Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Mohlo by se zdát, že se v předpisové oblasti nic neděje…

Publikováno dne 20. 4. 2015

Autor: Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.

Mohlo by se zdát, že se v předpisové oblasti nic neděje, ale opak je pravdou.

Víceméně celé toto číslo Zpravodaje se dotýká předpisů a technických norem, takže uvádím shrnutí toho, co se v této oblasti odehrálo nebo v současné době odehrává.

Technická normalizace

ÚNMZ vydal revidovanou verzi Statutu a jednacího řádu TNK s platností od 1. 1. 2015

ÚNMZ provedl analýzu členství několika TNK zejména v sektoru stavebnictví, a realizoval změny ve složení těchto TNK.

ÚNMZ spustil systém pro veřejné připomínkování návrhů technických norem – zatím jen pro návrhy evropských norem.

K 24.3.2015 je tento stav dokumentů předložených k veřejnému připomínkování:

Celkový počet spravovaných ČSN k 31.12.2014 -33 153 

Přehled typů normativních dokumentů k 31. 12. 2014  
ČSN původní6 29319,0
ČSN EN (vč.CEN, CR, CLC)19 35458,4
ČSN ETSI3 83911,6
ČSN ISO2 9859,0
ČSN IEC5071,5
ostatní*1750,5
ČSN +TNI33 153100,00
*TNI, ČSN OHSAS, ČSN DIN, ČSN BS  

Zpracováno z podkladů prezentovaných na Den ÚNMZ 2015

viz

http://www.unmz.cz/urad/den-unmz-2015-c710

 Technické normy v projednávání a připravené k vydání:

 1. Vydané normy:

ČSN EN 1366-12Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
Fireresistance tests for service installations – Part 12: Non mechanical fire barrier for ventilation duct work
Vydána: 12.2014
Způsob převzetí: vyhlášením
ČSN EN 13381-1Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 1: Vodorovné ochranné membrány
Test methods for determining the contribution to the fire resistence of structural members – Part 1: Horizontal protective membranes
Vydána: 11.2014
Způsob převzetí: vyhlášením
ČSN EN 13381-2Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 2: Svislé ochranné membrány
Test methods for determining the contribution to the fire resistence of structural members – Part 2: Vertical protective membranes
Vydána: 11.2014
Způsob převzetí: vyhlášením
ČSN EN 60695-2-11 ed. 2Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)
Fire hazard testing Part 2-11: Glowing/hot-wirebased test methods – Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT)
Vydána: 1.2015
Způsob převzetí: překlad
ČSN EN 1365-2Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy
Fire resistence tests for load Bering elements – Part 2: Floors and roofs
Vydána: 1.2015
Způsob převzetí: vyhlášením
ČSN EN 1366-1Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí
Fire resistence tests for service installations – Part 1: Ventilation ducts
Vydána: 1.2015
Způsob převzetí: vyhlášením
ČSN EN 13381-5Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky
Test methods for determining the contribution to the fire resistence of structural members – Part 5: Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite member
Vydána: 1.2015
Způsob převzetí: vyhlášením
ČSN 73 2824-1Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo
Strength grading of wood – Part 1: Coniferoussawn timber
Vydána: 1.2015
Plnotextové

2. Normy v přípravě:

ČSN 73 0895Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R a aplikace výsledků zkoušek
ČSN EN 16034Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
ČSN EN 13501-6Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
ČSN EN 1634-1Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
ČSN 73 0810Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
ČSN 73 2901Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

Zdůvodnění potřeby revize české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

Poznatky ze všech evropských států, ve kterých se provádí vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) dlouhodobě potvrzují skutečnost, že pro vyloučení vad a poruch v zabudovaných systémech je důležité nejen posouzení systémů podle příslušných harmonizovaných technických specifikací před uvedením na trh a kvalitní návrh jejich řešení pro konkrétní případ, ale i kvalitní provádění na stavbě. Z tohoto důvodu bylo zpracováno i současné znění normy, které ve svých požadavcích zohledňovalo poznatky z rozvíjející se praxe, a zároveň tehdejší poznatky z evropských technických specifikací. Od vydání normy v roce 2005 došlo k rozšíření a doplnění těchto poznatků, což vyvolává potřebu revize uvedené normy pro zajištění kvalitního provádění systému ETICS a vzniku účinnějšího nástroje kontrolní činnosti.

S ohledem na skutečnost, že zateplování budov pomocí ETICS je společensky velmi aktuální, a nárůst jeho produkce v posledních letech výrazný, navrhovaná revize zohledňuje jak dlouhodobé poznatky z praxe, tak nejnovější technické poznatky, a je jedním ze základních předpokladů pro snížení vad a poruch ETICS vzniklých z důvodu nedostatků při  provádění.

Návrh oblastí, které by měly být v revizi zohledněny:

stanovení požadavků pro provádění nových typů a druhů součástí systémů ETICS (tj. nejen EPS a MW), a zohlednění aktuálních poznatků pro provádění na stavbě v návaznosti na ETAG 004, při zohlednění požadavků evropských norem na jednotlivé výrobky, a harmonizovaných technických specifikací

Legislativa – Státní zkušebnictví

V mezirezortním připomínkovém řízení (do 20.3.2015) je návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků. Návrh je předkládán na základě věcného záměru, schváleného usnesením vlády č.1082 ze dne 22.12.2014. Navrhované datum účinnosti je 1.11.2015. Cílem návrhu je vytvořit právní rámec pro implementaci předpisů EU vytvářených podle zásad tzv. Nového legislativního rámce (NLF). Současně se předkládá související návrh novely zákona č. 22/1997Sb.

Stávající zákon bude vrácen do stavu v roce 2008 před novelu, která připravila adaptaci na nařízení CPR a která mimo jiné zavedla pojem z NLF, a to „Oznámený subjekt“.

Oznámený subjekt bude pojmem pouze nového zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh.

Dosavadní nařízení vlády (rekreační plavidla, výbušniny, jednoduché tlakové nádoby, elektromagnetická kompatibilita, váhy s neautomatickou činností, měřidla, výtahy, ATEX, elektrická zařízení, rádiová zařízení) budou nahrazena nařízeními novými, vydanými jako prováděcí právní předpisy k novému zákonu o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh.

Zákon č. 22/1997 Sb. bude nadále platit vedle nového zákona o posuzování shody, a bude sloužit transpozici původních směrnic, tj. těch, které dosud nejsou přepracovány dle NLF.

Poznámka: od 20.4.2016 budou AO pro Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí bez náhrady zrušeny.

Státní zkušebnictví – Stavební výrobky

Evropská komise zadala vypracování studie s cílem získat, analyzovat, ověřit a shrnout údaje o praktických i politických aspektech implementace CPR. Dotazníková akce přinesla přes 400 odpovědí ze všech sfér dotázaných subjektů, Česká republika se aktivně účastnila přípravy studie. Navazující jednání a posouzení odpovědí přinesou další užitečné informace. Evropská komise v této souvislosti přijala několik aktů v přenesené působnosti (tzv. delegovaných aktů) v souladu s článkem 60 CPR. Jednalo se o:

V roce 2015 budou pokračovat práce na dalších delegovaných aktech. První dva delegované akty jsou připraveny k přijetí Komisí na březen 2015. Jedná se o návrh směrnice o klasifikaci stavebních výrobků z hlediska reakce na oheň a návrh rozhodnutí o systémech posuzování a ověřování vlastností systémů vzduchotechnického potrubí.

K dnešnímu dni zahrnuje systém státního zkušebnictví v ČR 36 AO působících podle 26 nařízení vlády vydaných k provedení zákona č. 22/1997Sb. a podle atomového zákona v gesci SÚJB s odvolávkou na zákon č. 22/1997Sb., 25 oznámených subjektů pro stavební výrobky, 2 subjekty pro technické posuzování stavebních výrobků ve smyslu CPR (zkráceně TAB, v gesci MPO) a 7 uznaných nezávislých organizací pro oblast tlakových zařízení, přičemž 4 z nich v ní působí zároveň i jako AO.

Zpracováno z podkladů prezentovaných na Den ÚNMZ 2015

viz

http://www.unmz.cz/urad/den-unmz-2015-c710

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 1. 2016

Cílem návrhu zákona je především:

Definice problému

Stávající právní úprava autorizačního zákona:

–    je v některých bodech nejasná a působí výkladové problémy,

–    neumožňuje profesním komorám prostřednictvím stanovení úrovně honorářů,

–    odpovídající náročnosti profesních výkonů řešit aktuální tristní situaci při zadávání veřejných zakázek, jejichž výsledkem jsou realizace projektů a územních plánů nedostatečné kvality,

–    je v některých bodech zastaralá (např. autorizační poplatky),

–    v některých bodech při svém gramatickém výkladu neodpovídá smyslu a účelu zákona (krajinářští architekti).

Přehled navrhovaných změn v předkládané novele autorizačního zákona:

–     Úprava definice autorizace (není předmětem RIA);

–     změna výše autorizačního poplatku;

–     založení povinnosti autorizovaných osob platit řádně a včas členské příspěvky;

–     odstranění duplicitní povinnosti ČKA a ČKAIT v péči o dokumenty (není předmětem RIA);

–     úprava výkonu činnosti autorizovaných osob (v. o. s., s. r. o.);

–     specifikace činností autorizovaného architekta (není předmětem RIA);

–     doplnění samostatného ustanovení o osobní odpovědnosti za výkon povolání autorizované osoby vykonávající činnost ve veřejné obchodní společnosti;

–     zpřesnění formulace výkonu činnosti autorizovaného architekta v rámci vypracování územně plánovací dokumentace (není předmětem RIA);

–     úprava činností technika autorizovaného pro obor pozemní stavby (není předmětem RIA);

–     rozšíření působnosti ČKA a ČKAIT o vydávání ceníků a honorářových řádů;

–     rozšíření pravomoci ČKA a ČKAIT, aby si v rámci svých vnitřních předpisů nastavily podmínky voleb, s variantami volby na valné hromadě nebo volby distanční (není předmětem RIA);

–     sjednocení terminologie novely autorizačního zákona s terminologií občanského zákoníku (není předmětem RIA).

V minulém Zpravodaji jsem psala o NAŘÍZENÍ č. 11/2014, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy – „PSP“)

„PSP“ jsou provádějícím předpisem ke stavebnímu zákonu, stanovují pro hlavní město Prahu „obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby“. Na celostátní úrovni je problematika upravena vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Proti tomuto vydanému, ale zatím neúčinnému nařízení, se zvedla bouřlivá diskuze.

Tolik zprávy z tisku, budeme sledovat další vývoj tohoto dokumentu.

Takže jak šel vývoj, čerpáno z dostupných materiálů:

Stanovisko MMR k aktuální situaci kolem Pražských stavebních předpisů

23. 12. 2014: MMR jasně specifikovalo zásadní rozpory nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy se zákonem. Dne 15. 10. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj vyzvalo hlavní město Prahu ke zjednání nápravy.

V souladu s § 108 zákona o hlavním městě Praze je lhůta k nápravě nezákonností 60 dnů od doručení výzvy. Dále MMR ve výzvě stanovilo, že do 7 kalendářních dnů od uplynutí lhůty ke zjednání nápravy má hl. m. Praha písemně MMR informovat, jakým způsobem byla náprava zjednána. Tato lhůta uplynula v pondělí 22.prosince 2014.

V pondělních večerních hodinách obdržela ministryně Karla Šlechtová vyjádření primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové, v němž stojí:

S ohledem na marné uplynutí lhůty uvedené ve výzvě k nápravě je HMP srozuměno s tím, že MMR nemá jinou možnost, než pozastavit účinnost PSP. Tento postup MMR (pozastavení účinnosti PSP) budeme samozřejmě respektovat coby oprávněný výkon dozorového oprávnění ústředního orgánu státní správy, který je v případě PSP plně odpovědný za způsob, jakým HMP vykonává přenesenou působnost.“ 

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako v této věci nadřízený orgán, bude jednat a vydá rozhodnutí dle zákona o hl. m. Praze v přiměřené lhůtě.

Ministerstvo pro místní rozvoj předpisy v lednu 2015 kvůli několika výtkám zrušilo, následně kvůli tomu demonstrovala část odborné veřejnosti.

Rada nakonec po několika odkladech v únoru 2015 schválila dvě novely předpisů. Dočasná technická novela má začít platit zhruba od května.

Pravidla, která předchozí primátor Tomáš Hudeček označil jako revoluční, mají opět platit od dubna. A to v původním znění, jak je připravila minulá rada. Současní radní z předpisů pouze vyjmuli technické parametry pro stavby. Ministerstvu pro místní rozvoj totiž vadilo, že nejsou schváleny Evropskou komisí.

Rada zároveň rozhodla, že zahájí komplexní novelizaci stavebních předpisů, která bude obsáhlejší, a nahradí odkazy na celorepublikové předpisy. Pokud nebude nutná notifikace, začne novela platit od září. Pokud bude komise notifikaci vyžadovat, bude platit od ledna příštího roku.

O předpisy se začala zajímat policie, na základě podnětu je nyní prošetřuje také antimonopolní úřad.

MMR nesouhlasí se způsobem novelizace

Vedení Prahy zřejmě neuspěje s takzvanou dvojí novelizací pražských stavebních předpisů (PSP). Z dopisu, který magistrátu zaslalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), vyplývá, že MMR nepovažuje zamýšlenou technickou a věcnou novelu za „vhodné řešení“. ČTK to zjistila z dokumentu, který dnes projednali radní. Ti ve svém usnesení vzali dopis ministerstva na vědomí, konkrétní stanovisko nepřijali. Rovněž projednali a vzali na vědomí připomínky městských částí k novelizaci předpisů.

Účinnost PSP pozastavilo kvůli několika výhradám právě MMR. Tomu vadilo například, že předpisy nebyly dány na vědomí Evropské komisi. Praha se proto rozhodla, že je novelizuje, a to dvojím způsobem – technickou a věcnou novelou. Jenže ani to se ministerstvu nelíbí. „Z hlediska právní jistoty a nabytých práv subjektů dotčených vzniklou situací… se nejeví jako vhodné řešit situaci dvojí novelizací pražských stavebních předpisů,“ píše se v dopise MMR. Podle ministerstva je nežádoucí, aby se neustále střídalo právní prostředí.

Viz

http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/23682/psp-mmr-nesouhlasi-se-zpusobem-novelizace/

Celý dokument viz

http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/psp/technicka_novela/rozh_MMR.pdf

Končím stejně jako minule. Tolik zprávy z tisku, budeme sledovat další vývoj tohoto dokumentu.

Jen ještě poznámka nakonec: Toto nařízení neřeší požární bezpečnost.

 Evropa – Německo

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie č. C-100/13 proti Spolkové republice Německo v oblasti volného pohybu zboží

Stavební výrobky

Soudní dvůr Evropské unie vydal dne 16. 10. 2014 rozsudek ve věci dodatečných požadavků nad rámec harmonizovaných evropských norem, které uplatňuje Spolková republika Německo v jednotlivých spolkových zemích prostřednictvím seznamů vnitrostátních stavebních norem („Bauregellisten“). Tyto dodatečné požadavky byly soudem shledány v rozporu se směrnicí č. 89/106/EEC, o stavebních výrobcích (tzv. CPD), přičemž tento nález je relevantní i pro aktuálně platné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (tzv. CPR). Evropská komise a Německo musí nyní spolupracovat na naplnění tohoto nálezu.

Dle názoru Evropské komise plyne z této kauzy ponaučení pro všechny členské státy, že není přípustné jednostranně vyvíjet a zavádět další zkušební metody nad rámec harmonizovaných norem; dodatečné zkušební metody musí být pro výrobce dobrovolné a nesmí podmiňovat přístup stavebních výrobků na trh. Členské státy a Komise mají společnou zodpovědnost za zdokonalování harmonizovaných norem tak, aby pokrývaly všechny oprávněné požadavky jednotlivých členských států.

Výrok soudu v českém jazyce:

Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 16. října 2014 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-100/13)1

„Nesplnění povinnosti státem – Volný pohyb zboží – Právní úprava členského státu, která vyžaduje, aby určité stavební výrobky opatřené označením shody ‚CE‘ byly v souladu s dodatečnými vnitrostátními normami – Seznamy stavebních norem (‚Bauregellisten‘)“

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: G. Wilms a G. Zavvos, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze a K. Petersen, zmocněnci)

Výrok

Spolková republika Německo tím, že prostřednictvím seznamů stavebních norem uvedených ve stavebních zákonech přijímaných jednotlivými zeměmi stanovila další požadavky na stavební výrobky, jichž se týkají harmonizované normy EN 681-2:2000, „Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 2: Termoplastické elastomery“, EN 13162:2008, „Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace“, a EN 13241-1, „Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti“ a nesou označení shody „CE“, dodatečné požadavky pro účinný přístup těchto výrobků na trh a jejich použití na německém území, nesplnila své povinnosti, které pro ni plynuly z čl. 4 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003.

Spolkové republice Německo se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 114, 20.4.2013.

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj