Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

,,Principy jednotného europského trhu….”

Publikováno dne 3. 6. 2014

Vážení přátelé,

Pokud jste vydrželi až do konce, přidávám ještě kousek jedné přednášky nebo článku k zamyšlení. Je to kousek přednášky, která odezněla na konferenci „Fireseat Edinburgh” 12. Listopadu  2008. Přednesl  ji Bernd R. Beier z Univerzity aplikovaných věd v Kemptonu a Mnichově a byla přeložena zřejmě péčí někoho ze slovenského  APP (bohužel nevím kým). Mě se ocitla v poště někdy v lednu a i když je tomu vice než 7 let, kdy byla napsána, jak je právě v poslední době vidět, jsou to slova prorocká a stále vice platná. Celá přednáška je podstatně delší a lze ji nalézt pod jménem autora nebo podle názvu na webových stránkách:

,,Principy jednotného europského trhu….”

        E. V.

 Abstrakt

Integrácia európskeho trhu predstavuje výzvu pre jeho účastníkov z technického aj právneho hľadiska. Ekonomickí propagátori jednotného trhu spájajú nepochopenie skúseností z USA s vierou, niekedy nesprávnou, že technické skúšky sú vždy dostatočnou zárukou bezpečnosti. Nešťastie v Kaprune poukazuje na problém nesúladu medzi želaniami výrobcov a schopnosťou regulačných úradov. Jednotný trh môže viesť k tomu, že výrobok zhotovený z nedostatočne špecifikovaných komponentov môže vytvoriť nové problémy, ktoré systém predpisov nepostihuje. Tento problém sa ešte prehĺbi, keď výrobky pochádzajú od výrobcov z rôznych technických prostredí, ktorí nemusia rozumieť obmedzeniam schvaľovacích skúšok a predpokladajú, že všetky výrobky, ktoré prejdú skúškami, sú bezpečné. Pokiaľ všetky zúčastnené strany v procese schvaľovania nepochopia obmedzenia jednotného trhu a úrady si neponechajú svoju zákonnú moc a administratívnu úlohu v procese zachovávania bezpečnosti, bude dochádzať k tragédiám napriek súladu s normami CE. Jednou z možností je navrátiť pozornosť miestnych úradov na celkovú bezpečnosť zhotoveného stavebného diela. Aj iné Smernice Európskej Komisie poskytujú analogické príklady toho, ako môže vyzerať užitočný prístup k veci.

„Jednotný európsky trh“ je produktom EÚ a zároveň jedným z hlavných dôvodov jej existencie. Ale integrácia európskeho trhu predstavuje výzvu pre jeho účastníkov z technického aj právneho hľadiska. Konečným cieľom je „harmonizácia“ všetkých predpisov a noriem založená na ideológii „slobodného“ trhu v maximálnej možnej miere.

Často sa robí porovnávanie s USA, ale bez pochopenia niekoľkých zásadných rozdielov medzi právnymi systémami. Európania bežne počúvajú, že USA majú jednotný trh – ale toto nie je pravda, aspoň nie v tom zmysle ako Európania používajú tento pojem. Výrobky a služby sa dajú v USA opísať ako regulované na federálnej úrovni, alebo na úrovni členského štátu, prípadne na obidvoch úrovniach. Výrobky regulované na federálnej úrovni, ako napríklad lietadlá, lode, automobily, farmaceutické výrobky alebo lode, sa skutočne môžu predávať všade. Avšak výrobky ako spotrebná elektronika, stavebné výrobky, strelné zbrane, ako aj prevažná väčšina služieb, sa regulujú na úrovni štátov. Je veľa výrobkov, ktoré sa môžu predávať v niektorých štátoch, ale nie v iných. Zábavná pyrotechnika, petrolejové ohrievače, detektory radarového signálu a mnohé ďalšie výrobky sú v niektorých štátoch zakázané. Takmer všetky stavebné predpisy sú na úrovni štátov alebo aj menších jednotiek samosprávy. Služby sú rozdelené ešte viac. Lekári, inžinieri, právnici, zdravotné sestry, holiči aj šoféri sú regulovaní na úrovni štátov, pričom niektoré štáty sú veľmi flexibilné, a iné veľmi prísne, pri povoľovaní hoci aj skúsených poskytovateľov služieb z iných štátov.

Ešte dôležitejšia je skutočnosť, že každý výrobok regulovaný len na federálnej úrovni má príslušnú regulačnú agentúru, ktorá zabraňuje pokusom o reguláciu na úrovni štátov pre tieto výrobky.

Mnohoúrovňový regulačný systém v USA má veľa komplikácií, ale v žiadnom prípade sa nepokúša regulovať jednotný trh tak, ako sa o to pokúša Európa. Prístup EÚ je „harmonizácia“, čo je v podstate aj metóda, aj ideológia. Rozdiely medzi štátmi sa nepovažujú, tak ako v USA, za určitý druh miestnej kultúry alebo dokonca za arénu pre možné experimentovanie, ale väčšie odchýlky od priemeru sa vopred vylučujú.

Stojí za povšimnutie, že tento dopyt po uniformite existuje aj vo vnútri štátov. Po zjednotení Nemecka sa prejavil dopyt po uniformite, ktorá účinne zlikvidovala všetky odchýlky od západonemeckej normy. Sú dokonca nápady na harmonizáciu trestného zákonníka, ktoré Európska Komisia prezentovala napríklad na štvrtom Fóre európskeho práva vo Viedni v máji 2007.

Niektoré oblasti fungujú. Euro je spoločná mena. Aj Európske zmluvné právo je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí právnej „harmonizácie“. Otázkou vždy zostáva, ako koordinovať rozdielne kultúrne fenomény vo všetkých profesných oblastiach vo všetkých krajinách.

Niekoľko prípadov, ako tvar uhorky alebo vzor na čokoláde, je otáznych a niekedy kolízia reality s ideológiou zviditeľní oblasti, v ktorých harmonizácia nemusí mať zmysel.

Na rozdiel od USA s jej systémom jednotlivých agentúr na kontrolu výrobkov regulovaných na federálnej úrovni je plán zjednotenia Európy postavený na myšlienke Smernice Komisie, ktorá vyžaduje od jednotlivých členských štátov, aby zaviedli legislatívu na implementáciu Smernice, ale bez vytvorenia zodpovednej regulačnej agentúry. Namiesto toho obrovská štruktúra Komisie koordinuje, harmonizuje a vyrovnáva rozdiely. Táto ideológiou poháňaná štruktúra môže, ale nemusí byť schopná doručiť bezpečné výrobky cez širokú škálu rôznych právnych systémov. Jedna z najväčších ťažkostí je harmonizácia základných princípov anglického (obyčajového) práva a doktrín „kontinentálneho písaného zákona“. Prvým krokom k vytvoreniu vhodných predpisov je zvyčajne pokus o harmonizáciu definícií.

Požiarne normy EÚ

Požiarne predpisy EÚ začali nahrádzať staré národné systémy v roku 2001. Tento proces mal dopad na všetky rozhodovacie články v priemysle aj na všetkých užívateľov budov.

Pozadie zmätku a konfliktu

V druhej polovici dvadsiateho storočia si takmer každá krajina v Európe vytvorila vlastný národný systém skúšania a klasifikácie stavebných materiálov. Viac než 35 rôznych národných normatív vytváralo chaos pre výrobcov a spotrebiteľov. Niektoré normy boli dokonca vo vzájomnom konflikte, keď jeden materiál sa mohol vyhodnotiť ako nebezpečný v jednom štáte a bezpečný v druhom. Nebolo jasné, či tento stav predstavuje principiálne rozdiely alebo len výsledky rôznych skúšobných postupov.

Smerom k harmonizácii

Pred pätnástimi rokmi sa teda Európska Komisia rozhodla harmonizovať postupy pre skúšanie a klasifikáciu všetkých stavebných výrobkov, ktoré sú určené na predaj na trhu Únie. Doteraz boli vytvorené dve sústavy noriem: jedna pre reakciu na oheň materiálov a výrobkov, a jedna pre požiarnu odolnosť prvkov stavebných konštrukcií.

Triedy CEN

Dnes máme v Európe národné normy na reakciu na oheň. Tieto normy boli vytvorené asi pred 50 rokmi, keď stavebnými materiálmi bolo väčšinou drevo, sklo, kameň a cement. Neboli určené na skúšanie širokej škály stavebných materiálov a výrobkov, aké sa používajú v modernom svete. Európske Spoločenstvo teraz vytvorilo novú sériu noriem, ktoré sa dajú použiť aj na hodnotenie dnešných stavebných materiálov a výrobkov. Triedy reakcie na oheň vyhodnocujú tri vlastnosti stavebného materiálu alebo výrobku: príspevok k šíreniu požiaru, intenzitu vývinu dymu a horiacich častíc.

Cieľom je, aby tieto nové normy vytvárali bezpečnosť. Ale je naozaj toto všetko v skutočnosti „dostatočné“ na dosiahnutie požiarnej bezpečnosti??? Alebo, vo všeobecnosti na záruku „bezpečnosti“?

Základnou myšlienkou je, aby vyvíjajúca sa spoločnosť a jej právny systém zohľadňovali výsledky technického vývoja. Pokúšať sa dosiahnuť spoločenskú bezpečnosť pomocou komplikovaných zákonov a smerníc nezodpovedá v reálnom živote charakteru technických diel. Musíme zdôrazniť, že definovanie problému a nájdenie riešenia sa nedá uskutočniť prostredníctvom legislatívy.
Zodpovednosť projektanta a zhotoviteľa sa musí zamerať na potrebu systémového inžinierstva a na prijatie zodpovednosti za všetky možné situácie, ktoré môžu reálne nastať.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Záver

Jednotný trh založený na skúškach a normách požiarnej bezpečnosti nevytvorí primeranú spoločenskú bezpečnosť, kým existuje (např.) „problém Kaprun“. Projektanti, zhotovitelia, prevádzkovatelia a regulačné úrady musia spolupracovať na vytvorení skutočne bezpečných budov v prípade požiaru – nie len budov spĺňajúcich predpisy, u ktorých je len otázkou času, kedy spôsobia nejakú tragédiu. Na ochranu európskych spotrebiteľov treba nové prístupy, ktoré budú v súlade s jednotným trhom!

Pozn. Autor mimo jiné v textu, který byl vynechán popisuje případ požáru v Kaprunu z listopadu 2000, kde zahynulo při požáru pozemní lanovky  155 lidí přesto, že – jak se podrobným vyšetřováním zjistilo – byly dodrženy všechny bezpečnostní i požární předpisy.

  E. V.

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj