Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Komíny – aneb, co se stále ještě nedaří

Publikováno dne 8. 11. 2016

O tom, že v projektu stavby nestačí jen vyznačit otvor pro komín a v textu uvést, že bude např. systémový, jsem už na semináři mluvila. Normy pro navrhování a provádění všech druhů komínů a kouřovodů i připojování spotřebičů paliv jsou dostatečně podrobné, návodné a hlavně použitelné i pro člověka, který zrovna odborníkem na komíny není. Existují více než deset let, a jak v praxi vidím, téměř nikdo je nečetl. Nečtou a nerespektují je projektanti, orgány státní správy, stavební úřady ani výrobci, a kruh se uzavírá. Nikdo nic nechce (čest vzácným výjimkám), výrobcům i zhotovitelským firmám to vyhovuje, a tak jsou k vidění i kladné revize komínů s obnaženými nerezovými vložkami bez komínového pláště v obytných místnostech nebo vyústění sporáku na uhlí do vzduchotechnického potrubí. Kdo by co rozporoval, natož zakázal užívání takové stavby, když dostane do ruky ten správný papír.

Při navrhování stavby se projektant zpravidla neptá investora, jaký druh spotřebiče hodlá použít, aby náhodou nebyl kárán za to, že omezuje ruku trhu. Jenže ČSN 73 4201 říká, že spalinová cesta je nejen dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší, ale je to také souhrnné označení pro vedení spalin od spalinového hrdla spotřebiče do volného ovzduší. Návrh a provedení komínu a komínové vložky musí odpovídat typu připojovaného spotřebiče a druhu paliva. Při veškeré úctě ke vzdělání zahraničních dělníků, kteří zpravidla komíny zhotovují, nevěřím, že by na svých školách české předpisy o komínech probírali. Pro zajištění bezpečného odvodu spalin od spotřebiče se mají provádět teplotní a tlakové výpočty spalinové cesty, kterými se ověřuje zajištění požadovaného odvodu spalin při mezních provozních podmínkách připojených spotřebičů. O tom, že bez znalosti technických parametrů uvažovaného spotřebiče komín nelze navrhnout, svědčí i to, že volba materiálů komínu a komínové vložky je závislá na výstupní teplotě spalin z hrdla spotřebiče. Norma dále říká, že před napojením spotřebiče se musí zjistit, zda klasifikace komínu nebo komínové vložky odpovídá parametrům a požadavku připojovaného spotřebiče, jinak se nesmí napojit a nesmí být uveden do provozu. Nemám ráda požadavky typu: „se nesmí, se musí“, aniž by bylo stanoveno, kdo musí. Při výchozí kontrole spalinové cesty se mimo jiné ověřuje, zda spalinová cesta vyhovuje připojenému spotřebiči. Jenže tato kontrola bývá v naprosté většině prováděna na nedokončených stavbách, kde žádný spotřebič není, a ten, kdo kontrolu provedl, chce mít zakázku uzavřenou, a hlavně vyfakturovanou, a tak doklad o tom, že je vše v pořádku vydá. Že komín musí být označen, víme. Na štítku musí být uvedena i teplotní třída komínu, odpovídající výstupním teplotám spalin u spotřebiče. Teplotní třída komínu musí být vždycky stejná nebo vyšší než teplotní třída spotřebiče. Bez něj to prostě nejde. Všechny technické parametry a vazby musí projektant uvést bez názvu výrobce nebo výrobku, aby bylo podle čeho komín provést a spotřebič nainstalovat. Příklady vzorové stavební konstrukce, aneb co musí v projektu být, normy obsahují.

Když sami nečteme ani základní předpisy, obvykle rádi hledáme viníka tam, kde není. V podnikatelském prostředí se tak stalo po vydání zákona č. 320/2015 Sb., o HZS ČR, kde se poprvé objevily nové požadavky na spalinové cesty, jejich čištění, kontrolu a revize. Této novele se podrobně věnoval ve svém článku minulého čísla Ing. Petr Chytrý, proto se budu věnovat jen nečekaným následkům. Velké vášně vzbudil § 46, kde je řešen postup při zjištění nedostatků. Říká se tu, že: „pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob, a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu, a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru“. Na tom není nic divného, a na můj vkus je lhůta 10 pracovních dnů při ohrožení života až příliš dlouhá, pokud není zároveň vysloven zákaz používání takového komínu. Jenže podnikatelé v tomto oboru začali zneužívat neznalost zákona svou vlastní nesprávnou interpretací, že firma, která závadu zjistila, ji musí také odstranit, velmi často za nepřiměřené ceny a bez možnosti výběru jiné, levnější firmy. A kdo za to všechno může? No přece úředníci HZS ČR, kteří zase všechno chudákům lidem zdražili. V zákonu samozřejmě nic takového není, a žádný úředník nemůže být za takové nepřijatelné praktiky odpovědný. Vždyť přece stačí, aby příslušnému orgánu vlastník nebo provozovatel oznámil, že do odstranění závad nebude spalinovou cestu provozovat, v klidu si vybere nejvhodnějšího zhotovitele oprav a po vydání kladné revize ji tomuto úřadu pak doloží.

V roce 2015 bylo v souvislosti s komíny a spotřebiči 1 198 požárů, 5 osob bylo usmrceno a 78 zraněno. Ve výčtu zemřelých nejsou ti, kteří se udusili bez požáru. Je s podivem, že ani tahle strohá statistika nevede ke změnám, které jsou relativně snadné. Stačí jen dodržovat předpisy.

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj