Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Vydané předpisy k posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

Publikováno dne 22. 10. 2014

Autor: Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.

Mohlo by se zdát, že se v předpisové oblasti nic neděje, ale opak je pravdou.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS ve znění po opravě zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 103/10 ze dne 12. dubna 2013

Za účelem řádné implementace CPR bylo nezbytné odstranit případná ustanovení českých právních předpisů, která jsou s tímto nařízením v rozporu. Na vnitrostátní úrovni bylo potřeba vyřešit některé otázky v oblasti akreditace, jež si vyžádala aplikační praxe. Dále otázky institucionálního zabezpečení výkonu státní správy v oblasti upravované nařízením na národní úrovni, o vnitrostátní procesní stránku výkonu státní správy v režimu nařízení, odpovědnost za nesplnění povinností stanovených nařízením, a další. Za tím účelem byla vydána novela zákona č. 22/1997 Sb. zákonem č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že CPR má obecnou platnost, a je tedy přímo součástí našeho právního řádu, bylo po nabytí jeho účinnosti k 1. 7. 2013 zrušeno nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE (včetně jeho změny nařízením vlády č. 128/2004 Sb.),

 Pro dosažení cílů CPR je Komise oprávněna přijmout některé akty v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU, a to po dobu pěti let od 24. dubna 2011. Tato pravomoc se automaticky prodlužuje na stejně dlouhé období, pokud ji Evropský parlament nebo Rada nezruší. Podmínky pro jejich přijetí jsou popsány v článku 60 až 63 CPR. Jde např. o podmínky, za nichž může být prohlášení o vlastnostech zpracováno elektronickými prostředky za účelem zpřístupnění na internetových stránkách, dále např. stanovení základních charakteristik nebo mezních úrovní v rámci zvláštních skupin stavebních výrobků nebo změna doby, po kterou výrobce musí uchovávat technickou dokumentaci, popř. změna přílohy II (přijetí EAD), přílohy III (prohlášení o vlastnostech), úprava přílohy V (systémy POSV), atd., viz podrobně článek 60 CPR. Prozatím byly vydány čtyři následující akty v přenesené pravomoci:

Harmonizované normy patří mezi harmonizované technické specifikace k CPR.

Dne 8. 8. 2014 byly nově zveřejněny harmonizované normy k CPR v OJEU 2014 C/259/01 (nahrazuje předchozí seznam harmonizovaných norem z června 2013 k CPD). Vzhledem k tomu, že v seznamu jsou chyby, má vyjít v září oprava.

Viz

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_259_R_0001&from=CS

Evropské dokumenty pro posuzování patří mezi harmonizované technické specifikace k CPR.

Podle přechodných ustanovení k CPR se ETAG, které byly zveřejněny před 1. 7. 2013 mohou používat jako EAD. Žádný EAD doposud nebyl zveřejněn.

Současně platné pokyny ETAG, které se mohou používat jako EAD, jsou uvedeny na stránkách EOTA:

Viz

http://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/

Podle CPR musí výrobce povinně vydat prohlášení o vlastnostech a označit výrobek označením CE v případě, že pro stavební výrobek existují harmonizované normy. Pokud pro stavební výrobek harmonizovaná norma neexistuje (ani se nepřipravuje) nebo pokud by se výrobek od ní podstatně odchyloval a výrobce by přesto chtěl opatřit výrobek označením CE, může požádat subjekt pro technické posuzování (TAB) o vydání evropského technického posouzení (ETA). Pokud výrobce nepožádá o vydání ETA, posuzuje se výrobek podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a vydává prohlášení o shodě,a nelze jej opatřit označením CE.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. zůstává v platnosti (připravuje se novela tohoto nařízení).

Nelze tedy požadovat, aby v tomto případě vydal výrobce prohlášení o vlastnostech.

Vydané stavební předpisy

NAŘÍZENÍ č. 11/2014, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy – „PSP“)

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 15. července 2014 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb., toto nařízení.

Přechodná ustanovení

(1) Dokumentace a projektová dokumentace33), která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do dvou let od nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy.

(2) Při změnách závazné části stávající územně plánovací dokumentace se postupuje podle dosavadních právních předpisů s přihlédnutím k cílům a úkolům územního plánování a k tomuto nařízení.

§ 86

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

2. Nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy

3. Nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy

4. Nařízení č. 7/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy

5. Nařízení č. 11/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy

6. Nařízení č. 23/2004 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy

7. Nařízení č. 2/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy

„PSP“ jsou provádějícím předpisem ke stavebnímu zákonu, stanovují pro hlavní město Prahu „obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby“. Na celostátní úrovni je problematika upravena vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Požární bezpečnost řeší § 42 nařízení takto:

Požadavky požární bezpečnosti jsou stanoveny jiným právním předpisem16).

16) Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Pozitivní je skutečnost, že alespoň základní požadavek č. 2 pro stavby, tj. požární bezpečnost, je řešena v celé republice stejně.

Novinky z MV-GŘ HZS ČR

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky zpracovalo novou koncepci požární prevence na roky 2012 až 2016. Koncepce navazuje na koncepci požární prevence z roku 2003. 

Více viz

http://www.hzscr.cz/clanek/koncepce-koncepce-pozarni-prevence-v-ceske-republice-na-obdobi-let-2012-az-2016.aspx

V současné době pracuje odbor prevence na novelizaci zákona o požární ochraně a snad i na novelizaci vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Viz

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_11_2014_sb_hl_m_prahy.html

Proti tomuto vydanému, ale zatím neúčinnému nařízení se zvedla bouřlivá diskuse.

Reklamní společnosti chtějí zahájit s městem arbitráž. Budou také podávat stížnost na ministerstva, aby předpisy zrušila.

Pražská ČSSD chce pozdržet zavedení nových stavebních předpisů hlavního města. Ty by přitom měly platit už od začátku října. Magistrát tvrdí, že za snahou stojí provozovatelé billboardů.

Architekt a garant nových stavebních předpisů Pavel Hnilička i tým architektů, kteří stavební předpisy pod pražským Institutem plánování a rozvoje (IPR) vytvořili, vidí za snahou ČSSD lobby majitelů reklamních společností a provozovatelů billboardů.

Nové předpisy nenotifikovala Evropská komise (EK). To vadí i samotnému ministerstvu. ,,Měli jsme k předpisům 85 připomínek, a na většině z nich jsme se dohodli. Zůstaly nám rozpory asi v pěti bodech. Za největší problém považuji, že předpisy nebyly notifikovány u EK,“ potvrdila Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu na MMR

Podle právních posudků magistrátu ale notifikace není třeba. Vztahuje se totiž jen na výrobky a služby uváděné na trh v členském státě nebo jeho větší části.

Tolik zprávy z tisku, budeme sledovat další vývoj tohoto dokumentu.

Dokumenty v přípravě

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá na základě usnesení vlády ze dne 12. března 2014 č. 165, kterým byl schválen Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014, návrh věcného záměru zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh podle společného rámce EU (zákon o posuzování shody stanovených výrobků).

Současná zákonná úprava posuzování shody stanovených výrobků je obsažena v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v nařízeních vlády, vydanými k jeho provedení. Stávající právní úprava, pokud jde o posuzování shody výrobků, neřeší veškeré aspekty pro uplatňování NLF (New Legislative Framework – Nový legislativní rámec) pro uvádění výrobků na trh. Zákon č. 22/1997 Sb. vznikal v době, kdy bylo zapotřebí přiblížit systém posuzování shody postupům uplatňovaným v EU, a to ještě před vstupem ČR. Tyto postupy doznaly v průběhu existence zákona výrazných změn; proto byl zákon již třináctkrát novelizován. Směrnice publikované v rámci přechodu koncepce EU na NLF se značně liší od zažitého systému, na kterém je založen zákon č. 22/1997 Sb. Jejich transpozice do nařízení vlády podle stávajícího zákona by byla problematická, ne-li nemožná. Na druhou stranu je třeba stávající právní rámec zachovat pro oblast výrobků, u nichž dosud nebylo na úrovni EU provedeno přizpůsobení NLF, stejně jako pro výrobky na této úrovni vůbec neupravené (neharmonizované výrobky).

NLF se promítl do tří zásadních dokumentů:

Podstatou navrhované varianty je samostatným zákonem upravit část posuzování shody výrobků pouze ve vztahu ke společnému rámci EU a zákon č. 22/1997 Sb. ponechat v platnosti. 

Nový zákon by měl sloužit jako horizontální rámec pro implementaci budoucích právních předpisů vydávaných v souladu s NLF, tj. přejímání směrnic Evropské unie formou transpozičních nařízení vlády a zajištění adaptace na přímo použitelné právní předpisy Evropské unie v této oblasti.

Potřeba nové právní úpravy posuzování shody stanovených výrobků je vyvolána především potřebou přizpůsobit dané činnosti novému společnému rámci v Evropské unii a oddělit je od výkonu činností při posuzování shody výrobků podle dosavadní právní úpravy, která zcela nezaniká.

Navrhovaná podoba zákona odráží zkušenosti a poznatky z dlouholeté praxe uplatňování systému posuzování shody výrobků v rámci Evropské unie a odpovídající současné právní úpravy v České republice. Proto se navrhuje upravit i podmínky a předpoklady pro činnosti v rámci zkušebnictví, související především s kontrolou činnosti státem oprávněných a oznámených subjektů vykonávajících činnosti při posuzování shody a s důsledky případného odnětí tohoto oprávnění.

Cílem zákona je upravit v souladu s pravidly nového harmonizačního právního rámce pro uvádění výrobků na trh, zavedeného příslušnými předpisy Evropské unie, opatření k ochraně trhu před výrobky, které by mohly způsobit újmu na zdraví nebo majetku, ohrozit životní prostředí nebo jiný veřejný zájem.

Zákon se bude vztahovat ke stanoveným výrobkům a upraví 

Zákon dále upraví dozor nad trhem, týkající se uvádění stanovených výrobků na trh, a to v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

Návrh zákona bude projednán v mezirezortním připomínkovém řízení.

V současné době se připravují a připomínkují další 3 návrhy nařízení Komise v přenesené pravomoci:

Novinky na webu ÚNMZ

Informační portál – předpisy a normy

Tento informační portál v prvních sedmi kapitolách obsahuje měsíčně aktualizované přehledy o všech normách, které navazují na příslušné právní předpisy v oblasti uvádění výrobků na jednotný evropský trh (tj. normy harmonizované, určené a další normy, na které jsou uvedeny odkazy v příslušných evropských předpisech). Poslední kapitola obsahuje odkaz na speciální informační portál pro stavební výrobky.

Databáze všech harmonizovaných norem (+ verze anglicky).

Harmonizované normy rozdělené podle oblastí (+ verze anglicky).

Databáze všech harmonizovaných norem je v současné době ve zkušebním provozu. V obou verzích databáze (anglické i české) lze jednoduše vyhledávat pomocí názvu nebo čísla normy, při zvolení „podrobné vyhledávání“ lze navíc vyhledávat harmonizované normy podle oblasti nebo předpisu ČR, SK nebo ES.  

Veřejné připomínkování návrhů technických norem

Po zaregistrování je možné nahlížet do návrhů norem.

K 18. 9. je v tomto seznamu publikováno podle zaměření:

Plán národních prací 1. čtvrtletí 2014

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví tímto zveřejňuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a a Rady (EU) č. 1025/2012 svůj plán národních prací.

http://www.unmz.cz/files/normalizace/pracovní%20prostor/Plán%20nár.%20prací/PNP_01_03_2014.pdf

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj