrefabricated stair kitsETAG 0082016/C 172/03
EAD 340025-00-0403Základová sestava pro vytápěné budovySubstructure kit for heated buildings2016/C 172/03
EAD 340037-00-0204Lehké nosné střešní prvky na bázi dřeva a oceliLight weight steel/wood load bearing roof elements2016/C 172/03
EAD 350003-00-1109Kabelový kanál s požární odolností jako sestava složená z prefabrikovaných dílů vyrobených z předem potažených ocelových plechů, včetně příslušenstvíKit for fire resistant service ducts consisting of pre-fabricated connection pieces (made of mechanically pre-coated steel sheet) and accessories2016/C 172/03
EAD 350005-00-1104Intumescentní požárně ochranné a těsnící výrobkyIntumescent products for fire sealing and fire stopping purposesČástečně nahrazujeETAG 026-22015/C 378/02
EAD 350134-00-1104Protipožární sifon s intumescentním požárním těsněním (kombinovaný s podlahovou vpustí z nerezové oceli)Fireproof water trap with intumescent fire seal (combined with a stainless steel floor gully penetration)Částečně nahrazujeETAG 026-22016/C 248/006

Převzato z ÚNMZ – STAVEBNÍ VÝROBKY (speciální informační portál)

Viz http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=stav_vyr/1_7_ead.htm

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj