Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění po opravě zveřejně

Publikováno dne 3. 6. 2014

Autor: Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.

Směrnice 89/106/EHS platila až do 30. 6. 2013, kdy byla nahrazena nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Odpovědné orgány členských států musely odstranit vnitrostátní předpisy, které by od 1. 7. 2013 byly s nařízením v rozporu. V České republice se změny dotkly:

– zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v aktuálním znění (novela ze dne 25. 4. 2013);

– nařízení vlády č. 190/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky označovaných CE, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice 89/106/EHS (zrušeno k 30. 6. 2013).

Nařízení EP a Rady (EU) 305/2011 je přímo účinné, takže nevznikla povinnost vypracovat jeho transpozici do vnitrostátních právních předpisů.

Dne 21. února 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie v řadě L 52 publikováno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 157/2014 ze dne 30. října 2013, o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce. Hospodářské subjekty tímto nařízením dostávají nástroj, který specifikuje podmínky pro poskytování prohlášení o vlastnostech s využitím výhod nových informačních technologií. Nařízení vstoupilo v platnost třetím dnem po vyhlášení, tedy 24. února 2014. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Článek 1

1. Na základě odchylky od čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 305/2011 mohou hospodářské subjekty zveřejnit prohlášení o vlastnostech uvedené v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 305/2011 na internetové stránce, a to za předpokladu, že dodrží všechny tyto podmínky:

a) zajistí, aby se obsah prohlášení o vlastnostech po zveřejnění na internetové stránce neměnil;

b) zajistí, aby internetová stránka, kde jsou zveřejněna prohlášení o vlastnostech vypracovaná pro stavební výrobky, byla monitorována a udržována tak, aby internetová stránka a prohlášení o vlastnostech byly trvale přístupné příjemcům stavebních výrobků;

c) zajistí, aby bylo prohlášení o vlastnostech přístupné příjemcům stavebních výrobků zdarma po dobu deseti let od uvedení stavebního výrobku na trh nebo po jinou takovou dobu stanovenou na základě čl. 11 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 305/2011;

d) poskytnou příjemcům stavebních výrobků návod, jak získat přístup k internetové stránce a k prohlášením o vlastnostech těchto výrobků, která jsou zveřejněna na dotčené internetové stránce.

2. Výrobci jsou povinni zajistit, že ke každému jednotlivému výrobku nebo sérii téhož výrobku, které uvádějí na trh, se přiřadí příslušné prohlášení o vlastnostech, a to prostřednictvím jedinečného identifikačního kódu typu výrobku. 

Dovolím si vyjmout několik pojmů z nařízení:

Uvedení na trh / dodání na trh:

– uvedením na trh se rozumí první dodání stavebního výrobku na trh Unie (definice viz čl. 2 (17) nařízení). To platí pro každý jednotlivý kus výrobku;

– dodáním na trh se rozumí dodání stavebního výrobku k distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať již za úplatu nebo bezplatně (definice viz čl. 2 (16) nařízení).

Jak z definice uvedení na trh vyplývá, prvním dodáním výrobku na trh (tedy uvedením na trh) je myšlen okamžik, kdy je výrobek předán z výroby distributorovi. Pokud výrobce uvádí na trh výrobek po 1. 7. 2013, činí tak na základě prohlášení o vlastnostech, jehož kopii přikládá k výrobku. V praxi se ale ještě nějakou dobu budou vyskytovat případy, kdy výrobek byl uveden na trh přede dnem 1. 7. 2013, a tedy v souladu se směrnicí 89/106/EHS. Podle přechodných ustanovení v čl. 66 nařízení se na takový výrobek pohlíží jako na výrobek, který je v souladu s nařízením. Takový výrobek se v současné době již pohybuje na trhu, a je předpoklad, že časem z něj „zmizí“ (bude zabudován do stavby). Prohlášení o shodě, na jehož základě byl uveden na trh, platnosti nepozbývá ani po 1. 7. 2013. Nařízení výrobci nebo dokonce distributorovi neukládá, aby k výrobku dodatečně přiložili prohlášení o vlastnostech. Distributor, který nakoupil od výrobce nebo od jiného distributora výrobky uvedené na trh před 1. 7. 2013, může pokračovat s jejich prodejem do vyprodání. Nařízení však výrobci umožňuje, aby prohlášení o vlastnostech dodatečně vypracoval, a to na základě prohlášení o shodě, které bylo v souladu se směrnicí 89/106/EHS vydal před 1. 7. 2013.

K přechodnému období se vážou i případy, kdy výrobce uváděl výrobek na trh v období před 1. 7. 2013, ve výrobě pokračuje, a výrobek uvádí na trh i po 1. 7. 2013. V takovém případě už po 1. 7. 2013 musí vypracovat prohlášení o vlastnostech, a kopii prohlášení k výrobku přiložit. Stejně postupuje i v případě, kdy výrobce nestačil uvést na trh veškeré výrobky z jedné šarže, a zbývající kusy uvádí na trh po 1. 7. 2013.

Čerpáno z http://www.unmz.cz/urad/aktuality-z-oblasti-statniho-zkusebnictvi

CPR však není jediným předpisem, platným pro stavební výrobky. Ta se vztahuje primárně na harmonizovanou oblast.

Úvodní preambule k CPR

(13) Ve vhodných případech by mělo být v harmonizovaných normách podporováno používání tříd vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků tak, aby byly u některých staveb zohledněny různé úrovně základních požadavků na stavby, jakož i klimatické, geologické i zeměpisné rozdíly a další rozdílné podmínky převažující v členských státech. Evropské normalizační orgány by měly být oprávněny stanovit takové třídy na základě revidovaného mandátu, pokud je Komise již nestanovila.

(12) Metody, jež používají členské státy ve svých požadavcích na stavby, jakož i další vnitrostátní předpisy, které se vztahují na základní charakteristiky stavebních výrobků, by měly být v souladu s harmonizovanými technickými specifikacemi.

Článek 8 odst. 4:

Členský stát na svém území nebo v rámci své pravomoci nezakáže ani nebrání dodávání na trh nebo používání stavebních výrobků, které nesou označení CE, pokud vlastnosti uvedené v prohlášení odpovídají požadavkům pro toto použití v členském státě.

Z toho lze dovodit, že pokud výrobek požadované parametry nesplňuje, může být jeho uvedení na trh v členském státě zakázáno.

Odst. (3) Úvodní preambule k CPR

(3) Tímto nařízením by nemělo být nijak dotčeno právo členských států specifikovat požadavky, které považují za nezbytné k zajištění ochrany zdraví, životního prostředí a pracovníků při používání stavebních výrobků.

Viz § 1 odst. 1 písm a) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

(1) Tento zákon upravuje

a) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, (dále jen „oprávněný zájem“).

Hlavním cílem CPR je harmonizace požadavků pro uvádění stavebních výrobků na trh a zabránění překážek volného obchodu a to prostřednictvím harmonizovaných technických specifikací.

A to vše končí otázkou, zda je nadřazenost evropské legislativy nad národní.

Určitě k tomu bude mnoho výkladů.

Pro představu, kolik technických norem v ČR platí, uvádí tabulka:

Informace převzata z přednášky Ing. Jiřího Kratochvíla, ředitele odboru technické normalizace ÚNMZ na semináři Den ÚNMZ, 6. února 2014

Horizontální notifikace

ve smyslu CPR, přílohy V – oznámený subjekt může poskytnout všechny zkoušky reakce na oheň, požární odolnosti, případně vnějšího požáru střech bez ohledu na požadavky výrobkových harmonizovaných norem. V současné době se jedná o tyto technické specifikace:

NormaOblast
TS 1187Střechy vystavené působení vnějšího požáru
EN ISO 1182Reakce na oheň 
EN ISO 1716
EN ISO 9239-1
EN ISO 11925-2
EN 13823
EN 1364-1, EN 1364-2, EN 1364-3, EN 1364-4Požární odolnost 
EN 1365-2, EN 1365-3, EN 1365-4
EN 1366-1, EN 1366-2, EN 1366-3, EN 1366-4, EN 1366-5, EN 1366-6, EN 1366-7, EN 1366-8, EN 1366-9, EN 1366-10
EN 1634-1, EN 1634-2, EN 1634-3
EN 13381-1, ENV 13381-2, ENV 13381-3, EN 13381-4, ENV 13381-5, EN 13381-6, ENV 13381-7, EN 13381-8
EN 14135
EN ISO 10140-1Zvuková izolace 
EN ISO 10140-3
EN ISO 354Zvuková pohltivost

PAVUS získal notifikaci pro všechny výše uvedené specifikace požárních vlastností (kromě ENV 13381-2). Znamená to, že je oprávněn provádět posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, souvisejících s těmito základními charakteristikami podle Přílohy V, bod 3 CPR,

tj.

Případy základních charakteristik, u nichž není požadován odkaz na příslušné harmonizované technické specifikace:

1) reakce na oheň;

2) požární odolnost;

3) chování při vnějším požáru;

4) pohlcování hluku;

5) emise nebezpečných látek.

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj