Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Informace o nových legislativních a technických předpisech, vztahujících se ke stavebním výrobkům

Publikováno dne 30. 10. 2015

Autor: Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.

Seznam právních předpisů v gesci MMR pro oblast územního plánování a stavebního řádu:

Právní předpisy a sděleníOdkaz na Portál veřejné správy ČR
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisůZákon č. 183/2006 Sb.
Vyhláška o autorizovaných inspektorechVyhláška č. 498/2006 Sb.
Vyhláška o dokumentaci stavebVyhláška č. 499/2006 Sb.
Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.Vyhláška č. 500/2006 Sb.
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.Vyhláška č. 501/2006 Sb.
Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatřeníVyhláška č. 503/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řáduVyhláška č. 526/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hlukuVyhláška č. 561/2006 Sb.
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavebVyhláška č. 398/2009 Sb.
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 (úplné znění publikováno pod č. 357/2008 Sb.)Zákon č. 360/1992 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a č. 71/2009 Sb.č. 133/2007 Sb.
Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)Zákon č. 184/2006 Sb.
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastněníZákon č. 186/2006 Sb.
Úplné znění zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavběZákon č. 357/2008 Sb.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbyVyhláška č. 268/2009 Sb.
Vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání územíVyhláška č. 269/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008č. 270/2009 Sb.

Viz

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/Oblast-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu

Jen pro informaci uvádím stavební zákon se všemi změnami:

ZÁKON č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Změna: 68/2007 Sb.

Změna: 191/2008 Sb.

Změna: 223/2009 Sb.

Změna: 345/2009 Sb.

Změna: 379/2009 Sb.

Změna: 227/2009 Sb.

Změna: 424/2010 Sb.

Změna: 281/2009 Sb.

Změna: 420/2011 Sb.

Změna: 142/2012 Sb.

Změna: 167/2012 Sb.

Změna: 350/2012 Sb.

Změna: 257/2013 Sb.

Změna: 39/2015 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Informace o změně nařízení vlády

Nařízení vlády č. 93/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh).

Jako evergreen informace o PSP:

Pražské stavební předpisy – „PSP“ jsou provádějícím předpisem ke stavebnímu zákonu, stanovují pro hlavní město Prahu „obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby“.

Technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (nařízení HMP č. 11/2014 Sb. HMP – pražské stavební předpisy; platnost na území hl. m. Prahy); platnost je s současné době pozastavena; na území HMP platí celostátní vyhlášky č. 501/2006 Sb. a č. 268/2009 Sb.

Budeme sledovat další vývoj tohoto dokumentu.

Připravované změny v NV 163/2002 Sb. kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění NV č. 312/2005

(regulovaná neharmonizovaná oblast, NV č. 163/2002 Sb. je prováděcím nařízením k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)

Cíl – návrh novely, spočívající zejména v úpravě přílohy č. 2 a nezbytné úpravy platných ustanovení, s ohledem na ochranu oprávněného zájmu, které nebudou představovat zásadní zásah do obsahu nařízení vlády.

Příloha č. 2 – ponechání struktury v současném členění; doplnění nových, atypických výrobků, které se běžně uvádějí na trh a zabudovávají do staveb v ČR (i pokryté dosud ETAG).

♦ Doplněna definice sestavy, která je specifickým druhem stavebního výrobku

♦ upraven §5, §5a a §6 – umožní AO provádět počáteční prověrku výroby při první certifikaci v místě výroby konkrétního výrobku. Současně již AO nebude muset nutně provádět v místě výroby následný dohled.

♦ upřesněno ustanovení § 13 odst. 1) o poskytování prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě, které je dokumentem ve smyslu § 13 odst. 2 zákona, vypracovává výrobce nebo dovozce v českém jazyce, a poskytuje kopii platného prohlášení uživatelům stavebních výrobků v tištěné podobě nebo na internetu. Prohlášení o shodě musí být označeno identifikačním kódem, který je jedinečný, a který umožňuje identifikaci výrobku ve smyslu písmene b). Prohlášení o shodě dále obsahuje tyto náležitosti:…“

♦ zpřesněno ustanovení § 13a dávající distributorovi možnost provést posouzení shody a AO možnost se tohoto posouzení účastnit:

„(2) Tohoto nařízení vlády lze využít pro účely ověření vlastností výrobku, které jsou stanoveny pro použití ve stavbě zvláštním právním předpisem 4). V takovém případě smí úkoly dovozce podle § 3, § 5 až 8 a § 10 plnit i distributor nebo zplnomocněný zástupce.

(3) Postupují-li distributor nebo zplnomocněný zástupce podle odstavce 2, vztahují se na ně povinnosti dovozce.“

♦ doplněna příloha č. 1 ve smyslu CPR – základní požadavky na stavby

♦ doplněna příloha č. 2 cca o 15 výrobků – např. prvky pro spřažené dřevobetonové konstrukce, výrobky pro těsnění spár a prostupů železobetonových vodonepropustných konstrukcí, obrácené střešní izolační sestavy, průmyslově vyráběné zvukově izolační materiály, výztužné síťoviny pro tepelně izolační systémy, sestavy pro hydroizolaci mostovek, sestavy vnitřně vodotěsných desek, tažené kompozitní profily, protipovodňové zábrany, prefabrikované stavební jednotky, sestavy pro chladírenské sklady, nástěnné rozvaděče, elektrické a optické kabely, systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru, kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru

♦ zpřísnění postupu posuzování shody u výrobků významných z hlediska požární bezpečnosti – minimálně § 5a

♦ upřesnění znění některých položek v příloze č. 2 z hlediska srozumitelnosti a jednoznačnosti

Předpokládaná účinnost NV – 1. červenec 2016

Předpokládaná účinnost přílohy č. 2 – 1. leden 2017

Zákon o posuzování shody (nově připravovaný)

• ve vztahu ke stavebním výrobkům – platná právní úprava pro výkon státní správy při udělování oprávnění oznámeným subjektům

• schválen vládou 29. 7. 2015

• nemá dopad na výrobce stavebních výrobků

Výhled – samostatný zákon o stavebních výrobcích

Označení CE stavebních výrobků /14. 9. 2015/

Informační brožurka EK – Evropská komise vytvořila informační brožuru k problematice označování stavebních výrobků značkou CE. Brožura je k dispozici ve všech úředních jazycích EU

Proč je označení CE zapotřebí?

Kdy je označení CE pro výrobek povinné?

Úkoly výrobce

Zjednodušené postupy

Prohlášení o vlastnostech, Označení CE, Pokyny a bezpečnostní informace

Informace týkající se REACH

Kontrolní seznam pro výrobce

Viz http://www.unmz.cz/files/zkušebnictví/CE-marking_CS_150622%20final.pdf

Další info viz Informační portál ÚNMZ specializovaný na právní a technické dokumenty v oblasti uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh

Požární dveře

Zkušební normy:

NormaNázevDatum vydání
ČSN EN 1634-1Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken6.2015
ČSN EN 1634-2Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování12.2009
ČSN EN 1634-3Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů3.2005

Klasifikační norma

NormaNázevDatum vydání
ČSN EN 13501-2+A1Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení3.2010

Normy pro rozšířené aplikace

NormaNázevDatum vydání
ČSN EN 15269-1Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Všeobecné požadavky7.2010
ČSN EN 15269-2Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav1.2013
ČSN EN 15269-3Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu1.2013
ČSN EN 15269-5Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu8.2014
ČSN EN 15269-7Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav5.2010
ČSN EN 15269-10Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav10.2011
ČSN EN 15269-10Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu3.2010

Harmonizovaná výrobková norma:

Viz  Úřední věstník Evropské unie, C 226 z 10. července 2015

NormaNázevDatum vydání
ČSN EN 16034Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti5.2015

Přechodné období 1. 12. 2015, Konec přechodného období 1.12.2018

ČSN EN 16034 Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

Publikována v OJEU v červenci 2015 s počátkem souběžné platnosti od 1. prosince 2015

Předmět normy pokrývá pouze základní charakteristiky ve vztahu k požární odolnosti a kouřotěsnosti. Ostatní základní charakteristiky jsou pokryty základními výrobkovými normami, tj.

• ČSN EN 14351-1 + A1 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

• ČSN EN 13241-1 + A1 Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti

• ČSN EN 16361 Motoricky ovládané dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti

Tyto normy uvádějí, že se vztahují pouze na výrobky bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti.

Z tohoto důvodu nejsou použitelné současně s EN 16034:2014 nebo by bylo velice obtížné pro výrobce a státní správu porozumět, jak použít tyto normy společně, a jakým způsobem deklarovat všechny požadované vlastnosti.

Z tohoto důvodu EK zveřejnila normu EN 16034:2014 v OJEU s podmínkou, že výše uvedený nesoulad bude vyřešen před započetím období souběžné platnosti, který stanovila na 1. prosince 2015.

Současně EK prodloužila dobu souběžné platnosti na 3 roky. Během období souběžné platnosti musí CEN zajistit, aby každý výrobek, který v tuto chvíli spadá do předmětu 2 norem byl pokryt jednou harmonizovanou normou, která bude v příloze ZA uvádět kompletní seznam základních charakteristik včetně požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Požární dveře musí také fungovat jako normální dveře, takže dokud CEN nevydá normu pro nepožární dveře, aby obě normy mohly fungovat dohromady, tak nebude uvedena EN 16034 na NANDO. To ale neznamená, že by se nemohly požární dveře zkoušet. Jakmile bude norma publikována v OJEU, výsledky lze přepracovat pod NB. Notifikovat zatím nelze, ale členské země mohou notifikace připravovat.

Budeme sledovat další vývoj tohoto dokumentu.

Harmonizované technické specifikace k CPR – harmonizované normy (hEN) a Evropské dokumenty pro posuzování (EAD).

Prvních devět dokumentů EAD bylo zveřejněno 10. 7. 2015 v OJEU 2025/C 226/05.

Pokyny ETAGs, které byly zveřejněny před 1. 7. 2013 se mohou používat jako EADs.

Znění anglicky(Text English)Název českyEnglish name
1EAD 070001-00-0504Sádrokartonové desky pro použití v nosných konstrukcíchGypsum plasterboard for load bearing applications
2EAD 130005-00-0304Desky z masivního dřeva pro konstrukční účelySolid wood slab element for use as structural element in buildings
3EAD 130010-00-0304Lepené lamelové tvrdé dřevo – vrstvené bukové dřevo na nosné účelyGlued laminated timber made of hardwood – structural laminated veneer lumber made of beech
4EAD 130033-00-0603Hřebíky a šrouby pro použití v přibití desek v dřevěných konstrukcíNails and screws for use in nailing plates in timber structures
5EAD 130012-00-0304Konstrukční dřevo tříděné podle pevnosti – dřevo pravoúhlého průřezu s oblými hranami – kaštanStrength graded structural timber – square edged logs with wane – chestnut
6EAD 200005-00-0103Piloty z konstrukční oceli z dutých částí a tuhých spojůStructural steel piles with hollow sections and rigid splices
7EAD 090001-00-0404Prefabrikované desky ze stlačené minerální vlny s organickou nebo anorganickou povrchovou úpravou a stanoveným upevňovacím systémemPre-fabricated compressed mineral wool boards with organic/inorganic finish and specified fastening system
8EAD 330011-00-0601Nastavitelné šrouby do betonuAdjustable concrete screws
9EAD 280001-00-0704Prefabrikovaná soustava prvků pro odvodnění nebo zasakováníPreassembled line unit used for drainage of infiltration

Současně platné pokyny EAD viz:http://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/.

Na rozdíl od CPD musí být nově v rámci CPR před vydáním ETA vždy vydán evropský dokument pro posuzování (EAD). Vydání ETA bez ETAG cestou CUAP (uzavírání společných dohod o postupech posuzování shody bez mandátu od Komise) není dle CPR přípustné.

Podle CPR musí výrobce povinně vydat prohlášení o vlastnostech a označit výrobek označením CE v případě, že pro stavební výrobek existují harmonizované normy. Pokud pro stavební výrobek harmonizovaná norma neexistuje (ani se nepřipravuje) nebo pokud by se výrobek od ní podstatně odchyloval a výrobce by přesto chtěl opatřit výrobek označením CE, může požádat subjekt pro technické posuzování (TAB) o vydání evropského technického posouzení (ETA). Pokud výrobce nepožádá o vydání ETA, posuzuje se výrobek podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. a vydává prohlášení o shoděa nelze jej opatřit označením CE.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. zůstává v platnosti (připravuje se novela tohoto nařízení – viz výše).

Nelze tedy požadovat, aby v tomto případě vydal výrobce prohlášení o vlastnostech.

Příloha ZA harmonizované normy

Harmonizované normy musí být doplněny přílohou ZA, která uvádí odkazy na ustanovení této normy odpovídající požadavkům CPR (CPD).

Jsou zde uvedeny systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR (popř. systémy prokazování shody podle CPD) většinou ve formě tabulky převzaté z příslušného rozhodnutí Komise.

Popřípadě je zde zařazena příloha ZB obsahující vztah příslušné evropské normy k jiným směrnicím.

Pozor! I když tyto přílohy nejsou normativní, ale pouze informativní, z hlediska plnění požadavků směrnice jsou závazné, zejména pokud jde o opatření stavebního výrobku označením CE.

Informací je dostatek, ale je potřeba vědět, kde je hledat.

NaMinisterstvu průmyslu a obchodu je zřízeno kontaktní místo pro stavební výrobky s označením CE, které poskytuje informace týkající se požadavků na stavební výrobky při jejich uvádění na trh v ČR.

Rovněž jsou zde publikovány nejčastější dotazy a odpovědi k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS:

Zpracováno dle Informačního portálu ÚNMZ specializovaného  na právní a technické dokumenty v oblasti uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh

viz http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz-specializovany-na-pravni-a-technicke-dokumenty-v-oblasti-uvadeni-stavebnich-vyrobku-na-jednotny-evropsky-trh-c233

a s využitím  informací uvedených MPO

viz http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/stavebnictvi/

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj