Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Môžu úradníci klamať, alebo musia?

Publikováno dne 20. 4. 2015

Autor: Ing. František Gilian, Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR

Anotácia

Koncom roku 2014 vznikla na Slovensku iniciatíva na podporu a dodržiavanie základných princípov európskej technickej normalizácie, ako reakcia na jej celkový neutešený stav a úpadok spoločenského vnímania jej dôležitosti a poslania. Cieľom bolo a je prinavrátiť technickej normalizácii jej vážnosť, postavenie a správne vnímanie odbornou technickou verejnosťou, študentmi, podnikateľmi, spotrebiteľmi aj štátom. S podporou mnohých organizácií a firiem vznikol odborný diskusný internetový portál NORMALIZÁCIA (www.normalizacia.sk), na ktorom prebieha otvorená živá diskusia v mnohých oblastiach technickej normalizácie. Je to priestor, ktorý doteraz chýbal, na vyjadrenie sa k mnohým problémom technickej normalizácie, ktorých neriešenie sa prejavilo tzv. globálnym normalizačným analfabetizmom v celej spoločnosti. Z mnohých tém diskutovaných na portáli Vám ponúkame veľmi zaujímavú a pomerne rozsiahlu tému z oblasti tvorby noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb vo vzťahu ku kontaktným tepelnoizolačným systémom.

Nekonečný príbeh

Veľmi zaujímavá situácia sa odohrala, a v čase písania tohto článku sa ešte odohráva v „zákulisí“ Úradu pre normalizáciu metrológia a skúšobníctvo SR v oblasti technickej normalizácie vo vzťahu k požiarnej bezpečnosti stavieb. V minulom roku sa pomerne zložitým procesom rodili dve zmeny STN 73 0802/Z2 a STN 73 0834/Z2. Technická komisia TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarom na týchto úlohách pracovala v podstate celý rok 2014. Tieto zmeny boli vyvolané revíziou STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Išlo najmä o skutočnosť, že v súvislosti s energetickou politikou EÚ je nutné pristúpiť k zvýšeniu hrúbok tepelných izolácií v zatepľovacích systémoch. V prípade použitia horľavých tepelných izolácií, ktoré sú reprezentované najmä polystyrénom samozrejme dochádza k podstatnému zvýšeniu požiarneho nebezpečenstva. A tu sa zdá, že padla kosa na kameň. Záujmová skupina používateľov a výrobcov horľavých tepelných izolácií nedokázala v hlasovaní získať väčšinu pre podporu svojho „horľavejšieho“ návrhu oboch zmien a záverečné „nehorľavejšie“ návrhy oboch zmien, ktoré následne spracovala Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR (APPO SR) na základe zmlúv o spolupráci boli odovzdané 15. 12. 2014. Tieto návrhy ležali 52 dní na stole úradníkov, a všetci sa tvárili, že problém neexistuje. Asi si nikto nechcel „páliť prsty“ s touto „horúcou“ témou. Pokiaľ však úrad nekonal v tejto veci podľa platného rokovacieho poriadku a štatútu TK, tak je tu potom otázka, za čo nečinní úradníci poberajú plat? To, že konečný „nehorľavejší“ návrh nevyhovoval niektorým členom komisie je prirodzeným výsledkom technického kompromisu. Chyba je len v tom, že tá menšia „horľavejšia“ skupina nespokojných zastáva názor, že „nehorľavejšia“ väčšina by sa mala podriadiť menšine, pokiaľ je to „politicky žiaduce“. Samozrejme, že pracovníci úradu boli asi pod veľkým tlakom, a tak zabúdali na čo tam vlastne sú. Situácia sa dostala až do takej absurdnosti, že predseda komisie a predsedovia subkomisií dostali návrh úradu, či by nebolo dobré znížiť počet členov v komisii, aby sa vraj dosiahol „vyvážený stav“, asi vzhľadom na „požadovaný opačný výsledok hlasovania“ v komisii TK 17.

To už naozaj zaváňa normalizačnými červenkastými praktikami, čo úplne popiera princíp dobrovoľnosti a nezávislosti technickej normalizácie podľa Nariadenia EPaR č.1025/2012. Avšak, čo sa dá očakávať od štátneho orgánu, ktorý už z princípu nikdy nebude môcť byť nezávislým normalizačným orgánom. Samozrejme, že počet členov TK 17 je neúmerne vysoký, čo však spôsobil práve bývalý (v roku 2013 zrušený) Slovenský ústav technickej normalizácie, keď účelovo schvaľoval za členov komisie množstvo nominantov, z ktorých mnohí nemajú ani poňatia, čo je požiarna bezpečnosť stavieb, pretože na to nemajú odborné predpoklady. Títo ľudia nikdy nemohli a ani neurobili nič pre tvorbu akýchkoľvek noriem na PBS, a sú tam len preto, aby podporili jedinú věc, a to je presadenie záujmov výrobcovhorľavých tepelných izolácií. Takže čo si v minulosti SÚTN a terajší ÚNMS SR vlastným zlým prístupom navarili, to teraz nevládzu akosi prehltnúť. Je veľmi zaujímavé sledovať ako politika a záujmy skupín účinkujú v procese tvorby noriem, a ako sa úradníci správajú profesionálne a nezávisle pri presadzovaní „oprávneného záujmu“.

Na sprehľadnenie a pochopenie celej zložitej kauzy zvolíme chronologický prehľad udalostí, ktoré sa odohrali od 15. 12. 2014. Pôvodný návrh neodsúhlasený v komisii TK 17 nazveme pracovne ako „horľavejší“ a nový návrh spracovaný APPO SR odovzdaný 15. 12. 2014 nazveme ako „nehorľavejší“.

– APPO SR spracovala a 15. 12. 2014 odovzdala „nehorľavejší“ návrh STN 73 0802/Z2 na základe zmluvy o spolupráci č. 73/4041/2014 (pozri prílohu 1), ktorý obsahovo zohľadňoval predchádzajúci „horľavejší“ návrh z 6.10.2014. V novom „nehorľavejšom“ návrhu boli konfliktné ustanovenia upravené tak, aby sa odstránili dôvody väčšinového neprijatia pôvodného „horľavejšieho“ návrhu zo 6. 10. 2014 v komisii TK17, pričom „nehorľavejší“ návrh zohľadňuje vyššiu úroveň protipožiarnej bezpečnosti s rešpektovaním rovnakej úrovne energetickej hospodárnosti a efektívnosti „horľavejšieho“ návrhu, a navyše, na rozdiel od „horľavejšieho“ návrhu, vo vysokej miere zohľadňuje základnú požiadavku na stavbu vo vzťahu k trvalo udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov;

– pracovníci úradu nepostúpili „nehorľavejší“ návrh STN 73 0802/Z2 do technickej komisie TK 17 na hlasovanie t. j. nekonali v súlade so zásadami normalizačnej práce. Neštandardným spôsobom sa snažili zabezpečiť, aby sa „nehorľavejší“ návrh nedostal do technickej komisie TK 17 (ktorá má odbornú pôsobnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti) na vyjadrenie (hlasovanie);

– poradca predsedu úradu Ing. Holeček (bývalý predseda českého ÚNMZ), ktorý mimochodom má „neznáme“ kompetencie na vykonávanie činností úradu, 31. 1. 2015 zvolal a otvoril konzultačné stretnutie vo veci „nehorľavejšieho“ návrhu STN 73 0802/Z2, na ktoré boli pozvaní len zástupcovia rezortov s oprávneným záujmom, ktorí sú členmi TK 17. Z tohto stretnutia bol vypracovaný zápis (pozri prílohu 2)[1]. Na toto stretnutie nebol pozvaný ani spracovateľ návrhu normy, ani predseda TK 17, ani predsedovia subkomisií SK1, SK2, ani žiadny iný člen TK 17, len im bol tento zápis zaslaný tajomníčkou TK 17, aby ho zobrali na vedomie. Podobnosť s Mníchovskou dohodou veľmocí je čisto náhodná;

– pracovníci úradu 5. 2. 2014 vrátili APPO SR „nehorľavejší“ návrh STN 73 0802/Z2 (po 52 dňoch nekonania úradu) na dopracovanie so sprievodným listom (pozri prílohu 3), v ktorom uvádzajú zmätočné dôvody jeho vrátenia a priamo v liste uvádzajú, že jedným z dôvodov vrátenia na prepracovanie je, že bolo zistené, že sa na obsahu predloženého konečného „nehorľavejšieho“ návrhu nedosiahol konsenzus v príslušnej technickej komisii TK 17. Toto tvrdenie úradu je samozrejme dezinformáciou (klamstvom), pretože úrad nemal ako zistiť konsenzus, keďže „nehorľavejší“ návrh úrad vôbec neposkytol na vyjadrenie technickej komisii TK 17, čo je v rozpore so zásadami normalizačnej práce. Úrad v liste dokonca potvrdzuje, že nekonal v súlade s platným štatútom a rokovacím poriadkom TK, keď „nehorľavejší“ návrh dal posúdiť TK 58, ktorá vôbec nie je kompetentná posudzovať návrh z hľadiska požiarnej bezpečnosti, iba z hľadiska skupinového záujmu jej členov. Úrad sa dokonca opiera o nesúhlasný názor technickej komisie TK 58 vo vzťahu k „nehorľavejšiemu“ návrhu, a názor TK 58 považuje za dôvodný na vrátenie návrhu na prepracovanie, čo len potvrdzuje konanie úradu nie v oprávnenom záujme, ale v záujme určitej záujmovej skupiny;

– APPO SR odpovedala na toto vrátenie návrhu STN 73 0802/Z2 na prepracovanie listom (pozri prílohu 4), v ktorom jednoznačne vyvrátila dôvody úradu na prepracovanie návrhu STN 73 0802/Z2 a upozornila ho na to, že nekonanie úradu vo veci návrhu STN 73 0802/Z2 v súlade so štatútom a rokovacím poriadkom môže byť dôvodom, ktorý spôsobuje poškodzovanie oprávneného záujmu. Ďalej APPO SR vo svojom liste upozorňuje úrad na skutočnosť, že pokiaľ úrad vrátením návrhu STN 73 0802/Z2 na prepracovanie smeruje k vypovedaniu zmluvy o spolupráci, tak APPO SR bude nútená postup úradu konzultovať jednak s príslušnými orgánmi, ale aj s mimovládnymi organizáciami napr. Transparency International;

– úrad, prostredníctvom žiadosti poradcu predsedu úradu, pozval na rokovanie 20. 2. 2015 predsedu TK 17, na ktorom poradca predsedu úradu požadoval od predsedu TK 17, aby pôsobil na jej členov v tom smere, aby súhlasili s „horľavejším“ návrhom STN 73 0802/Z2, ktorý bol dňa 24. 10. 2014 rozoslaný na odsúhlasenie ale nebol odsúhlasený. Rokovania sa taktiež zúčastnila tajomníčka TK a Ing. Vajdová – poverená riadením OTN (už tam nepracuje – asi z dôvodu rezignácie na ten bordel). Po odmietnutí takéhoto ovplyvňovania členov TK 17 zo strany predsedu TK 17 a krátkej rozprave bol prijatý záver, že členom TK 17 SK1 a SK2 bude „nehorľavejší“ návrh STN 73 0802/Z2 zaslaný na konečné vyjadrenie. Z tohto rokovania tajomníčka TK 17 urobila zápis, ktorý však do dnešného dňa nikto nevidel;

– predseda TK 17 považoval za potrebné o tomto čudnom rokovaní aj postupe úradu vo veci „nehorľavejšieho“ návrhu STN 73 0802/Z2 informovať všetkých členov TK 17, preto dňa 20. 2. 2015 poslal člennom komisie TK17 e-mail s informačnými prílohami (pozri prílohu 5, prílohu 1 a prílohu 3);

– úrad, resp. poradca predsedu úradu reagoval na tento krok predsedu TK 17 a zaslal 26. 2. 2015 predsedovi TK 17 osobný list, v ktorom obviňuje predsedu TK 17, že svojim konaním skreslil priebeh rokovania 20. 2. 2015 a tým vraj vyjadril nedôveru úradu a preto úrad upúšťa od sľúbeného hlasovania o „nehorľavejšom“ návrhu STN 73 0802/Z2 (pozri prílohu 6). Nikde v štatúte a rokovacom poriadku TK sa nepíše o tom, že by sa hlasovanie o návrhu normy vykonávalo na základe sľubov úradu;

– úrad, v ten istý deň 26. 2. 2015 prostredníctvom tajomníčky TK 17 oznamuje e-mailom členom TK 17 skutočnosť (pozri prílohu 7), že „horľavejší“ návrh STN 73 0802/Z2 zo dňa 6. 10. 2014, ktorý síce neprešiel hlasovaním členov TK 17, bude úradom akceptovaný, napriek tomu, že vyhovuje len určitej záujmovej skupine (výrobcom horľavých tepelných izolácií), ktorej záujem úrad a príslušné rezorty zamenili za oprávnený záujem. Úrad a zástupcovia rezortov síce nikdy nespochybnili energetickú efektívnosť a hospodárnosť „nehorľavejšieho“ návrhu, ale vždy argumentovali jeho „nevyhovujúcou“ ekonomickou efektívnosťou a hospodárnosťou (nikdy nebola akokoľvek nepreukázaná), ktorá však nie je v zmysle akéhokoľvek zákona predmetom obhajovania oprávneného záujmu, vzhľadom na to, že tieto argumenty nesúvisia so žiadnou základnou požiadavkou na stavbu. Tu sa dopustili príslušné orgány štátnej správy pochybenia, pretože na rámec oprávneného záujmu, ktorým je ochrana pred ohrozením zdravia, bezpečnosti alebo majetku osôb, alebo životného prostredia a dodržanie základných požiadaviek na stavbu, uprednostnili „údajné“ ekonomické parametre „horľavejšieho“ návrhu zamietnutého v TK 17, bez ohľadu na jeho nižšiu úroveň požiarnej bezpečnosti a nižšie trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov;

– následne úrad listom z 2. 3. 2015, ktorý bol doručený APPO SR 9. 3. 2015 (pozri prílohu 8) odstupuje od zmluvy o spolupráci č. 73/4041/2014 na spracovanie „nehorľavejšieho“ návrhu STN 73 0802/Z2, ktorý bol odovzdaný v zmysle zmluvy 15. 12. 2014, ostal bez akéhokoľvek ďalšieho konania úradu a tým úrad dokončil panoptikum pochybení a porušovaní platných právnych predpisov, tak ako to býva na Slovensku zvykom. Hlavným dôvodom zrušenia zmluvy je vraj to, že APPO SR pri spracovaní „nehorľavejšieho“ návrhu STN 73 0802/Z2 nerešpektovala požiadavku úradu na dopracovanie návrhu tak, aby vyhovoval ekonomickým a hospodárskym záujmom určitej záujmovej skupiny;

– APPO SR odpovedala 12. 3. 2015 na odstúpenie od zmluvy úradom listom s týmto obsahom (pozri prílohu 9):

„Aby sme v budúcnosti, pri riešení tohto zmluvného sporu napr. súdnou cestou a inou vhodnou medializáciu, predišli akýmkoľvek pochybnostiam o tom, kto porušil a porušoval ustanovenia zmluvy o spolupráci č. 73/4041/2014 uvádzame, že naďalej trváme na neoprávnenej požiadavke a dôvodoch úradu na dopracovanie návrhu STN 73 0802/Z2, čo sme Vám jasne a zrozumiteľne uviedli v liste zo dňa 10. 2. 2015, ktorý Vám bol doručený dňa 13. 2. 2015. Spochybňovanie oprávneného záujmu zo strany našej organizácie, o ktorom sa zmieňujete v liste o odstúpení od zmluvy, sa práve deje so strany úradu, ktorý svojim neštandardným postupom a nečinnosťou vo veci spracovania návrhu STN 73 0802/Z2 podľa zmluvy o spolupráci č. 73/4041/2014 spochybňuje oprávnený záujem. Argumentácia úradu, že oprávneným záujmom je najmä hospodárnosť a efektivita využitia štátnych fondov poskytnutých na zatepľovanie je úplne chybná, pretože oprávnený záujem podľa zákona č. 264/1999 Z.z. nie je v žiadnom prípade postavený na ekonomickej hospodárnosti a efektivite, ale na ochrane zdravia, života a majetku občanov a životného prostredia. Z princípu skutočného oprávneného záujmu vychádzajú aj všetky základné požiadavky na stavbu. Úrad svojim konaním v záujme ekonomickej hospodárnosti a efektivity návrhu STN 73 0802/Z2 vytvára konflikt zákonom stanoveného oprávneného záujmu, ktorý je povinný plniť, a ekonomického záujmu určitých záujmových skupín. Takýto postup úradu môže vzbudzovať dojem, že sa môže jednať o charakter korupčného správania, alebo o poskytovanie iných výhod vyplývajúcich z ekonomických výhod. Preto Vás žiadame, aby ste prehodnotili postupy úradu vo vzťahu k transparentnosti a nezávislosti technickej normalizácie v uvedenom prípade STN 73 0802/Z2, ale aj v ostatných známych prípadoch.“

– čo bude nasledovať?

Záver

Na záver je určite potrebné dodať, že požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa nezabezpečujú ekonomickou efektívnosťou a hospodárnosťou zateplenia, ale majú oveľa viac aspektov (vykurovanie, vetranie, elektrická bilancia). Na Slovensku je to však inak. Úplne stačí, keď si urobíme z nehorľavých stavieb horľavé a bude nám dostatočne teplo. Možno, že niekomu aj bude. Určite by však pomohlo, keby sa súčasní úradníci poučili z minulosti a riadili sa pri svojej práci mnohými užitočnými zásadami poriadku pre úradníkov z 19. storočia. Zaujímavé sú body 5, 10, 14 a 15. Len na vysvetlenie uvádzam k bodu 15, že pod pojmom „principál“ sa v súčasnosti myslí „občan“.

Poznámka E.V. Něco mně to připomíná z dost nedávné doby, ale nerad bych zabíhal do detailů.

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj